Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1989 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

Částka 19/1989
Platnost od 30.06.1989
Účinnost od 01.09.1989
Zrušeno k 27.07.2005 (306/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 19. června 1989

k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s příslušnými ústředními orgány:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška upravuje postup orgánů a organizací při navrhování, projektování, konstruování, výrobě, montáži, údržbě, opravách, rekonstrukcích, při uskutečňování výstavby, včetně zkoušek, provozu, trvalém vyřazování z provozu a dovozu vyhrazených technických zařízení v jaderné energetice (dále jen "zařízení").

(2) Zařízeními jsou

a) tlakové nádoby a parní generátory pracující s radioaktivními látkami, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a jejichž objem je větší než 10 litrů,

b) čerpadla, potrubí, rozdělovače, sběrače z potrubí a armatury s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa o světlosti nad DN 70 systémů zabezpečujících chlazení jaderného reaktoru, systémů plnění, systémů normálního a havarijního doplňování, systémů dochlazování reaktoru, jakož i systémy dochlazování zařízení pro skladování vyhořelého paliva,

c) hydraulická a pneumatická zařízení, která zabezpečují ovládání, regulaci, signalizaci, ochranu a měření při provozu zařízení uvedených v písm. a) a b), s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,07 MPa o světlosti nad DN 50,

e) stavební část hermetické obálky (zóny) dimenzovaná na vnitřní přetlak, včetně zařízení zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové nehodě.

(3) Vyhláška se vztahuje rovněž na základní a přídavné materiály a části (spojovací prvky, polotovary, části potrubí, kolena, trubky, výkovky, průchodky, poklopy, dveře apod.) zařízení uvedených v odstavci 2 písm. a) až c) a e), pokud jejich jakost může ovlivnit technickou bezpečnost zařízení.

(4) Zařízeními a jejich částmi podle odstavců 2 a 3 nejsou palivové články, tyče systémů regulace a ochrany a zařízení, která jsou předmětem výzkumu a nejsou součástí projektem určených funkčních systémů nezbytných pro provoz zařízení, jakož i zařízení podléhající dozoru orgánů podle zvláštních předpisů. 1)

§ 2

Předkládání dokumentace a dokladů

(1) Stavebník je povinen předložit příslušnému orgánu státního odborného dozoru nad bezpečností práce (dále jen "orgán dozoru")2)

a) nejméně 30 dní před podáním návrhu na vydání územního rozhodnutí návrh zadání stavby,3)

b) nejméně 30 dní před podáním žádosti o stavební povolení projekt stavby,4)

c) nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací dokumentaci provedení stavby,4a) vyžádanou orgánem dozoru,

d) nejméně 3 měsíce před prvním zavážením paliva do reaktoru

1. předprovozní bezpečnostní zprávu,5)

2. program uvádění zařízení do provozu,

e) nejméně 30 dní před podáním návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí5) doklady o provedené evidenci zařízení podle § 12.

(2) Stavebník je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti předkládané dokumentace uvedené v odstavci 1 před jejím předložením orgánu dozoru a o výsledku této kontroly vyhotovit záznam, který přiloží k dokumentaci.

§ 3

Požadavky na dokumentaci zařízení

Dokumentace zařízení musí řešit

a) konstrukční provedení zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejich náhlému porušení za všech zkušebních a provozních stavů,

b) umožnění prohlídek, kontrol, funkčních zkoušek a revizí, čištění, profukování, odvzdušňování, odvodňování, omývání dezaktivizačními roztoky, opravy a údržby zařízení, kontrolních zkoušek základního materiálu, svarových spojů a návarů,

c) snímatelnost a odolnost izolace proti změnám tvarů a izolačních vlastností u částí zařízení, případně uzlů, které se musí periodicky kontrolovat a mají tepelnou izolaci,

d) způsob kontroly prodloužení potrubí a správnost funkce podpěr a závěsů u potrubí DN 150 a větší světlosti s teplotou pracovního média 250 “C a vyšší,

e) dimenzování zařízení a jejich zdrojů energie, polohové řešení armatur v potrubí, konstrukci, počet a polohu indikátorů hladin pracovních médií zařízení, signalizaci dolní a horní mezní polohy hladin, hodnot tlaků a teplot, dimenzování, umístění a určení druhu pojistných zařízení a měřicích přístrojů včetně přístupu k nim,

f) požadavky na ukládání betonů a kontrolu jejich jakosti, na provedení betonářské výztuže, průchodek, dveří, poklopů, uzávěrů, povrchových úprav stavebních konstrukcí a provedení stavební elektroinstalace,

g) požadavky na odvod proplachové vody,

h) stanovení údajů pro způsob předprovozní a provozní kontroly zařízení stavební části.

§ 4

Seznam zařízení

(1) Příslušná projektová organizace je povinna při zpracování projektu stavby vypracovat seznam zařízení uvedených v § 1 odst. 2 a předložit jej orgánu dozoru před jeho odevzdáním stavebníkovi. Zařízení uvedená v seznamu musí zařadit do příslušných bezpečnostních tříd. 6)

(2) Stavebník je povinen ve spolupráci s příslušnými dodavateli zabezpečit, aby příslušná projektová organizace upřesnila, rozšířila, případně provedla další úpravy a změny seznamu zařízení a změny jejich zařazení do bezpečnostních tříd na základě případných změn projektu stavby.

(3) Stavebník je povinen oznámit ihned po obdržení úpravy a změny v seznamu zařízení orgánu dozoru a jednotlivým výrobcům.

§ 5

Oprávnění organizací

(1) Vyrábět, provádět montáže, rekonstrukce, tuzemské výrobní spolupráce a opravy zařízení a jejich částí uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3, provádět stavební práce na zařízeních uvedených v § 1 odst. 2 písm. e), provádět údržbu zařízení a jejich částí uvedených v § 1 odst. 2 a 3, provádět zkoušky podle § 7 a § 15 a potvrzovat průvodní technickou dokumentaci podle § 8 mohou jen organizace, které mají pro tuto činnost oprávnění (dále jen "oprávněné organizace").

(2) Oprávnění vydává orgán dozoru na základě písemné žádosti organizace.

(3) Organizace v žádosti o vydání oprávnění uvede

a) název a sídlo,

b) název a sídlo nižší organizační složky, pro kterou žádá oprávnění,

c) název a sídlo orgánu hospodářského řízení,

d) označení druhu požadovaného oprávnění a jeho rozsahu,

e) způsob zabezpečení výkonu činnosti, pro kterou požaduje oprávnění z hlediska technického vybavení a odborné způsobilosti pracovníků,

f) způsob zajištění inspekce nezávislou autoritou nad činnostmi uvedenými v odstavci 1.

(4) Orgán dozoru po prověření odborné způsobilosti organizace k činnosti, pro kterou je oprávnění žádáno, vydá oprávnění s uvedením podmínek pro výkon činnosti nebo žádost zamítne.

(5) Oprávněná organizace je povinna dodržovat podmínky vydaného oprávnění.

(6) Zjistí-li orgán dozoru, že oprávněná organizace nedodržuje podmínky uvedené v oprávnění nebo porušuje předpisy k zajištění technické bezpečnosti zařízení, oprávnění organizaci odebere.

§ 6

Povinnosti oprávněných organizací

(1) Oprávněná organizace je povinna před započetím činností uvedených v § 5 odst. 1 předložit orgánu dozoru dokumentaci, případně jiné doklady, ke kterým vydá orgán dozoru stanovisko. Dokumentaci a jiné doklady je oprávněná organizace povinna předložit orgánu dozoru nejméně 30 dní před započetím činnosti, pokud orgán dozoru nerozhodne jinak. Dokumentace musí být vypracována v návaznosti na bezpečnostní třídu zařízení a musí v ní být jmenovitě uvedeno, které části zařízení mohou ovlivnit jeho technickou bezpečnost. Orgán dozoru je oprávněn si ponechat některé části dokumentace. Organizace může zahájit činnost až po obdržení souhlasného stanoviska orgánu dozoru k dokumentaci.

(2) Dokumentací podle odstavce 1 se rozumí

a) konstrukční, stavební a montážní výkresy sestav a částí zařízení, které musí obsahovat

1. označení předepsané jakosti a stavu hutních polotovarů, případně jiných částí, dílů a přídavných materiálů, se stanovením technických dodacích podmínek použitých materiálů,

2. rozměry, tloušťky stěn a potřebné údaje pro jejich dimenzování,

3. umístění, druh, rozměry, hodnoty součinitelů svarových spojů a jejich klasifikační stupeň,

4. druh zkoušek, zkušební média a jejich parametry,

5. zkušební přetlak kompletně smontovaného zařízení,

b) pevnostní výpočty a důležité technické údaje vypracované podle příslušných technických norem, technických podmínek, případně nových poznatků vědy a techniky, pokud se zainteresované organizace nedohodnou s orgánem dozoru jinak,

c) výpočty a důležité technické údaje o parametrech pojistných zařízení (druh, velikost, propustnost, umístění apod.),

d) technologické postupy výroby a výstavby včetně návrhu na jejich ověření i pro případné opravy a rekonstrukce,

e) montážní předpisy a technologické postupy montáže,

f) technické podmínky pro výrobu, výstavbu, montáž, opravy a rekonstrukce nebo jim na úroveň postavené jiné doklady, 7) které musí obsahovat

1. způsob, druh a rozsah tepelného zpracování u zařízení a jejich částí podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3,

2. vstupní, mezioperační a výstupní (výrobní, montážní) kontroly a zkoušky včetně určení přípustných mezních hodnot,

3. požadavky na odbornou způsobilost výrobních, stavebních a montážních pracovníků, jakož i pracovníků provádějících kontrolu a vyhodnocování svarů,

4. průběhy zkoušek, jakož i způsob a rozsah ověřování technického stavu zařízení v provozu po celou dobu jejich životnosti,

5. údaje o spolehlivosti a plánované době životnosti zařízení.

(3) Oprávněná organizace je povinna s orgánem dozoru před zahájením činnosti projednat rozsah 8) a způsob vedení prvotní dokumentace.

(4) Při objednávání zařízení a jejich částí, jejichž jakost může ovlivnit technickou bezpečnost zařízení, jakož i při zajišťování poddodávek a výrobních spoluprací, je oprávněná organizace povinna v objednávce uvést bezpečnostní třídu a skutečnost, že na objednávané činnosti se vztahují ustanovení této vyhlášky. Seznam dodavatelských organizací a organizací provádějících výrobní spolupráci včetně konkrétních činností podle § 5 odst. 1 předloží orgánu dozoru do 15 dní po uzavření hospodářské smlouvy.

(5) Oprávněná organizace je povinna zpracovat obsah a určit délku zaškolení a způsob ověřování znalostí všech pracovníků podílejících se na činnostech podle oprávnění.

(6) Oprávněná organizace je povinna stanovit způsob a organizaci zajištění jakosti a kontroly činností, vymezit funkční pravomoci a odpovědnost pracovníků podílejících se na činnostech podle § 5 odst. 1. Dále je povinna předepsat metodiku kontrol jakosti zařízení nebo jejich částí.

(7) Oprávněná organizace je povinna zpracovat měrový řád stanovící požadavky na kontrolu, kalibrování a seřizování měřicích přístrojů a měřidel, zkušebních zařízení a přípravků pro měření a zkoušky při výrobě, montáži a provozu zařízení a jejich částí.

(8) Oprávněná organizace je povinna dodržovat při činnostech podle vydaného oprávnění dokumentaci, ke které orgán dozoru vydal stanovisko.

(9) Jakost a vlastnosti materiálů a částí zařízení uvedených v dokumentaci, které mohou ovlivnit technickou bezpečnost, je oprávněná organizace povinna doložit atesty nebo protokoly s výsledky zkoušek. Rozsah a provedení atestu nebo protokolu projedná oprávněná organizace s orgánem dozoru, pokud není forma atestu určena zvláštními předpisy.

(10) Pokud není provádění činností uvedených v § 5 odst. 1 upraveno technickými normami a předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, jsou oprávněné organizace povinny dodržovat dohodnuté technické podmínky a technologické postupy.

(11) Pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. b), c) a e) a části zařízení podle § 1 odst. 3 vyhotoví výrobce technickou dokumentaci k příslušné fázi výroby. Vzor této dokumentace zpracuje organizace jako přílohu dokumentace podle odstavce 1. Technická dokumentace se zpracovává ve dvou výtiscích, z nichž jeden archivuje výrobce a druhý slouží oprávněné organizaci jako podklad pro sestavení pasportu podle § 8 odst. 3 a 5 a předkládá se orgánu dozoru při stavební zkoušce.

§ 7

Zkoušky zařízení

(1) Po ukončení výroby, výstavby, případně montáže zařízení i jeho částí a před uvedením nových, rekonstruovaných nebo opravených zařízení do provozu jsou oprávněné organizace povinny

a) u zařízení a jeho částí uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3 provést

1. stavební zkoušku, při které se kontroluje, zda souhlasí s předloženou technickou dokumentací - hlavní rozměry zařízení a jeho částí, umístění hrdel a průlezů, výstroje, patek, podstavců a smontování jednotlivých částí podle výkresů,

- značky materiálů, taveb, vývalků, výkovků,

- záznamy o tepelném zpracování,

- svarové spoje (vnější a vnitřní prohlídkou), radiogramy a jejich vyhodnocení,

- značky svářečů,

- údaje na štítcích a údaje vyražené na tlakových částech,

2. individuální zkoušku, je-li stanovena projektem, kterou se rozumí zkouška zařízení v rozsahu potřebném pro prověření úplnosti a funkce zařízení a řádného provedení montáže,

3. první tlakovou zkoušku, popřípadě zkoušku těsnostní, po úspěšné stavební zkoušce (individuální zkoušce),

b) u zařízení podle § 1 odst. 2 písm. e)

1. provést kontrolu kompletnosti dokladů o jakosti zařízení a jeho částí,

2. vypracovat protokol o dokončení a kompletnosti stavebních a montážních prací,

3. provést individuální těsnostní zkoušky,

4. provést integrální těsnostní zkoušku.

(2) Oprávněná organizace je povinna nejméně 14 dní předem oznámit orgánu dozoru termín konání zkoušky, pokud se nedohodne s orgánem dozoru jinak. Dále je povinna zabezpečit technická, organizační a bezpečnostní opatření k jejímu provedení včetně zpracování programu zkoušky.

(3) Pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) se pasport vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden je určen výrobci zařízení a druhý provozovateli zařízení. Pasport určený provozovateli zařízení se předkládá při stavební zkoušce zařízení, přičemž musí obsahovat předepsané náležitosti podle § 8 odst. 2 písm. a) mimo č. 5, 12 a 13.

(4) Při stavební zkoušce musí oprávněná organizace předložit průvodní technickou dokumentaci (zpracovanou k příslušné fázi výroby), jejíž správnost a úplnost je potvrzena pracovníky, kterým bylo vydáno osvědčení podle § 10.

(5) Po ukončení a vyhodnocení stavební zkoušky zařízení nebo jeho částí v oprávněné výrobní organizaci jejími pracovníky potvrdí orgán dozoru v průvodní technické dokumentaci podle § 8 nebo v technické dokumentaci podle § 6 odst. 11, že zařízení vyhovuje požadavkům této vyhlášky. Bez tohoto potvrzení nesmí oprávněná organizace zařízení či jeho části uvolnit k expedici, montáži nebo dalším operacím.

(6) Po ukončení montáže zařízení na stavbě a vyhodnocení stavební zkoušky pracovníky oprávněné montážní organizace provede orgán dozoru záznam do průvodní technické dokumentace, kterou je oprávněná montážní organizace povinna orgánu dozoru předložit.

§ 8

Průvodní technická dokumentace

(1) Oprávněná organizace je povinna vyhotovit a odevzdat odběrateli spolu s vyrobenými, vybudovanými, smontovanými, opravenými, rekonstruovanými a odzkoušenými zařízeními původní technickou dokumentaci.

(2) Pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) musí průvodní technická dokumentaci obsahovat

a) pasport, který obsahuje

1. přehled atestů a protokolů o kontrole jakosti základního materiálu,

2. přehled atestů a protokolů o kontrole jakosti svarových spojů,

3. údaje o tepelném zpracování,

4. protokoly, zápisy a jiné záznamy ze zkoušek a kontrol, včetně jejich vyhodnocení,

5. výsledky stavebních a tlakových zkoušek (pokud byly provedeny),

6. protokol o měření těles zařízení,

7. seznam svářečů provádějících svářečské práce s vyznačením druhu a platnosti oprávnění,

8. seznam pracovníků, kteří vykonali defektoskopické zkoušky, s vyznačením druhu a platnosti oprávnění,

9. údaje o opravách vad v průběhu výroby,

10. odchylky od dokumentace (§ 6) v průběhu výroby, včetně jejich vyhodnocení z hlediska snížení životnosti a technické bezpečnosti,

11. registrované vady,

12. osvědčení o kontrole konzervace,

13. osvědčení o kontrole balení,

14. výkresovou dokumentaci,

15. údaje o pojistných ventilech, základní armatuře a přístrojích pro měření, signalizaci, ovládání a automatickou ochranu (pokud jsou součástí dodávky zařízení),

16. listy pro záznamy orgánů dozoru,

b) návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování technické bezpečnosti během provozu po celou dobu životnosti zařízení, 10)

c) záznamy o zabudovaných armaturách a bezpečnostní výstroji, atesty použitých materiálů, protokoly o výsledcích předepsaných zkoušek provedených v průběhu a po skončení montáže, osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže, případně další doklady o skutečném stavu smontovaného zařízení, které po montáži musí oprávněná organizace doplnit do pasportu.

(3) Pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. b) a c) musí být průvodní technická dokumentace zpracována do pasportu jednotlivých ucelených okruhů, větví a systémů. Podkladem pasportu jsou technické dokumentace podle § 6 odst. 11. Průvodní technická dokumentace musí obsahovat

a) pasport vyhotovený oprávněnou organizací, který obsahuje

1. výkresy s vyznačením odchylek odpovídajících skutečnému provedení tras s identifikovatelným označením svarů, závěsů, podpěr, včetně jejich vyhodnocení z hlediska technické bezpečnosti,

2. atesty použitých materiálů (hutních polotovarů, přídavných materiálů), protokoly o individuálním vyzkoušení včetně protokolů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření v průběhu a po skončení montáže,

3. seznam svářečů provádějících svářečské práce při montážích, s vyznačením druhu a platnosti oprávnění,

4. osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací,

5. zápisy o kontrole a potvrzení o vnitřní čistotě zařízení,

6. seznam pracovníků, kteří vykonali defektoskopické zkoušky, s vyznačením druhu a platnosti oprávnění,

7. technickou dokumentaci (§ 6 odst. 11) jednotlivých zařízení a jejich částí zabudovaných do větví, okruhů nebo systémů,

8. protokoly, zápisy a jiné záznamy ze zkoušek a kontrol, včetně jejich vyhodnocení,

9. údaje o opravách vad v průběhu montáže,

10. listy pro záznamy orgánů dozoru,

b) návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování technické bezpečnosti v průběhu provozu po celou dobu životnosti zařízení.

(4) Pro zařízení uvedená v § 1 odst. 2 písm. e) musí být pasport zpracovaný pro jednotlivé místnosti a prostory. Podkladem pasportu jsou technické dokumentace podle § 6 odst. 11. Průvodní technická dokumentace musí obsahovat

a) pasport vyhotovený oprávněnou organizací obsahující

1. výkresy s vyznačením odchylek odpovídající skutečnému provedení s identifikovatelným vyznačením svarů, průchodek, poklopů, hermetických dveří,

2. atesty použitých materiálů, betonů, plechů, přídavných materiálů, protokoly o výsledku zkoušek, vstupních kontrol, kontrol v průběhu výstavby nebo montáže a o individuálním vyzkoušení svarů a betonů,

3. seznam svářečů provádějících svářečské práce při montáži s vyznačením druhu a platnosti oprávnění,

4. osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací,

5. zápis o kontrole a potvrzení o vnitřní čistotě prostorů a místností,

6. seznam pracovníků, kteří vykonali defektoskopické zkoušky, s vyznačením druhu a platnosti oprávnění,

7. technickou dokumentaci (§ 6 odst. 11) jednotlivých zařízení a jejich částí zabudovaných do prostorů a místností,

8. protokoly o zkouškách pevnosti a těsnosti hermetické obálky (zóny),

9. listy pro záznam orgánu dozoru,

b) návod k obsluze a pokyny pro údržbu včetně ověřování technické bezpečnosti v průběhu provozu po celou dobu životnosti zařízení.

(5) Správnost a úplnost průvodní technické dokumentace potvrzuje pověřený pracovník oprávněné organizace, kterému bylo vydáno osvědčení podle § 10.

§ 9

Oznamování rozsahu a sortimentu výroby orgánu dozoru a archivace dokumentace

(1) Oprávněná organizace je povinna oznámit orgánu dozoru pro následující kalendářní rok, pokud se nedohodne s orgánem dozoru jinak, plánovaný rozsah a sortiment výroby zařízení i jeho částí a výrobních spoluprací včetně specifikací zařízení a termínu realizace.

(2) Oprávněná organizace je povinna archivovat

a) prvotní dokumentaci zařízení i jeho částí po dobu nejméně 5 let po ukončení výroby v rozsahu stanoveném orgánem dozoru podle § 6 a po uplynutí této lhůty je oprávněná organizace povinna dokumentaci nabídnout provozovateli zařízení s výjimkou dokumentací základních a přídavných materiálů, poddodávek částí zařízení a výrobních spoluprací,

b) dokumentaci podle § 6 včetně stanoviska orgánů dozoru po celou dobu životnosti zařízení,

c) technickou dokumentaci podle § 6 odst. 11 a průvodní technickou dokumentaci podle § 8 po celou dobu životnosti zařízení.

§ 10

Osvědčení pracovníků

(1) Konstruovat, provádět předepsané vstupní, mezioperační a výstupní zkoušky zařízení, jejich částí a materiálů jakož i zkoušky zařízení podle § 7, potvrzovat průvodní technickou dokumentaci podle § 7, 8 a 14, provádět zkoušky a revize provozovaných zařízení podle § 14 a 15 mohou pracovníci, které touto činností organizace pověřila, mající

a) předepsanou kvalifikaci podle odstavce 2,

b) nejméně pětiletou praxi v oboru příslušných zařízení nebo dvouletou praxi, pokud jde o pracovníky s vysokoškolským technickým vzděláním v příslušném oboru podle odstavce 2,

c) osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.

(2) Uchazeči o osvědčení musí mít nejméně úplné střední vzdělání

a) strojního, hutního nebo obdobného technického směru pro zařízení a jejich části uvedená v § 1 odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3,

c) stavebního, strojního, hutního nebo jiného obdobného technického směru pro zařízení a jejich části uvedená v § 1 odst. 2 písm. e) a odst. 3 podle předpokládané činnosti.

(3) Pracovníka přihlašuje ke zkoušce k získání osvědčení organizace, u níž je v pracovním poměru.

(4) Orgán dozoru na požádání organizace může povolit výjimku z požadované praxe.

(5) Zjistí-li orgán dozoru, že pracovník porušuje podmínky nebo rozsah vydaného osvědčení nebo závažným způsobem porušuje ustanovení této vyhlášky, osvědčení pracovníkovi odebere.

(6) Písemné doklady o úkonech provedených podle odstavce 1 potvrdí pracovník podpisem a evidenčním číslem vydaného osvědčení.

§ 11

Dovoz zařízení

Organizace před uzavřením smlouvy na dovoz zařízení a jejich částí, nebo organizace oprávněná k dovozu 11) zařízení a jejich částí pro svou potřebu je povinna před uzavřením smlouvy na dovoz požádat orgán dozoru o stanovisko k dovozu. V žádosti musí uvést zamýšlený dovoz, stručný popis, základní technické údaje a množství dováženého zařízení a jeho částí a rozsah požadované průvodní technické dokumentace.

§ 12

Podmínky evidence

(1) Orgán dozoru eviduje zařízení uvedená v seznamu podle § 4.

(2) Finální dodavatel 12) je povinen písemně oznámit orgánu dozoru do 14 dní zahájení dodávek zařízení nebo jeho částí na stavbu, pokud se s orgánem dozoru nedohodne jinak. Současně předá seznam zařízení, která budou předmětem jeho dodávek a prací, a uvede plánovaný termín započetí a ukončení montáže zařízení.

(3) Dodavatel je povinen předložit orgánu dozoru při výkonu dozoru na stavbě technickou dokumentaci zařízení potvrzenou orgánem dozoru (§ 7), pokud smontované zařízení neodevzdal odběrateli.

(4) Po ukončení montáže je dodavatel zařízení povinen do 14 dní písemně požádat orgán dozoru o evidenci zařízení. V žádosti musí být uvedena specifikace jednotlivých zařízení, a to

a) výrobce (dodavatel),

b) rok výroby,

c) název zařízení,

d) typ,

e) hlavní parametry,

f) výrobní číslo a případné číslo podle systému jednotného značení,

g) umístění.

(5) Orgán dozoru posoudí průvodní technickou dokumentaci a po ukončení montáže zařízení eviduje.

(6) Dodavatel je povinen vyznačit do průvodní technické dokumentace skutečné provedení dodávek a prací, a to

a) v období před prvním zavezením paliva do reaktoru v rozsahu, který určí orgán dozoru,

b) před odevzdáním zařízení odběrateli v plném rozsahu.

§ 13

Uvádění zařízení do provozu

(1) Stavebník je povinen požádat orgán dozoru, pokud se s orgánem dozoru nedohodne jinak, nejpozději 14 dní před prvním zavážením paliva do reaktoru, energetickým spouštěním, uváděním do zkušebního provozu 13) a před uváděním do trvalého provozu zařízení (dále jen "etapy") o vydání stanoviska o způsobilosti zařízení k příslušné etapě.

(2) Stavebník v žádosti uvede

a) pro která zařízení a etapu stanovisko žádá,

b) vyhodnocení předcházející etapy z hlediska technické bezpečnosti zařízení a jejich funkční spolehlivosti, nejedná-li se o první zavážení paliva do reaktoru,

c) splnění dalších požadavků stanovených orgánem dozoru.

(3) Organizace odpovědná za bezpečný provoz zařízení 14) je povinna předložit orgánu dozoru, pokud orgán dozoru nerozhodne jinak, nejméně 14 dní před zahájením příslušné etapy doklad o

a) zaškolení obsluhujících a technicko-řídících pracovníků se jmenným seznamem a uvedením jejich funkcí,

b) způsobilosti pracovníků obsluhovat zařízení,

c) splnění dalších požadavků stanovených orgánem dozoru,

d) připravenosti zařízení k příslušné etapě.

§ 14

Provoz a údržba zařízení

(1) Organizace odpovědná za bezpečný provoz zařízení předkládá orgánu dozoru

a) do 30 dní po vypracování roční harmonogram provozu jaderné elektrárny, v němž jsou stanoveny plánované odstávky během kalendářního roku,

b) do 15. dne následujícího měsíce rozbor vzniklých poruch za uplynulý měsíc s uvedením provedených opatření,

c) do 30 dní po dodání seznam zařízení a jejich částí určených jako náhradní díly k opravám a rekonstrukcím.

(2) Oprávněná organizace provádějící údržbu zařízení je povinna předložit orgánu dozoru

a) do 30 dní po ukončení zkušebního provozu předpisy pro provádění údržby, revizí, zkoušek a kontrol včetně lhůt jejich provádění,

b) do 30 dní po ukončení plánované odstávky vyhodnocení provedených prací,

c) do 30 dní po vypracování plán na kalendářní rok pro provádění údržby, revizí, zkoušek a kontrol zařízení,

d) jedenkrát za rok souhrnnou zprávu o splnění provozních kontrol, zkoušek a revizí ve lhůtě dohodnuté s orgánem dozoru.

(3) Po dobu provozu zařízení je provozovatel povinen

a) zabezpečovat provádění kontrol, zkoušek a revizí zařízení podle této vyhlášky, zvláštních předpisů, pokynů a návodů výrobců, případně dalších požadavků orgánu dozoru,

b) nejméně 14 dní před plánovaným odstavením bloku předložit orgánu dozoru program prováděných prací, dokumentaci k provádění oprav, rekonstrukcí (§ 6) a zkoušek na zařízeních včetně programu komplexního vyzkoušení před znovuuvedením do provozu,

c) archivovat a přehledně evidovat průvodní technickou dokumentaci, jakož i dokumentaci o kontrolách, zkouškách, revizích, opravách a rekonstrukcích zařízení po celou dobu jejich provozování až po jejich úplné vyřazení z provozu; každou změnu v průvodní technické dokumentaci musí potvrdit pracovník s osvědčením podle § 10,

d) vést pravidelné záznamy o průběhu provozu zařízení, dosahovaných parametrech, jakož i provozních hodinách a dalších důležitých skutečnostech souvisejících s plánováním údržby a oprav zařízení, jejichž rozsah dohodne s orgánem dozoru,

e) bezodkladně informovat orgán dozoru o nutnosti a rozsahu oprav nebo rekonstrukcí a o vzniklých provozních poruchách zařízení a podle dohody s orgánem dozoru mu předkládat předepsanou dokumentaci k provádění oprav,

f) projednat s orgánem dozoru změny a experimenty na zařízení lišící se od provozních podmínek uvedených v průvodní technické dokumentaci, které by mohly mít vliv na technickou bezpečnost provozovaných zařízení,

g) zajišťovat plnění opatření orgánu dozoru v mimořádných případech.

§ 15

Zkoušky v průběhu provozu

(1) Provozovatel je povinen nejméně 14 dní předem oznámit orgánu dozoru konání zkoušek a předat program

a) opakovaných tlakových a těsnostních zkoušek primárního okruhu,

b) periodických zkoušek těsnosti hermetických prostor.

(2) O výsledku zkoušek vyhotoví oprávněná organizace protokol, kde uvede

a) průběh zkoušky,

b) dosažené výsledky a vyhodnocení zkoušek,

c) opatření přijatá na další provoz zařízení.

§ 16

Trvalé vyřazení zařízení z provozu

Provozovatel je povinen nejméně 30 dní předem oznámit orgánu dozoru záměr trvale vyřadit zařízení z provozu s uvedením programu a postupu trvalého vyřazování zařízení z provozu. Po oznámení orgán dozoru prošetří skutečný stav a rozhodne o zrušení evidence zařízení.

§ 17

Všeobecná ustanovení

(1) Orgán dozoru vydává podle této vyhlášky, pokud se nedohodne lhůta jiná,

a) stanovisko do 30 dní od předložení dokumentace podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 4,

b) oprávnění do 30 dní od podání žádosti podle § 5,

c) stanovisko do 30 dní od předložení dokumentace podle § 6 odst. 1,

d) osvědčení do 30 dní od vykonání zkoušky podle § 10 odst. 1,

e) stanovisko do 30 dní od podání žádosti podle § 11 a 12,

f) stanovisko do 14 dní od podání žádosti podle § 13,

g) stanovisko do 14 dní od úspěšného provedení zkoušky podle § 15.

(2) Každou změnu nebo dodatek k dokumentaci posouzené nebo dohodnuté s orgánem dozoru, kterou se mění parametry zařízení i jejich částí, základní rozměry, životnost, výkon, technologie výroby, kontrola ve výrobě, výchozí materiály nebo způsob provozu, musí zpracovatel předem projednat s orgánem dozoru, a to i v případě opravy nebo rekonstrukce.

(3) Technickou bezpečností pro účely této vyhlášky se rozumí fyzický stav jednotlivých zařízení, zajišťující jejich pevnost, těsnost, spolehlivost a funkčnost v rozsahu projektovaných mezních provozních stavů po celou dobu životnosti. Její nedílnou součástí je vedení technické dokumentace zařízení a technicko-organizační opatření směřující ke spolehlivosti provozu bez ohrožení osob nebo majetku.

(4) Opravou pro účely této vyhlášky se rozumí výměna zařízení a jeho částí vyrobených, dodaných a smontovaných podle dokumentace a dokladů uvedených v § 6 a s tím spojené manipulace. Tím není dotčena povinnost organizací projednávat a dokumentovat vady zjištěné a opravené v průběhu výroby zařízení.

(5) Rekonstrukcí pro účely této vyhlášky se rozumí výměna zařízení a jeho částí prováděná na základě změny nebo dodatku k dokumentaci podle odstavce 2 a tím spojené manipulace.

§ 18

Orgány dozoru spolupracují při výkonu dozoru nad technickou bezpečností zařízení zejména s orgány státního dozoru nad jadernou bezpečností a s orgány hygienické služby. 15)


§ 19

Přechodná ustanovení

(1) Organizace provádějící činnosti podle § 5, které nemají pro tuto činnost oprávnění vydané orgánem dozoru, jsou povinny požádat o vydání oprávnění do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Pro zařízení a jejich části vyrobená, rozpracovaná, rozestavěná nebo provozovaná ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky musí organizace v případech, ve kterých nejsou splněny požadavky ustanovení této vyhlášky, dohodnout s orgánem dozoru a provést do 6 měsíců od počátku účinnosti této vyhlášky náhradní řešení.

§ 20

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 105/1982 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1989.


Předseda:

Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.

3) § 3 odst. 4 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

4) § 4 vyhlášky č. 43/1990 Sb.

4a) § 7 vyhlášky č. 43/1990 Sb.

5) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

6) Výnos Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979 o zajištění jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice z hlediska jaderné bezpečnosti, registrován v částce 29/1979 Sb.

7) Např. § 8 výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979.

8) Např. hospodářské smlouvy, výrobní příkazy, deníky operativních rozhodnutí, svitky zapisovačů použitých měřidel, vyhodnocovací atesty kvantometrů, stavební deníky.

9) Např. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů.

10) Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů, např. výnosu Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979.

11) § 7 odst. 1 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění č. 184/1988 Sb. ).

12) § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko.

13) § 84 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

14) § 31 písm. b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

15) § 7 zákona č. 174/1968 Sb.

Přesunout nahoru