Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 11/1989
Platnost od 05.04.1989
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 26.06.1998 (52/2006 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. února 1989

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 18. června 1987 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 1. června 1988.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky

o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Zambijské republiky

ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

a rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti získané v organizaci a řízení zdravotnictví, zejména zkušenosti na úseku léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotní výchovy a zkušenosti s používáním lékařských nástrojů, přístrojů a léků a budou zkoumat možnost spolupráce v oblasti farmaceutického průmyslu.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a sympoziích s mezinárodní účastí, týkajících se otázek zdravotnictví a lékařských věd, které se budou konat na jejich území, a na žádost jedné smluvní strany zašle jí druhá smluvní strana příslušné materiály vydávané k takovýmto příležitostem.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a rozšiřovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými institucemi a zařízeními obou zemí.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a filmů o zdravotní péči, jakož i informativní materiály z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 6

Příslušné orgány a instituce smluvních stran si budou za účelem společného boje proti přenosným nemocem vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a zasílat si přehledy o epidemiologické situaci ve svých zemích.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti odborné výchovy zdravotnických pracovníků tím, že:

1. na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat své odborníky ke školení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům druhé smluvní strany školení ve svých zařízeních;

2. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků ke studijním pobytům nebo jim umožní postgraduální studium v určitém speciálním oboru a studium určitých druhů nemocí;

3. budou podporovat výměnu pedagogických zkušeností v oblasti zdravotnictví.

Článek 8

Smluvní strany budou spolupracovat při technické pomoci v oblasti zdravotnictví tím, že budou na žádost jedné smluvní strany umožňovat vysílání a přijímání zdravotnických pracovníků druhé smluvní strany. Rozsah a podmínky, včetně formy odměňování, budou dohodnuty ve zvláštních ujednáních mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

Článek 9

1. Smluvní strany budou umožňovat na žádost druhé smluvní strany ústavní léčení nemocných občanů druhé smluvní strany ve svých zdravotnických zařízeních. Podrobnosti, zejména rozsah a podmínky přijímání k ústavnímu léčení, budou stanoveny v plánech spolupráce sjednávaných podle čl. 10 této dohody.

2. Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.

Článek 10

Smluvní strany sjednají k provádění této dohody na určitá časová období konkrétní plány spolupráce, které budou obsahovat finanční a organizační podmínky této spolupráce, jakož i její rozsah.

Článek 11

Náklady spojené s prováděním této dohody budou hrazeny podle těchto zásad:

1. seznamy lékařské literatury a filmů o zdravotní péči a informativní materiály z oblasti zdravotní výchovy budou vyměňovány bezplatně;

2. podmínky úhrady nákladů, spojených s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany podle čl. 7 odst. 1 a 2, budou stanoveny v plánech spolupráce sjednávaných podle čl. 10 této dohody;

3. podmínky úhrady léčení podle čl. 9 odst. 1 budou stanoveny v plánech spolupráce sjednávaných podle čl. 10 této dohody;

4. nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů podle čl. 9 odst. 2 této dohody bude poskytováno bezplatně.

Článek 12

Vzájemné vyúčtování nákladů podle čl. 11 této dohody se bude provádět prostřednictvím státních bank obou smluvních stran ve volné měně.

Článek 13

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem výměny nót, kterými smluvní strany potvrdí, že dohoda byla schválena nebo ratifikována v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy.

Článek 14

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a její platnost se bude prodlužovat vždy o další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví ve lhůtě nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Tato dohoda může být doplněna nebo změněna výhradně s písemným souhlasem obou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 18. června 1987 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

B. Chňoupek

ministr zahraničních věcí v. r.

Za vládu Zambijské republiky:

L. Mwananshik

ministr zahraničních věcí v. r.

Přesunout nahoru