Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice

Částka 22/1989
Platnost od 31.07.1989
Účinnost od 30.03.1989
Zrušeno k 02.12.1999 (16/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. května 1989

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice


Dne 27. května 1988 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem 30. března 1989.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností, vydávaných v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky vedeny přáním dále rozvíjet spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání na úseku vzájemného uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností

se dohodly takto:

Článek 1

Vysvědčení o maturitní nebo obdobné zkoušce, vydaná v Československé socialistické republice po ukončení studia na gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích a konzervatořích, a v Mongolské lidové republice po ukončení studia na středních odborných školách a středních odborně technických školách, se uznávají za rovnocenná; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé získali vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro studium na vysokých školách.

Článek 2

Doklady o vzdělání, vydané po ukončení nejméně čtyřletého studia na vysokých školách v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice, se uznávají za rovnocenné; tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé získali vysokoškolské vzdělání v rozsahu vyžadovaném v obou státech pro přijetí do výchovy nových vědeckých pracovníků v souladu s právními předpisy smluvních stran.

Článek 3

Doklady o udělení vědeckých hodností "kandidát věd" a "doktor věd", vydané v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice, se uznávají za rovnocenné.

Článek 4

Doklady o udělení vědeckopedagogických nebo uměleckopedagogických titulů "docent" a "profesor", vydané v Československé socialistické republice a v Mongolské lidové republice, se uznávají za rovnocenné.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran si navzájem předají vzory a tabulky druhů dokladů uvedených v této dohodě, vymění si soustavy studijních oborů na vysokých školách, jakož i oborů výchovy nových vědeckých pracovníků, a budou se navzájem informovat o změnách ve svých výchovně vzdělávacích soustavách.

Článek 6

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci podle této dohody na základě platných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 7

Změny a doplňky této dohody budou dohodnuty smluvními stranami písemně a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejich schválení podle ústavních předpisů smluvních stran.

Článek 8

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 9

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být písemně vypovězena každou ze smluvních stran s jednoroční výpovědní lhůtou.

Dáno v Ulánbátaru dne 27. května 1988 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a ruském. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění ruské.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dušan Rozbora v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky:

Mönchdordžín Daš v. r.

Přesunout nahoru