Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 210/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Částka 40/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.01.1996 (310/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

210

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1989

o fondu kulturních a sociálních potřeb

Federální ministerstvo financí podle § 72 zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku, § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.), § 30 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, § 40 odst. 2 zákona č. 129/1989 Sb., o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 38 odst. 1 zákona České národní rady č. 163/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky) a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky podle § 38 odst. 1 zákona Slovenské národní rady č. 174/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky Slovenské socialistické republiky (rozpočtová pravidla), stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje tvorbu, používání a hospodaření s fondy kulturních a sociálních potřeb (dále jen "fond")

a) státních podniků; 1)

b) podniků zahraničního obchodu, 2) akciových společností pro zahraniční obchod 3) a sdružení pro zahraniční obchod; 4)

c) bank a spořitelen zakládaných jako státní peněžní ústavy (dále jen "banky a spořitelny"); 5)

d) pojišťoven;

e) státní organizace Československé státní dráhy; 6)

f) rozpočtových a jiných státních organizací; 7) (dále jen "organizace").

(2) Fond se nezřizuje v ozbrojených silách a sborech v působnosti federálního ministerstva vnitra, ministerstev vnitra a životního prostředí republik, ministerstev spravedlnosti republik a v útvarech železničního vojska v působnosti federálního ministerstva dopravy a spojů, s výjimkou pracovníků v pracovním poměru. 8)

§ 2

Účel fondu

(1) Fond je určen k zabezpečování sociálního rozvoje pracovního kolektivu a k podpoře jeho výchovné a kulturně vzdělávací činnosti.

(2) Fond slouží pracovníkům organizací, 8) interním vědeckým aspirantům, 9) žákům středních odborných učilišť 10) a důchodcům - bývalým pracovníkům organizace, kteří do odchodu do důchodu pracovali v organizaci (dále jen "pracovníci organizace"); pokud to další ustanovení vyhlášky připouštějí, lze jej použít i ve prospěch rodinných příslušníků pracovníků organizace a ostatních osob žijících na území Československé socialistické republiky.

(3) Za rodinného příslušníka se pro účely této vyhlášky považují manžel (manželka, druh, družka), děti do skončení povinné školní docházky 10) a poté do dosažení věku 26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce.

(4) Za rodinného příslušníka se pro účely této vyhlášky považují i tyto kategorie dětí:

a) dítě osvojené;

b) dítě, které bylo pracovníkem organizace převzato do péče nahrazující péči rodičů;

c) dítě manžela (manželky, druha, družky) žijící ve společné domácnosti; 11)

d) dítě, na něž pracovník organizace platí výživné, pokud nebyl zbaven rodičovských práv.

(5) Za druha (družku) se pro účely této vyhlášky považuje životní spojení muže a ženy, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. 11)

ČÁST DRUHÁ

Tvorba fondu

§ 3

(1) Státní podniky, podniky zahraničního obchodu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, sdružení pro zahraniční obchod, banky a spořitelny, pojišťovny a státní organizace Československé státní dráhy tvoří fond:

a) jednotným přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu mzdových prostředků 12) zúčtovaných k výplatě v běžném roce fyzickým osobám, které jsou k organizaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a z objemu stipendií zúčtovaných k výplatě v běžném roce interním vědeckým aspirantům a pracovníkům na studijních pobytech, nejméně však 760,- Kčs na pracovníka ročně; ze mzdových prostředků se pro tyto účely odečítají odměny podle předpisů o autorském právu;

b) dalšími příděly ze zisku. 13)

(2) Rozpočtové a jiné státní organizace, s výjimkou ústředních orgánů státní správy, soudů, prokuratur a státní arbitráže, tvoří fond:

a) jednotným přídělem ze svého rozpočtu běžného roku ve výši 2 % z ročního objemu mzdových prostředků 12) zúčtovaných k výplatě v běžném roce fyzickým osobám, které jsou k organizaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a z objemu stipendií zúčtovaných k výplatě v běžném roce interním vědeckým aspirantům a pracovníkům na studijních pobytech, nejméně však 760,- Kčs na pracovníka ročně; ze mzdových prostředků se pro tyto účely odečítají odměny podle předpisů o autorském právu a u národních výborů odměny poskytované podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při akcích Z;

b) dalším přídělem stanoveným jako část podílu organizace na dosažených příjmech a úspoře vybraných neinvestičních výdajů.

(3) Ústřední orgány státní správy, soudy, prokuratura a státní arbitráž tvoří fond jednotným přídělem ze svého rozpočtu běžného roku ve výši 2 % z ročního objemu mzdových prostředků 12) zúčtovaných k výplatě v běžném roce fyzickým osobám, které jsou k organizaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a z objemu stipendií zúčtovaných k výplatě v běžném roce interním vědeckým aspirantům a pracovníkům na studijních pobytech, nejméně však 760,- Kčs na pracovníka ročně; ze mzdových prostředků se pro tyto účely odečítají odměny podle předpisů o autorském právu.

(4) Dalšími příjmy fondu jsou:

a) výnosy z úplatného převodu (prodeje) zařízení investiční a neinvestiční povahy, jejichž neinvestiční činnost je financována z fondu, s výjimkou kulturních a tělovýchovných zařízení sloužících široké veřejnosti, která budou převedena ostatním organizacím (pokud nebyly pořízeny z fondu);

b) splátky půjček;

c) odpisy základních prostředků zařízení společenské spotřeby, jejichž neinvestiční činnost je financována z fondu, pokud je organizace povinna odepisovat;

d) ostatní převody (např. náhrady od pojišťovny, příspěvky ke sdružování, peněžní a jiné dary).

(5) Při tvorbě fondu na pracovníka ročně vychází organizace z průměrného evidenčního počtu pracovníků v pracovním poměru k organizaci přepočtených na plně zaměstnané včetně pracovníků zařazených do vědecké výchovy 14) a z průměrných ročních počtů žáků středních odborných učilišť 10) a žen na mateřské dovolené až do tří let věku dítěte.

(6) Jednotný příděl je povinný a zaručený, a to i v případě, že organizace nevykazuje zisk. 13)

ČÁST TŘETÍ

Používání fondu

§ 4

Výchovná a kulturně vzdělávací činnost

Z fondu se poskytuje povinně příspěvek podnikovým odborovým orgánům na výchovnou a kulturně vzdělávací činnost a na organizační činnost. Příspěvky se poskytují dle dohody mezi organizací a podnikovým odborovým orgánem a převádějí se na účet příslušného podnikového odborového orgánu.

§ 5

Podniková zařízení

(1) Z fondu se hradí náklady investiční a neinvestiční povahy podnikových zařízení sloužících kulturnímu a sociálnímu rozvoji 15) pracovníků organizace a jejich rodinných příslušníků. Tímto ustanovením není dotčena povinnost organizace pořizovat a provozovat zařízení 16) ke zvyšování kultury práce a pracovního prostředí.

(2) Provozovatelem všech zařízení je organizace, organizátorem je příslušný podnikový odborový orgán. Rozpočet finančního a materiálového zabezpečení neinvestičních nákladů jednotlivých zařízení sestavuje organizace v dohodě s podnikovým odborovým orgánem. Všechna zařízení, jejichž neinvestiční náklady se hradí z fondu, hospodaří na principu nevýdělečné činnosti. Organizace však mohou v těchto zařízeních provozovat i služby za ceny podle platných cenových předpisů. Případný přebytek nebo schodek z provozování nevýdělečné činnosti se zúčtovává s fondem. Zisk nebo ztráta z hospodářské činnosti je součástí hospodářského výsledku organizace.

(3) Cena za využívání podnikových zařízení při provozování nevýdělečné činnosti se stanoví z ročních plánovaných neinvestičních nákladů těchto zařízení. Pracovníkům organizace a jejich rodinným příslušníkům lze z fondu přispívat na úhradu této ceny a na dopravu. Volné pobyty, vstupenky a služby lze poskytovat ostatním československým organizacím a osobám žijícím na území Československé socialistické republiky, a to za cenu stanovenou maximálně ve výši neinvestičních nákladů.

(4) Při provozování jiných činností v zařízeních upravovaných touto vyhláškou se provádí poměrná úhrada neinvestičních nákladů ze zdrojů stanovených pro uvedené činnosti obecně závaznými právními předpisy (např. školy v přírodě, vzdělávání pracovníků).

(5) Při brigádnické činnosti prováděné na podnikových zařízeních lze z fondu uhradit brigádníkům jízdné, ubytování a stravné do výše stanovené zvláštními předpisy. 17)

(6) Z fondu lze hradit opravy a udržování zařízení investiční povahy, technický provoz 18) a schodek z vlastní činnosti kulturních zařízení, která jsou ve vlastnictví odborových orgánů a podnikové odborové orgány k nim mají právo hospodaření.

(7) Z fondu lze hradit náklady za dočasné užívání zařízení investiční a neinvestiční povahy sloužící ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji pracovníků organizace a jejich rodinných příslušníků.

(8) Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace na cenu ubytování v podnikových ubytovnách. Výši ceny za ubytování stanoví cenové předpisy.

§ 6

Bytové účely

(1) pracovníkům organizace lze na základě písemné smlouvy poskytnout z fondu návratnou půjčku na:

a) pořízení rodinného domku nebo bytu do osobního vlastnictví nebo spoluvlastnictví pracovníka organizace, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení stavebních úprav rodinného domku nebo bytu, jehož je pracovník uživatelem a na které se vydává stavební povolení nebo podléhají ohlášení;

b) koupi bytového zařízení;

c) nesplacený zůstatek návratné půjčky u předchozí zaměstnavatelské organizace a na nesplacený zůstatek návratné půjčky druhého z manželů.

(2) Návratné půjčky z fondu jsou bezúročné a poskytují se za těchto podmínek:

a) pracovníkovi organizace je možno poskytnout současně nebo postupně dvě i více půjček; součet všech půjček poskytovaných pracovníkovi a jeho manželce (manželovi) podle odstavce 1 z fondu jejich zaměstnavatelských organizací nesmí přesáhnout částku 60 000,- Kčs, z toho podle odstavce 1 písm. b) částku 30 000,- Kčs. Limity půjček nesmí být za účinnosti této vyhlášky překročeny v žádném časovém období;

b) každá samostatně poskytnutá půjčka je splatná nejpozději do deseti let od uzavření smlouvy o půjčce;

c) půjčené částky se převádějí na bezúročné účty pracovníků organizace u bank nebo spořitelen, které se zřizují i bez příkazu občana (popř. na účet stavebního bytového družstva u příslušné banky); lze jich použít na účely, na něž byly poskytnuty, a to v souladu se zásadami úvěrové politiky platnými pro půjčky obyvatelstvu v době čerpání půjček. Při jejich uvolňování postupují banky a spořitelny obdobně jako při výplatách z půjček, které samy poskytují;

d) při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení; výjimky z této lhůty povoluje organizace a podnikový odborový orgán;

e) půjčky nelze poskytovat na úhradu nákladů, které byly kryty z půjčky od státní spořitelny nebo z jiných zdrojů, a na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a na vypořádání dědiců.

(3) Pracovníkům organizace lze namísto návratné půjčky poskytnout z fondu na základě písemné dohody příspěvek na úhradu úroků z půjček poskytnutých jim státní spořitelnou na účely uvedené v odstavci 1 písm. a). Příspěvek na úhradu úroků se poskytuje jednorázově, a to maximálně ve výši odpovídající úrokům připadajícím na půjčky ve výši 60 000,- Kčs při pravidelném splácení po dobu deseti let, nejvýše však do výše nesplaceného zůstatku půjčky (včetně připsaných úroků) dle stavu na účtě půjček u banky nebo spořitelny.

§ 7

Závodní stravování, zdravotní péče

Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace na:

a) závodní stravování podle zvláštního předpisu; 19)

b) ambulantní lázeňskou péči 20) a na dopravu na tuto péči;

c) na dopravu do nočních sanatorií.

§ 8

Rekreace, zájezdy a léčebné pobyty

Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace a jejich rodinným příslušníkům na rekreace (včetně výběrové a dětské rekreace), zájezdy a léčebné pobyty v tuzemsku a v zahraničí, a to na dopravu a na cenu pobytu, s výjimkou kapesného u zahraničních akcí.

§ 9

Kultura, tělovýchova a služby

(1) Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace a jejich rodinným příslušníkům na:

a) vstupenky a poplatky na kulturní akce a na dopravu;

b) tělovýchovné, sportovní a branné činnosti (včetně soutěží a vstupenek) a na dopravu;

c) společnou dopravu dětí do podnikových předškolních zařízení.

(2) Z fondu lze přispívat pracovníkům organizace na:

a) služby, které slouží k odstranění vlivu pracovního prostředí nebo usnadňují práci v domácnosti (např. praní prádla, čištění oděvů, kadeřnictví, holičství, kosmetika, pedikúra);

b) pořízení jednotných pracovních obleků a pracovní obuvi, a to nad rámec osobních ochranných pracovních prostředků.

§ 10

Sociální výpomoci a půjčky

(1) Z fondu lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc pracovníkům organizace, popř. jejich nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech. Sociální výpomoc může v jednotlivých případech činit až 5 000,- Kčs.

(2) Na základě písemné smlouvy lze pracovníkům organizace poskytnout k překlenutí tíživé finanční situace návratnou, bezúročnou půjčku až do výše 10 000,- Kčs se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho skončení; výjimky z této lhůty povoluje organizace a podnikový odborový orgán.

(3) Sociální výpomoci a půjčky k překlenutí tíživé finanční situace se poskytují v hotovosti na doporučení odborového úseku, v jehož působnosti je pracovník nebo nejbližší pozůstalí a po schválení organizací a podnikovým odborovým orgánem. Poskytnuté výplaty musí být předloženy k informaci nejbližší odborové členské schůzi (konferenci).

§ 11

Dary

(1) Z fondu lze poskytovat pracovníkům organizace dary:

a) za příkladné plnění úkolů pro organizaci nebo za mimořádnou společenskou angažovanost;

b) při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let práce v organizaci; do pracovního výročí se může započítat i doba odpracovaná v jiných organizacích. Do uvedených výročí nelze zahrnout práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;

c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku;

d) při prvém odchodu do důchodu (starobní, plný invalidní).

(2) Žákům středních odborných učilišť lze dále poskytovat nepeněžní dary za umístění v soutěžích zručnosti a dovednosti. 21)

(3) Za příkladné plnění úkolů pro organizaci nebo za mimořádnou společenskou angažovanost ve prospěch organizace lze z fondu poskytnout nepeněžní dar i ostatním osobám žijícím na území Československé socialistické republiky (např. zdravotnickým pracovníkům), a to po předchozím souhlasu odborové členské schůze (konference).

(4) Celková výše darů je omezena 15 % jednotného přídělu za běžný rok a skutečných dalších přídělů za minulý rok. Dary mohou být peněžité i nepeněžité.

§ 12

Podnikový časopis

Z fondu se hradí náklady investiční a neinvestiční povahy spojené s vydáváním podnikového časopisu. 22) Ceny podnikových časopisů se stanoví v souladu s cenovými předpisy a na výši ceny lze pracovníkům organizace z fondu přispívat.

ČÁST ČTVRTÁ

Hospodaření s fondem

§ 13

Sestavování rozpočtu fondu, jeho schvalování a příděly do fondu během roku

(1) O tvorbě a používání fondu sestavuje organizace a podnikový odborový orgán návrh rozpočtu, který schvaluje odborová členská schůze (konference). V příjmové části rozpočtu se vychází ze zůstatku fondu na počátku roku a z dalších plánovaných přídělů a příjmů v běžném roce. Výdajová část rozpočtu se plánuje podle jednotlivých účelů uvedených v části třetí až páté této vyhlášky.

(2) Pro používání fondu vypracovává organizace a podnikový odborový orgán povinně zásady, které schvaluje odborová členská schůze (konference). V rámci schváleného rozpočtu a schválených zásad rozhoduje v konkrétních případech organizace a podnikový odborový orgán.

(3) Organizace a podnikový odborový orgán jsou oprávněny v období mezi odborovými členskými schůzemi (konferencemi), v odůvodněných případech a v souladu se schválenými zásadami, rozhodovat o dílčích úpravách mezi jednotlivými rozpočtovými položkami a jsou povinny předložit je nejbližší odborové členské schůzi (konferenci) k dodatečnému schválení. Organizace a podnikový odborový orgán jsou oprávněny v době od skončení platnosti rozpočtu za minulý rok do schválení rozpočtu na běžný rok schvalovat výdaje až do výše 25 % plánovaného jednotného přídělu za běžný rok v souladu se zásadami platnými v minulém roce.

(4) Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtě u bank a spořitelen. Výdaje na vrub fondu lze uskutečňovat jen do výše prostředků uložených na tomto účtě.

(5) Převody jednotného přídělu do fondu během roku se uskutečňují zálohově z roční plánované výše. Vyúčtování skutečného jednotného přídělu se provede v souladu s předpisy k roční účetní závěrce. Převody dalších přídělů do fondu se uskuteční podle obecně závazných právních předpisů. 23) Převody peněžních prostředků související s tvorbou nebo použitím fondu se uskuteční nejpozději do konce následujícího měsíce za měsíční období, v němž k tvorbě nebo použití fondu došlo.

(6) Z fondu lze přispívat pouze na činnosti a akce organizované nebo spoluorganizované podnikovými odborovými orgány. Pracovníkům organizace a jejich rodinným příslušníkům lze přispívat na jednotlivé činnosti a akce pouze z fondu té organizace, z něhož byly proplaceny. Tímto ustanovením není dotčena možnost odprodeje pobytů, poplatků a vstupenek mezi organizacemi. Příspěvky z fondu, s výjimkou dopravy a cestovních náhrad, nelze poskytovat v hotovosti.

(7) Fond je fondem organizace. Příkaz k úhradě nákladů a jiné čerpání fondu včetně objednávek podepisuje oprávněný pracovník organizace a pověřený podnikový odborový funkcionář.

(8) Organizace mohou sdružovat prostředky fondu jen se souhlasem odborové členské schůze (konference).

(9) Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, je též plná úhrada nákladů. Na poskytování příspěvku a jiné plnění z fondu není právní nárok. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými zásadami.

(10) Nevyčerpané prostředky fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do příštího roku. Nevyčerpané prostředky fondu na dary zahrnuté do rozpočtu na příslušný rok lze v následujících letech použít opět na týž účel, a to nad stanovený limit.

(11) Z fondu se poskytují povinně prostředky středním odborným učilištím ve výši a za podmínek dohodnutých mezi organizacemi a příslušnými podnikovými odborovými orgány. Používání převedených prostředků se řídí ustanoveními této vyhlášky.

§ 14

Převody majetku a delimitační změny

(1) K platnosti smlouvy o převodu práva hospodaření s národním majetkem, k převodu vlastnictví majetku a k nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem, jehož neinvestiční náklady jsou financovány z fondu, je nutný předchozí souhlas podnikového odborového orgánu.

(2) Převody zdrojů a prostředků fondu do jiných fondů organizace nejsou povoleny.

(3) Při organizačních změnách se převede na přejímající organizaci, u níž je fond vytvořen, poměrná část základních prostředků a předmětů postupné spotřeby, jejichž neinvestiční náklady jsou financovány z fondu a část zdrojů a prostředků na účtě fondu, která odpovídá počtu převzatých pracovníků (podle stavu ke dni jejich převodu).


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 15

Zvláštní ustanovení

(1) Pracovníkům organizace - devizovým cizozemcům 24) lze poskytovat z fondu veškeré výhody s výjimkou půjček (§ 6 a 10).

(2) Při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech a sportovních soutěžích lze za podmínky dodržení reciprocity z fondu hradit pobytové náklady devizových cizozemců, s výjimkou kapesného. 25)

(3) Státní podniky se zemědělskou výrobou mohou poskytovat z fondu důchodcům - bývalým pracovníkům organizace (§ 2 odst. 2) příspěvky na částečnou nebo celou úhradu prodávaných zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů. 26)

(4) Ve státních podnicích v působnosti federálního ministerstva vnitra a ministerstev vnitra a životního prostředí republik a ve státních podnicích a příspěvkových organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany se za pracovníky organizace (§ 2 odst. 2) považují i příslušníci Sboru národní bezpečnosti a vojáci z povolání a v další službě, kteří jsou v těchto organizacích zařazeni.

§ 16

Odchylky

(1) Odchylky pro rozpočtové organizace v působnosti ministerstva národní obrany stanoví na základě návrhu federálního ministerstva národní obrany a ústředního výboru odborového svazu federální ministerstvo financí.

(2) Odchylky pro organizace v působnosti ministerstev spravedlnosti republik stanoví na základě návrhu příslušného ministerstva a ústředního výboru odborového svazu příslušné ministerstvo financí, cen a mezd republiky.

(3) Odchylky pro organizace v působnosti ministerstva paliv a energetiky stanoví na základě návrhu federálního ministerstva paliv a energetiky a ústředního výboru odborového svazu federální ministerstvo financí.

(4) Odchylky pro státní podniky rudných a magnezitových dolů v působnosti ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky stanoví na základě návrhu federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a ústředního výboru odborového svazu federální ministerstvo financí.

(5) Odchylky pro státní podniky v působnosti geologických úřadů republik stanoví na základě návrhu příslušného geologického úřadu a ústředního výboru odborového svazu příslušné ministerstvo financí, cen a mezd republiky.

(6) Odchylky pro organizace v působnosti ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy republik a pro oblast školství v působnosti národních výborů stanoví na základě návrhu příslušného ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ústředního výboru odborového svazu příslušné ministerstvo financí, cen a mezd republiky.

§ 17

Výjimky

Ze závažných důvodů může výjimky z části třetí až páté této vyhlášky povolit pro organizace řízené orgány federace federální ministerstvo financí a pro organizace řízené orgány republik příslušné ministerstvo financí, cen a mezd republiky. Žádost organizace může být podána jen po předchozím souhlasu podnikového odborového orgánu.

§ 18

Ustanovení společná a přechodná

(1) Organizace může v závažných případech se souhlasem odborové členské schůze (konference):

a) prominout zůstatek půjčky poskytnuté z fondu, a to i podle dřívějších předpisů o fondu;

b) uhradit platby za neuskutečněné akce a nevyužité pobyty (včetně storno poplatků) pořízené z fondu.

(2) Vrácení částečně podmíněné nenávratné půjčky poskytnuté podle dřívějších předpisů o fondu se nepožaduje, jestliže pracovník, kterému byla poskytnuta, přejde před uplynutím stabilizačního závazku v důsledku reorganizace, strukturálních změn, snižování řídícího a správního aparátu a racionalizačních opatření 27) do jiné organizace a jestliže se v této organizaci dodatkem ke smlouvě zaváže nesplněnou dobu stabilizačního závazku odpracovat.

(3) V roce 1990 je celková výše darů podle § 11 odst. 4 omezena:

a) u organizací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až e) 15 % jednotného přídělu za běžný rok a skutečného doplňkového přídělu za minulý rok;

b) u organizací uvedených v § 1 odst. 1 písm. f) 15 % jednotného přídělu za běžný rok.

(4) Nevyčerpaná část zisku ze závodního stravování a z přirážky až do výše 20 % finančního limitu hlavního jídla v závodním stravování převedená do fondu do konce roku 1989 se používá od 1. 1. 1990 podle ustanovení této vyhlášky.

§ 19

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů č. 21/1986 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

(2) Výjimky a odchylky povolené podle zrušované vyhlášky pozbývající platnosti dnem 31. prosince 1989.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr financí Československé socialistické republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr financí, cen a mezd České socialistické republiky:

Ing. Nikodým v. r.

Ministr financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky:

Ing. M. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku.

2) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.).

3) Zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech.

4) Zákoník mezinárodního obchodu č. 101/1963 Sb.

5) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

6) Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.

7) Zákon č. 129/1989 Sb.
Zákon České národní rady č. 163/1989 Sb.
Zákon Slovenské národní rady č. 174/1989 Sb.

8) § 27 až 34, § 65, 69 a 70 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 52/1989 Sb.).

9) § 8 a 14 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

10) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

11) § 115 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

10) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

12) § 2 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků, s výjimkou odměn podle předpisů o autorském právu, mezd osob, které nejsou k organizaci v právním vztahu, a u národních výborů odměn podle § 232 zákoníku práce vyplácených při akcích Z.
§ 2 vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 203/1988, o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků, s výjimkou odměn podle předpisů o autorském právu a mezd osob, které nejsou k organizaci v právním vztahu.

13) § 5 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 208/1989 Sb., o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací.
§ 7 a § 15 odst. 5 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků.

14) Zákon č. 39/1977 Sb.

15) Např. kulturní zařízení, rekreační zařízení (včetně dětské rekreace), tělovýchovná a sportovní zařízení, závodní zdravotnická nesplňující podmínky pro jejich zřízení podle zvláštních předpisů, služby, zařízení pro zájmovou činnost, autobus, zdravotnické přístroje a nástroje, zařízení pro zlepšení pracovního prostředí, tělovýchovné a sportovní vybavení.

16) § 139 zákoníku práce.

17) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.

18) Otop, elektrický proud, voda, pára, plyn, doprava a mzdy pracovníků zabezpečujících technický provoz.

19) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

20) Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 10/1988 Ú. v. ČSR o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy, reg. v částce 50/1988 Sb.

21) Usnesení vlády Československé socialistické republiky č. 31 ze dne 4. 2. 1986 k organizování a oceňování soutěží zručnosti ZENIT.

22) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích.

23) Např. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 208/1989 Sb.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1988 Sb.

24) Devizový zákon č. 162/1989 Sb.

25) U kapesného se předpokládá, že jím bude devizový cizozemec vybaven ve své zemi.

26) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 130/1988 Sb., o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou.

27) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

Přesunout nahoru