Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci

Částka 10/1989
Platnost od 03.04.1989
Účinnost od 03.04.1989
Zrušeno k 01.02.1991 (15/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 23. března 1989

o dodatkových odvodech za neúměrný růst mezd a odměn za práci

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 1 písm. f) a odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona č. 171/1988 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

K odčerpání prostředků za neúměrný růst vyplácených mezd a odměn za práci se stanoví dodatkový odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů, dodatkový odvod za překročení mzdových prostředků a dodatkový odvod z vyššího použití fondu odměn.

§ 2

Dodatkový odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů

(1) Dodatkový odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů provádějí

a) státní podniky, jejichž zakladatelem jsou federální ministerstvo zemědělství a výživy nebo ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, dále jednotná zemědělská družstva a společné podniky, 1)

b) státní podniky zemědělské výroby, zemědělských služeb a potravinářské výroby a výroby pochutin, jejichž zakladatelem je národní výbor,

c) státní podniky, jejichž zakladatelem je ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky nebo ministerstvo obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky, spotřební družstva a družstevní podniky 2) s převážně obchodní činností, a to pokud usměrňují mzdové a ostatní osobní náklady přírůstkovým normativem,

d) státní podniky a státní hospodářské organizace s převážně obchodní činností řízené národními výbory, které usměrňují mzdové a ostatní osobní náklady přírůstkovým normativem,

e) státní podniky a státní hospodářské organizace místní výroby a služeb řízené národními výbory, které usměrňují mzdové a ostatní osobní náklady pomocí soustavy tarifních mezd,

f) státní podniky a státní hospodářské organizace bytového hospodářství řízené národními výbory.

(2) Základem dodatkového odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů je částka, o kterou skutečný objem mzdových a ostatních osobních nákladů za kalendářní rok překročí maximálně možný objem těchto nákladů zjištěný za kalendářní rok podle obecně závazných právních předpisů o usměrňování mzdových prostředků 3) (dále jen "předpisy o usměrňování mzdových prostředků").

(3) Sazba dodatkového odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů činí 100 % ze základu dodatkového odvodu.

§ 3

Dodatkový odvod za překročení mzdových prostředků

(1) Dodatkový odvod za překročení mzdových prostředků provádějí státní podniky, jednotná zemědělská družstva a společné podniky uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b), které usměrňují mzdové prostředky přírůstkovým normativem.

(2) Základem dodatkového odvodu za překročení mzdových prostředků je částka, o kterou skutečný objem mzdových prostředků za kalendářní rok upravený pro tento účel podle odstavce 3 překročí maximálně možný objem mzdových prostředků

a) zvýšený o 0,5 % a

b) zvýšený o 2 %.

(3) Skutečný objem mzdových prostředků za kalendářní rok sníží státní podnik, jednotné zemědělské družstvo nebo společný podnik o prostředky, které mu byly v kalendářním roce převedeny podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků 4) do fondu odměn jinými socialistickými organizacemi, a zvýší o prostředky, které v kalendářním roce převedl nebo převedlo podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků z fondu odměn jiným socialistickým organizacím.

(4) Maximálně možný objem mzdových prostředků zjišťuje státní podnik, jednotné zemědělské družstvo nebo společný podnik za kalendářní rok podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků. 5)

(5) Sazba dodatkového odvodu za překročení mzdových prostředků činí 50 % ze základu dodatkového odvodu podle odstavce 2 písm. a) a 100 % ze základu dodatkového odvodu podle odstavce 2 písm. b).

§ 4

Dodatkový odvod z vyššího použití fondu odměn

(1) Dodatkový odvod z vyššího použití fondu odměn provádějí

a) státní podniky, jednotná zemědělská družstva a společné podniky uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b), které usměrňují mzdové a ostatní osobní náklady pomocí soustavy tarifních mezd,

b) státní podniky a státní hospodářské organizace (dále jen "státní podniky"), spotřební družstva a družstevní podniky uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) až f).

(2) Základem dodatkového odvodu z vyššího použití fondu odměn je u státních podniků, jednotných zemědělských družstev a společných podniků uvedených v odstavci 1 písm. a) částka, o kterou skutečné výplaty z fondu odměn za kalendářní rok upravené pro tento účel podle odstavce 4 překročí základní rozsah fondu odměn stanovený v odstavci 5 písm. d).

(3) Základem dodatkového odvodu z vyššího použití fondu odměn je u státních podniků, spotřebních družstev a družstevních podniků uvedených v odstavci 1 písm. b) částka, o kterou skutečné výplaty z fondu odměn za kalendářní rok upravené pro tento účel podle odstavce 4 překročí základní rozsah fondu odměn stanovený v odstavci 5 písm. a) až c) a zvýšený

a) o 2 % a doplněný o úsporu mzdových a ostatních osobních nákladů zjištěnou za kalendářní rok podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků 6) a

b) o 4 % a doplněný o úsporu mzdových a ostatních osobních nákladů zjištěnou za kalendářní rok podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků. 7)

(4) Skutečné výplaty z fondu odměn za kalendářní rok upraví

a) státní podnik, jednotné zemědělské družstvo, spotřební družstvo, společný podnik nebo družstevní podnik uvedený v odstavci 1 tak, že od nich odečte prostředky, které mu byly v kalendářním roce převedeny podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků do fondu odměn jinými socialistickými organizacemi, 8) a přičte k nim prostředky, které v kalendářním roce převedl nebo převedlo podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků jiným socialistickým organizacím,

b) státní podnik, jednotné zemědělské družstvo nebo společný podnik uvedený v odstavci 1 písm. a) tak, že od nich odečte doplatky podílů na hospodářských výsledcích za předcházející kalendářní rok a přičte k nim doplatky těchto podílů za příslušný kalendářní rok.

(5) Základní rozsah fondu odměn odpovídá u

a) státních podniků uvedených v § 2 odst. 1 písm. f) 5,3 % z maximálně možného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů,

b) státních podniků uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) s výjimkou státních podniků veřejného stravování 6,4 % z maximálně možného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů,

c) státních podniků, spotřebních družstev a družstevních podniků uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) až e) a státních podniků veřejného stravování 7,5 % z maximálně možného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů,

d) státních podniků, jednotných zemědělských družstev a společných podniků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) podílu ze skutečného zisku, zbylého k použití organizaci a zvýšeného o 3 %; státní podnik, jednotné zemědělské družstvo nebo společný podnik si odvodí tento podíl z plánovaného fondu odměn a plánovaného zisku, který mu podle rozdělení předpokládaného v hospodářském plánu zůstane k použití.

(6) Maximálně možný objem mzdových a ostatních osobních nákladů zjišťuje státní podnik, jednotné zemědělské družstvo, spotřební družstvo, společný podnik nebo družstevní podnik za kalendářní rok podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků. 9)

(7) Sazba dodatkového odvodu z vyššího použití fondu odměn činí u

a) státních podniků, jednotných zemědělských družstev a společných podniků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b), které usměrňují mzdové a ostatní osobní náklady pomocí soustavy tarifních mezd, 100 % ze základu dodatkového odvodu,

b) státních podniků, spotřebních družstev a družstevních podniků uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) až f) 75 % ze základu dodatkového odvodu podle odstavce 3 písm. a) a 225 % ze základu dodatkového odvodu podle odstavce 3 písm. b).


Společná a závěrečná ustanovení

§ 5

(1) Dodatkový odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů, dodatkový odvod za překročení mzdových prostředků a dodatkový odvod z vyššího použití fondu odměn (dále jen "dodatkové odvody") provádějí státní podniky, jednotná zemědělská družstva, spotřební družstva, společné podniky a družstevní podniky (dále jen "organizace") za kalendářní rok. Zanikne-li organizace před skončením kalendářního roku, provedou se dodatkové odvody za část kalendářního roku, která uplyne do zániku organizace.

(2) Dodatkové odvody vypočte organizace a výpočet předloží příslušné finanční správě nebo národnímu výboru 10) nejpozději do 28. února po uplynutí kalendářního roku.

(3) Dodatkové odvody se zaokrouhlují na celé stovky Kčs nahoru a jejich základy na celé tisíce Kčs dolů.

(4) Dodatkové odvody provádí organizace ze zisku, pokud nerozhodne, že k nim použije fondu odměn.

(5) Dodatkové odvody nelze vymáhat po uplynutí tří let počítaných od konce kalendářního roku, v němž měly být zaplaceny. Je-li v této lhůtě proveden úkon k vymáhání dodatkových odvodů, běží lhůta pro vymáhání znovu od konce roku, ve kterém byla organizace o tomto úkonu zpravena; vymáhat dodatkové odvody lze však nejpozději do deseti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž byla organizace povinna předložit výpočet dodatkových odvodů.

(6) Zanikne-li organizace bez provedení likvidace, je její právní nástupce povinen do konce následujícího měsíce od jejího zániku předložit příslušné finanční správě nebo národnímu výboru 11) výpočet dodatkových odvodů za uplynulou část kalendářního roku.

(7) V případě likvidace organizace trvá povinnost předkládat výpočet dodatkových odvodů a provádět tyto odvody až do skončení likvidace. Po ukončení likvidace je likvidátor povinen do konce následujícího měsíce předložit příslušné finanční správě nebo národnímu výboru 12) výpočet dodatkových odvodů za uplynulou část kalendářního roku.

§ 6

(1) Dodatkové odvody jsou splatné ve lhůtě stanovené pro předložení jejich výpočtu.

(2) Dodatkové odvody provedou organizace podle tohoto nařízení poprvé za rok 1989.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.

2) Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

3) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 203/1988 Sb., o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 41/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb.
Výnos ministerstva financí, cen a mezd ČSR ze dne 19. ledna 1989 č. j. 18/27777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory (reg. v částce 1/1989 Sb.).

4) Viz poznámka č. 3.

5) Viz poznámka č. 3.

6) Viz poznámka č. 3.

7) Viz poznámka č. 3.

8) Viz poznámka č. 3.

9) Viz poznámka č. 3.

10) § 1 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách.
§ 1 odst. 1 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 115/1970 Sb., o finančních správách.
§ 3 odst. 1 zákona Slovenské národní rady č. 169/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení.
§ 3 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení.

11) Viz poznámka č. 10.

12) Viz poznámka č. 10.

Přesunout nahoru