Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Částka 16/1989
Platnost od 15.06.1989
Účinnost od 01.12.1988
Zrušeno k 21.09.2001 (104/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. dubna 1989

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin


Dne 30. září 1985 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 1. prosince 1988. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi československou vládou a rakouskou spolkovou vládou o spolupráci v oboru ochrany rostlin ze dne 30. března 1950.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Československá socialistická republika

a

Rakouská republika

dále jen smluvní strany,

vedeny přáním dále rozvíjet vzájemné přátelské vztahy na základě Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zajišťovat a prohlubovat vzájemnou spolupráci na úseku ochrany rostlin k odstranění nebezpečí, které hrozí národnímu hospodářství obou smluvních stran rozšiřováním škůdců a chorob rostlin, jakož i plevelů, se dohodly:

Článek 1

V této dohodě se rozumí

a) "rostlinami" a "zbožím rostlinného původu" - všechny živé rostliny, jakož i jejich části a výrobky rostlinného původu,

b) "škodlivými činiteli" - škůdci a choroby rostlin, jakož i plevele,

c) "zvlášť škodlivými činiteli" - škodliví činitelé, kteří v případě hromadného výskytu mohou mít nepříznivé důsledky na porostech na území obou smluvních stran,

d) "hraničním územím" - území do vzdálenosti 10 km vzdušnou čarou na obě strany od společných státních hranic,

e) "kalamitou" - náhlý nepředvídaný a hromadný výskyt škodlivých činitelů, který může způsobit velké materiální nebo ekologické škody.

Článek 2

(1) Příslušné orgány obou smluvních stran dohodnou do jednoho roku od vstupu této dohody v platnost seznam zvlášť škodlivých činitelů. Změny a doplňky tohoto seznamu mohou být v případě potřeby dohodnuty příslušnými orgány obou smluvních stran. Potřebné porady k tomu se budou konat střídavě v jednom ze států smluvních stran.

(2) V zájmu ochrany svých státních území před škodlivými činiteli se budou smluvní strany vzájemně podporovat v boji proti zvlášť škodlivým činitelům a budou spolupracovat při ochraně před zavlečením a rozšiřováním škodlivých činitelů na svá území.

Článek 3

(1) Příslušné orgány smluvních stran budou při vývozu a průvozu rostlin na nebo přes státní území druhé smluvní strany dodržovat její platné právní předpisy toho se týkající z úseku ochrany rostlin. Za tím účelem si příslušné orgány smluvních stran budou zasílat tyto předpisy neprodleně po jejich vstupu v platnost.

(2) Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o jednotlivých hraničních přechodech na svém státním území, určených pro dovoz a průvoz zboží rostlinného původu.

Článek 4

(1) Zásilky zboží rostlinného původu budou provázeny při vývozu a průvozu rostlinolékařským osvědčením podle přílohy Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin vystaveným příslušnou organizací ochrany rostlin, pokud právní předpisy smluvní strany, na nebo přes jejíž území se uskutečňuje dovoz nebo průvoz, takovéto osvědčení pro zboží rostlinného původu vyžadují.

(2) Příslušné orgány smluvních stran budou usilovat o to, aby se při vývozu a průvozu zboží rostlinného původu použitím vhodného obalového materiálu a vhodných dopravních prostředků, jakož i pečlivou manipulací se zásilkami, zamezilo zavlečení škodlivých činitelů na území druhé smluvní strany, a to těch, kteří se podle platných právních předpisů druhé smluvní strany nesmí na těchto zásilkách nebo v nich vyskytovat.

Článek 5

Zamítne-li příslušná organizace ochrany rostlin dovoz nebo průvoz zboží rostlinného původu, pocházejícího ze státního území druhé smluvní strany, na nebo přes své státní území, nebo nařídí-li karanténní opatření, vyrozumí o tom neprodleně příslušnou organizaci ochrany rostlin druhé smluvní strany s uvedením důvodů.

Článek 6

(1) Příslušné orgány smluvních stran si budou

a) předávat každoročně, nejpozději do 31. března následujícího roku, zprávu o výskytu a rozšíření zvlášť škodlivých činitelů na území svého státu uvedených v seznamu podle článku 2 odstavce 1 s uvedením napadených území a přijatých opatření v boji proti nim, a

b) neprodleně sdělovat každý výskyt zvlášť škodlivých činitelů uvedených v seznamu podle článku 2 odstavce 1, kteří mají z hlediska škod zvláštní význam, a hromadný výskyt dalších škodlivých činitelů, pokud k jejich výskytu dojde v hraničním území.

(2) Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o všech připravovaných opatřeních v boji proti zvlášť škodlivým činitelům uvedeným v seznamu podle článku 2 odstavce 1, jež budou prováděna v hraničním území, jakož i o použitých prostředcích a aplikační technice. Toto neplatí u obvyklých rostlinolékařských opatřeních, která se nemohou dotknout porostů na území státu druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci na úseku ochrany rostlin především

a) výměnou poznatků a zkušeností na úseku vědeckého výzkumu a praktických metod ochrany rostlin,

b) bezplatnou výměnou odborných informací z úseku ochrany rostlin,

c) výměnou odborníků podle pracovních plánů uvedených v článku 8.

Článek 8

(1) Příslušné orgány smluvních stran se podle potřeby dohodnou na konání společných porad odborníků ochrany rostlin střídavě na územích svých států

a) k výměně informací a zkušeností ze spolupráce ve smyslu této dohody a

b) k společnému vypracování pětiletých pracovních plánů, v nichž budou na základě zásady vzájemnosti a oboustranného prospěchu konkretizována bližší ujednání o výměně odborníků.

(2) Náklady spojené s pobytem odborníků vysílaných k společným poradám budou hrazeny vysílající smluvní stranou.

(3) V případě výměny odborníků hradí vysílající smluvní strana náklady na cestu tam a zpět. Přijímající smluvní strana hradí na základě reciprocity a podle platných vnitrostátních předpisů náklady na pobyt, včetně jízdného uvnitř hostitelské země při cestách spojených s účelem pobytu.

Článek 9

(1) Při kalamitním výskytu škodlivých činitelů v hraničním území budou příslušné orgány smluvních stran koordinovat svá opatření v boji proti škodlivým činitelům a poskytovat si podle svých možností technickou a odbornou pomoc.

(2) Za účelem provádění opatření uvedených v odstavci 1 se podle potřeby budou vytvářet smíšené komise. Budou se skládat ze zástupců obou smluvních stran na základě paritního složení a doporučovat po vzájemné dohodě rozsah a metody opatření v boji proti škodlivým činitelům.

(3) Komisi svolává zástupce příslušné smluvní strany, na jejímž území došlo dříve k výskytu kalamity. Tento předsedá komisi.

Článek 10

Zjišťování škod, které vznikají působením nebo v důsledku opatření k ochraně rostlin smluvními stranami v hraničním území, se bude řešit podle ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích z 21. prosince 1973.

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran mohou v otázkách, týkajících se spolupráce ve smyslu této dohody, být v přímém styku.

Článek 12

Sporné otázky, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout při výkladu nebo provádění této dohody, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 13

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi československou vládou a rakouskou spolkovou vládou o spolupráci v oboru ochrany rostlin ze dne 30. března 1950.

Článek 14

Tato dohoda se uzavírá na dobu 5 let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších 5 let, pokud ji některá smluvní strana nevypoví nejpozději 1 rok před uplynutím této lhůty, písemně, diplomatickou cestou.

Článek 15

Tato dohoda vstupuje v platnost prvního dne třetího měsíce, jenž následuje po měsíci, v němž si smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně sdělily, že byly splněny jejich vnitrostátní požadavky pro její vstup v platnost.

Dáno v Praze dne 30. září 1985 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Ing. Miroslav Toman CSc. v. r.

Za Rakouskou republiku:

Dipl. Ing. Günter Haiden v. r.

Přesunout nahoru