Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 212/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Budapešťské smlouvě a mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní

Částka 41/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 05.08.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

212

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 29. prosince 1989

o Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcího předpisu k ní


Dne 28. dubna 1977 byla v Budapešti sjednána Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení a Prováděcí předpis k ní.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, depozitáře Budapešťské smlouvy, dne 5. května 1989.


Budapešťská smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dnem 19. srpna 1980. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila Budapešťská smlouva v platnost v souladu se svým článkem 16 odst. 2 dnem 5. srpna 1989.

Český překlad Budapešťské smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Dienstbier v. r.


BUDAPEŠŤSKÁ SMLOUVA

o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28. dubna 1977, změněná v roce 1980

Úvodní ustanovení

Článek 1

Ustavení unie

Státy, které jsou stranami v této smlouvě (dále "smluvní státy"), tvoří Unii pro mezinárodní uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely této smlouvy a jejího prováděcího předpisu:

/i/ patentem se rozumějí patenty na vynálezy, autorská osvědčení, užitná osvědčení, užitné vzory, dodatkové patenty nebo dodatková osvědčení, dodatková autorská osvědčení a dodatková užitná osvědčení;

/ii/ "uložením mikroorganismu" se rozumějí - podle kontextu, v jakém se tato slova vyskytují - následující úkony prováděné podle této smlouvy a jejího prováděcího předpisu: předávání mikroorganismů mezinárodnímu ukládacímu místu, které mikroorganismy převezme a přijme, nebo uchovávání takových mikroorganismů mezinárodním ukládacím místem, nebo uvedené předávání i uvedené uchovávání;

/iii/ "patentovým řízením" se rozumějí jakákoliv správní nebo soudní řízení týkající se patentové přihlášky nebo patentu;

/iv/ "zveřejněním k účelům patentového řízení" se rozumí úřední zveřejnění patentové přihlášky nebo patentu nebo jejich úřední vyložení k veřejnému nahlížení;

/v/ "mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví" se rozumí organizace, která podala prohlášení podle článku 9 /1/;

/vi/ "úřadem pro průmyslové vlastnictví" se rozumí úřad smluvního státu nebo některé mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví příslušný k udělování patentů;

/vii/ "ukládací institucí" se rozumí instituce, která obstarává přebírání, přijímání a uchovávání mikroorganismů a dodávání jejich vzorků;

/viii/ "mezinárodním ukládacím místem" se rozumí ukládací instituce, která na základě článku 7 nabyla statutu ukládacího místa;

/ix/ "deponentem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, předávající mikroorganismus mezinárodnímu ukládacímu místu, které mikroorganismus převezme a přijme, a právní nástupce uvedené fyzické nebo právnické osoby;

/x/ "Unií" se rozumí Unie uvedená v článku 1;

/xi/ "Shromážděním" se rozumí shromáždění uvedené v článku 10;

/xii/ "Organizací" se rozumí Světová organizace duševního vlastnictví;

/xiii/ "Mezinárodním úřadem" se rozumí Mezinárodní úřad Organizace, a po dobu svého trvání též i Spojené mezinárodní úřady pro ochranu duševního vlastnictví (BIRPI);

/xiv/ "generálním ředitelem" se rozumí generální ředitel Organizace;

/xv/ "prováděcím předpisem" se rozumí prováděcí předpis uvedený v článku 12.

HLAVA I

Základní ustanovení

Článek 3

Uznávání a účinky uložení mikroorganismů

/1/

(a) Smluvní státy, které dovolují nebo požadují ukládání mikroorganismů k účelům patentového řízení, uznávají pro takové účely uložení mikroorganismu u kteréhokoliv mezinárodního ukládacího místa. Takové uznávání zahrnuje uznávání faktu a data uložení udaných mezinárodním ukládacím místem, jakož i uznávání skutečnosti, že to, co bylo dodáno jako vzorek, je vzorkem uloženého mikroorganismu.

(b) Kterýkoliv smluvní stát může požadovat opis stvrzenky o uložení uvedený v pododstavci (a), vydaný mezinárodním ukládacím místem.

/2/ Pokud se týká věcí upravených touto smlouvou a prováděcím předpisem, žádný smluvní stát nesmí požadovat splnění požadavků odlišných od požadavků, které jsou stanoveny touto smlouvou a prováděcím předpisem, nebo požadavků vzhledem k nim dodatkovým.

Článek 4

Nové uložení

/1/

(a) Jestliže mezinárodní ukládací místo z jakéhokoliv důvodu již nemůže dodávat vzorky uloženého mikroorganismu, zejména:

/i/ není-li již mikroorganismus životaschopný, nebo

/ii/ vyžadovalo-li by dodávání vzorků, aby byly odesílány do ciziny, a vývozní nebo dovozní omezení by odeslání do ciziny nebo převzetí vzorku v cizině nedovolovala,

toto ukládací místo oznámí deponentovi ihned poté, co taková nemožnost byla zjištěna, že nemůže vzorky dodávat, a uvede důvody; s výhradami ustanovení odst. /2/ a podle ustanovení tohoto odstavce má deponent právo provést nové uložení mikroorganismu, který byl předmětem původního uložení.

(b) Nové uložení se provede u mezinárodního ukládacího místa, u kterého bylo provedeno původní uložení, s výhradou, že:

/i/ se provede u jiného mezinárodního ukládacího místa, jestliže instituce, u které bylo provedeno původní uložení, pozbyla statutu mezinárodního ukládacího místa buď zcela, nebo pokud se týká druhu mikroorganismu, ke kterému patří uložený mikroorganismus, nebo jestliže mezinárodní ukládací místo, u kterého bylo provedeno původní uložení, přestane dočasně nebo trvale vykonávat své funkce, pokud se týká ukládaných mikroorganismů;

/ii/ může být provedeno u jiného mezinárodního ukládacího místa v případě uvedeném v odstavci (a) /ii/.

(c) Každé nové uložení doprovodí deponent jím podepsaným prohlášením, jímž potvrdí, že mikroorganismus, který je předmětem nového uložení, je shodný s mikroorganismem, který byl předmětem původního uložení. Jsou-li námitky proti deponentovu tvrzení, řídí se důkazní břemeno příslušnými právními předpisy.

(d) S výhradou ustanovení pododstavců (a) až (c) a (e) se nové uložení pokládá za provedené ke dni původního uložení, jestliže ze všech předchozích prohlášení o životaschopnosti mikroorganismu, který byl předmětem původního uložení, vyplývá, že mikroorganismus byl životaschopný, a jestliže nové uložení bylo provedeno ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy deponent obdržel oznámení podle pododstavce (a).

(e) V případech, kdy platí pododstavec (b) /i/ a deponent neobdrží oznámení uvedené v pododstavci (a) ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl Mezinárodním úřadem uveřejněn zánik, omezení nebo přerušení podle pododstavce (b) /i/, počítá se tříměsíční lhůta uvedená v pododstavci (d) ode dne tohoto zveřejnění.

/2/ Právo uvedené v odstavci /1/ (a) nevznikne, byl-li uvedený mikroorganismus převeden do jiného mezinárodního ukládacího místa, pokud toto ukládací místo je schopno dodávat vzorky tohoto mikroorganismu.

Článek 5

Vývozní a dovozní omezení

Každý smluvní stát uznává, že je nanejvýš žádoucí, aby omezení, pokud existuje, a rozsah omezení vývozu některých druhů mikroorganismů z jeho území nebo jejich dovozu na jeho území platilo pro uložené nebo k uložení určené mikroorganismy podle této smlouvy pouze tehdy, je-li omezení nezbytné s ohledem na národní bezpečnost nebo na nebezpečí pro zdraví nebo pro životní prostředí.

Článek 6

Statut mezinárodního ukládacího místa

/1/ Kterákoliv ukládací instituce, má-li být způsobilá pro statut mezinárodního ukládacího místa, musí být na území smluvního státu a musí požívat ujištění poskytnutého tímto státem, že instituce splňuje a bude i nadále splňovat požadavky uvedené v odstavci /2/. Uvedená ujištění mohou být poskytnuta rovněž mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví; v tomto případě ukládací místo musí být na území některého členského státu uvedené organizace.

/2/ Ve funkci mezinárodního ukládacího místa musí ukládací instituce:

/i/ existovat trvale;

/ii/ mít personál a vybavení předepsané prováděcím předpisem, nezbytné k vykonávání svých vědeckých a administrativních úkolů podle této smlouvy;

/iii/ být nestranná a objektivní;

/iv/ k účelům ukládání být za stejných podmínek dostupná všem deponentům;

/v/ přijímat k uložení všechny nebo některé druhy mikroorganismů, zkoumat jejich životaschopnost a uchovávat je podle ustanovení prováděcího předpisu;

/vi/ vydávat deponentům stvrzenky a veškerá požadovaná prohlášení o životaschopnosti podle ustanovení prováděcího předpisu;

/vii/ zachovávat mlčenlivost, pokud jde o uložené mikroorganismy, podle ustanovení prováděcího předpisu;

/viii/ za podmínek a způsobem stanoveným prováděcím předpisem dodávat vzorky všech uložených mikroorganismů.

/3/ Prováděcí předpis stanoví opatření, kterých je třeba:

/i/ jestliže mezinárodní ukládací místo přestane dočasně nebo definitivně plnit své funkce, pokud se týká uložených mikroorganismů, nebo jestliže odmítne přijímat některý z druhů mikroorganismů, které má přijímat ve smyslu poskytnutých ujištění;

/ii/ v případě, že u mezinárodního ukládacího místa dojde k zániku nebo omezení statutu mezinárodního ukládacího místa.

Článek 7

Nabytí statutu mezinárodního ukládacího místa

/1/

(a) Ukládací instituce nabude statutu mezinárodního ukládacího místa na základě písemného oznámení adresovaného generálnímu řediteli smluvním státem, na jehož území se ukládací instituce nalézá, a obsahujícího prohlášení o ujištění v tom smyslu, že uvedená instituce splňuje a bude i nadále splňovat podmínky uvedené v článku 6 /2/. Uvedeného statutu lze rovněž nabýt na základě písemného oznámení adresovaného generálnímu řediteli mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví; toto oznámení musí rovněž obsahovat uvedené prohlášení.

(b) Oznámení obsahuje také informaci o ukládací instituci podle prováděcího předpisu a může udat datum, od kterého má statut mezinárodního ukládacího místa nabýt účinnosti.

/2/

(a) Shledá-li generální ředitel, že oznámení obsahuje potřebná prohlášení a že byly získány všechny požadované informace, bude oznámení neprodleně uveřejněno Mezinárodním úřadem.

(b) Statutu mezinárodního ukládacího místa se nabývá od data uveřejnění oznámení, nebo od data uvedeného podle ustanovení odstavce 1 (b), je-li toto datum pozdější než datum uveřejnění oznámení.

/3/ Prováděcí předpis stanoví podrobnosti řízení podle odstavců /1/ a /2/.

Článek 8

Zánik a omezení statutu mezinárodního ukládacího místa

/1/

(a) Kterýkoliv smluvní stát nebo kterákoliv mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví může požádat shromáždění, aby zrušilo statut mezinárodního ukládacího místa, nebo aby jej omezilo na některé druhy mikroorganismů na základě toho, že požadavky uvedené v článku 6 nebyly splněny nebo nejsou již splňovány. Takový požadavek však nemůže být vznesen smluvním státem nebo mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví pokud jde o mezinárodní ukládací místo, pro které učinily prohlášení podle článku 7 /1/ (a).

(b) Před podáním žádosti podle pododstavce (a) smluvní stát nebo mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví sdělí prostřednictvím generálního ředitele smluvnímu státu nebo mezivládní organizaci pro průmyslové vlastnictví, které učinily oznámení podle článku 7 /1/, důvody zamýšlené žádosti tak, aby tento stát nebo organizace mohly ve lhůtě šesti měsíců od data uvedeného sdělení učinit vhodné opatření k tomu, aby podání zamýšlené žádosti nebylo nutné.

(c) Shledá-li Shromáždění, že žádost je odůvodněná, rozhodne o zániku statutu mezinárodního ukládacího místa u ukládacího místa uvedeného v pododstavci (a) nebo o omezení tohoto statutu jen na některé druhy mikroorganismů. K rozhodnutí Shromáždění je třeba dvou třetin hlasů odevzdaných ve prospěch žádosti.

/2/

(a) Smluvní stát nebo mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví, které učinily prohlášení uvedené v článku 7 /1/ (a), mohou oznámením adresovaným generálnímu řediteli své prohlášení odvolat buď zcela nebo jen pokud se týká určitých druhů mikroorganismů. Učiní tak v každém případě, a to v rozsahu, v jakém jejich ujištění nejsou již platná.

(b) Počínaje datem stanoveným prováděcím předpisem má takové oznámení za následek buď zrušení statutu mezinárodního ukládacího místa, pokud se týká prohlášení celkového, nebo příslušné omezení tohoto statutu, vztahuje-li se jen na určité druhy mikroorganismů.

/3/ Prováděcí předpis stanoví podrobnosti řízení podle odstavců /1/ a /2/.

Článek 9

Mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví

/1/

(a) Kterákoliv mezivládní organizace, kterou pověřily některé státy udělováním regionálních patentů a jejíž veškeré členské státy jsou členy Mezinárodní (Pařížské) unie na ochranu průmyslového vlastnictví, může učinit generálnímu řediteli prohlášení, že přijímá povinnost uznávání uvedeného v článku 3 /1/ (a) týkající se požadavků uvedených v článku 3 /2/ a všech účinků ustanovení této smlouvy a prováděcího předpisu platného pro mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví. Jestliže je prohlášení uvedené v předchozí větě podáno před vstupem této smlouvy v platnost podle článku 16 /1/, stane se účinným k datu uvedeného vstupu smlouvy v platnost. Jestliže je podáno po tomto vstupu smlouvy v platnost, stane se účinným tři měsíce po podání. Pokud je v prohlášení uvedeno pozdější datum, stane se prohlášení účinným od uvedeného data.

(b) Uvedená organizace má oprávnění stanovená v článku 3 /1/ (b).

/2/ Jestliže kterékoli ustanovení této smlouvy nebo prováděcího předpisu týkající se mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví je zrevidováno nebo změněno, kterákoli mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví může odvolat své prohlášení uvedené v odstavci /1/ oznámením adresovaným generálnímu řediteli. Odvolání nabude účinnosti:

/i/ v případě, že oznámení bylo přijato před datem, kdy revize nebo oprava nabývají platnost, k tomuto datu;

/ii/ v případě, že oznámení bylo přijato po datu uvedeném v ustanovení /i/, k datu uvedenému v oznámení, nebo pokud takový údaj neexistuje, tři měsíce po datu, kdy bylo oznámení přijato.

/3/ Vedle případu uvedeného v odstavci /2/ může kterákoli mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví odvolat své prohlášení uvedené v odstavci /1/ (a) ještě oznámením adresovaným generálnímu řediteli. Toto odvolání vstupuje v platnost dva roky po datu, kdy generální ředitel oznámení přijal. Po dobu 5 let od data, kdy prohlášení nabylo platnosti, není přípustné oznámení o odvolání podle tohoto odstavce.

/4/ Odvolání uvedená v odstavci /2/ nebo /3/ učiněná mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví, jejíž oznámení podle článku 7 /1/ vedlo k nabytí statutu mezinárodního ukládacího místa ukládací institucí, má za následek zánik takového statutu 1 rok ode dne, kdy generální ředitel přijal oznámení o odvolání.

/5/ Prohlášení podle odstavce /1/ (a), oznámení o odvolání podle odstavce /2/ nebo /3/, ujištění poskytnutá podle článku 6 /1/, druhá věta, a zahrnutá v prohlášení učiněném v souladu s článkem 7 /1/ (a), žádosti podané podle článku 8 /1/, oznámení o odvolání podle článku 8 /2/ vyžadují výslovný předchozí souhlas nejvyššího řídícího orgánu mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví, jehož členy jsou všechny členské státy uvedené organizace a v němž jsou rozhodnutí činěna oficiálními představiteli vlád těchto zemí.

HLAVA II

Administrativní ustanovení

Článek 10

Shromáždění

/1/

(a) Shromáždění se skládá ze smluvních států.

(b) Každý smluvní stát je zastoupen jedním delegátem, který může mít k dispozici náhradníky, poradce a experty.

(c) Každá mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví je zastoupena na schůzích Shromáždění, v každém výboru a pracovní skupině, ustavených Shromážděním, zvláštními pozorovateli.

(d) Každý stát, který není členem Unie, ale je členem Organizace nebo Mezinárodní (Pařížské) unie na ochranu průmyslového vlastnictví, a každá mezivládní organizace specializovaná v oboru patentů, která není mezivládní organizací průmyslového vlastnictví ve smyslu článku 2 /v/, mohou být zastoupeny pozorovateli na schůzích Shromáždění, a rozhodne-li tak Shromáždění, též na schůzích výborů nebo pracovních skupin ustavených Shromážděním.

/2/

(a) Shromáždění:

/i/ projednává všechny otázky týkající se udržování a rozvoje Unie a provádění této smlouvy;

/ii/ vykonává taková práva a plní takové úkoly, které mu byly zvláště uděleny nebo vyhrazeny touto smlouvou;

/iii/ dává generálnímu řediteli směrnice týkající se přípravy revizních konferencí;

/iv/ přezkoumává a schvaluje zprávy a činnost generálního ředitele týkající se Unie a dává mu všechny potřebné směrnice týkající se věcí v kompetenci Unie;

/v/ ustavuje takové výbory a pracovní skupiny, jaké pokládá za vhodné pro usnadnění činnosti Unie;

/vi/ rozhoduje, s výhradou odstavce /1/ (d), o tom, které nesmluvní státy, které mezivládní organizace jiné než mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví uvedené v článku 2 /v/, a které mezinárodní nevládní organizace se mohou zúčastnit schůzí jako pozorovatelé, a rovněž o tom, v jakém rozsahu se mezinárodní ukládací místa mohou prostřednictvím svých zástupců zúčastnit schůzí jako pozorovatelé;

/vii/ podniká veškeré jiné vhodné akce směřující k dosažení cílů Unie;

/viii/ vykonává všechny ostatní vhodné funkce v rámci této smlouvy.

(b) O všech otázkách zajímajících i ostatní unie spravované Organizací rozhoduje Shromáždění po vyslechnutí názoru koordinačního výboru Organizace.

/3/ Jeden delegát smí zastupovat jen jeden smluvní stát a hlasovat jen jeho jménem.

/4/ Každý smluvní stát má jeden hlas.

/5/

(a) Poloviční počet smluvních států tvoří kvorum.

(b) Není-li tohoto kvora dosaženo, může Shromáždění činit rozhodnutí, avšak všechna taková rozhodnutí, kromě těch, která se týkají jeho vlastních procedurálních otázek, nabývají platnosti jenom tehdy, bylo-li potřebného kvora a potřebné většiny dosaženo hlasovacím dopisem, jak je stanoveno prováděcím předpisem.

/6/

(a) S výhradou článků 8 /1/ (c), 12 /4/ a 14 /2/ (b) je pro rozhodnutí Shromáždění zapotřebí většiny odevzdaných hlasů.

(b) Zdržení se hlasování není považováno za hlas při hlasování.

/7/

(a) Shromáždění se schází na řádném zasedání jednou za dva roky na základě svolání generálního ředitele, pokud možno v tomtéž období a na tomtéž místě jako valné shromáždění Organizace.

(b) Shromáždění se schází na mimořádném zasedání na základě svolání generálního ředitele buď z jeho vlastní iniciativy, nebo na žádost jedné čtvrtiny počtu smluvních států.

/8/ Shromáždění přijímá svůj vlastní jednací řád.

Článek 11

Mezinárodní úřad

/1/ Mezinárodní úřad:

/i/ vykonává správní úkoly týkající se Unie, zejména úkoly, které jsou jí zvláště uloženy touto smlouvou a prováděcím předpisem nebo Shromážděním;

/ii/ zajišťuje funkci sekretariátu revizních konferencí, Shromáždění, výborů a pracovních skupin vytvořených Shromážděním, jakož i všech ostatních schůzí svolaných generálním ředitelem a projednávajících otázky týkající se Unie.

/2/ Generální ředitel je nejvyšším úředníkem Unie a zastupuje ji.

/3/ Generální ředitel svolává všechny schůze projednávající věci, které se týkají Unie.

/4/

(a) Generální ředitel a kterýkoliv pracovník výkonného aparátu určený generálním ředitelem se zúčastňuje bez hlasovacího práva všech schůzí Shromáždění, výborů a pracovních skupin vytvořených Shromážděním, jakož i všech ostatních schůzí svolaných generálním ředitelem a projednávajících věci, které se týkají Unie.

(b) Generální ředitel nebo pracovník výkonného aparátu určený generálním ředitelem vykonává z úřední moci funkci tajemníka Shromáždění a výborů, pracovních skupin a ostatních schůzí uvedených v pododstavci (a).

/5/

(a) Generální ředitel připravuje revizní konference v souladu se směrnicemi Shromáždění.

(b) Pokud se týká příprav revizních konferencí, může se generální ředitel radit s mezivládními organizacemi a s mezinárodními nevládními organizacemi.

(c) Generální ředitel a osoby jím určené se zúčastňují bez hlasovacího práva jednání revizních konferencí.

(d) Generální ředitel nebo kterýkoliv jím určený pracovník výkonného aparátu je z úřední moci tajemníkem revizních konferencí.

Článek 12

Prováděcí předpis

/1/ Prováděcí předpis obsahuje pravidla týkající se:

/i/ věcí, které tato smlouva výslovně odkazuje na prováděcí předpis nebo ve kterých výslovně stanoví, že jsou nebo budou předepsány;

/ii/ všech administrativních požadavků, záležitostí nebo postupů;

/iii/ všech podrobností potřebných k provádění této smlouvy.

/2/ Prováděcí předpis přijatý současně s touto smlouvou je připojen k této smlouvě.

/3/ Shromáždění může měnit prováděcí předpis.

/4/

(a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) je pro přijetí jakékoliv změny prováděcího předpisu zapotřebí dvou třetin odevzdaných hlasů.

(b) Pro přijetí jakékoliv změny týkající se dodávání vzorků uložených mikroorganismů mezinárodními ukládacími místy se vyžaduje, aby žádný smluvní stát nehlasoval proti navrhované změně.

/5/ V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a ustanoveními prováděcího předpisu jsou rozhodnými ustanovení této smlouvy.

HLAVA III

Revize a změna

Článek 13

Revize smlouvy

/1/ Konference smluvních států mohou občasně revidovat ustanovení této smlouvy.

/2/ O svolání revizní konference rozhoduje Shromáždění.

/3/ Články 10 a 11 smějí být změněny buď revizní konferencí nebo podle článku 14.

Článek 14

Změna některých ustanovení smlouvy

/1/

(a) Návrhy na změnu článků 10 a 11 mohou vzejít z podnětu kteréhokoliv smluvního státu nebo generálního ředitele.

(b) Generální ředitel vyrozumí o takovýchto návrzích smluvní státy alespoň šest měsíců před projednáním těchto návrhů Shromážděním.

/2/

(a) Změny článků uvedených v odstavci /1/ jsou přijímány Shromážděním.

(b) K přijetí jakékoliv změny článku 10 je zapotřebí čtyř pětin odevzdaných hlasů; k přijetí jakékoliv změny článku 11 je zapotřebí tří čtvrtin odevzdaných hlasů.

/3/

(a) Jakákoliv změna článků uvedených v odstavci /1/ vstupuje v platnost jeden měsíc poté, co generální ředitel obdržel od tří čtvrtin celkového počtu smluvních států, které byly členy Shromáždění v době, kdy toto Shromáždění přijalo změnu, písemné oznámení o přijetí, provedené ve shodě s ústavními předpisy smluvních států.

(b) Jakákoliv takto přijatá změna těchto článků zavazuje všechny smluvní státy, které byly smluvními státy v době, kdy Shromáždění změnu přijalo, s výhradou, že každá změna vytvářející pro uvedené smluvní strany finanční závazky nebo zvyšující takové závazky, váže jen ty ze smluvních stran, které oznámily, že takovouto změnu přijímají.

(c) Jakákoliv změna, která byla přijata a která vstoupila v platnost v souladu s pododstavcem (a), zavazuje všechny státy, které se stanou smluvními státy po datu přijetí změny Shromážděním.

HLAVA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 15

Vznik členství podle smlouvy

/1/ Každý stát, který je členem Mezinárodní (Pařížské) unie na ochranu průmyslového vlastnictví, se může stát účastníkem této smlouvy, jestliže:

/i/ smlouvu podepíše a pak předloží ratifikační listinu nebo

/ii/ předloží listinu o přistoupení.

/2/ Ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení se ukládají u generálního ředitele.

Článek 16

Vstup smlouvy v platnost

/1/ Pokud se týká pěti států nebo mezivládních organizací, které jako první předložily své ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení, vstupuje tato smlouva v platnost tři měsíce od data předložení páté ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení.

/2/ Pokud se týká kteréhokoliv jiného státu, vstupuje tato smlouva v platnost tři měsíce od data, kdy příslušný stát předložil svou ratifikační listinu nebo listinu o přistoupení, pokud v listině nebo v uvedených prohlášeních není udáno pozdější datum. V takovém případě vstupuje tato smlouva v platnost od data takto uvedeného, pokud se týká příslušného státu.

Článek 17

Vypovězení smlouvy

/1/ Každá smluvní strana může vypovědět tuto smlouvu oznámením adresovaným generálnímu řediteli.

/2/ Výpověď vstupuje v platnost dva roky po dni, kdy generální ředitel oznámení obdržel.

/3/ Žádný smluvní stát nemá právo vypovědět tuto smlouvu podle ustanovení odstavce /1/ před uplynutím pěti let od data, kdy se stal účastníkem smlouvy.

/4/ Vypovědění této smlouvy smluvním státem, který učinil prohlášení podle článku 7 /1/ (a) vzhledem k ukládací instituci, která tak nabyla statutu mezinárodního ukládacího místa, má za následek zánik takového statutu jeden rok od data, kdy generální ředitel obdržel oznámení uvedené v odstavci /1/.

Článek 18

Podpis smlouvy a jazyky smlouvy

/1/

(a) Tato smlouva je podepsána v jediném originále v jazyce francouzském a anglickém, přičemž oba texty jsou autentické.

(b) Úřední texty této smlouvy stanoví generální ředitel po poradě se zainteresovanými vládami během dvou měsíců od data podpisu této smlouvy v ostatních jazycích, ve kterých byla podepsána Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví.

(c) Úřední texty stanoví generální ředitel po poradě se zainteresovanými vládami, a to v arabském, německém, italském, portugalském a japonském jazyce, popřípadě i v jiných jazycích, která může určit Shromáždění.

/2/ Tato Smlouva zůstane otevřena k podpisu v Budapešti do 31. prosince 1987.

Článek 19

Uložení smlouvy; předání opisů; registrace smlouvy

/1/ Po uplynutí lhůty vyhrazené k podpisu bude originál této smlouvy uložen u generálního ředitele.

/2/ Generální ředitel předá dva jím ověřené opisy této smlouvy a prováděcího předpisu vládám všech států uvedených v článku 15 /1/, mezivládním organizacím uvedeným v článku 9 /1/ (a) a na požádání vládě jakéhokoliv jiného státu.

/3/ Generální ředitel provede registraci této smlouvy u Sekretariátu Organizace spojených národů.

/4/ Generální ředitel předá dva jím ověřené opisy jakékoliv změny této smlouvy a prováděcího předpisu všem smluvním státům, všem mezivládním organizacím pro průmyslové vlastnictví a na požádání vládě kteréhokoliv jiného státu a kterékoliv jiné mezivládní organizaci, která smí podat prohlášení podle článku 9 /1/ (a).

Článek 20

Oznámení

Generální ředitel oznámí smluvním státům, mezivládním organizacím pro průmyslové vlastnictví a státům, které nejsou členy Unie, avšak jsou členy Mezinárodní (Pařížské) unie na ochranu průmyslového vlastnictví:

/i/ připojení podpisů podle článku 18;

/ii/ uložení ratifikačních listin nebo listin o přistoupení podle článku 15 /2/;

/iii/ prohlášení podaná podle článku 9 /1/ (a) a oznámení o odvolání podle článku 9 /2/ nebo /3/;

/iv/ den vstupu této smlouvy v platnost podle článku 16 /1/;

/v/ oznámení podle článků 7 a 8 a rozhodnutí podle článku 16 /1/;

/vi/ přijetí změn této smlouvy podle článku 14 /3/;

/vii/ každou změnu prováděcího předpisu;

/viii/ data, od kdy vstupují v platnost změny smlouvy nebo prováděcího předpisu;

/ix/ vypovězení přijatá podle článku 17.

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

k Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení změněný v roce 1981

Pravidlo 1

Zkrácené výrazy a výklad slova "podpis"

1.1. "Smlouva"

V tomto prováděcím předpisu se slovem "Smlouva" rozumí Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání ukládání mikroorganismů k účelům patentového řízení.

1.2. "Článek"

V tomto prováděcím předpisu se slovem "článek" rozumí určitý článek Smlouvy.

1.3. "Podpis"

Jestliže právní předpis státu, na jehož území se nalézá mezinárodní ukládací místo, vyžaduje použití pečeti místo podpisu, rozumí se, že pro účely takového ukládacího místa slovo "podpis" znamená "pečeť".

Pravidlo 2

Mezinárodní ukládací místo

2.1. Právní statut

Mezinárodním ukládacím místem může být vládní orgán, včetně veřejných institucí přičleněných k jakémukoliv veřejnému správnímu orgánu jinému, než je ústřední vláda, nebo soukromý právní subjekt.

2.2. Personál a vybavení

Požadavky uvedené v článku 6 /2/ /ii/ jsou zejména tyto:

/i/ personál a vybavení mezinárodního ukládacího místa musí uvedenému místu umožňovat uchovávání uložených mikroorganismů způsobem zajišťujícím, že budou udržovány životaschopné a nekontaminované;

/ii/ pro uchovávání mikroorganismů musí mezinárodní ukládací místo pečovat o dostatečná bezpečnostní opatření, aby bylo sníženo na nejmenší míru nebezpečí ztráty mikroorganismů u něho uložených.

2.3. Dodávání vzorků

Požadavky uvedené v článku 6 /2/ /viii/ zahrnují zejména požadavek, že mezinárodní ukládací místo musí dodávat vzorky uložených mikroorganismů pohotovým a vhodným způsobem.

Pravidlo 3

Nabytí statutu mezinárodního ukládacího místa

3.1. Oznámení

(a) Oznámení uvedené v článku 7 /1/ se adresuje generálnímu řediteli, a to v případě smluvního státu diplomatickou cestou a v případě mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví jeho vedoucím výkonným úředníkem.

(b) Oznámení:

/i/ udává jméno a adresu ukládací instituce, které se oznámení týká;

/ii/ obsahuje podrobnou informaci, pokud jde o schopnost instituce plnit požadavky uvedené v článku 6 /2/, včetně informace o jejím právním statutu, o její vědecké úrovni, personálu a vybavení;

/iii/ udává výčet druhů mikroorganismů zamýšlí-li uvedená ukládací instituce přijímat k ukládání jenom některé jejich druhy;

/iv/ udává výši poplatků, které bude uvedená instituce po nabytí statutu mezinárodního ukládacího místa vybírat za uchovávání, za osvědčení o životaschopnosti a za dodání vzorků mikroorganismů;

/v/ udává oficiální jazyk nebo jazyky uvedené instituce;

/vi/ přichází-li to v úvahu, udává datum podle článku 7 /1/ (b).

3.2. Řízení o oznámení

Vyhovuje-li oznámení článku 7 /1/ a pravidlu 3.1., zpraví o něm generální ředitel neprodleně všechny smluvní státy a mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví. Mezinárodní úřad je neprodleně uveřejní.

3.3. Rozšíření seznamu druhů přijímaných mikroorganismů

Smluvní stát nebo mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví, které učinily oznámení podle článku 7 /1/, mohou kdykoliv později zpravit generálního ředitele o tom, že jeho ujištění se rozšiřují na vyjmenované druhy mikroorganismů, na které se dosud ujištění nevztahovala. V takovém případě a pokud se týká dodatečných druhů mikroorganismů, platí obdobně článek 7 a pravidlo 3.1. a 3.2.

Pravidlo 4

Zánik nebo omezení statutu mezinárodního ukládacího místa

4.1. Žádost; řízení o žádosti

(a) Žádost uvedená v článku 8 /1/ (a) se adresuje generálnímu řediteli, jak je stanoveno v pravidle 3.1. (a).

(b) V žádosti se uvede:

/i/ jméno a adresa předmětného mezinárodního ukládacího místa;

/ii/ výčet druhů mikroorganismů, jestliže se žádost týká jenom některých jejich druhů;

/iii/ podrobnosti o skutečnostech, na kterých se žádost zakládá.

(c) Vyhovuje-li žádost ustanovením odstavců (a) a (b), vyrozumí o ní generální ředitel neprodleně všechny smluvní státy a mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví.

(d) V souladu s odstavcem (e) prozkoumá Shromáždění návrh ne dříve než šest měsíců a nejpozději do uplynutí osmi měsíců od vyrozumění o žádosti.

(e) Jestliže je generální ředitel toho názoru, že dodržení lhůty podle odstavce (d) by mohlo ohrozit zájmy skutečných nebo potenciálních deponentů, může svolat Shromáždění k datu dřívějšímu než je datum, kdy uplyne lhůta šesti měsíců stanovená v odstavci (d).

(f) Rozhodne-li Shromáždění zrušit statut mezinárodního ukládacího místa nebo jej omezit na určité druhy mikroorganismů, stane se toto rozhodnutí účinným za tři měsíce od data, kdy bylo učiněno.

4.2. Oznámení; právně účinné datum; řízení o oznámení

(a) Oznámení uvedené v článku 8 /2/ (a) se adresuje generálnímu řediteli podle ustanovení pravidla 3 /1/ (a).

(b) V oznámení se uvede:

/i/ jméno a adresa předmětného mezinárodního ukládacího místa;

/ii/ výčet druhů mikroorganismů, týká-li se oznámení jenom některých jejich druhů;

/iii/ pozdější datum, jestliže si smluvní stát nebo mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví, které činí toto omezení, přejí, aby účinky uvedené v článku 8 /2/ (b) nastaly k datu pozdějšímu než po uplynutí tříměsíční lhůty počítané od data oznámení.

(c) V případě, kdy platí odstavec (b) /iii/, nastanou účinky uvedené v článku 8 /2/ (b) k datu uvedenému v oznámení podle tohoto odstavce; jinak nastanou po uplynutí lhůty tří měsíců od data oznámení.

(d) Generální ředitel vyrozumí neprodleně všechny smluvní státy a mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví o každém oznámení, které obdržel podle článku 8 /2/, jakož i o právně účinném datu podle odstavce (c). Příslušnou zprávu uveřejní neprodleně Mezinárodní úřad.

4.3. Důsledky pro uložení

V případě zániku nebo omezení statutu mezinárodního ukládacího místa na základě ustanovení článků 8 /1/, 8 /2/, 9 /4/ nebo článku 17 /4/, platí obdobně pravidlo 5.1.

Pravidlo 5

Neplnění funkcí mezinárodním ukládacím místem

5.1. Zastavení výkonu funkcí vzhledem k uloženým mikroorganismům

(a) Jestliže některé mezinárodní ukládací místo přestane dočasně nebo definitivně plnit úkoly, které má vykonávat podle Smlouvy a tohoto prováděcího předpisu, pokud se týká mikroorganismů, které jsou u něj uloženy, smluvní stát nebo mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví, které podle článku 6 /1/ poskytly ujištění týkající se tohoto ukládacího místa:

/i/ zajistí v co nejširším možném rozsahu přenesení vzorků všech těchto mikroorganismů neprodleně a bez poškození nebo kontaminace z tohoto ukládacího místa ("neplnící ukládací místo") do jiného mezinárodního ukládacího místa ("náhradní ukládací místo");

/ii/ zajistí v nejširším možném rozsahu, aby byla náhradnímu ukládacímu místu neprodleně předána veškerá korespondence a veškerá jiná sdělení zaslaná neplnícímu ukládacímu místu, dále všechny spisy a ostatní relevantní informace, které toto ukládací místo vlastní, pokud se týkají uvedených mikroorganismů;

/iii/ zajistí v nejširším možném rozsahu, aby neplnící ukládací místo urychleně oznámilo všem dotčeným deponentům přerušení plnění svých funkcí a aby je informovalo o provedených přeneseních;

/iv/ zpraví neprodleně generálního ředitele o přerušení výkonu funkcí, o jeho rozsahu a o opatřeních, která byla provedena zmíněným smluvním státem nebo mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví podle pododstavců /i/ až /iii/.

(b) Generální ředitel vyrozumí neprodleně smluvní státy a mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví, jakož i úřady pro průmyslové vlastnictví o oznámení, které obdržel podle odstavce (a) /iv/. Mezinárodní úřad toto oznámení neprodleně uveřejní.

(c) Ve smyslu příslušného patentového řízení je možno požadovat, aby po obdržení stvrzenky podle pravidla 7.5. deponent každému úřadu pro průmyslové vlastnictví, u kterého byla podána patentová přihláška odvolávající se na původní uložení, neprodleně oznámil přírůstkové číslo, které bylo náhradním ukládacím místem přiděleno uloženému mikroorganismu.

(d) Náhradní ukládací místo zachová vhodným způsobem jak přírůstkové číslo přidělené neplnícím ukládacím místem, tak i přírůstkové číslo nové.

(e) Kromě přenesení uskutečněného podle odstavce (a) /i/ provede neplnící ukládací místo na žádost deponenta pokud možno přenesení vzorku kteréhokoliv mikroorganismu, který byl u něj uložen, jakož i předání kopií veškeré korespondence a všech dalších oznámení a všech spisů a dalších relevantních informací podle odstavce (a) /ii/ do kteréhokoliv mezinárodního ukládacího místa, které mu deponent udá a které není shodné s náhradním ukládacím místem, za předpokladu, že deponent uhradí neplnícímu ukládacímu místu veškeré výlohy spojené s tímto přenesením. Deponent zaplatí poplatek za uchovávání zmíněného vzorku mezinárodnímu ukládacímu místu, které sám označil.

(f) Na žádost kteréhokoliv dotčeného deponenta podrží neplnící ukládací místo pokud možno vzorky všech mikroorganismů, které byly u něj uloženy.

5.2. Odmítnutí přijímání některých druhů mikroorganismů

(a) Jestliže mezinárodní ukládací místo odmítá přijímat k uložení některé z druhů mikroorganismů, které má přijímat podle poskytnutého ujištění, smluvní stát nebo mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví, které učinily vzhledem k tomuto ukládacímu místu prohlášení podle článku 7 /1/ (a), vyrozumějí neprodleně generálního ředitele o příslušných skutečnostech a o provedených opatřeních.

(b) Generální ředitel zpraví neprodleně ostatní smluvní státy a mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví o přijatém vyrozumění. Mezinárodní úřad toto vyrozumění neprodleně uveřejní.

Pravidlo 6

Provádění původního uložení nebo nového uložení

6.1. Původní uložení

(a) Vyjma případy, pro které platí pravidlo 6.2., je mikroorganismus, který je deponentem předáván mezinárodnímu ukládacímu místu, doprovázen písemným prohlášením opatřeným podpisem deponenta, které obsahuje:

/i/ údaj, že uložení se provádí podle této smlouvy, a závazek, že nebude odvoláno v průběhu období upřesněného pravidlem 9.1.;

/ii/ jméno a adresu deponenta;

/iii/ podrobnosti o podmínkách nezbytných pro kultivaci mikroorganismu, pro jeho uchovávání a pro zkoumání jeho životaschopnosti, a ukládá-li se směs mikroorganismů, také popis složek směsi a alespoň jedné z metod, které umožňují kontrolu jejich přítomnosti;

/iv/ identifikační údaj (např. číslo nebo symboly atd.) daný deponentem mikroorganismu;

/v/ údaj o vlastnostech mikroorganismu, které představují nebo mohou představovat nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, nebo údaj, že deponentovi není o takových vlastnostech mikroorganismu nic známo.

(b) Důrazně se doporučuje, aby písemné prohlášení podle odstavce (a) obsahovalo vědecký popis a/nebo navrhované taxonomické označení ukládaného mikroorganismu.

6.2. Nové uložení

(a) S výhradou ustanovení odstavce (b) v případě nového uložení provedeného podle článku 4 je mikroorganismus, který deponent předává mezinárodnímu ukládacímu místu, doprovázen opisem stvrzenky o předcházejícím uložení a kopií nejnovějšího prohlášení týkajícího se životaschopnosti mikroorganismu, který byl předmětem předcházejícího uložení, a udávajícího rovněž, že mikroorganismus je životaschopný. A dále písemným prohlášením opatřeným podpisem deponenta a obsahujícím:

/i/ údaje podle pravidla 6.1. (a) /i/ až /v/;

/ii/ prohlášení udávající důvod podle článku 4 /1/ (a) rozhodný pro nové uložení, dále prohlášení o tom, že nově ukládaný mikroorganismus se shoduje s tím, který byl předmětem předcházejícího uložení, a datum, kdy deponent obdržel oznámení podle článku 4 /1/ (a) nebo eventuálně datum zveřejnění podle článku 4 /1/ (e);

/iii/ nejnovější vědecký popis a/nebo navrhované taxonomické označení, tak jak byly oznámeny mezinárodnímu ukládacímu místu, u něhož bylo provedeno předcházející uložení, a to v případě, že byl uveden vědecký popis a/nebo navrhované taxonomické označení v souvislosti s předcházejícím uložením.

(b) Ustanovení podle odstavce (a) /i/ se nepoužije, je-li nové uložení provedeno u mezinárodního ukládacího místa, u něhož bylo provedeno předcházející uložení.

(c) Pod spojením "předcházející uložení" se ve smyslu odstavců (a) a (b) a pravidla 7.4. rozumí:

/i/ poslední z dalších nových uložení, bylo-li nové uložení provedeno tak, že mu předcházelo jedno nebo více dalších nových uložení;

/ii/ původní uložení, nepředcházelo-li novému uložení jedno nebo více dalších nových uložení.

6.3. Požadavky mezinárodního ukládacího místa

(a) Každé mezinárodní ukládací místo může požadovat

/i/ aby mikroorganismus byl uložen ve formě a množství, které jsou nezbytné pro účely Smlouvy a tohoto prováděcího předpisu;

/ii/ aby byl pro účely administrativního řízení u tohoto ukládacího místa předložen formulář tímto místem určený a řádně deponentem vyplněný;

/iii/ aby písemné prohlášení podle pravidla 6.1. (a) nebo 6.2. (a) bylo vystaveno v jazyce nebo v jednom z jazyků určených tímto místem, přičemž se rozumí, že toto určení jazyka musí v každém případě zahrnovat úřední jazyk nebo jazyky označené jako takové podle ustanovení pravidla 3.1. (b) /v/;

/iv/ aby byl zaplacen poplatek za uchovávání podle pravidla 12.1. (a) /i/;

/v/ aby v míře, ve které to umožňuje použitelné zákonodárství, uzavřel deponent s tímto místem smlouvu určující zodpovědnost deponenta a příslušného místa.

(b) Kterékoli mezinárodní ukládací místo sdělí v daném případě tyto požadavky a všechny jejich verze Mezinárodnímu úřadu.

6.4. Přijímací řízení

(a) Mezinárodní ukládací místo odmítne přijmout mikroorganismus a zpraví o tom okamžitě písemně deponenta s udáním důvodů tohoto odmítnutí,

/i/ jestliže mikroorganismus nepatří k druhu mikroorganismu, na který se vztahují ujištění podle pravidel 3.1. (b) /iii/ nebo 3.3.;

/ii/ jestliže má mikroorganismus vlastnosti tak výjimečné, že mezinárodní ukládací místo není technicky s to splnit vůči němu úkoly, které má zajišťovat podle ustanovení Smlouvy a tohoto prováděcího předpisu; nebo

/iii/ jestliže depozitum (uložení) je převzato ve stavu, který jasně naznačuje, že mikroorganismus chybí, anebo je z vědeckých důvodů vyloučeno, aby byl přijat.

(b) S výhradou ustanovení odstavce (a) mezinárodní ukládací místo přijme mikroorganismus, jsou-li splněny všechny požadavky pravidel 6.1. (a) nebo 6.2. (a) a pravidla 6.3. (a). Nejsou-li tyto požadavky splněny, mezinárodní ukládací místo okamžitě písemně sdělí tuto skutečnost deponentovi a vyzve jej, aby těmto požadavkům vyhověl.

(c) Byl-li mikroorganismus přijat jako původní nebo nové uložení, je podle daného případu datem původního nebo nového uložení to datum, kdy byl mikroorganismus převzat mezinárodním ukládacím místem.

(d) Mezinárodní ukládací místo na žádost deponenta, a jsou-li splněny všechny požadavky podle odstavce (b), bude považovat takový mikroorganismus, který byl u něj uložen ještě předtím, než nabylo statutu mezinárodního ukládacího místa, za převzatý pro účely Smlouvy k datu, kdy tohoto statutu nabylo.

Pravidlo 7

Stvrzenka

7.1. Vystavení stvrzenky

O každém uložení mikroorganismu, které bylo u něho provedeno nebo do něho přeneseno, vystaví mezinárodní ukládací místo deponentovi stvrzenku osvědčující převzetí a přijetí mikroorganismu.

7.2. Formulář; jazyky; podpis

(a) Stvrzenka uvedená v pravidle 7.1. je vystavena na formuláři zvaném "mezinárodní formulář", jehož vzor je stanoven generálním ředitelem v jazycích, které určí Shromáždění.

(b) Všechna slova nebo písmena vyplněná na stvrzence písmeny jiné než latinské abecedy se uvedou také v přepisu do písmen latinské abecedy.

(c) Stvrzenka se opatří podpisem osoby nebo osob, které mají zmocnění zastupovat mezinárodní ukládací místo, nebo podpisem některého jiného zaměstnance tohoto ukládacího místa, který je zmíněnou osobou nebo osobami řádně pověřen.

7.3. Obsah v případě původního uložení

Stvrzenka podle pravidla 7.1. vydaná v případě původního uložení obsahuje údaj o tom, že je vydána ukládací institucí v její funkci mezinárodního ukládacího místa podle Smlouvy, a obsahuje alespoň následující údaje:

/i/ jméno a adresu mezinárodního ukládacího místa;

/ii/ jméno a adresu deponenta;

/iii/ datum původního uložení tak, jak je definováno ustanoveními pravidla 6.4. (c);

/iv/ identifikační údaj, číslo, symboly atd., kterými deponent označil mikroorganismus;

/v/ přírůstkové číslo přidělené depozitu (uložení) mezinárodním ukládacím místem;

/vi/ vědecký popis a/nebo navrhované taxonomické označení mikroorganismu, jestliže písemné prohlášení uvedené v pravidle 6.1. odkaz na takovou skutečnost obsahuje.

7.4. Obsah v případě nového uložení

Stvrzenka podle pravidla 7.1., vystavená v případě nového uložení provedeného podle článku 4, je doprovázena opisem stvrzenky o předcházejícím uložení [ve smyslu ustanovení pravidla 6.2. (c)] a opisem nejnovějšího osvědčení o životaschopnosti mikroorganismu, který byl předmětem předcházejícího uložení ve smyslu ustanovení pravidla 6.2. (c) s údajem, že mikroorganismus je životaschopný. Stvrzenka obsahuje alespoň tyto údaje:

/i/ jméno a adresu mezinárodního ukládacího místa;

/ii/ jméno a adresu deponenta;

/iii/ datum nového uložení tak, jak je definováno v pravidle 6.4. (c);

/iv/ identifikační údaj (např. číslo nebo symbol), přidělený deponentem mikroorganismu;

/v/ přírůstkové číslo přidělené novému uložení mezinárodním ukládacím místem;

/vi/ informaci o použitelném důvodu a použitelném datu uvedených deponentem podle ustanovení pravidla 6.2. (a) /ii/;

/vii/ odkaz na skutečnost, že deponent poskytl údaj o vědeckém popisu a/nebo o navrhovaném taxonomickém označení, je-li použito ustanovení pravidla 6.2. (a) /iii/;

/viii/ přírůstkové číslo přidělené předcházejícímu uložení [ve smyslu ustanovení pravidla 6.2. (c)].

7.5. Stvrzenka v případě přenesení

Mezinárodní ukládací místo, do kterého se přenášejí vzorky mikroorganismů podle pravidla 5.1. (a) /i/, vystaví deponentovi stvrzenku o každém uložení, v souvislosti s nímž se vzorek přenáší; stvrzenka udává, že je vystavena ukládací institucí v její funkci mezinárodního ukládacího místa podle Smlouvy, a obsahuje alespoň:

/i/ jméno a adresu mezinárodního ukládacího místa;

/ii/ jméno a adresu deponenta;

/iii/ datum, kdy byl přenášený vzorek převzat mezinárodním ukládacím místem (datum přenosu);

/iv/ identifikační údaj (např. číslo nebo symbol) přidělený deponentem mikroorganismu;

/v/ přírůstkové číslo přidělené mezinárodním ukládacím místem;

/vi/ jméno a adresu mezinárodního ukládacího místa, odkud byl přenos uskutečněn;

/vii/ přírůstkové číslo přidělené mezinárodním ukládacím místem, odkud byl přenos uskutečněn;

/viii/ odkaz v případě, že písemné prohlášení podle pravidel 6.1. (a) nebo 6.2. (a) obsahovalo vědecký popis a/nebo navržené taxonomické označení mikroorganismu, nebo tento vědecký popis a/nebo toto navržené taxonomické označení byly již dříve předmětem údajů nebo byly později upraveny podle pravidla 8.1.

7.6. Sdělení vědeckého popisu a/nebo navrhovaného taxonomického označení

Na žádost kterékoli smluvní strany oprávněné k převzetí vzorku uloženého mikroorganismu podle pravidel 11.1., 11.2. nebo 11.3. sdělí mezinárodní ukládací místo takové straně nejnovější vědecký popis a/nebo nejnovější navrhované taxonomické označení podle pravidel 6.1. (b), 6.2. (a) /iii/ nebo 8.1. (b) /iii/.

Pravidlo 8

Pozdější údaj nebo změna vědeckého popisu a/nebo navrhovaného taxonomického označení

8.1. Oznámení

(a) Jestliže v souvislosti s uložením mikroorganismu nebyl udán vědecký popis a/nebo taxonomické označení mikroorganismu, může tak deponent učinit dodatečně, nebo, pokud se tak již stalo, může změnit takový popis a/nebo označení.

(b) Každý takový pozdější údaj nebo změna se učiní písemným oznámením opatřeným podpisem deponenta, které zašle na adresu mezinárodního ukládacího místa a které obsahuje:

/i/ jméno a adresu deponenta;

/ii/ přírůstkové číslo přidělené tímto ukládacím místem;

/iii/ vědecký popis a/nebo navrhované taxonomické označení mikroorganismu;

/iv/ v případě změny poslední předchozí vědecký popis a/nebo předchozí navrhované taxonomické označení.

8.2. Potvrzení

Na žádost deponenta, který učinil oznámení podle pravidla 8.1., mu mezinárodní ukládací místo vystaví potvrzení obsahující údaje podle pravidla 8.1. (b) /i/ až /iv/, jakož i datum přijetí tohoto oznámení.

Pravidlo 9

Uchovávání mikroorganismů

9.1. Doba uchovávání

Mezinárodní ukládací místo uchovává každý mikroorganismus, který je u něho uložen, s veškerou péčí nutnou pro udržení jeho životaschopnosti a vyloučení kontaminace, a to po dobu alespoň pěti let poté, co byla podána poslední žádost o dodání vzorku uloženého mikroorganismu, a v každém případě po dobu nejméně třiceti let od data uložení.

9.2. Mlčenlivost

Žádné mezinárodní ukládací místo neposkytne nikomu informaci, zda je u něho uložen mikroorganismus podle této smlouvy. Dále neposkytne nikomu informaci týkající se kteréhokoliv mikroorganismu, u něho uloženého podle této smlouvy, vyjma úřadu, fyzické nebo právnické osoby, které jsou oprávněny k získání vzorku uvedeného mikroorganismu podle pravidla 11 a za podmínek uvedených v tomto pravidle.

Pravidlo 10

Zkouška životaschopnosti a osvědčení o životaschopnosti

10.1. Povinnost zkoušení

Mezinárodní ukládací místo vykoná zkoušku životaschopnosti každého mikroorganismu u něho uloženého:

/i/ neprodleně po každém uložení podle pravidla 6 nebo po každém přenesení podle pravidla 5.1.;

/ii/ v účelných intervalech v závislosti na druhu mikroorganismu a možných podmínkách jeho uchovávání nebo kdykoliv se to jeví nutným z technických důvodů;

/iii/ kdykoliv na požádání deponenta.

10.2. Osvědčení o životaschopnosti

(a) Mezinárodní ukládací místo vystaví osvědčení o životaschopnosti uloženého mikroorganismu:

/i/ deponentovi neprodleně po každém uložení podle pravidla 6 nebo po každém přenosu podle pravidla 5.1.;

/ii/ deponentovi na jeho žádost kdykoliv po uložení nebo přenosu;

/iii/ kterémukoli úřadu pro průmyslové vlastnictví nebo jinému úřadu, fyzické nebo právnické osobě odlišné od deponenta, kterým byly vzorky uloženého mikroorganismu dodány v souladu s pravidlem 11, a to na požádání, buď současně s vydáním vzorku, nebo kdykoliv potom.

(b) Osvědčení o životaschopnosti udává, zda je mikroorganismus životaschopný, nebo zda tomu tak již není, a obsahuje:

/i/ jméno a adresu mezinárodního ukládacího místa, které prohlášení vystavuje;

/ii/ jméno a adresu deponenta;

/iii/ datum podle pravidla 7.3. /iii/ anebo, bylo-li provedeno nové uložení nebo přenos, poslední z dat podle ustanovení pravidel 7.4. /iii/ a 7.5. /iii/;

/iv/ přírůstkové číslo přidělené uvedeným ukládacím místem;

/v/ datum přezkoušení, jehož se týká;

/vi/ informaci o podmínkách, za kterých bylo přezkoušení životaschopnosti provedeno, pokud o takovou informaci požádala strana, které se vystavuje osvědčení o životaschopnosti, a pokud byly výsledky zkoušky negativní.

(c) V případech podle odstavců (a) /ii/ a /iii/ se osvědčení o životaschopnosti týká nejnovější zkoušky životaschopnosti.

(d) Pokud se týká formuláře, jazyků a podpisu, platí pravidlo 7.2. obdobně i pro prohlášení o životaschopnosti.

(e) V případě, podle odstavce (a) /i/, nebo je-li žádost podána úřadem pro průmyslové vlastnictví, je prohlášení o životaschopnosti bezplatné. Jakýkoli poplatek splatný na základě ustanovení pravidla 12.1. (a) /iii/, pokud jde o jiná prohlášení o životaschopnosti, jde k tíži strany, která o prohlášení požádala, a musí být uhrazen před podáním žádosti nebo současně s jejím podáním.

Pravidlo 11

Dodávání vzorků

11.1. Dodávání vzorků zainteresovaným úřadům pro průmyslové vlastnictví

Každé mezinárodní ukládací místo vydá kterýkoliv vzorek uloženého mikroorganismu úřadu pro průmyslové vlastnictví smluvního státu nebo kterékoliv mezivládní organizaci pro průmyslové vlastnictví na požádání tohoto úřadu za předpokladu, že k žádosti je přiloženo prohlášení, z něhož vyplývá, že

/i/ přihláška týkající se uložení příslušného mikroorganismu byla u tohoto úřadu podána za účelem udělení patentu a že jejím předmětem je tento mikroorganismus nebo upotřebení tohoto mikroorganismu;

/ii/ taková přihláška je v řízení u tohoto úřadu nebo vedla k udělení patentu;

/iii/ vzorku je třeba k účelům patentového řízení s účinkem v uvedeném smluvním státě nebo v uvedené organizaci nebo v jejích členských státech;

/iv/ uvedený vzorek i jakákoli informace doprovázející vzorek nebo z toho plynoucí, budou použity pouze pro potřeby uvedeného patentového řízení.

11.2. Dodávání vzorků deponentovi nebo z jeho pověření

Každé mezinárodní ukládací místo dodá vzorek kteréhokoliv uloženého mikroorganismu

/i/ deponentovi na jeho žádost;

/ii/ kterémukoliv oficiálnímu místu, fyzické nebo právnické osobě (dále jen "pověřená strana") na jejich žádost za předpokladu, že k žádosti je připojeno prohlášení deponenta opravňující k požadovanému dodání vzorku.

11.3. Dodávání vzorků stranám zákonitě oprávněným

(a) Každé mezinárodní ukládací místo dodá vzorek kteréhokoliv uloženého mikroorganismu kterémukoliv oficiálnímu místu nebo kterékoliv fyzické nebo právnické osobě (dále jen "oprávněná strana") na jejich žádost za předpokladu, že žádost byla učiněna na formuláři, jehož obsah je stanoven Shromážděním, a že na formuláři úřad pro průmyslové vlastnictví osvědčuje:

/i/ že přihláška týkající se uložení příslušného mikroorganismu byla u tohoto úřadu podána za účelem udělení patentu a že jejím předmětem je vynález zahrnující tento mikroorganismus nebo jeho upotřebení;

/ii/ že s výjimkou, kdy platí druhá věta bodu /iii/, tento úřad provedl zveřejnění k účelům patentového řízení;

/iii/ buď že oprávněná strana má právo na vzorek na základě zákonných předpisů, kterými se řídí patentové řízení před tímto úřadem, a že pokud ve smyslu těchto zákonných předpisů závisí právo na vzorek na splnění jistých podmínek, tento úřad se přesvědčil, že takové podmínky byly skutečně splněny, nebo že oprávněná strana připojila před tímto úřadem svůj podpis na uvedený formulář a že v důsledku podpisu uvedeného formuláře se považují za splněné podmínky pro vydání vzorku oprávněné straně v souladu se zákonnými předpisy, jimiž se řídí patentové řízení před tímto úřadem. V případě, že oprávněná strana má uvedené právo na základě těchto zákonných předpisů před zveřejněním k účelům patentového řízení tímto úřadem a takové zveřejnění nebylo ještě provedeno, musí to osvědčení výslovně konstatovat a uvést formou citace provedené obvyklým způsobem příslušné ustanovení těchto zákonných předpisů, včetně soudních rozhodnutí.

(b) Pokud se týká patentů, udělených a uveřejněných kterýmkoliv úřadem pro průmyslové vlastnictví, může takový úřad občasně kterémukoliv mezinárodnímu ukládacímu místu oznamovat seznamy přírůstkových čísel přidělených tímto místem uloženým mikroorganismům a uvedených v těchto patentech. Mezinárodní ukládací místo dodá na žádost kteréhokoliv oficiálního místa, fyzické nebo právnické osoby (dále jen "žádající strana") vzorek kteréhokoliv mikroorganismu v případě, že mu bylo takto oznámeno přírůstkové číslo. Pokud se týká uložených mikroorganismů, jejichž přírůstková čísla byla takto oznámena, není třeba, aby uvedený úřad poskytl osvědčení podle pravidla 11.3. (a).

11.4. Obecná ustanovení

(a) Veškeré žádosti, prohlášení, osvědčení nebo oznámení uvedené v pravidlech 11.1., 11.2. a 11.3. se činí:

/i/ v anglickém, francouzském, ruském nebo španělském jazyce, jsou-li adresovány mezinárodnímu ukládacímu místu, jehož úředním jazykem je, nebo jehož úřední jazyky zahrnují jazyk anglický, francouzský, ruský a španělský. V případě, že tyto písemnosti musí být učiněny v ruském nebo španělském jazyce, lze je podat místo toho v anglickém nebo francouzském jazyce. Mezinárodní úřad pak pořídí na požádání zainteresované strany uvedené v tomto prováděcím předpisu nebo mezinárodního ukládacího místa neprodleně a bezplatně ověřený překlad do ruského nebo španělského jazyka;

/ii/ ve všech ostatních případech se tyto písemnosti činí v jazyce anglickém nebo francouzském, přičemž mohou být místo toho provedeny v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků mezinárodního ukládacího místa.

(b) Bez ohledu na ustanovení odstavce (a) v případě, že žádost za podmínek pravidla 11.1. podává úřad pro průmyslové vlastnictví, jehož úřední jazyk je ruský nebo španělský, uvedená žádost může být v ruském nebo španělském jazyce a Mezinárodní úřad pořídí neprodleně a bezplatně na žádost tohoto úřadu nebo mezinárodního ukládacího místa, které přijaly takovou žádost, ověřený překlad do anglického nebo francouzského jazyka.

(c) Veškeré žádosti, prohlášení nebo osvědčení uvedená v pravidlech 11.1., 11.2. a 11.3. (a) musí mít písemnou formu a musí být opatřeny podpisem a datem.

(d) Veškeré žádosti, prohlášení nebo osvědčení uvedená v pravidlech 11.1., 11.2. a 11.3. (a) musí obsahovat následující údaje:

/i/ jméno a adresu úřadu pro průmyslové vlastnictví, který podává žádost, jméno a adresu pověřené nebo oprávněné osoby - strany;

/ii/ přírůstkové číslo přidělené depozitu (uložení);

/iii/ v případě podle pravidla 11.1. datum a číslo přihlášky nebo patentu týkajících se uložení;

/iv/ v případě podle pravidla 11.3. (a) údaje uvedené v bodě /iii/, jakož i jméno a adresu úřadu pro průmyslové vlastnictví, který poskytl osvědčení podle uvedeného pravidla.

(e) Veškeré žádosti podle pravidla 11.3. (b) obsahují následující údaje:

/i/ jméno a adresu žádající strany;

/ii/ přírůstkové číslo přidělené depozitu (uložení).

(f) Nádobu, ve které je dodávaný vzorek umístěn, označí mezinárodní ukládací místo přírůstkovým číslem přiděleným depozitu (uložení) a připojí k nádobě opis stvrzenky podle pravidla 7, údaj o eventuálních vlastnostech mikroorganismu, které představují nebo mohou představovat nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, a na žádost též údaj o podmínkách, které mezinárodní ukládací místo použije pro pěstování a uchovávání mikroorganismu.

(g) Mezinárodní ukládací místo, které dodalo vzorek zainteresované straně rozdílné od deponenta, zpraví neprodleně písemně deponenta o této skutečnosti jakož i o datu, kdy k dodání vzorku došlo, a o jménu a adrese úřadu pro průmyslové vlastnictví, o jménu a adrese pověřené strany, oprávněné strany nebo žádající strany, jimž byl vzorek dodán. K této zprávě se přiloží opis příslušné žádosti, opis prohlášení předložených podle pravidel 11.1. nebo 11.2. /ii/ v souvislosti s touto žádostí a veškerých formulářů nebo žádostí s podpisem žádající strany podle pravidla 11.3.

(h) Dodávání vzorků podle pravidla 11.1. je bezplatné. V případě vydání vzorku podle pravidel 11.2. nebo 11.3. jde poplatek stanovený pravidlem 12.1. (a) /iv/ k tíži deponenta, pověřené strany, oprávněné strany, popřípadě žádající strany a musí být zaplacen před podáním této žádosti nebo při jejím podání.

11.5. Úprava pravidel 11.1. a 11.3., jestliže se jich použije, na mezinárodní přihlášky

Byla-li přihláška podána jako mezinárodní přihláška podle Smlouvy o patentové spolupráci, považuje se odkaz učiněný v pravidlech 11.1. /i/ a 11.3. (a) /i/ na podání přihlášky u úřadu pro průmyslové vlastnictví za odkaz na určení smluvního státu v mezinárodní přihlášce, pro který je úřad pro průmyslové vlastnictví "určený úřadem" ve smyslu uvedené smlouvy, a osvědčení o zveřejnění, které je požadováno podle pravidla 11.3. (a) /ii/, je podle rozhodnutí úřadu pro průmyslové vlastnictví buď osvědčením o mezinárodním zveřejnění provedeném podle ustanovení uvedené smlouvy, nebo osvědčením o zveřejnění provedeném úřadem pro průmyslové vlastnictví.

Pravidlo 12

Poplatky

12.1. Druhy a výše poplatků

(a) Každé mezinárodní ukládací místo může, pokud se týká řízení upraveného Smlouvou a tímto prováděcím předpisem, vybírat poplatek:

/i/ za uchovávání;

/ii/ za vystavení osvědčení podle pravidla 8.2.;

/iii/ za vydání prohlášení o životaschopnosti, s výhradou ustanovení první věty pravidla 10.2. (e);

/iv/ za dodání vzorků, s výhradou ustanovení první věty pravidla 11.4. (h);

/v/ za podání informací podle pravidla 7.6.

(b) Poplatek za uchovávání je na celé období, po které byl vzorek uchováván podle ustanovení pravidla 9.1.

(c) Výše jakéhokoli poplatku se nesmí lišit z důvodu státní příslušnosti nebo sídla deponenta nebo z důvodů obdobné příslušnosti nebo sídla oficiálního místa, fyzické nebo právnické osoby, které žádají o vystavení prohlášení o životaschopnosti nebo o dodání vzorku.

12.2. Změna výše poplatků

(a) O jakékoli změně výše poplatků vybíraných kterýmkoli mezinárodním ukládacím místem bude generální ředitel vyrozuměn smluvním státem nebo mezivládní organizací pro průmyslové vlastnictví, které učinily prohlášení podle článku 7 (1) vzhledem k tomuto ukládacímu místu. S výhradou ustanovení odstavce (c) může vyrozumění obsahovat údaj o datu, od něhož se vybírají nové poplatky.

(b) Generální ředitel neprodleně vyrozumí všechny smluvní státy a mezivládní organizace pro průmyslové vlastnictví o každém přijatém vyrozumění podle odstavce (a), jakož i o právně účinném datu podle odstavce (c); toto vyrozumění generálního ředitele i vyrozumění jím přijatá uveřejní neprodleně Mezinárodní úřad.

(c) Veškeré nové poplatky mají platnost od data uvedeného v odstavci (a) za předpokladu, že spočívá-li změna ve zvýšení poplatků, nebo není-li žádné datum takto udáno, jsou nové poplatky platné počínaje třicátým dnem po uveřejnění změny Mezinárodním úřadem.

Pravidlo 12bis

Počítání lhůt

12bis.1. Lhůty vyjádřené v počtu roků

Je-li nějaká lhůta vyjádřena jedním rokem nebo větším počtem roků, počíná dnem, který následuje po dni, kdy došlo k příslušné události, a vyprší v dalším roce připadajícím v úvahu, přičemž měsíc ponese stejné jméno a den stejné číslo jako měsíc a den, kdy ke zmíněné události došlo. Jestliže však měsíc, který je třeba vzít v úvahu, nemá takový den se stejným číselným označením, příslušná lhůta vyprší posledním dnem tohoto měsíce.

12bis.2. Lhůty vyjádřené v počtu měsíců

Je-li nějaká lhůta vyjádřena jedním měsícem nebo větším počtem měsíců, počíná dnem, který následuje po dni, kdy došlo k příslušné události, a vyprší v dalším měsíci připadajícím v úvahu, přičemž den ponese stejné číselné označení jako den, kdy došlo ke zmíněné události. Jestliže však měsíc, který je třeba vzít v úvahu, nemá takový den se stejným číselným označením, příslušná lhůta vyprší posledním dnem tohoto měsíce.

12bis.3. Lhůty vyjádřené v počtu dní

Je-li nějaká lhůta vyjádřena určitým počtem dní, počíná dnem následujícím po příslušné události a vyprší posledním dnem příslušného počtu dní.

Pravidlo 13

Uveřejňování prováděné Mezinárodním úřadem

13.1. Forma uveřejnění

Jakékoliv uveřejnění prováděné Mezinárodním úřadem, o němž je zmínka ve Smlouvě nebo v tomto prováděcím předpisu, se provede v měsíčníku Mezinárodního úřadu zmíněném v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví.

13.2. Obsah

(a) Alespoň v prvním čísle každého roku se v uvedeném měsíčníku uveřejní seznam mezinárodních ukládacích míst podle stavu k datu uveřejnění, s údaji o druzích mikroorganismů, které v těchto ukládacích místech mohou být ukládány, jakož i o výši poplatků jimi vybíraných.

(b) Úplná informace o dále uvedených skutečnostech se zveřejní jedenkrát, a to v prvním čísle měsíčníku vydaném po vzniku předmětné skutečnosti. Týká se:

/i/ každého nabytí, zániku a omezení statutu mezinárodního ukládacího místa a opatření učiněných v souvislosti s tímto zánikem nebo omezením;

/ii/ každého rozšíření podle pravidla 3.3.;

/iii/ každého přerušení výkonu funkcí mezinárodního ukládacího místa, odmítnutí přijímání některých druhů mikroorganismů a opatření učiněných v souvislosti s přerušením nebo odmítnutím;

/iv/ veškerých změn poplatků vybíraných mezinárodními ukládacími místy;

/v/ veškerých požadavků oznámených v souladu s pravidlem 6.3. (b) a veškerých jejich změn.

Pravidlo 14

Výlohy delegací

14.1. Krytí výloh

Výlohy každé delegace, která se zúčastní kteréhokoliv zasedání Shromáždění a kteréhokoliv výboru, pracovní skupiny nebo jiné schůze zabývající se otázkami týkajícími se Unie, nese stát nebo organizace, které delegaci jmenovaly.

Pravidlo 15

Nedosažení kvora ve Shromáždění

15.1. Hlasování dopisem

(a) V případě stanoveném článkem 10 /5/ (b) vyrozumí generální ředitel o veškerých rozhodnutích Shromáždění (vyjma rozhodnutí týkajících se procedurálních otázek o vlastním jednání Shromáždění) ty smluvní státy, které při rozhodování nebyly přítomny, a vyzve je, aby ve lhůtě tří měsíců od data tohoto vyrozumění písemně odevzdaly svůj hlas nebo prohlášení o zdržení se hlasování.

(b) Jestliže po uplynutí této lhůty počet smluvních států, které takto odevzdaly své hlasy nebo prohlášení o zdržení se hlasování, dosáhne počtu smluvních států, kterého se nedostávalo k dosažení kvora při rozhodování, stane se rozhodnutí platným za předpokladu, že se současně ještě dosáhne potřebné většiny.

Přesunout nahoru