Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 23/1989 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 6/1989
Platnost od 22.03.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

Předsednictvo České národní rady

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady ze dne 18. října 1973 č. 134 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 22. března 1983 č. 39 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a zákonem České národní rady ze dne 20. prosince 1988 č. 209 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

ZÁKON

České národní rady

o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon upravuje působnost ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ostatních orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

§ 2

(1) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky jako ústřední orgán státní správy České socialistické republiky vykonává působnost v oblasti cen, pokud tato nepřísluší podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů 1) jiným orgánům nebo organizacím.

(2) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky

a) se podílí na tvorbě jednotné státní cenové politiky Československé socialistické republiky a na zabezpečování její realizace v souladu s národohospodářskými plány,

b) předkládá vládě České socialistické republiky návrhy zásadních cenových opatření v odvětvích řízených orgány republiky, jakož i stanoviska k zásadním cenovým opatřením připravovaným federálními orgány,

c) stanoví a mění ceny výrobků, služeb, výkonů, prací (dále jen "výrobky") a nemovitostí, popřípadě navrhuje ceny nebo jejich změny ke schválení vládě České socialistické republiky v případech, kde si to vláda vyhradí,

d) koordinuje a metodicky řídí tvorbu cen a přípravu a realizaci opatření v oblasti cen u orgánů České socialistické republiky a organizací jimi řízených.

(3) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky zpracovává a s Federálním cenovým úřadem a s Výborem lidové kontroly České socialistické republiky koordinuje plán kontroly cen; koordinuje, metodicky řídí a provádí kontrolu cen na území České socialistické republiky, ukládá opatření k nápravě a dodatkové odvody a činí podle cenových, popřípadě jiných předpisů další opatření.

(4) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit stanovením cen výrobků a jejich změn jiné orgány České socialistické republiky, Ústřední radu družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice a po předchozí dohodě s nimi i organizace v oblasti jejich působnosti.

§ 2a

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky provádí rozbory vývoje a působení cen pro potřeby plánování vývoje cen, zpracovává směrnice pro vypracování plánu vývoje cen České socialistické republiky a návrh plánu vývoje cen jako součást státního plánu České socialistické republiky.

§ 3

(1) Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední rada družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice předkládají za organizace v oblasti své působnosti

a) ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky návrhy cenových opatření, podklady stanovené k zabezpečení cenových opatření, včetně potřebných rozborů a zdůvodnění a plány kontrol cen, jakož i zprávy o jejich plnění,

b) České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj návrhy pro plán vývoje cen.

(2) Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední rada družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice zabezpečují v organizacích v oblasti své působnosti provádění kontroly cen, ukládají jim dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů.

(3) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy předkládají ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky a České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj podklady uvedené v odstavci 1 za organizace a zařízení řízená nebo spravovaná národními výbory a za státní podniky založené národními výbory (dále jen "organizace v působnosti národních výborů"), jakož i za národní výbory nižších stupňů.

(4) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy stanoví a mění ceny výrobků

a) organizací v působnosti národních výborů a drobných provozoven národních výborů,

b) z nezemědělské výroby zemědělských organizací v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,

c) družstevních organizací, s výjimkou spotřebních družstev,

d) společenských organizací,

e) dodávaných občany,

s výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům 1) nebo jejichž stanovení a změny si ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky vyhradí.

(5) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy zabezpečují v organizacích uvedených v odstavci 4, v drobných provozovnách národních výborů a u občanů dodávajících výrobky provádění kontroly cen, ukládají jim dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů.

(6) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy mohou pověřit

a) výkonem své působnosti podle odstavců 4 a 5 národní výbory nižších stupňů,

b) výkonem své působnosti podle odstavce 4 po předchozí dohodě i jiné orgány České socialistické republiky a jimi řízené nebo založené organizace.

(7) Krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze provádějí kontrolu cen u organizací majících v obvodu jejich působnosti své sídlo. Na základě výsledků kontroly ukládají dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů. Z pověření ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky se krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze účastní kontroly cen prováděné jinou finanční správou.

§ 4

(1) Pracovníci ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiného orgánu provádějícího kontrolu cen podle tohoto zákona, kteří byli pověřeni kontrolou cen, jsou oprávněni v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud není zvláštními předpisy 2) stanoveno jinak,

a) vstupovat do všech prostorů organizací,

b) požadovat od pracovníků orgánů a organizací vytvoření podmínek nezbytných pro výkon kontroly cen,

c) vyžadovat součinnost jiných kontrolních orgánů, popřípadě dalších odborných pracovníků, s výjimkou orgánů a pracovníků lidové kontroly.

(2) Orgány, organizace a jejich pracovníci jsou povinni na požádání ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiného orgánu provádějícího kontrolu cen podle tohoto zákona nebo jimi pověřených pracovníků předkládat pro výkon kontroly cen potřebné podklady, podávat včas přesné a úplné ústní a písemné informace a vysvětlivky, bez průtahů odstraňovat zjištěné nedostatky a ve stanovených lhůtách podávat zprávy o plnění přijatých opatření ve smyslu závěrů kontroly cen.

(3) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiný orgán provádějící kontrolu cen podle tohoto zákona mohou ukládat kontrolovaným orgánům a organizacím, aby v dohodnutých lhůtách zjistily úplný rozsah porušení cenových předpisů a vyčíslily neoprávněně získané prostředky v kontrolované organizaci, popřípadě i v podřízených organizacích, podle kontrolního zjištění.

§ 5 - zrušen

§ 6

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky vydává v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány potřebné obecně závazné právní předpisy, v nichž podrobněji upraví postup orgánů a organizací při tvorbě a kontrole cen, působnost ústředních orgánů státní správy a úkoly ostatních orgánů a organizací.

§ 7

Zrušují se s platností pro Českou socialistickou republiku:

1. ustanovení § 18 a 19 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů,

2. ustanovení § 33 až 35 a § 46 až 49 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Českého cenového úřadu č. 74/1969 Sb., pokud upravují působnost orgánů České socialistické republiky a národních výborů v oblasti cen,

3. položka 44 přílohy C zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.

Zákon České národní rady č. 39/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, nabyl účinnosti dnem 1. července 1983. Zákon České národní rady č. 209/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Kempný v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.
Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 170/1980 Sb.).
Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy.
Vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu.

2) Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

Přesunout nahoru