Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 69/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla

Částka 18/1989
Platnost od 29.06.1989
Účinnost od 01.07.1989
Zrušeno k 01.05.2004 (199/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 15. června 1989

o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:


§ 1

K vytvoření dalších příznivých podmínek pro rozšiřování objemu a struktury československých dovozů zboží z rozvojových zemí je od cla osvobozeno v níže uvedeném rozsahu obchodní zboží (dále jen "zboží"):

a) dovážené a pocházející z nejméně rozvinutých a dalších rozvojových zemí uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v plném rozsahu;

b) dovážené a pocházející z rozvojových zemí uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce pod položkami československého celního sazebníku obchodního zboží 1) uvedenými v příloze č. 5 k této vyhlášce v plném rozsahu;

c) dovážené a pocházející z rozvojových zemí uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce pod položkami československého celního sazebníku uvedenými v příloze č. 6 k této vyhlášce od 85 % cla, určeného podle platných dovozních celních sazeb uvedených v československém celním sazebníku;

d) dovážené a pocházející z rozvojových zemí uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce od 75 % cla, určeného podle platných dovozních celních sazeb uvedených v československém celním sazebníku s výjimkou cla ze zboží uvedeného pod položkami československého celního sazebníku podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

(1) Osvobození od cla podle § 1 (dále jen "osvobození od cla") se vztahuje na zboží pocházející a vyvážené z některých rozvojových zemí uvedených v příloze č . 1 nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen "rozvojové země") přímo do Československé socialistické republiky subjektem, který má sídlo v některé z uvedených rozvojových zemí.

(2) Rozsah osvobození od cla se stanoví podle země , v níž má sídlo subjekt, který zboží vyváží (vývozce).

§ 3

(1) Zbožím pocházejícím z rozvojové země se rozumí:

a) užitkové nerosty vytěžené na území nebo pobřežní mělčině rozvojové země;

b) rostlinné produkty vypěstované v rozvojové zemi;

c) živá zvířata, která se narodila a byla chována v rozvojové zemi;

d) výrobky získané z živých zvířat v rozvojové zemi;

e) produkty lovu a rybolovu vyrobené v rozvojové zemi;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty moře vytěžené loděmi rozvojové země, jakož i loděmi najatými rozvojovými zeměmi;

g) výrobky zhotovené na palubách plovoucích závodů na zpracování ryb dané země, jakož i na palubách plovoucích závodů na zpracování ryb, které jsou rozvojovou zemí najaté, kromě produktů uvedených pod písmenem f);

h) použité výrobky sebrané v rozvojové zemi, vhodné k opětovnému využití surovin;

i) odpad a šrot vzniklý při výrobě v rozvojové zemi;

j) zboží vyrobené v rozvojové zemi kromě produktů uvedených pod písmeny a) až i) tohoto odstavce;

k) zboží, které je vyrobeno v rozvojové zemi při použití surovin, polotovarů nebo hotových výrobků pocházejících z jiné země nebo jejichž původ je neznámý za podmínky, ž e toto zboží bylo v rozvojové zemi dostatečnou měrou zpracováno nebo opracováno;

l) zboží, které je vyrobeno v rozvojové zemi při použití surovin, polotovarů nebo hotových výrobků pocházejících z Československé socialistické republiky.

(2) Zboží se považuje za dostatečně zpracované nebo opracované v rozvojové zemi, jde-li o:

a) zboží zpracované nebo opracované v rozvojové zemi, přičemž hodnota zboží pocházejícího z jiné země nebo zboží, jehož původ je neznámý, nepředstavuje více jak 50 % hodnoty zboží rozvojovou zemí vyváženého;

b) zboží zpracované nebo opracované v několika rozvojových zemích, přičemž hodnota zboží pocházejícího z jiných zemí nebo zboží, jehož původ je neznámý, nepředstavuje více jak 50 % hodnoty zboží vyváženého jednou z těchto rozvojových zemí;

c) zboží vyrobené v jedné rozvojové zemi, které bylo zpracováno nebo opracováno v jiných rozvojových zemích.

(3) Zboží se nepovažuje za dostatečně zpracované nebo opracované ve smyslu odstavce 2 pouze úkony souvisejícími s balením, tříděním, konzervováním, skladováním, značkováním, cejchováním, kompletováním, spojováním částí apod.

§ 4

(1) Hodnota zboží pocházejícího z jiných zemí uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b) se stanovuje na základě celní hodnoty tohoto zboží určené rozvojovou zemí.

(2) Za hodnotu zboží uvedeného v § 3 odst . 2 písm. a) a b), jehož původ je neznámý, se považuje cena zaplacená za zboží na území rozvojové země.

§ 5

(1) Osvobození od cla se vztahuje též na zboží dovážené a pocházející z rozvojové země zakoupené v době konání nebo po skončení výstavy či veletrhu v případě, že československá organizace oprávněná k zahraničně obchodní činnosti (dále jen "dovozce") zakoupila zboží v takovém stavu, v jakém bylo dodáno na výstavu či veletrh, zboží nebylo po odeslání na výstavu či veletrh využito k jiným účelům než výstavním a bylo během konání výstavy či veletrhu stále pod celní kontrolou.

(2) Doklad o původu takového zboží musí být vyhotoven stejným způsobem jako v případě vývozu zboží z rozvojové země do Československé socialistické republiky s udáním názvu a doby trvání výstavní akce.

§ 6

(1) Při dovozech zboží, na které se vztahuje osvobození od cla, předkládá dovozce orgánům celní správy při celním řízení osvědčení o původu zboží společně s ostatními průvodními doklady, s výjimkou malých zásilek s fakturační hodnotou zboží do 5 000 USD nebo jejího ekvivalentu. Osvědčení lze výjimečně předložit dodatečně, nejpozději však do 1 roku po dodávce zboží. Rozdíl mezi množstvím skutečně dodaným a množstvím uvedeným v osvědčení nesmí být větší než 5 %.

(2) Osvědčení o původu zboží musí být vystaveno výrobcem nebo vývozcem zboží dováženého do Československé socialistické republiky podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce v jazyku českém nebo slovenském, nebo v jednom z těchto jazyků: v ruštině, angličtině, francouzštině, španělštině nebo němčině.

(3) Osvědčení o původu zboží musí obsahovat tyto základní údaje:

a) název a adresu vývozce spolu s označením vývozní země;

b) název a adresu dovozce;

c) způsob dopravy a dopravní cestu (pokud je známa);

d) druh dováženého zboží, jeho obchodní název a označení v nomenklatuře československého celního sazebníku;

e) označení a signa zásilky umožňující identifikaci zboží;

f) množství dováženého zboží (brutto a netto hmotnost, popř. počet kusů, tuctů apod.);

g) číslo a datum faktury na zasílané zboží;

h) kritérium původu zboží;

i) prohlášení vývozce nebo výrobce o správnosti údajů osvědčení, jeho razítko a podpis.

(4) Kritérium původu zboží musí být u osvědčení o původu zboží uvedeno takto:

a) značka "P" u zboží, uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) až j);

b) značka "Y"s dodatkem, kolik procent z celkové hodnoty zboží vyváženého rozvojovou zemí tvoří hodnota zboží, jež pochází z jiných zemí nebo jehož původ je neznámý, u zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. a) a b);

c) značka "PK" u zboží uvedeného v § 3 odst. 2 písm. c).

(5) Osvědčení o původu zboží musí být ověřeno obchodní komorou nebo podobnou institucí vývozní země, která je k tomuto úkolu pověřena příslušnými státními úřady.

(6) Celní orgány mohou při celním řízení vyžadovat, aby dovozci zboží podle odstavce 1 předkládali kromě osvědčení o původu zboží i další doklady, z nichž vyplyne, že jde o zboží, na které se vztahuje osvobození od cla.


§ 7

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla ve znění vyhlášek č. 40/1984 Sb. a č. 25/1987 Sb.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.


Ministr:

Ing. Štěrba v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.


Příloha č. 1

Seznam zemí, ze kterých dovážené a pocházející obchodní zboží je podle § 1 písm. a) v plném rozsahu osvobozeno od cla

Afghánská republika

Bangladéšská lidová republika

Barmský svaz

Beninská lidová republika

Bhútánské království

Botswanská republika

Burkina Faso

Čadská republika

Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova

Džibutská republika

Etiopská lidově demokratická republika

Federativní islámská republika Komory

Gambijská republika

Guinejská republika

Haitská republika

Jemenská arabská republika

Jemenská lidová demokratická republika

Kapverdská republika

Kiribatská republika

Království Lesotho

Laoská lidově demokratická republika

Malawiská republika

Maledivská republika

Mauretánská islámská republika

Mosambická republika

Nepálské království

Nezávislý stát Západní Samoa

Nigerská republika

Nikaragujská republika

Republika Burundi

Republika Guinea - Bissau

Republika Mali

Republika Rovníková Guinea

Republika Sierra Leone

Republika Togo

Rwandská republika

Sjednocená republika Tanzanie

Somálská demokratická republika

Souostroví Vanuatu

Středoafrická republika

Súdánská republika

Tuvalu

Ugandská republika

Zambijská republika

Příloha 2

Seznam zemí ze kterých dovážené a pocházející zboží je podle § 1 písm. d) osvobozeno od 75 % cla

Alžírská demokratická a lidová republika

Angolská lidová republika

Argentinská republika

Bahamské společenství

Barbados

Bolivijská republika

Brazilská federativní republika

Dominické společenství

Dominikánská republika

Egyptská arabská republika

Ekvádorská republika

Fidži

Filipínská republika

Gabunská republika

Ghanská republika

Grenada

Guatemalská republika

Guayanská kooperativní republika

Honduraská republika

Indická republika

Indonéská republika

Irácká republika

Iránská islámská republika

Jamajka

Jordánské hašemitské království

Kambodžský stát

Kamerunská sjednocená republika

Keňská republika

Kolumbijská republika

Konžská lidová republika

Korejská lidově demokratická republika

Kostarická republika

Království Saúdská Arábie

Království Svazijsko

Království Tonga

Kubánská republika

Kyperská republika

Libanonská republika

Liberijská republika

Libyjská arabská lidová socialistická džamahírije

Madagaskarská demokratická republika

Malajsie

Marocké království

Mauritius

Mongolská lidová republika

Nigerijská federativní republika

Pákistánská islámská republika

Panamská republika

Papua - Nová Guinea

Paraguajská republika

Peruánská republika

Republika Malta

Republika Nauru

Republika Pobřeží slonoviny

Republika Trinidad a Tobago

Salvadorská republika

Senegalská republika

Seyschelská republika

Singapurská republika

Socialistická federativní republika Jugoslávie

Spojené státy mexické

Srílanská demokratická socialistická republika

Stát Bahrajn

Stát Katar

Stát Kuvajt

Stát spojených arabských emirátů

Sultanát Omán

Surinamská republika

Svatá Lucie

Svatý Vincent a Grenadiny

Syrská arabská republika

Šalamounovy ostrovy

Thajské království

Tuniská republika

Turecká republika

Uruguajská východní republika

Venezuela

Vietnamská socialistická republika

Zairská republika

Zimbabwská republika

Příloha 3

Seznam zboží, na které se nevztahuje osvobození od cla podle § 1 písm. d)

Číslo a položka celního sazebníkuNázev zboží
Číslo 17 01Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
17 01 118Třtinový cukr
17 01 126Řepný cukr
17 01 916Ostatní cukr s přísadou aromatických přípravků nebo barviva
Číslo 24 02Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety, z tabáku nebo tabákových náhražek
24 02 203Cigarety obsahující tabák
24 02 904Ostatní

Příloha 4

Příloha 5

Seznam zboží, na které se vztahuje osvobození od cla podle § 1 písm. b)

Číslo a položka celního sazebníku Název zboží
Číslo 06 02 Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí
06 02 108 Nekořenovité řízky a rouby
06 02 990 Ostatní
Číslo 06 03 Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
Číslo 07 14 Maniokové kořeny, marantové a salepové kořeny; topinambury, batáty (sladké nebo indické brambory) a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulínu, čerstvé nebo sušené, též rozřezané nebo aglomerované ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech, dřeň ságovníku
07 14 101 Maniokové kořeny
07 14 909 Ostatní
Číslo 08 01 Kokosové kořeny, ořechy para, akažuové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo oloupané
Číslo 08 02 Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též vyloupané nebo loupané
08 02 905 Ostatní
Číslo 08 03 Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené
Číslo 08 04 Datle, fíky, ananas, avocato, kvajava, mango a mangostany, čerstvé nebo sušené
08 04 100 Datle
08 04 304 Ananas
08 04 401 Avocato
08 04 509 Kvajava, mango a mangostany
Číslo 08 07 Melouny (včetně vodních melounů) a papáje, čerstvé
08 07 206 Papáje
Číslo 08 10 Ostatní ovoce, čerstvé
08 10 908 Ostatní
Číslo 08 11 Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
08 11 904 Ostatní
Číslo 08 12 Ovoce a ořechy prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných látek k zajištění jeho prozatímní konzervace), ale nevhodné v tomto stavu k používání
08 12 901 Ostatní
Číslo 08 13 Ovoce sušené, jiné než čísel 08 01 až 08 06; směsi sušeného ovoce nebo skořápkového ovoce této kapitoly
08 13 401 Ostatní ovoce
08 13 508 Směsi sušeného ovoce a skořápkového ovoce této kapitoly
Číslo 09 01 Káva, též pražená nebo dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávy
09 01 113 S kofeinem
09 01 121 Dekofeinovaná
09 01 300 Kávové slupky a pulpy
Číslo 09 04 Pepř druhu Piper; paprika druhu Capsicum nebo Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku
Číslo 09 05 Vanilka
Číslo 09 06 Skořice a květy skořicovníku
Číslo 09 07 Hřebíček (plody, květy, stopky)
Číslo 09 09 Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu a jalovcové bobulky
Číslo 09 10 Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní koření
09 10 201 Šafrán
09 10 309 Kurkuma
09 10 406 Tymián, bobkový list
09 10 503 Kari
09 10 911 Směsi z ostatních koření, na které se vztahuje poznámka 1b této kapitoly
09 10 996 Ostatní
Číslo 10 06 Rýže
Číslo 11 06 Mouka a krupice ze sušených luštěnin čísla 07 13, ze sága nebo z kořenů a hlíz čísla 07 14; mouka, krupice a prášek z výrobků kapitoly 8
11 06 309 Mouka, krupice a prášek z výrobků kapitoly 8
Číslo 11 08 Škroby; inulín
11 08 140 Maniokový škrob
Číslo 12 02 Arašídové oříšky, nepražené ani jinak tepelně neupravené, též loupané nebo drcené
12 02 201 Loupané, též drcené
Číslo 13 02 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektany a pektiváty; agar-agar, a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
13 02 396 Ostatní
Číslo 15 08 Arašídový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
Číslo 15 11 Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
Číslo 15 13 Kokosový olej, olej z palmových jader, babassový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
Číslo 15 15 Ostatní rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
15 15 306 Ricinový olej a jeho frakce
15 15 608 Jojobový olej a jeho frakce
15 15 900 Ostatní
Číslo 15 16 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
15 16 205 Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce
Číslo 15 18 Živočišné a rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydrované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené vyjma uvedených v čísle 15 16; směsi nebo přípravky nepoživatelných tuků a olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Číslo 15 19 Monokarboxylové technické mastné kyseliny; kyseliny z rafinace olejů; technické mastné alkoholy
15 19 115 Kyselina stearová
15 19 123 Kyselina olejová
15 19 191 Ostatní
15 19 204 Kyseliny z rafinace olejů
15 19 301 Technické mastné alkoholy
Číslo 15 20 Glycerin, též čistý, glycerinová voda a glycerinový louh
Číslo 15 21 Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanica (spermacet), též rafinované nebo barvené
Číslo 18 01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
Číslo 18 04 Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej
Číslo 19 03 Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, chuchvalců, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech
Číslo 20 01 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
20 01 900 Ostatní
Číslo 20 08 Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
20 08 114 Arašídy (burské oříšky)
20 08 190 Ostatní včetně směsí
Číslo 20 09 Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přísadou cukru nebo jiných sladidel
20 09 404 Ananasová šťáva
20 09 803 Šťáva z jakéhokoli jiného jednotlivého ovoce nebo zeleniny
20 09 901 Směsi šťáv
Číslo 21 01 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na podkladě těchto výrobků nebo na podkladě kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
21 01 106 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na podkladě těchto výtažků, esencí (trestí) a koncentrátů nebo na podkladě kávy
21 01 203 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na podkladě těchto výtažků, esencí (trestí) a koncentrátů nebo na podkladě čaje nebo maté
Číslo 24 01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
24 01 304 Tabákový odpad
Číslo 32 03 Barviva rostlinného nebo živočišného původu (včetně barvicích výtažků, ale vyjma čerň živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvivech rostlinného nebo živočišného původu podle poznámky 3 k této kapitole
Číslo 33 01 Silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných a absolutních; rezinoidy; koncentráty silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné získané napuštěním těchto výrobků vonnou esencí nebo macerací; terpenické vedlejší výrobky vznikající při deterpenaci silic, aromatické a vodné destiláty a vodné roztoky silic;
33 01 141 Limettová
33 01 214 Geraniová
33 01 222 Jasmínová
33 01 265 Vetiverová
33 01 290 Ostatní
33 01 303 Rezinoidy
33 01 907 Ostatní
Číslo 40 01 Přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a ostatní podobné přírodní kaučuky, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
40 01 303 Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní kaučuky
Číslo 40 05 Směsné kaučuky, nevulkanizované; v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
40 05 201 Roztoky, disperze, jiné než položky 40 05 10
Číslo 40 06 Jiné formy (například tyče, trubky, profily) a výrobky (například kotouče a kroužky), z nevulkanizovaného kaučuku
40 06 909 Ostatní
Číslo 40 07 Vlákna a provázky, z vulkanizovaného kaučuku
Číslo 40 09 Trouby, trubky a hadice z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím (například spoji, koleny, přírubami)
Číslo 40 11 Nové pneumatiky, z pryže
40 11 104 Typy používané pro osobní motorová vozidla včetně kombinovaných osobních a dodávkových vozů a závodních vozů
40 11 201 Typy používané pro autobusy a nákladní automobily
40 11 406 Typy používané pro motocykly
40 11 503 Typy používané pro jízdní kola
40 11 911 Se skobami, hranolky a podobné
40 11 996 Ostatní
Číslo 40 13 Pryžové duše
Číslo 40 14 Zdravotnické nebo farmaceutické výrobky (včetně dudlíků), z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku, též s příslušenstvím z tvrdé pryže
Číslo 40 15 Oděvní výrobky a jejich doplňky (včetně rukavic), z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku, pro jakýkoli účel
Číslo 40 16 Ostatní výrobky z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku
Číslo 40 17 Tvrdá pryž (například ebonit), ve všech formách, včetně odpadů a odřezků; výrobky z tvrdé pryže
Číslo 44 07 Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm
44 07 211 Tmavočervené meranti, světločervené meranti, meranti bakau, bílé lauan, bílé meranti, bílé seraya, žluté meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong a kempas
44 07 229 Okoumé, obeche, sapelli, sipo, africký mahagon, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba a azobé
44 07 237 Baboen, mahagon (Swietenia spp.), imbuis a balsa
44 07 997 Ostatní
Číslo 44 08 Dýhy a listy na překližky (též spojené) a jiné dřevo podélně nebo na kusy rozřezané, loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce nepřesahující 6 mm
44 08 209 Z následujících druhů tropického dřeva: tmavočervené meranti, světlečervené meranti, bílé lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, africký mahagon, sapelli, baboen, mahagon (Swietenia spp.), brazilský palisandr a růžové dřevo (Bois de Rose femelle)
40 08 900 Ostatní
Číslo 44 10 Dřevotřískové desky a podobné desky ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo s jinými organickými pojidly
44 10 106 Dřevěné
Číslo 44 12 Překližky, dýhované desky a podobné laminované desky Překližky sestávající pouze z dřevěných listů, z nichž každý má tloušťku nejméně 6 mm
44 12 117 Alespoň s jednou vnější dýhou z následujícího tropického dřeva: tmavočervené meranti, světlečervené meranti, bílé lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, africký mahagon, sapelli, baboen, mahagon (Swietenia spp.), brazilský palisandr nebo růžové dřevo (Bois de Rose femelle)
Číslo 44 14 Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla a podobné předměty
Číslo 44 18 Výrobky stavebního truhlářství a tesařství včetně buňkovitých (voštinových) desek, parketových desek a šindelů, ze dřeva
44 18 204 Dveře, jejich rámy, zárubně a prahy
44 18 301 Parketové desky
44 18 506 Šindele
44 18 905 Ostatní
Číslo 44 19 Stolní a kuchyňské náčiní ze dřeva
Číslo 44 20 Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; nábytek ze dřeva, který nepatří do kapitoly 94
44 20 900 Ostatní
Číslo 44 21 Ostatní výrobky ze dřeva
Číslo 46 01 Úplety a podobné výrobky z materiálu na úplety, též spojované do stuh; materiál na úplety a výrobky z materiálu na úplety utkané na plocho nebo zhotovené z rovnoběžně položených pletiv, též v konečné úpravě (např. rohože, slaměné rohožky, košatiny)
46 01 106 Úplety a podobné výrobky z materiálu na úplety, též spojené do stuh
46 01 203 Rohože, slaměné rohožky a košatiny z rostlinného materiálu
46 01 912 Ostatní výrobky a materiály z rostlinného materiálu
Číslo 46 02 Košíkářské výrobky upletené přímo z materiálu na úplety nebo zhotovené z výrobků čísla 46 01; výrobky z lufy
46 02 102 Z rostlinného materiálu
Číslo 53 08 Příze z ostatních rostlinných textilních vláken; papírová příze
53 08 909 Ostatní
Číslo 53 10 Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 53 03
53 10 903 Ostatní
Číslo 53 11 Tkaniny z ostatních textilních rostlinných vláken; tkaniny z papírové příze
Číslo 56 09 Výrobky z nití, pásků nebo tvarů čísel 54 04 nebo 54 09, motouzy, provazy, šňůry nebo lana, jinde nejmenované, ani nezahrnuté
Číslo 57 01 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, též zcela zhotovené
57 01 902 Z jiného textilního materiálu
Číslo 59 05 Textilní tapety
Číslo 63 05 Pytle a pytlíky k balení zboží
63 05 105 Z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 53 03
63 05 903 Z ostatních textilních materiálů
Číslo 94 01 Sedadla (vyjma sedadel řazených do čísla 94 02), též proměnitelná v lůžka, a jejich části a součásti
94 01 610 Vycpávaná
94 01 695 Ostatní
Číslo 94 03 Ostatní nábytek a jeho části a součásti
94 03 302 Kancelářský dřevěný nábytek
94 03 404 Kuchyňský dřevěný nábytek
94 03 507 Ložnicový dřevěný nábytek
94 03 604 Ostatní dřevěný nábytek
94 03 809 Nábytek z jiných materiálů, včetně indického rákosu, vrbového proutí, bambusu nebo podobných materiálů.

Příloha 6

Seznam zboží na které se vztahuje osvobození od cla podle § 1 písm. c)

Číslo a položka celního sazebníkuNázev zboží
Číslo 09 01Káva, též pražená nebo dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy;kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávy
09 01 211S kofeinem
09 01 229Dekofeinovaná
Číslo 09 02Čaj
09 02 306Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v bezprostředním balení o obsahu nepřekračujícím hmotnost 3 kg
09 02 403Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, ostatní
Číslo 09 08Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy
Číslo 09 10Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní koření
09 10 104Zázvor
Číslo 11 02Obilné mouky, jiné než pšeničné nebo mouka ze sourži
11 02 303Rýžová mouka
Číslo 11 03Krupice, krupička a aglomerované výrobky z obilí ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech
11 03 148Krupice a krupička z rýže
Číslo 11 06Mouka a krupice ze sušených luštěnin čísla 07 13, ze sága nebo z kořenů a hlíz čísla 07 14; mouka, krupice a prášek z výrobků kapitoly 8
11 06 201Mouka a krupice ze sága, kořenů nebo hlíz čísla 07 14
Číslo 18 02Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Číslo 18 03Kakaová hmota, též odtučněná
Číslo 18 05Kakaový prášek bez přísady cukru nebo jiných sladidel
Číslo 20 06Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením v cukru, glazováním nebo kandováním)
Číslo 20 07Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše (pyré) a pasty připravené vařením, též s přidáním cukru nebo jiných sladidel
20 07 100Homogenizované přípravky
20 07 991Ostatní
Číslo 20 08Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
20 08 203Ananasy
20 08 912Palmová jádra
20 08 921Směsi
20 08 998Ostatní
Číslo 24 01Nezpracovaný tabák; tabákový odpad
24 01 100Neodřapíkovaný tabák
24 01 207Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák
Číslo 24 02Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
24 02 106Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabák
Číslo 40 05Směsné kaučuky, nevulkanizované, v primárních formách nebo deskách, listech nebo pásech
40 05 104Kaučuk s přísadou sazí nebo oxidu křemičitého
40 05 911Desky, listy a pásy
Číslo 40 06Jiné formy (například tyče, trubky a profily) a výrobky (například kotouče a kroužky), z nevulkanizovaného kaučuku
40 06 101Profily používané k protektorování
Číslo 40 08Desky, listy, tyče, pásy a profily, z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku
Číslo 44 09Dřevo (včetně nespojených prkének a vlysů na parkety), profilované (s pery, drážkované, žlábkované, zkosené, spojené do V, vroubkované, zaoblené a podobné) na jedné nebo několika hranách nebo plochách, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem
44 09 205Jiné než jehličnaté
Číslo 44 12Překližky, dýhované desky a podobné laminované desky
44 12 125Ostatní, alespoň s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva
Číslo 44 20Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva;sošky nebo jiné ozdobné předměty, ze dřeva; nábytek ze dřeva, který nepatří do kapitoly 94
44 20 101Sošky a jiné ozdobné předměty ze dřeva
Číslo 53 07Příze z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 53 03
Číslo 53 08Příze z ostatních rostlinných textilních vláken; papírová příze
53 08 101Kokosová příze
Číslo 53 10Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 53 03
53 10 105Nebělené
Číslo 56 07Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané nebo impregnované, povrstvené, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty
56 07 108Z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 53 03
56 07 213Vázací nebo balicí motouz
56 07 299Ostatní
56 07 302Z abakových vláken (manilské konopí nebo Musa textilis Nee) nebo z jiných tvrdých vláken (z listů)
Číslo 57 02Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, též zcela zhotovené, včetně druhů "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" a podobných ručně tkaných koberců
57 02 208Podlahové krytiny z kokosových vláken
57 02 399Z ostatních textilních materiálů
57 02 496Z ostatních textilních materiálů
57 02 593Z ostatních textilních materiálů
57 02 992Z ostatních textilních materiálů
Číslo 57 03Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené
57 03 905Z ostatních textilních materiálů
Číslo 57 05Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny, též zcela zhotovené
Číslo 94 01Sedadla (vyjma sedadel zařazených do čísla 94 02), též proměnitelná v lůžka, a jejich části a součásti
94 01 504Sedadla z indického rákosu, vrbového proutí, bambusu nebo podobných materiálů
94 01 903Části a součásti
Číslo 94 03Ostatní nábytek a jeho části a součásti
94 03 906Části a součásti
Přesunout nahoru