Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1989 Sb.Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 01.04.1989
Zrušeno k 01.09.2004 (368/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

VYHLÁŠKA

Českého geologického úřadu

ze dne 15. prosince 1988

o odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací

Český geologický úřad stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 7 odst. 6 a § 12 odst. 4 zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, a podle § 35 odst. 5 zákona č. 44 1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1, § 2zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 3 – § 6zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Odevzdání a zpřístupňování výsledků geologických prací

§ 7

Odevzdávání výsledků geologických prací

(1) Organizace je povinna odevzdávat Geofondu bezúplatně výsledky geologických prací včetně jiných písemných a grafických materiálů geologického zaměření zpracovaných v rámci její činnosti (dále jen "dokumentace"), a to

a) závěrečné zprávy a dílčí závěrečné zprávy o výsledku geologických prací,

b) schválené výpočty zásob výhradních ložisek 9) a zásob podzemních vod,

c) výsledky vyhledávání a průzkumu ložiska nevyhrazeného nerostu, pokud nebylo rozhodnuto, že je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství,

d) geologické profily vrtů, jam, šachtic, štol a jiných děl, která zastihla předkvartérní útvary, kromě dokumentace průzkumu výhradních ložisek v jejich dobývacím prostoru,

e) výsledky mineralogických, petrologických, paleontologických, chemických, geotechnických, fyzikálně mechanických a technologických rozborů a zkoušek nerostů, hornin, zemin a podzemních vod, jestliže dokumentují skutečnosti významné pro poznání geologické stavby zkoumaného území nebo z vědeckého hlediska,

f) zprávy o zatěžkávacích zkouškách pilot, 10)

g) geologicky zaměřené diplomové, kandidátské, doktorské a obdobné práce,

h) geologicky zaměřené zprávy ze studijních a pracovních cest do zahraničí.

(2) Povinnost odevzdávat dokumentaci podle odstavce 1 písm. b) až f) se nevztahuje na dokumentaci, která je součástí dokumentace podle odstavce 1 písm. a).

(3) Organizace je povinna bezúplatně odevzdat Geofondu na vyžádání do dvou měsíců hmotný dokladový materiál získaný při provádění geologických prací (vrtná jádra a jiné vzorky), který dokumentuje skutečnosti významné pro poznání geologické stavby zkoumaného území nebo je významný z vědeckého hlediska a byl již plně využit pro řešení geologického úkolu.

§ 8

Náležitosti dokumentace, její převzetí a uchovávání

(1) Dokumentace odevzdávaná Geofondu musí být čitelná a vyhotovená technikou zabazpečující její trvanlivost a možnost reprodukce. Části dokumentace zpracované Geofondem pomocí výpočetní a mikrografické techniky odevzdává organizace v úpravě určené Českým geologickým úřadem po dohodě s ústředním orgánem do jehož působnosti patří organizace odevzdávající dokumentaci.

(2) Organizace je povinna odevzdat Geofondu dokumentaci do dvou měsíců od jejího dokončení, a podléhá-li schválení, 11) do dvou měsíců od jejího schválení.

(3) Geofond prozkoumá odevzdanou dokumentaci z hlediska předepsaných náležitostí a úplnosti příloh. Organizace je povinna na výzvu Geofondu odstranit ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné v odevzdané dokumentaci nebo ji doplnit.

(4) Geofond uchovává odevzdanou dokumentaci a hmotný dokladový materiál bezpečně, dostupně a přehledně tak, aby se mohly využít při zpracování koncepcí a plánů geologických prací, při jejich projektování, provádění a vyhodnocování, jakož i k dalším účelům.

§ 9

Zpřístupňování dokumentace a hmotného dokladového materiálu

Geofond zpřístupňuje uchovávanou dokumentaci, popřípadě hmotný dokladový materiál, umožňuje oprávněným zájemcům ( § 12) ve svých prostorách do ní nahlížet, studovat ji, činit si z ní výpisy a opisy a na objednávku provádí pro ně rešerše a reprografické práce a zpracovává požadované informace.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 10, § 11zrušeno


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 12

Oprávnění zájemci

(1) Oprávnění zájemci podle § 9 a § 11 odst. 3 této vyhlášky jsou

a) orgány státní správy, soudy a hospodářská arbitráž,

b) organizace oprávněné provádět geologické práce,

c) vědecké instituce, školy, muzea a obdobné socialistické organizace v souvislosti s plněním jejich vědeckých, pedagogických a kulturně výchovných úkolů,

d) ostatní socialistické organizace k plnění svých úkolů a k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů,

e) občané k ochraně a uplatnění svých práv a právem chráněných zájmů nebo ke studiu a vědecké práci,

f) organizace a osoby, kterým udělil Český geologický úřad souhlas ke zpřístupnění dokumentace, hmotného dokladového materiálu, popřípadě registru starých důlních děl.

(2) Pracovníci orgánů a organizací uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) se prokazují písemným zmocněním s vymezením zkoumané problematiky. Písemné zmocnění se nevyžaduje od pracovníků orgánů, kteří nahlížejí do dokumentace, popřípadě požadují poskytnutí podkladů a informací podle zvláštních předpisů. 14)

(3) Občané, kteří požadují zpřístupnění dokumentace k ochraně nebo uplatnění svých práv a právem chráněných zájmů, musí tuto potřebu prokázat; pro účely studia a vědecké práce prokazují občané svou potřebu doporučením školy nebo vědecké instituce.

§ 13

Podmínky zpřístupňování a studia

Podmínky zpřístupňování a studia dokumentace, hmotného dokladového materiálu a registru starých báňských děl upravuje zvláštní řád Geofondu, který schvaluje Český geologický úřad.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1. vyhláška Ústředního geologického úřadu č. 123/1961 Sb., o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků,

2. § 78 vyhlášky Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu č. j. 1000/1962, o vedení a doplňování geologické dokumentace (reg. v částce 42/1962 Sb.).

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1989.


Předseda:

JUDr. Pravda v. r

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o českém geologickém úřadu.

2) § 35 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

3) § 3 vyhlášky Federálního statistické úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

4) Článek 1 výnosu Federálního statistického úřadu č. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

5) § 7 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb.

6) § 31 odst. 3 horního zákona.

7) § 2 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu.

8) § 4 odst. 6 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

9) § 14 odst. 3 horního zákona.

10) ČSN 73 1002 Pilotové základy.

11) § 11 zákona ČNR č. 62/1988 Sb.

12) § 72 a 77 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.

13) § 35 odst. 4 horního zákona.

14) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.

Přesunout nahoru