Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků

Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 07.12.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 15. prosince 1988

o Úmluvě o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků


Dne 14. října 1987 byla v Moskvě podepsána Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků.

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena v sekretariátu RVHP, depozitáře Úmluvy, dne 8. září 1988.


Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XVI dnem 29. května 1988 a pro Československou socialistickou republiku na základě téhož článku dnem 7. prosince 1988.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


Úmluva

o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Vietnamské socialistické republiky, Německé demokratické republiky, Kubánské republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik, Československé socialistické republiky,

vycházejíce z rozhodnutí Ekonomické porady členských států RVHP na nejvyšší úrovni a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000,

s cílem dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP,

řídíce se principy spolupráce členských států RVHP a úsilím zabezpečit další zvýšení efektivnosti jejich ekonomické spolupráce,

vycházejíce z toho, že v podmínkách mezinárodní dělby práce trvale vzrůstá objem výměny zboží mezi členskými státy RVHP,

a Svazová výkonná rada Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie

s cílem postupného zvyšování technické úrovně a jakosti vzájemně dodávaných výrobků a jejich konkurenční schopnosti na světovém trhu, racionálního využívání materiálních a energetických zdrojů, zdrojů pracovních sil a zároveň vyloučení opakování zkoušek výrobků,

nazývané dále "Smluvní strany", se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany vytvářejí Systém posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků (dále jen "Systém"), v rámci kterého zabezpečí:

- činnost Systému v souladu s touto Úmluvou;

- stanovení seznamů (nomenklatury) výrobků, podléhajících certifikaci;

- provádění akreditace zkušebních laboratoří (středisek) států Smluvních stran, kterou je opravňují ke zkoušení výrobků, stanovených k certifikaci;

- prověřování existence podmínek pro zajištění stabilní jakosti a účinné kontroly výrobků, stanovených k certifikaci u jejich výrobců;

- provádění zkoušek výrobků, stanovených k certifikaci v akreditovaných zkušebních laboratořích (střediscích);

- vydávání certifikátů a certifikačních značek a jejich vzájemné uznávání;

- provádění dozoru nad činností Systému a jakostí certifikovaných výrobků;

- organizaci a provádění výměny informací o činnosti Systému.

Článek II

Posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků se bude provádět na základě této Úmluvy a dále Statutu Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků, schváleného Výkonným výborem RVHP a dalších dokumentů, přijímaných ve smyslu uvedeného Statutu k zajištění realizace této Úmluvy.

Dokumenty Systému budou využívat principy, přijaté v mezinárodních organizacích pro certifikaci, pokud tyto principy neodporují cílům této Úmluvy.

Článek III

Certifikace vzájemně dodávaných výrobků se provádí posuzováním jejich shody s požadavky norem RVHP, jiných mezinárodních a národních norem a jiných normativně technických dokumentů, odpovídajících progresivní světové vědeckotechnické úrovni a vzájemně dohodnutých orgány států Smluvních stran.

Článek IV

Každá Smluvní strana určí kompetentní orgán státní správy a zplnomocní ho v rozsahu nezbytném pro zabezpečení její účasti v Systému. Tento orgán bude provádět koordinaci prací v oblasti certifikace a dozor nad činností Systému ve svém státě v souladu s národním právním řádem a zastupovat tento stát v otázkách realizace této Úmluvy vůči zplnomocněným orgánům státní správy ostatních států Smluvních stran.

Údaje o určení zplnomocněného orgánu státní správy se sdělí depozitáři této Úmluvy.

Článek V

Smluvní strany se dohodly, že koordinace všech prací pro zajištění činnosti Systému podle této Úmluvy, sledování průběhu jeho realizace a plnění závazků, vyplývajících z této Úmluvy, jakož i příprava návrhů k dalšímu rozvoji Systému budou prováděny v rámci Stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti normalizace.

Článek VI

Posuzování jakosti a certifikaci podléhají především výrobky, včetně surovin, materiálů a součástí, mající důležitý význam pro hospodářství států Smluvních stran; dále výrobky, jejichž užívání může způsobit ohrožení života, lidského zdraví nebo životního prostředí a rovněž výrobky, které podle právního řádu států Smluvních stran podléhají povinnému zkoušení před jejich uvedením do oběhu.

Seznamy (nomenklatura) výrobků, podléhajících v rámci Systému certifikaci, s uvedením norem RVHP, jiných mezinárodních a národních norem a jiných normativně technických dokumentů, upravujících požadavky na tyto výrobky, metody, rozsah a postup jejich zkoušení, se stanovují dohodou mezi zplnomocněnými orgány státní správy anebo se s nimi odsouhlasují při přípravě smluv a dohod o ekonomické a vědeckotechnické spolupráci, uzavíraných orgány a organizacemi států Smluvních stran.

Článek VII

Certifikáty vydávají zplnomocněné orgány státní správy států Smluvních stran, ve kterých byla certifikace výrobků provedena, nebo z jejich rozhodnutí zkušební laboratoře (střediska) akreditované podle pravidel Systému na základě kladných výsledků zkoušek výrobků a při existenci podmínek, které umožňují zabezpečit u výrobce stabilní jakost a účinnou kontrolu výrobků, stanovených k certifikaci.

Výrobce smí označovat certifikované výrobky certifikační značkou jen po předchozím vystavení certifikátu.

Článek VIII

Akreditaci zkušebních laboratoří (středisek) provádí zplnomocněný orgán státní správy státu, ve kterém má laboratoř (středisko) sídlo.

Zplnomocněný orgán státní správy státu, ve kterém má zkušební laboratoř (středisko) sídlo, při rozhodování o akreditaci přihlíží k výsledkům zjištění specialistů - představitelů zplnomocněných orgánů státní správy zainteresovaných států Smluvních stran o existenci podmínek, nezbytných pro akreditaci laboratoří (středisek), pokud není ve dvoustranných nebo mnohostranných dohodách, uzavíraných podle článku XIII této Úmluvy, stanoveno jinak.

Jestliže zkušební laboratoř (středisko) byla akreditována podle pravidel jiných národních nebo mezinárodních certifikačních systémů, které odpovídají pravidlům Systému, uznává se takováto akreditace v rámci Systému v plném rozsahu.

Článek IX

Existence podmínek, zabezpečujících stabilní jakost výrobků stanovených k certifikaci a účinnou kontrolu jejich jakosti, se zjišťuje prověrkou výroby těchto výrobků, kterou provádí zplnomocněný orgán státní správy vyrábějícího státu nebo na základě jeho rozhodnutí akreditované zkušební laboratoře (střediska).

Zplnomocněné orgány státní správy států vyrábějících výrobky stanovené k certifikaci podle této Úmluvy po vzájemném ujednání umožňují představitelům zplnomocněných orgánů státní správy států dovážejících dané výrobky, aby se obeznámili se stavem výroby a kontroly jejich jakosti.

Článek X

Zjistí-li zplnomocněný orgán státní správy dovážejícího státu při kontrole výrobků, že dodávané výrobky neodpovídají certifikátu, může pozastavit platnost uznání certifikátu ve svém státě a má za povinnost neprodleně o tom informovat zplnomocněný orgán státní správy vyvážejícího státu.

Článek XI

Státy Smluvních stran přijmou nezbytná opatření, zabezpečující objektivitu výsledků zkoušek v akreditovaných zkušebních laboratořích (střediscích) a věrohodnost výsledků certifikace výrobků podle jednotných principů a organizačně metodických dokumentů schvalovaných v rámci RVHP.

Článek XII

Náklady spojené s certifikací nesou výrobci (organizace, podniky) států vyvážejících výrobky, není-li ve smlouvách a dohodách uvedených v článcích VI a VIII této Úmluvy stanoveno jinak. Náklady spojené s vysíláním specialistů k plnění úkolů uvedených v článcích VIII a IX této Úmluvy nesou orgány a organizace států, které tyto specialisty vysílají.

Článek XIII

Zplnomocněné orgány státní správy států Smluvních stran mohou v případě nutnosti uzavírat dvoustranné a mnohostranné dohody s cílem realizace této Úmluvy.

Článek XIV

Vzniknou-li sporné otázky o realizaci Úmluvy mezi orgány a organizacemi států Smluvních stran, budou tyto otázky řešeny jednáním mezi zplnomocněnými orgány státní správy států Smluvních stran.

Občanskoprávní spory mezi organizacemi států Smluvních stran, týkající se certifikovaných výrobků, budou řešeny podle Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení ze dne 26. května 1972.

Článek XV

Tato Úmluva se nedotýká práv a závazků Smluvních stran vyplývajících z jiných smluv a dohod uzavřených mezi nimi nebo mezi orgány a organizacemi jejich států a rovněž mezi nimi a třetími státy.

Článek XVI

Tato Úmluva podléhá ratifikaci nebo schválení (přijetí) podle právního řádu států, které ji podepsaly. Ratifikační listiny nebo dokumenty o jejím schválení (přijetí) se předávají do úschovy Sekretariátu RVHP, který bude vykonávat funkce depozitáře této Úmluvy.

Tato Úmluva vstoupí v platnost devadesátý den počítaný ode dne, kdy byla předána depozitáři pátá ratifikační listina nebo dokument o schválení (přijetí).

Pro každý stát, jehož ratifikační listiny nebo dokumenty o schválení (přijetí) budou předány depozitáři do úschovy po té, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost, vstupuje Úmluva v platnost devadesátý den počítaný ode dne předání ratifikační listiny nebo dokumentu o schválení (přijetí).

Článek XVII

Se souhlasem Smluvních stran mohou k této Úmluvě po jejím vstupu v platnost přistoupit jiné státy tím, že předají depozitáři dokument o přístupu. Přistoupení se považuje za platné po uplynutí devadesáti dní ode dne, kdy depozitář obdrží poslední zprávu o souhlasu s přístupem.

Článek XVIII

Tato Úmluva se uzavírá na neomezenou dobu. Každá ze Smluvních stran může vypovědět svou účast v této Úmluvě tím, že o tom písemně vyrozumí depozitáře. Výpověď nabývá platnosti 12 měsíců ode dne, kdy depozitář vyrozumění obdržel. Vypovězení účasti v Úmluvě se nedotýká smluvněprávních závazků, přijatých Smluvní stranou a orgány nebo organizacemi jejího státu v souvislosti s realizací Systému a platných ke dni, kdy výpověď nabyla platnosti.

Článek XIX

Depozitář bude neprodleně informovat signatáře této Úmluvy a státy, které k ní přistoupily, o datu předání do úschovy každé ratifikační listiny nebo dokumentu o schválení (přijetí) nebo dokumentů o přistoupení, o datu vstoupení v platnost, jakož i o obdržení jiných oznámení, vyplývajících z Úmluvy.

Článek XX

Tato Úmluva může být doplněna nebo změněna se souhlasem všech Smluvních stran. Doplňky a změny se provádějí formou protokolu, který nabývá platnosti v souladu s ustanovením článku XVI.

Článek XXI

Tato Úmluva bude po jejím vstupu v platnost zaregistrována depozitářem v Sekretariátu OSN ve smyslu čl. 102 Charty OSN.

Článek XXII

Originál této Úmluvy se předává do úschovy depozitáři, který rozešle její ověřené opisy státům Smluvních stran, které Úmluvu podepsaly a státům, které k ní přistoupily.

Dáno 14. října 1987 v Moskvě v jednom vyhotovení v jazyce ruském.

Za vládu Bulharské lidové republiky

G. Atanasov v. r.

předseda rady ministrů

Za vládu Maďarské lidové republiky (s výhradou)

K. Grósz v. r.

předseda rady ministrů

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

Vo Van Kiet v. r.

první náměstek předsedy rady ministrů

Za vládu Německé demokratické republiky

W. Stoph v. r.

předseda rady ministrů

Za vládu Kubánské republiky

C. R. Rodriguez v. r.

náměstek předsedy státní rady a rady ministrů

Za vládu Mongolské lidové republiky

D. Sodnom v. r.

předseda rady ministrů

Za vládu Polské lidové republiky (s prohlášením)

Z. Messner v. r.

předseda rady ministrů

Za vládu Rumunské socialistické republiky (s prohlášením)

C. Dascalescu v. r.

první ministr vlády

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik

N. Ryžkov v. r.

předseda rady ministrů SSSR

Za vládu Československé socialistické republiky

L. Štrougal v. r.

předseda vlády ČSSR

Za vládu Socialistické federativní republiky Jugoslávie (s výhradou)

(pouze parafováno, plná moc v době podpisu nepředložena)

Přesunout nahoru