Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1989 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku

Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 01.02.1989
Zrušeno k 01.01.1991 (565/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky

ze dne 13. ledna 1989

o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:


§ 1

Místní národní výbory v oblasti Krkonošského národního parku 1) (dále jen "KRNAP") vybírají poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních nebo školících a rehabilitačních zařízeních organizací v oblasti KRNAP. Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové (dále jen "KNV") vybírá poplatek za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst KRNAP.

ČÁST PRVNÍ

Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních, školících a rehabilitačních zařízeních organizací v oblasti KRNAP

§ 2

Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních, školících a rehabilitačních zařízeních organizací v oblasti KRNAP (dále jen "poplatek") platí organizace, které mají právo hospodaření k rekreačním, školícím a rehabilitačním zařízením v oblasti KRNAP nebo jsou vlastníky takových zařízení (dále jen "poplatník").

§ 3

(1) Sazba poplatku činí 2,- Kčs za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití.

(2) Poplatek se stanoví vynásobením počtu lůžek v objektu podle stavu k 1. lednu každého roku sazbou poplatku podle odstavce 1 a počtem dnů v roce. Do celkového počtu lůžek se nezahrnují lůžka, určená k ubytování pracovníků, zajišťujících provoz objektu.

(3) Poplatek je splatný jednorázově, a to do 31. března každého roku. Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem.

§ 4

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) Ústřední rada odborů, pokud poskytuje výběrovou rekreaci ve svých zařízeních v oblasti KRNAP,

b) podnik Rekreace členů výrobních družstev, pokud poskytuje výběrovou rekreaci ve svých zařízeních v oblasti KRNAP,

c) federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra a životního prostředí ČSR, pokud poskytuje výběrovou rekreaci podle právních předpisů o nemocenské péči v ozbrojených silách 2) ve svých zařízeních v oblasti KRNAP,

d) organizace, působící v oblasti KRNAP, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejného ubytování a stravování.

§ 5

Poplatek spravuje místní národní výbor, v jehož územním obvodu se rekreační, školící a rehabilitační středisko nachází. Výnos poplatku je příjmem tohoto národního výboru.

ČÁST DRUHÁ

Poplatek za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst v oblasti KRNAP

§ 6

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu a za setrvání s motorovým vozidlem 3) ve vybraných místech v oblasti KRNAP (dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán. 4) Seznam vybraných míst je uveden v příloze vyhlášky.

§ 7

Poplatek platí občan nebo organizace , kterým je vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst (dále jen "poplatník") předem.

§ 8

(1) Sazba poplatku činí 20,- Kčs za vydání povolení k vjezdu a za setrvání s motorovým vozidlem jeden den, za druhý den 20,- Kčs; za třetí a každý další den setrvání s motorovým vozidlem 10,- Kčs denně.

(2) KNV může poplatníkovi stanovit výši poplatku paušální částkou, a to nejvýše částkou 200,- Kčs ročně. Je-li poplatníkem organizace, která ve vybraných místech setrvává s více než jedním motorovým vozidlem, může poplatek stanovený paušální částkou za každé další motorové vozidlo činit až 2 000,- Kčs ročně.

(3) Vydané povolení k vjezdu d o kteréhokoliv z vybraných míst platí pro vjezd s motorovým vozidlem do všech ostatních vybraných míst.

(4) Způsob a formu vybírání tohoto poplatku stanoví KNV obecně závazným nařízením .

§ 9

Od poplatku jsou osvobozeni:

a) občané, kteří mají trvalý pobyt ve vybraném místě,

b) občané, kteří přechodně pobývají ve vybraném místě při výkonu svého povolání nebo studují na místních školách,

c) občané, kteří jsou držiteli průkazek ZTP a ZTP-P se svými průvodci,

d) socialistické organizace, které mají právo hospodaření nebo jsou vlastníky jiných než rekreačních nebo školících a rehabilitačních zařízení ve vybraném místě,

e) socialistické organizace, které zajišťují zásobování, opravárenské, údržbářské, zdravotnické a sociální služby a veřejnou hromadnou dopravu ve vybraných místech,

f) socialistické organizace, pokud zajišťují přepravu dětí do škol v přírodě ve vybraných místech,

g) ozbrojené síly a ozbrojené složky, pokud se jejich motorová vozidla zdržují ve vybraných místech.

§ 10

Poplatek spravuje KNV. Výnos tohoto poplatku je příjmem tohoto národního výboru.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 11

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří národní výbor, který poplatek spravuje, nedoplatek platebním výměrem; může jej zvýšit o 10 % nezaplaceného poplatku.

§ 12

(1) Poplatek nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se poplatek stal splatným anebo v němž mohl příslušný národní výbor poplatek vyměřit.

(2) Je-li proveden úkon k vyměření a vymáhání poplatku, běží lhůta podle odst. 1 od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu vyrozuměn.

§ 13

O řízení ve věcech poplatků vybíraných podle této vyhlášky platí zvláštní předpisy. 5)

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1989.


Ministr:

Ing. Nikodým v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vládní nařízení č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku.

2) § 11, bod 1b) zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 7 odst . 3 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

4) Čl. 3 odst. 1 přílohy vyhlášky č. 100/1975 Sb.

5) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.


SEZNAM vybraných míst, v nichž se vybírá místní poplatek za vjezd motorových vozidel do oblasti KRNAP

Benecko

Černý Důl

Dolní Dvůr

Dolní Malá Úpa

Harrachov

Horní Malá Úpa

Horní Mísečky

Horní Maršov

Mladé Buky

Janské Lázně

Pec pod Sněžkou

Rokytnice nad Jizerou

Strážné

Dolní Mísečky

Špindlerův Mlýn

Velká Úpa

Vítkovice

Vrchlabí

Žacléř

Přesunout nahoru