Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Pravidla č. 89/1989 Sb.Pravidla hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175

Částka 23/1989
Platnost od 31.08.1989
Účinnost od 31.08.1989
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

PRAVIDLA

hospodářského mechanismu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků, schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. června 1989 č. 175

Národní výbor v zájmu zabezpečení potřeb v placených službách, doplňkové výrobě, obchodní činnosti navazující na služby a doplňkovou výrobu a ve vybraných veřejně prospěšných službách, *) může zakládat státní podniky s malým počtem pracovníků (dále jen "podnik"). V nich se uplatní pravidla hospodářského mechanismu pro podniky místní výroby a služeb na léta 1988 až 1990 schválená usneseními vlád ČSSR č. 330/1987, ČSR č. 49/1988 a SSR č. 298/1987 včetně změn a doplňků (dále jen "pravidla") s dále uvedeným zjednodušením.

Při svém rozhodnutí o jejich uplatnění zvažuje národní výbor především technickou a technologickou náročnost daných činností, rozsah výrobních fondů a výkonů, předpokládanou územní působnost a nezbytný rozsah informací, které bude potřebovat pro plnění práv a povinností národního výboru.

O použití zjednodušených pravidel hospodářského mechanismu rozhoduje národní výbor samostatně; obdobně samostatně rozhoduje o zrušení používání zjednodušených pravidel hospodářského mechanismu.

Dále uvedené zjednodušení pravidel v oblasti plánování, financování, hmotné zainteresovanosti a informační soustavy (dále jen "zjednodušená pravidla") může národní výbor uplatnit u podniků místní výroby a služeb s průměrným evidenčním přepočteným počtem pracovníků do 100 osob.

Národní výbor může zjednodušená pravidla uplatnit i v podniku s větším průměrným evidenčním přepočteným počtem pracovníků, a to nejvýše do 200 osob, avšak pouze na základě souhlasu federálního ministerstva financí a příslušného ministerstva vnitra a životního prostředí.

V ostatních státních podnicích s malým počtem pracovníků zakládaných národními výbory a ústředními orgány státní správy je přiměřené použití zjednodušených pravidel možné po dohodě s federálním ministerstvem financí, Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Federálním statistickým úřadem.

A. Plánování

1. Počet položek všech částí plánů podniků se redukuje na nezbytný rozsah potřebný pro propočet údajů rozhodných pro výpočet plánovaných odvodů a daní do rozpočtu, minimálních přídělů podnikovým fondům, mzdových prostředků a údajů o počtu pracovníků.

2. Obsah ukazatelů plánu je vymezen tak, že náklady se rozumí výdaje zvýšené o odpisy základních prostředků, výkony celkem jsou příjmy celkem, redukované výkony jsou redukované příjmy a služby obyvatelstvu redukované jsou redukované příjmy za vybrané obory.

3. Ostatní limity a úkoly vyplývající ze souhrnných objemů limitů a úkolů stanovených pro hospodářství v působnosti národního výboru zakládajícího podnik nebo úkoly společenské objednávky stanovené tímto národním výborem se uvádějí ve volných řádcích zjednodušeného souhrnného formuláře pro plán podle konkrétních podmínek.

4. Ukazatele zjednodušeného plánu jsou uvedeny v příloze.

B. Financování

1. Jmění podniku tvoří zůstatková cena základních prostředků a zásob.

2. Zisk podniku pro účely zdanění tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšenými o odpisy základních prostředků. Přitom do příjmů a výdajů se nezahrnují příděly fondům a použití fondů.

3. Podnik zřizuje pouze fond rozvoje, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb a rezervní fond. O stavech a pohybech fondů se vede operativní evidence.

4. Opravy, údržba, výdaje na rozvoj vědy a techniky se hradí přímo z výdajů.

5. Ztráty z obchodního rizika se kryjí z rezervního fondu.

6. Fond rozvoje se tvoří přídělem z odpisů základních prostředků a přídělem ze zisku.

7. Odvody do rezervního a investičního fondu národního výboru se neprovádějí (neuplatňují se přerozdělovací procesy).

8. Peněžní prostředky fondů včetně FKSP se vedou na běžném účtě u peněžního ústavu.

9. Normativní příděl ze zisku do fondu rozvoje se neuplatňuje.

C. Usměrňování mzdových prostředků

Tvorba a čerpání mzdových prostředků se usměrňuje zpravidla pomocí soustavy tarifních mezd podle bodu II/C 3 (v ČSR) a bodu II/C 2 (v SSR) pravidel. Podíl ostatních složek mezd hrazených z nákladů v procentech ze mzdových a ostatních osobních nákladů bude podniku individuálně stanoven zakladatelem po dohodě s KNV (NVP, NVB) a MFCM ČSR, SSR v zájmu jednotného postupu.

D. Hmotná zainteresovanost

Při odměňování pracovníků se postupuje podle zvláštních výnosů ministerstev vnitra a životního prostředí ČSR a SSR o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (dále jen "výnos") s těmito odchylkami:

a) pokud je ve výnosu uvedeno "národní výbor, provozovna nebo zařízení", rozumí se tím podnik;

b) pro tento podnik neplatí v ČSR ustanovení § 2, 8 a 18 výnosu MV ČSR ze dne 31. března 1988 č. j. MH/13-9517/2807/88 a v SSR ustanovení § 2, § 7 odst. 9 a § 15 výnosu MVŽP SSR ze 22. prosince 1988 č. j. MH-1395/1988-OE;

c) osobní hmotnou zainteresovanost řediteli podniku stanoví zakladatel (národní výbor). Ředitel podniku stanoví hmotnou zainteresovanost ostatním technickohospodářským pracovníkům. Řediteli podniku se k základnímu platu poskytuje:

ca) základní prémie za roční výsledky práce a hospodaření podniku ve výši do 30 % ročního základního platu ředitele,

cb) zvýšení prémie za dosažení meziročního nárůstu objemu zisku ve výši 1 % podílu z meziročního nárůstu objemu zisku proti skutečnosti v předchozím roce; součet základní a zvláštní prémie může činit maximálně 60 % základního platu ředitele podniku,

cc) mimořádná odměna, kterou může zakladatel (národní výbor) přiznat za zásluhy o rozvoj podniku do výše 20 % z úhrnu základního ročního platu za hodnocené dvouleté období; poskytování jiných prémií, odměn a podílů na hospodářských výsledcích řediteli je nepřípustné, pokud jejich poskytování nepřipouští zvláštní předpis.

d) pro odměňování technickohospodářských pracovníků těchto podniků se mění ustanovení § 7, odst. 1 až 3 výnosu takto:

Ředitele podniku zařazuje zakladatel (národní výbor) a technickohospodářské pracovníky zařazuje přímo podnik do těchto funkcí a platí pro ně tyto mzdové tarify s rozpětím v Kčs měsíčně:

ředitel podniku (zástupce ředitele)od 2 350 do 3 900
odborný referent od 1 950 do 2 700
referent od 1 600 do 2 300
administrativní pracovník od 1 450 do 1 900

da) Ředitel podniku řídí a organizuje práci a zabezpečuje další úkoly vyplývající z této funkce. Kvalifikační předpoklady jsou úplné střední vzdělání a 9 roků praxe.

db) Odborný referent samostatně zajišťuje nebo vykonává ucelené agendy nebo soubory prací, odborné provozní práce a technicky náročné ucelené agendy a dílčí technické agendy na úseku správním, ekonomickém, provozně technickém nebo technickém. Kvalifikační předpoklady jsou úplné střední vzdělání a 4 roky odborné praxe.

dc) Referent vykonává složitější částečně opakované a různorodé práce nebo části agend podle rámcových pokynů nebo obvyklých postupů na úseku správním, ekonomickém, provozně technickém nebo technickém. Kvalifikační předpoklady jsou střední vzdělání a 4 roky odborné praxe.

e) podnik může poskytovat svým pracovníkům podíly na hospodářských výsledcích podle obecně závazného předpisu pro uplatňování mzdových forem.

E. Informační soustava

I. Statistika

Podnik je povinen podle zvláštních předpisů zpracovávat a vést sociálně ekonomické informace ve zjednodušené formě. Rozsah, periodicitu a předkládací cesty stanoví orgány státní statistiky po dohodě s ministerstvy vnitra a životního prostředí ČSR a SSR.

II. Účetnictví a účetní výkazy

1. Podniky vedou jednoduché účetnictví s odděleným účtováním o peněžním hospodaření od evidence o hmotném majetku a pohledávkách a závazcích. O hmotném majetku, pohledávkách a závazcích je vedena operativní evidence. Účetnictví podniku je upraveno výnosem FMF o vedení účetnictví malých organizací č. j. V/2-19 400/88, vysvětlivkami FMF k vedení peněžního deníku malých organizací č.j. V/2-19401/88 a vysvětlivkami FMF k vedení knihy pohledávek v malých organizacích č. j. V/2-19399/88.

2. Podniky sestavují a předkládají pololetní výkaz o hospodaření malých organizací Úč MO 1-02 stanovený č. j. FMF V/2-19402/88 a č. j. FSÚ Vk 866/88-89.

F. Demokratizace řízení

Zakladatel postupuje při zakládání podniku v součinnosti s příslušnými orgány ROH. Shromáždění pracovního kolektivu volí ředitele (vedoucího); může však rozhodnout, že funkci rady bude zabezpečovat celý pracovní kolektiv pokud to podmínky umožňují.

Příloha

Ukazatele zjednodušeného plánu pro státní podniky místní výroby a služeb s malým počtem pracovníků

- Redukované příjmy celkem

- Redukované příjmy za vybrané obory

- Výdaje celkem

z toho:materiál
mzdy
daň z objemu mezd

- Zisk (rozdíl příjmů a výdajů zvýšených o odpisy základních prostředků)

- Odvody důchodové daně

- Příděly fondům:

fond rozvoje
rezervní fond
FKSP
fond odměn

- Mzdové prostředky celkem

z toho: mzdy a ostatní osobní náklady

- Maximální meziroční zvýšení základny MOON

- Průměrný stav základních prostředků

- Průměrný stav zásob

Údaje plánu se uvádějí v:

- skutečnost předchozího roku

- plán běžného roku v metodice, organizaci a cenách předchozího roku

- změny:metodické
organizační
cenové

- plán běžného roku v metodice, organizaci a cenách běžného roku.

Poznámky pod čarou

*) Jde především o provozní výkony městského hospodářství, viz kód 841 seznamu činností podniků místního hospodářství a výrobních družstev (Směrnice a pokyny československé statistiky 16/1 MH - VD).

Přesunout nahoru