Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy

Částka 15/1989
Platnost od 25.05.1989
Účinnost od 01.07.1989
Zrušeno k 01.04.2002 (75/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 30.března 1989

o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení 1) a způsob zkoušek a přezkušování pracovníků pro provádění revizí těchto zařízení (dále jen "revizní technici") 2) v prostorách, objektech a na zařízeních (dále jen "objekty") organizací, pokud provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. 3)

§ 2

Revizní lhůty

(1) V objektech, kde platí technická norma pro elektrická zařízení v podzemí 4) nebo kde se provádějí vrtné a geofyzikální práce s nebezpečím požáru nebo výbuchu plynu, dále při těžbě ropy a hořlavého zemního plynu, jakož i při uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech 5) se pravidelné revize elektrických zařízení konají v jednoroční lhůtě.

(2) V uhelných lomech na velkostrojích a zařízeních dálkové pásové dopravy včetně transformoven a vedení , která toto zařízení napájejí, se pravidelné revize elektrických zařízení konají na uhelných řezech ve lhůtě jednoroční, mimo uhelné řezy ve lhůtě dvouleté.

(3) Pro provádění revizí elektrických zařízení v ostatních objektech platí zvláštní předpis. 6)

§ 3

Zkoušky revizních techniků

(1) Zkoušky revizních techniků provádí obvodní báňský úřad místně příslušný podle sídla organizace, která chce pracovníka pověřit prováděním revizí a přihlašuje ho ke zkoušce. V přihlášce organizace uvede: jméno, příjmení, datum narození a bydliště pracovníka, s číslem jeho občanského průkazu, doklady o dosaženém odborném vzdělání, doklady o celkové praxi n a elektrických zařízeních a o praxi ve skupině objektů a stupni elektrických zařízení, na nichž má být pracovník pověřen prováděním revizí. Termín zkoušky sdělí obvodní báňský úřad nejpozději 1 měsíc předem organizaci.

(2) Při zkoušce se znalosti revizního technika posuzují vzhledem k druhu objektů a činností a ke stupni elektrického zařízení, na nichž má být pověřen prováděním revizí.

a) Podle druhu se objekty a činnosti rozdělují do těchto skupin

1. hlubinné doly plynující (skupina 1),

2. hlubinné doly neplynující s výskytem uhelného prachu (skupina 2),

3. hlubinné doly ostatní (skupina 3),

4. uhelné lomy (skupina 4)

5. činnosti, kde se provádějí vrtné a geofyzikální práce s nebezpečím požáru nebo výbuchu plynu, těžba ropy a hořlavého zemního plynu, popřípadě uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech (skupina 5),

6. ostatní hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (skupina 6).

b) Elektrická zařízení se rozdělují do těchto stupňů:

1. bez omezení napětí včetně hromosvodů (stupeň 1),

2. do napětí 1000 V včetně hromosvodů (stupeň 2),

3. zařízení strojů, přístrojů a rozvaděčů (stupeň 3),

4. hromosvody (stupeň 4).

(3) Zkouška je písemná a ústní . Při zkoušce se zjišťuje znalost elektrotechnických, bezpečnostních a požárních předpisů a technických norem a úroveň odborných předpokladů pro provádění revizí. Jestliže pracovník při zkoušce vyhověl, vystaví mu obvodní báňský úřad osvědčení a zašle je organizaci. Pracovník, který při zkoušce nevyhověl, může ji opakovat v termínu, který určí obvodní báňský úřad.

(4) Revizní technik může být pověřen prováděním revizí v objektech té skupiny a elektrických zařízení toho stupně, které jsou v osvědčení označeny číslem skupiny a stupně a v objektech a na zařízeních s číslem vyšším. U objektů skupiny 5 musí mít revizní technik osvědčení vždy výslovně pro tuto skupinu.

(5) Revizní technik, který s úspěchem vykonal zkoušku pro objekty bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu pouze v prostorách pomocných, které neslouží hlavnímu účelu činnosti, nebo pro objekty s nebezpečím výbuchu v prostorách sloužících hlavnímu účelu činnosti, před jiným orgánem dozoru, 7) může být pověřen prováděním revizí v objektech skupiny 6 příslušného stupně [odst. 2 písm. a) a b)], jestliže od jeho zkoušky nebo přezkoušením jiným orgánem dozoru ještě neuplynuly tři roky.

§ 4

Pravidelné přezkušování

(1) Revizní technik se musí nejpozději do tří let od vydání osvědčení nebo od posledního přezkoušení přihlásit k přezkoušení. Pokud se tak nestane, organizace nesmí takového pracovníka pověřit revizí až do dne přezkoušení.

(2) Přezkoušení se děje ústně nebo písemně na podkladě zprávy o poslední revizi provedené revizním technikem; tuto zprávu předloží revizní technik při přezkoušení.

(3) O úspěšně vykonaném přezkoušení se nevydává zvláštní doklad. Obvodní báňský úřad pouze na rubu osvědčení poznamená, že revizní technik při přezkoušení vyhověl.

(4) Jestliže revizní technik při přezkoušení neprokáže potřebné znalosti, může se přezkoušení opakovat v termínu, který určí obvodní báňský úřad. Podle výsledku obvodní báňský úřad v osvědčení poznamená úspěšné přezkoušení nebo rozhodne o omezení, popřípadě o ukončení platnosti osvědčení.

§ 5

Rozšíření osvědčení

Obvodní báňský úřad rozšíří osvědčení revizního technika na vyšší skupinu objektů a činností nebo na vyšší stupeň elektrického zařízení na základě zkoušky.

§ 6

Revizní technici dodavatelských organizací

(1) Zkoušky a přezkoušení revizního technika organizace, které nepodléhá vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy, ale provádí jako dodavatelská organizace montáž elektrických zařízení v organizaci podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy, provádí Český báňský úřad.

(2) Přihlášku ke zkoušce nebo přezkoušení revizního technika předkládá dodavatelská organizace. O zkoušce, přezkoušení a osvědčení revizního technika dodavatelské organizace platí obdobně ustanovení § 3 a 4.

§ 7

Mimořádné přezkoušení

Zjistí-li orgán státní báňské správy závady v činnosti revizního technika, může ho předvolat k mimořádnému přezkoušení. Ustanovení § 4 odst. 5 platí obdobně.

§ 8

Jiné zkoušky

Zkoušku, případně přezkoušení revizních techniků lze spojit se zkouškou podle zvláštních předpisů. 8)

§ 9

Obvodní báňské úřady a Český báňský úřad vedou evidenci jimi vydaných osvědčení revizních techniků.


§ 10

Přechodné opatření

Osvědčení vydaná před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti do doby stanovené dle dosavadních předpisů.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. Výnos Ústředního báňského úřadu č.j. 7777/1967 ze dne 27. 11. 1967 k provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů a zkoušek revizních techniků, 9)

2. výnos Českého báňského úřadu č.j. 777/1971 ze dne 10. 1. 1971 o přezkušování revizních techniků elektrických zařízení a hromosvodů, 9)

3. výnos Českého báňského úřadu č.j. 77/1974 ze dne 1. 7. 1974 k provedení dohody o vzájemném uznávání osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků k provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů. 9)

§ 12

Účinnost

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.


Předseda:

Ing. Zíka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Čl. 42 ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů.

2) § 9 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

3) § 2 a 3 zákona ČNR č . 61/1988 Sb.

4) ČSN 34 1410 Elektrická zařízení v podzemí.

5) § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

6) ČSN 34 3800.

7) § 1 a § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

8) Výnos Ústředního báňského úřadu č.j. 100/1966 o zkouškách pracovníků hospodářských organizací z horních a souvisejících předpisů (reg. v č. 3/1966 Sb.).
Vyhláška ČBÚ č. 13/1981 Sb., o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků.

9) Výnos nebyl registrován ve Sbírce zákonů.

Přesunout nahoru