Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb

Částka 10/1989
Platnost od 03.04.1989
Účinnost od 03.04.1989
Zrušeno k 01.01.1991 (145/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. března 1989,

o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. d) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška se vztahuje na

a) státní podniky, jejichž zakladatelem je ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky nebo ministerstvo obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky (dále jen „příslušné ministerstvo obchodu a cestovního ruchu“),

b) spotřební družstva, družstevní podniky s převážně obchodní činností 1) a další družstevní podniky založené Českým svazem spotřebních družstev a Slovenským svazem spotřebních družstev (dále jen „příslušný svaz družstev“),

c) státní podniky s převážně obchodní činností, jejichž zakladatelem je národní výbor,

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

a) výchovně vzdělávací zařízení v působnosti příslušného ministerstva obchodu a cestovního ruchu a příslušného svazu družstev,

b) družstevní podniky s převážně obchodní činností založené ústřední radou družstev,

c) národní podniky nebo státní podniky Kniha.

(3) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky (dále jen „příslušné ministerstvo financí, cen a mezd“) může na návrh příslušného ústředního orgánu rozhodnout o uplatnění této vyhlášky ve státních hospodářských organizacích s převážně obchodní činností a státních hospodářských organizacích bytového hospodářství nebo místní výroby a služeb (dále jen „podnik“).

Mzdové prostředky

§ 2

(1) Mzdovými prostředky jsou prostředky, kterých podniky používají k odměňování práce a k poskytování některých dalších plnění v přímé souvislosti s pracovní a obdobnou činností fyzických osob. Zahrnují

a) prostředky na mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru,

b) prostředky na odměny za práci, popřípadě obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního poměru,

c) částky, které podniky refundují jiným socialistickým organizacím k úhradě plnění uvedených v písmenech a) a b),

d) částky odpovídající základním mzdám v případech, kdy mladiství v období přípravy pro práci, žáci středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť (dále jen „odborná učiliště“) a jiné osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k podniku (např. příslušníci vojenských útvarů, osoby z nápravně výchovných zařízení, pracovníci zahraničních organizací apod.), konají pro podnik práce, které podnik řídí nebo zabezpečuje pracovními prostředky (mzdová hodnota práce); při práci konané žáky odborných učilišť v období odborného rozvoje a příslušníky vojenských útvarů zahrnuje mzdová hodnota práce též částky odpovídající ostatním složkám mzdy a náhradám mzdy.

(2) Podniky nemají povinnost zahrnout do mzdových prostředků plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) a b), jestliže se jim refundují ze mzdových prostředků jiných socialistických organizací; zahrnou-li tato plnění do mzdových prostředků, vyloučí je z nich při přijetí refundované částky.

(3) Pokud podniky poskytují plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) a b) a vyplácí je částečně nebo zcela v jiné než československé měně, zahrnují do mzdových prostředků jen částky vyplacené v československé měně.

§ 3

(1) Mzdové prostředky jsou součástí nákladů podniků s výjimkou prostředků fondu odměn (§ 12).

(2) Do ostatních osobních nákladů podniků se zahrnují mzdové prostředky, které odpovídají

a) odměnám a plněním uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) a částkám, refundovaným jiným socialistickým organizacím k úhradě těchto odměn a plnění,

b) mzdovému vyrovnání poskytnutému pracovníkovi podniku a částkám refundovaným jiným socialistickým organizacím k úhradě tohoto vyrovnání.

Usměrňování mzdových a ostatních osobních nákladů podniků s obchodní činností

§ 4

(1) Výše mzdových a ostatních osobních nákladů podniků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až c) se vymezuje pro jednotlivé roky závazně normativem (přírůstkový normativ), který určuje přírůstek nebo pokles těchto nákladů v procentech proti výchozí základně a činí

a) 0,9 % za 1 % přírůstku maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů proti výchozí základně,

b) 0,5 % za 1 % poklesu maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů proti výchozí základně.

(2) Jiný ukazatel výkonů než maloobchodní obrat může podnikům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. a) a b) stanovit zakladatel. Podnikům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. c) se stanoví ukazatel výkony celkem.

(3) Výchozí základnou mzdových a ostatních osobních nákladů je skutečný objem mzdových prostředků v předchozím roce, který podnik nejprve upraví podle odstavce 5, popřípadě odstavce 7, potom z něho odečte částku odpovídající výši fondu odměn podle odstavce 6 a po odečtení této částky zvýší o procentní přírůstek stanovený mu podle odstavce 8.

(4) Výchozí základnou maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů je skutečnost dosažená v předchozím roce, kterou podnik zvýší o procentní přírůstek stanovený mu podle odstavce 8. Před tímto zvýšením může skutečnost upravit podle odstavce 7.

(5) Skutečný objem mzdových prostředků v předchozím roce podnik

a) sníží o překročení nebo zvýší o úsporu mzdových a ostatních osobních nákladů, které vykázal podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků za předchozí rok, jestliže v předchozím roce uplatňoval pravidla experimentálního ověřování nového mechanismu řízení, 3)

b) sníží o překročení nebo zvýší o úsporu mzdových prostředků, které vykázal podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků za předchozí rok, jestliže v předchozím roce neuplatňoval pravidla experimentálního ověřování nového mechanismu řízení. 3)

(6) Fond odměn činí 7 % z objemu mzdových prostředků. U podniků uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) činí v roce 1989 6 % z objemu mzdových prostředků.

(7) Výchozí základnu mzdových a ostatních osobních nákladů a maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů může podnik se souhlasem zakladatele a spotřební družstvo se souhlasem příslušného svazu družstev upravit o vliv organizačních, metodických, cenových nebo jiných změn (rozšiřování kapacit apod.).

(8) Příslušné ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, příslušný svaz družstev nebo krajský národní výbor stanoví podnikům v dohodě s příslušným ministerstvem financí, cen a mezd a Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj nebo Slovenskou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj (dále jen „příslušná plánovací komise“) jednotný procentní přírůstek pro zvýšení výchozí základny mzdových a ostatních osobních nákladů a maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů (odstavce 3 a 4) tak, aby odpovídal přírůstku předpokládanému ve státním plánu; přírůstek maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů stanoví jednotně alespoň pro jednotlivé skupiny podniků.

§ 5

(1) Podnik si vymezí v ročním plánu mezd

a) roční objem mzdových a ostatních osobních nákladů, který odpovídá výchozí základně těchto nákladů (§ 4 odst. 3) přepočtené v závislosti na plánovaném přírůstku nebo poklesu maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů v procentech proti výchozí základně (§ 4 odst. 4) a stanoveném normativu (§ 4 odst. 1),

b) roční fond odměn, který odpovídá rozdělení plánovaného zisku včetně případné dotace zdrojů k rozdělení, a jeho užití včetně případné změny jeho zůstatku.

(2) Roční objem mzdových a ostatních osobních nákladů a fondu odměn rozdělí podnik na jednotlivá čtvrtletí. Přihlíží přitom k činitelům, které ovlivňují potřebu mzdových prostředků v příslušném čtvrtletí. Na stejná časová období rozdělí podnik plánovanou roční výši maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů. V rámci plánovaného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů zvlášť vymezí plánovaný objem ostatních osobních nákladů.

(3) Roční objem mzdových a ostatních osobních nákladů a fondu odměn a jeho rozdělení na jednotlivá čtvrtletí může podnik měnit jen do posledního dne období, jehož se změna týká.

§ 6

(1) Podnik hodnotí v průběhu plnění plánu čtvrtletně, zda za období od počátku roku nepřekročil maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů.

(2) Maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů zjistí podnik

a) v průběhu kalendářního roku tak, že plánovaný objem těchto nákladů přepočítá v závislosti na překročení nebo neplnění plánu maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů a normativu stanoveném pro přírůstek nebo pokles příslušného ukazatele výkonů (§ 4 odst. 1); pokud podnik předpokládá v ročním plánu pokles maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů proti jeho výchozí základně, použije i při překročení plánu příslušného ukazatele výkonů normativ stanovený pro jeho pokles [§ 4 odst. 1 písm. b)],

b) za kalendářní rok tak, že výchozí základnu těchto nákladů (§ 4 odst. 3) přepočítá v závislosti na skutečném přírůstku nebo poklesu maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů v procentech proti jeho výchozí základně (§ 4 odst. 4) a stanoveném normativu (§ 4 odst. 1).

(3) Podnik může maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů, který zjistí podle odstavce 2, zvýšit o částku, o kterou celkový objem odměn za objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a řešení tematických úkolů vyplacených v kalendářním roce překročí celkový objem těchto odměn vyplacených v předchozím roce.

§ 7

(1) Jestliže skutečný objem mzdových a ostatních osobních nákladů překročí jejich maximálně možný objem, podnik

a) váže v průběhu roku ve fondu odměn částku, která odpovídá vykázanému překročení,

b) provede za kalendářní rok dodatkový odvod podle příslušného nařízení vlády.

(2) Podnik šetří mzdové a ostatní osobní náklady, pokud je skutečný objem těchto nákladů menší než jejich maximálně možný objem. Rozdíl je úsporou mzdových a ostatních osobních nákladů.

(3) Překročí-li použití fondu odměn za kalendářní rok základní rozsah fondu odměn, provede podnik dodatkový odvod podle příslušného nařízení vlády.

Usměrňování mzdových a ostatních osobních nákladů podniků bytového hospodářství a místní výroby a služeb

§ 8

(1) Výše mzdových a ostatních osobních nákladů podniků uvedených v § 1 odst. 1 písm. d) a e) se vymezuje pro jednotlivé roky závazně normativem, který určuje zvýšení základny v procentech a činí počínaje rokem 1989 za každý kalendářní rok 1 %, a podílem ostatních nákladových složek v procentech ze základny.

(2) Základnou je objem základních (časových, úkolových, podílových a smíšených) mezd bez vlivu plnění výkonových norem a bez úkolové nebo podílové složky smíšených mezd a objem příplatků a doplatků ke mzdě bez příplatků za práci přesčas. Vliv plnění výkonových norem může podnik vyloučit ze základny tak, že celkový objem úkolových mezd vydělí plněním těchto norem zjištěným za celý podnik podle všech hodin odpracovaných v úkolové mzdě.

(3) Podíl ostatních nákladových složek v procentech si odvodí podnik z objemu těchto složek a ze základny (odstavec 2) odpovídající skutečným výplatám v roce 1988. Objem ostatních nákladových složek zjistí podnik tak, že skutečný objem mzdových prostředků za rok 1988 nejprve sníží o překročení nebo zvýší o úsporu mzdových prostředků, které vykázal podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků za rok 1988, a po této úpravě z něho odečte pro rok 1989 částku odpovídající 5 % a pro rok 1990 částku odpovídající 7 % fondu odměn a ještě částky základních (časových, úkolových, podílových a smíšených) mezd bez vlivu plnění výkonových norem a bez úkolové nebo podílové složky smíšených mezd, příplatků a doplatků ke mzdě bez příplatků za práci přesčas, náhrad mezd a odměn za objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a řešení tematických úkolů (dále jen „vybrané odměny“), které zúčtoval k výplatě v roce 1988.

§ 9

(1) Podnik si vymezí v ročním plánu mezd

a) roční objem mzdových a ostatních osobních nákladů; vychází přitom ze základny (§ 8 odst. 2), která odpovídá plánovanému počtu a struktuře pracovníků a mzdovým tarifům a příplatkům platným pro odměňování pracovníků, normativu (§ 8 odst. 1) a podílu ostatních nákladových složek (§ 8 odst. 3); k základně zvýšené podle normativu a doplněné (včetně zvýšení) o podíl ostatních nákladových složek přičte podnik plánovaný objem náhrad mezd a vybraných odměn,

b) roční fond odměn, který odpovídá rozdělení plánovaného zisku včetně případné dotace zdrojů k rozdělení, a jeho užití včetně případné změny jeho zůstatku.

(2) Roční objem mzdových a ostatních osobních nákladů a fondu odměn rozdělí podnik na jednotlivá čtvrtletí a změny tohoto objemu a jeho rozdělení může provádět obdobně podle § 5 odst. 2 a 3. V rámci plánovaného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů zvlášť vymezí plánovaný objem ostatních osobních nákladů.

§ 10

(1) Podnik hodnotí v průběhu plnění plánu čtvrtletně, zda za období od počátku roku nepřekročil maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů.

(2) Maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů zjistí podnik tak, že základnu (§ 8 odst. 2) odpovídající částkám zúčtovaným k výplatě v hodnoceném období zvýší podle normativu (§ 8 odst. 1), doplní ji o částku odpovídající podílu ostatních nákladových složek (§ 8 odst. 3) z této základny (včetně jejího zvýšení) a přičte k ní objem náhrad mezd a vybraných odměn, které zúčtoval k výplatě v hodnoceném období.

(3) Podnik, který sníží v hodnoceném období proti stejnému období roku 1988 skutečný přepočtený průměrný evidenční počet pracovníků, může maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů zvýšit o třetinu takto uspořené částky. Uspořenou částku zjistí tak, že skutečné mzdové a ostatní osobní náklady, které v hodnoceném období připadají na jednoho pracovníka, vynásobí snížením počtu pracovníků.

§ 11

Podnik postupuje při překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a základního rozsahu fondu odměn a šetří mzdové a ostatní osobní náklady obdobně podle § 7.

Fond odměn

§ 12

(1) Podnik může vytvářet fond odměn přídělem z finančních zdrojů.

(2) Fond odměn si podnik doplňuje dotacemi poskytovanými v rámci rezervy mzdových prostředků státního plánu nebo rezervy mzdových prostředků Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a příslušné plánovací komise, která slouží ke stimulaci úspěšného řešení a realizace úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, dále převodem z fondu odměn jiných socialistických organizací, popřípadě podle rozhodnutí federálního ministerstva práce a sociálních věcí z jiných fondů.

(3) Podnik z fondu odměn

a) hradí pracovníkům podíly na hospodářských výsledcích, odměny podle mzdových předpisů pro uplatňování mzdových forem, 4) s výjimkou zvláštních ročních odměn poskytovaných při práci s chemickými karcinogeny, stabilizačních odměn při práci s výbušninami a odměn za řízení služebních vozidel 5) a obdobná plnění žákům odborných učilišť v období odborného rozvoje,

b) hradí vedoucím pracovníkům prémie (odměny) za roční výsledky práce a cílové odměny,

c) hradí pracovníkům podle vlastního rozhodnutí prémie nebo jejich části a žákům odborných učilišť v období odborného rozvoje obdobná plnění,

d) převádí částky do fondů odměn svých organizačních jednotek a do ostatních svých fondů,

e) převádí částky jiným socialistickým organizacím, pokud se tyto organizace zasloužily o výsledky jeho činnosti.

(4) Podnik zúčastněný na důležité stavbě může z fondu odměn převést do fondu odměn investora částku k úhradě peněžitých odměn při rozvoji iniciativy pracujících, které poskytuje investor podle podmínek stanovených staveništní odborovou radou v dohodě se zúčastněnými podniky.

(5) V průběhu roku váže podnik ve fondu odměn, pokud se dále nestanoví jinak, částku odpovídající překročení mzdových a ostatních osobních nákladů. Částku vázanou ve fondu odměn použije na konci roku k doplnění finančních zdrojů, nemůže-li zaplatit dodatkový odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů ze zisku nebo z rezervního fondu. Povinnost vázat příslušnou částku ve fondu odměn se nepřenáší do následujícího roku.

(6) Podnik může použít z fondu odměn podle odstavců 3 a 4 jen částku, která není vázána, nestanoví-li se dále jinak (§ 15 odst. 2). K výplatě podílů na hospodářských výsledcích a ročních prémií (odměn) vedoucích pracovníků za předcházející rok může použít jen částku, která mu zůstala ve fondu odměn k 31. prosinci předcházejícího roku a kterou nemusel použít k doplnění finančních zdrojů.

(7) Zůstatek fondu odměn převádí podnik do následujícího roku.

§ 13

Při nedostatečné tvorbě fondu odměn může podnik rozhodnutí o konečné výši úhrady prémií a odměn z tohoto fondu odložit, nejpozději však do schválení roční účetní závěrky za příslušný rok.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Nestanoví-li se obecně závaznými předpisy jinak, může podnik použít svých prostředků (§ 2 odst. 1) k poskytnutí

a) mzdy a náhrady mzdy jen osobám, které jsou k němu v pracovním poměru,

b) jiných odměn za práci, popřípadě obdobných plnění jen osobám, které jsou k němu v jiném vztahu než pracovním poměru,

c) odměn za výsledky v socialistickém soutěžení osobám, které k němu nejsou v pracovním poměru, pokud se tyto osoby mohou účastnit socialistického soutěžení, jehož výsledky podnik hodnotí,

d) odměn členům komplexních racionalizačních brigád, i když k němu nejsou v pracovním poměru.

§ 15

(1) Podnik změní pro rok 1989 nejdéle s účinností od 3. dubna 1989 a pro rok 1990 s účinností od počátku tohoto roku vnitřní mzdové předpisy pro uplatňování mzdových forem tak, aby jednotlivé složky mezd, které se podle nich vyplácejí, odpovídaly plánovanému objemu mzdových a ostatních osobních nákladů, jestliže se zahrnují do těchto nákladů, a plánovanému fondu odměn, jestliže se poskytují z tohoto fondu; současně zabezpečí, aby složky mzdy hrazené z fondu odměn [§ 12 odst. 3 písm. a) a c)] se nezahrnovaly do základu pro výpočet procentní nebo úkolové sazby při odměňování podílovou, úkolovou a smíšenou mzdou. Pokud podnik hradí prémie a odměny pracovníků z fondu odměn, nemusí z jejich okruhu vylučovat pracovníky útvarů technické kontroly.

(2) Podnik uhrazuje v roce 1989 z fondu odměn podle § 12 odst. 3 písm. a) a c) též odměny a prémie nebo část prémií, na které vznikl pracovníkům nárok podle plnění úkolů (ukazatelů, podmínek) do 31. prosince 1988. Pokud si vytvořil ke konci roku 1988 na výplatu těchto plnění rezervu v nákladech, může částku odpovídající nevyužité rezervě převést do fondu odměn a upravit o tuto částku zůstatek fondu odměn k počátku roku 1989. K úhradě těchto plnění použije podnik popřípadě též částku, kterou si přidělí do fondu odměn v roce 1989 a která je vázaná. Nemá-li ve fondu odměn ke dni výplaty dostatečnou částku, může fond odměn překročit.

(3) K výplatě podílů na hospodářských výsledcích a ročních odměn vedoucích pracovníků za rok 1988 může podnik v roce 1989 použít jen částku, která mu zůstala ve fondu odměn k 31. prosinci 1988 a kterou nemusel použít k doplnění finančních zdrojů nebo k úhradě odměn a prémií (části prémií) ostatních pracovníků.

(4) Za neoprávněné použití fondu odměn se nepovažuje jeho překročení v případech

a) povolených touto vyhláškou,

b) snížené tvorby fondu odměn proti předcházejícímu období roku, pokud podnik při tvorbě a použití fondu odměn v předcházejícím období dodržel ustanovení § 12 této vyhlášky.

(5) Podnik, který uplatní při usměrňování mzdových a ostatních osobních nákladů ukazatel výkonů (§ 4 odst. 2) vyjádřený ve velkoobchodních nebo nákupních cenách, nepřepočítává v prvním pololetí 1989 plánovaný objem těchto nákladů v závislosti na plnění plánu příslušného ukazatele. Maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů odpovídá jejich plánovanému objemu.

§ 16

Podniku, který nově vznikne a nezná skutečný objem mzdových prostředků a maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů v předchozím roce (§ 4 odst. 3 a 4) nebo v roce 1988 (§ 8 odst. 3), stanoví zakladatel na jeho návrh

a) výchozí základnu mzdových a ostatních osobních nákladů a výchozí základnu maloobchodního obratu nebo jiného ukazatele výkonů, jestliže se výše mzdových a ostatních osobních nákladů tohoto podniku vymezuje podle § 4 odst. 1,

b) podíl ostatních nákladových složek, jestliže se výše mzdových a ostatních osobních nákladů tohoto podniku vymezuje podle § 8 odst. 1. Zakladatel stanoví tento podíl také podniku, který v průběhu roku 1988 nebo ve sledovaném roce uplatní druhou etapu programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy. Podíl ostatních nákladových složek stanoví zakladatel v dohodě s krajským národním výborem, Národním výborem hlavního města Prahy nebo Národním výborem hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy.

§ 17

(1) Při přípravě, vydávání a provádění zásadních mzdových opatření postupuje podnik v souladu s předpisy, které upravují účast odborových orgánů na úrovni organizace v oblasti odměňování. 6)

(2) Ústřední orgány činí opatření podle této vyhlášky ve spolupráci s příslušnými odborovými orgány.

§ 18

Nároky a povinnosti podniku vzniklé do 31. prosince 1988 se posuzují podle dosavadních předpisů, pokud se nestanoví v této vyhlášce jinak.

§ 19

Pro podniky, na které se vztahuje tato vyhláška, pozbývají platnosti

1. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků, ve znění vyhlášky č. 234/1988 Sb.,

2. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. dubna 1986 č. j. 51-21630-5102, o postupu při usměrňování mzdových prostředků (reg. v částce 13/1986 Sb.), ve znění výnosu ze dne 10. prosince 1987 č. j. 51-34565-5102 (reg. v částce 26/1987 Sb.),

3. směrnice ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6. března 1986 č. j. 221-7100/101-13. 12. 1985 o postupu při usměrňování mzdových prostředků v organizacích řízených a spravovaných národními výbory (reg. v částce 13/1986 Sb.), ve znění výnosu ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1988 č. j. M 22-7792/88 (reg. v částce 30/1988 Sb.),

4. směrnice ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky ze dne 24. února 1986 č. 22-1337/86 o postupu při usměrňování mzdových prostředků v organizacích řízených národními výbory, ve znění směrnic ze dne 19. dubna 1988 č. 22-2618/88,

5. ustanovení jiných obecně závazných právních předpisů, která upravují úhradu prémií a odměn nebo jejich výplatu jinak, než stanoví tato vyhláška.

§ 20

Pokud podniky, zakladatelé a ústřední orgány postupovaly ve smyslu této vyhlášky přede dnem její účinnosti, považuje se to za postup učiněný podle této vyhlášky.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. dubna 1989.


Ministr:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 64 zákona č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

2) Bod C/2 pravidel hospodářského mechanismu pro podniky místní výroby a služeb na léta 1988 - 1990 schválených usnesením vlády ČSSR č. 330/1987.

3) Pravidla schválená usnesením předsednictva vlády České socialistické republiky č. 270/1987 a usnesením předsednictva vlády Slovenské socialistické republiky č. 63/1987.

4) § 3 odst. 7 a 8 výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. prosince 1987 č. j. 51-37608-5116 o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem (reg. v částce 1/1988 Sb.).

5) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1987 č. j. 313-35673-5118 o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny (reg. v částce 1/1988 Sb.).
Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků ve výrobě a zpracování výbušnin (reg. v částce 14/1984 Sb.).
Výnos ministerstva průmyslu ČSR č. 1/1984 - roční stabilizační odměny pracovníků ve výrobě a zpracování výbušnin.
Výnos ministerstva průmyslu SSR č. 1/1984-E - mzdové zvýhodnění pracovníků při výrobě a zpracování výbušnin.
Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7315 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí služební silniční motorová vozidla (reg. v částce 25/1979 Sb.).

6) § 122 zákoníku práce.
Usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí se změnami a doplňky provedenými usnesením celostátní všeodborové konference z roku 1985 (příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí).
Vyhláška Ústřední rady odborů č. 43/1975 Sb., kterou se vydávají směrnice o pravomocech odborových orgánů v souvislosti s organizací výrobních hospodářských jednotek a jejich statuty, schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 5. února 1975.

Přesunout nahoru