Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 36/1989 Sb.Zákon České národní rady o poslancích České národní rady

Částka 9/1989
Platnost od 30.03.1989
Účinnost od 01.04.1989
Zrušeno k 01.08.1995 (90/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. března 1989

o poslancích České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

Základní ustanovení

§ 1

(1) Poslanecká funkce je věcí společenské cti a odpovědnosti. Poslanci České národní rady (dále jen "poslanci") se podílejí na uskutečňování státní moci Českou národní radou. Jednají jako členové nejvyššího zastupitelského sboru České socialistické republiky o zásadních otázkách vnitřní politiky, podílejí se na tvorbě a uskutečňování zákonů a jiných usnesení České národní rady a kontrolují jejich plnění a dodržování.

(2) Poslanci dbají, aby veškerou svou činností byli hodni důvěry svých voličů. Při výkonu své funkce se řídí celospolečenskými zájmy. Působí ke slaďování celospolečenských zájmů, zájmů místních a individuálních.

(3) Poslanci pomáhají rozvíjet aktivní účast občanů na řízení a správě státu a hájí jejich oprávněné zájmy. Podílejí se na přípravě volebních programů Národní fronty a na jejich uskutečňování ve svých volebních obvodech.

§ 2

Poslanci jsou ve styku se svými voliči a spolupracují s nimi. Ve svých volebních obvodech dále spolupracují zejména s národními výbory, orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými, pracovními kolektivy a orgány samosprávy. Radí se s voliči o řešení otázek, které jsou projednávány Českou národní radou, dbají návrhů, podnětů a připomínek voličů a využívají získané poznatky ve své činnosti v České národní radě a v jejích orgánech.

Funkční období poslance

§ 3

(1) Poslanec nabývá svých práv a povinností zvolením. Postup při volbách upravuje zákon České národní rady.

(2) Platnost volby poslance ověřuje na návrh mandátového a imunitního výboru Česká národní rada.

§ 4

(1) Poslanec skládá na ustavující schůzi České národní rady ústavou předepsaný slib. Učiní tak slovem "slibuji" a podáním ruky předsedajícímu. Poslanec, který nesložil slib na ustavující schůzi, nebo byl zvolen v doplňovacích volbách, skládá slib na schůzi České národní rady, které se poprvé účastní.

(2) Odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu. Ztrátu mandátu vysloví Česká národní rada na návrh mandátového a imunitního výboru.

§ 5

Po ověření platnosti volby obdrží poslanec poslanecký průkaz.

§ 6

(1) Funkční období poslance končí dnem skončení volebního období České národní rady.

(2) Funkční období poslanců, kteří jsou členy předsednictva České národní rady, končí zvolením předsednictva nově zvolené České národní rady.

§ 7

Poslanec může být z rozhodnutí svých voličů kdykoli odvolán; postup při odvolání poslance upravuje zákon České národní rady.

§ 8

(1) Poslanec, který přestal být volitelný, ztrácí mandát. Ztrátu mandátu vysloví Česká národní rada na návrh mandátového a imunitního výboru.

(2) Poslanec ztrácí mandát také z důvodů stanovených ústavním zákonem.

§ 9

Poslanec se může svého mandátu vzdát, a to písemně. Mandát zanikne dnem, kdy předsednictvo České národní rady vezme rezignaci na vědomí.

ČÁST DRUHÁ

Činnost poslanců v České národní radě a ve volebních obvodech

Činnost poslanců v České národní radě a jejích orgánech

§ 10

(1) Poslanec je povinen účastnit se aktivně a iniciativně jednání a prací České národní rady a jejích orgánů, do nichž byl zvolen, a přispívat svými znalostmi a zkušenostmi k řešení projednávaných otázek.

(2) Nemůže-li se poslanec ze závažných důvodů účastnit jednání nebo prací České národní rady nebo jejího orgánu, omluví se předsedovi České národní rady nebo předsedovi orgánu, jehož je členem.

§ 11

Poslanec má právo rozhodujícího hlasu ve všech otázkách projednávaných v České národní radě a v jejích orgánech, jichž je členem; volí orgány České národní rady a může být do nich volen.

§ 12

Poslanci jsou oprávněni zejména

a) podávat návrhy ve všech věcech patřících do působnosti České národní rady,

b) podávat České národní radě návrhy zákonů České národní rady a podněty k vypracování návrhů zákonů České národní rady,

c) předkládat podněty České národní radě k podání návrhu zákona Federálního shromáždění,

d) předkládat České národní radě a jejím orgánům návrhy, podněty a připomínky k předloženým návrhům zákonů,

e) požadovat od předsednictva České národní rady pomoc a informace potřebné pro výkon poslanecké funkce a požadovat informace od předsedy České národní rady,

f) účastnit se s hlasem poradním schůzí výborů, jichž nejsou členy,

g) interpelovat vládu České socialistické republiky a její členy a klást jim otázky ve věcech jejich působnosti,

h) požadovat od členů vlády České socialistické republiky, jakož i od vedoucích ostatních ústředních orgánů České socialistické republiky informace, vysvětlení a podklady potřebné pro výkon poslanecké funkce,

ch) požadovat od vedoucích ostatních státních orgánů a vedoucích socialistických organizací informace, vysvětlení a podklady potřebné pro výkon poslanecké funkce,

i) na základě pověření České národní rady nebo jejích orgánů podílet se na spolupráci se Slovenskou národní radou a Federálním shromážděním a jejich orgány,

j) účastnit se průzkumů organizovaných orgány České národní rady, jsou-li k tomu pověřeni.

Činnost poslanců ve volebních obvodech

§ 13

(1) Poslanci jsou povinni být ve styku se svými voliči.

(2) Poslanci spolupracují s národními výbory, s orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými, pracovními kolektivy, orgány samosprávy, jakož i s dalšími orgány a organizacemi ve volebním obvodu. Jejich poznatků a zkušeností využívají ve své činnosti ve volebním obvodu, v České národní radě a jejích orgánech.

(3) Ve spolupráci s územními orgány Národní fronty mohou poslanci informovat veřejnost o své činnosti a o činnosti České národní rady též prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

§ 14

(1) Poslanci jsou povinni skládat voličům účty ze své činnosti v České národní radě a ve volebním obvodu a podávat jim zprávy o činnosti České národní rady.

(2) Poslanci jsou též povinni skládat voličům účty ze své činnosti, jestliže si to voliči vyžádají prostřednictvím příslušného orgánu Národní fronty působícího v jejich volebním obvodu.

(3) Ke skládání účtů využívají poslanci zejména veřejných schůzí občanů, plenárních zasedání národních výborů, schůzí organizací sdružených v Národní frontě a shromáždění pracovních kolektivů.

§ 15

Poslanci jsou povinni zejména

a) radit se s voliči, s orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými, pracovními kolektivy a s orgány samosprávy o návrzích zákonů a jiných závažných opatřeních, která budou projednávána v České národní radě a jejích orgánech,

b) vysvětlovat voličům základní otázky politiky socialistického státu, seznamovat je se zákony a dalšími opatřeními přijatými v České národní radě, získávat je pro jejich plnění a informovat je o jejich uskutečňování,

c) využívat ve své poslanecké činnosti zkušeností ze styku s voliči, s orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými, pracovními kolektivy a s orgány samosprávy, jakož i jejich podnětů, připomínek a stížností,

d) odpovídat voličům na jejich připomínky a podněty a informovat je, jak s nimi naložili.

§ 16

Poslanci jsou oprávněni zejména

a) účastnit se ve svém volebním obvodu plenárních zasedání národních výborů s hlasem poradním a schůzí jejich orgánů,

b) účastnit se ve svém volebním obvodu schůzí a shromáždění svolaných národními výbory, orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými, orgány samosprávy a schůzí pracovních kolektivů,

c) upozorňovat vedoucí státních orgánů a socialistických organizací na porušení zákonnosti, státní disciplíny a pracovní kázně a požadovat jejich neprodlené odstranění,

d) účastnit se projednávání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací z jejich volebního obvodu státními orgány a socialistickými organizacemi,

e) spolupracovat s výbory lidové kontroly ve svých volebních obvodech a dávat jim podněty k provedení kontrol a prověrek. Využívat výsledků kontrolní činnosti výborů lidové kontroly ve své poslanecké činnosti.

ČÁST TŘETÍ

Sdružování poslanců

§ 17zrušeno

§ 18

Krajská sdružení poslanců

(1) Krajská sdružení poslanců sdružují poslance zvolené ve volebních obvodech na území téhož kraje nebo na území hlavního města Prahy (dále jen "kraje").

(2) V krajských sdruženích poslanců se poslanci ve spolupráci s krajským (městským) výborem Národní fronty seznamují s důležitými otázkami hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Krajská sdružení poslanců projednávají též úkoly související s činností svých členů ve volebním obvodu, popřípadě návrhy předkládané České národní radě, jde-li o řešení významných společenských otázek, jakož i otázek souvisejících s rozvojem kraje. Napomáhají též sjednocovat práci poslanců ve volebních obvodech a přispívají k výměně zkušeností z výkonu poslanecké funkce.

(3) Podněty získané v krajských sdruženích poslanců využívají poslanci ve své činnosti v České národní radě a ve volebních obvodech.

ČÁST ČTVRTÁ

Záruky výkonu poslanecké funkce

§ 19

Obecné zásady

(1) Stát zaručuje pro výkon poslanecké funkce nezbytné podmínky.

(2) Poslanci jsou pod ochranou ústavy a požívají poslaneckou imunitu.

(3) Zveřejnění projevů poslanců pronesených v České národní radě a jejích orgánech nepodléhá žádným omezením, nejde-li o neveřejnou schůzi nebo její část

(5) Státní orgány a socialistické organizace a jejich vedoucí poskytují poslancům pomoc při výkonu jejich funkce.

Povinnosti orgánů a organizací

§ 20

(1) Členové vlády České socialistické republiky, vedoucí jiných ústředních orgánů České socialistické republiky, vedoucí ostatních státních orgánů a vedoucí socialistických organizací jsou povinni poskytnout poslanci informace, vysvětlení a podklady související s výkonem jeho funkce a na jeho žádost ho přijmout; v naléhavých případech jsou povinni přijmout poslance bezodkladně.

(2) Vedoucí orgánů a organizací uvedení v odstavci 1 jsou povinni zabývat se podněty a připomínkami poslanců a informovat je nejpozději do 30 dnů o jejich využití nebo vyřízení. Stejně jsou povinni poslance informovat o vyřízení stížností, podnětů a oznámení občanů, které jim postoupili a umožnit jim účast na přešetření těchto stížností.

§ 21

(1) Vedoucí státních orgánů a socialistických organizací jsou povinni sdělit poslanci, jaká opatření učinili k nápravě porušení zákonnosti, státní disciplíny nebo pracovní kázně, na něž je poslanec upozornil, a to nejpozději do 30 dnů.

(2) Není-li poslanec spokojen s učiněnými opatřeními, jsou nadřízené orgány nebo organizace povinny na žádost poslance přešetřit postup podřízeného orgánu nebo organizace ve lhůtě 30 dnů a podat mu o tom zprávu.

§ 22

Národní výbor hlavního města Prahy, krajské národní výbory a okresní národní výbory působící ve volebních obvodech poslanců zvou poslance na svá plenární zasedání. Rovněž zvou na svá zasedání poslance Federálního shromáždění.

§ 23

Okresní národní výbory ve spolupráci s orgány Národní fronty a organizacemi v ní sdruženými jsou povinny zabezpečovat veřejné schůze občanů a besedy s voliči a poskytovat poslancům nezbytnou materiální a organizační pomoc. Stejné povinnosti plní vůči poslancům Federálního shromáždění.

§ 24zrušeno

Náležitosti poslancůzrušeno

§ 25 – § 27zrušeno

ČÁST PÁTÁ

Disciplinární opatření

§ 28

(1) Poslanci, který při jednání České národní rady nebo jejího orgánu učiní výrok, který je v rozporu s postavením a ctí poslance, může být uloženo disciplinární opatření.

(2) Disciplinární řízení s poslancem upravuje zákon o jednacím řádu České národní rady.


ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1989.


Kempný v. r.

Pitra v. r.

Přesunout nahoru