Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 209/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti

Částka 40/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.02.1991 (15/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

209

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1989

o regulačních odvodech ve mzdové oblasti

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 10 odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

Úvodní ustanovení

K zajištění vývoje mezd v proporcích vymezených výstupy státního plánu se stanoví regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků proti výchozímu roku nad stanovenou hranici (dále jen "regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků").

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků provádějí socialistické organizace 1) (dále jen "organizace"), pokud se v odstavcích 2 a 3 nestanoví jinak.

(2) Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků neprovádějí státní podniky, jejichž zakladatelem jsou federální ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, státní podniky zemědělské výroby, zemědělských služeb a potravinářské výroby a výroby pochutin, jejichž zakladatelem je národní výbor, jednotná zemědělská družstva a společné podniky, 2) Státní banka československá, společenské organizace s výjimkou podniků a hospodářských zařízení těchto organizací, Ústředí české advokacie, Ústředí slovenské advokacie a krajská a městská sdružení advokátů, a pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, rozpočtové a příspěvkové organizace 3) včetně drobných provozoven národních výborů.

(3) Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů neprovádějí též podniky se zahraniční majetkovou účastí 4) a bytová, spotřební, výrobní a jiná družstva nesdružená do svazů družstev České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky. 5)

§ 3

Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů

(1) Základem regulačního odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů je částka překročení mzdových a ostatních osobních nákladů zjištěná podle obecně závazných právních předpisů o usměrňování mzdových prostředků za kalendářní rok nebo za jeho část, pokud organizace vznikne nebo zanikne v průběhu kalendářního roku.

(2) Sazba regulačního odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů činí 200 % ze základu regulačního odvodu.

§ 4

Regulační odvod za přírůstek mzdových prostředků

(1) Základem regulačního odvodu za přírůstek mzdových prostředků je částka přírůstku mzdových prostředků, kterou zjistí organizace tak, že od skutečného objemu mzdových prostředků za kalendářní rok odečte skutečný objem mzdových prostředků za výchozí rok upravený podle odstavce 2.

(2) Skutečný objem mzdových prostředků za výchozí rok organizace zvýší o

a) 3 % v prvém kalendářním roce a o další 3 % za každý další kalendářní rok,

b) procentní zvýšení skutečného přepočteného počtu pracovníků v kalendářním roce proti výchozímu roku,

c) částku zúčtovanou v kalendářním roce k výplatě z prostředků, které si podle předpisů o usměrňování mzdových prostředků doplní organizace do fondu odměn od jiných organizací nebo orgánů,

d) rozdíl, o který odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů a za vyhodnocená řešení tematických úkolů a plnění (mzdy, ostatní odměny za práci a náhrady mezd) spojená se zabezpečovaním opatření k obraně v národním hospodářství a hrazená ze státního rozpočtu zúčtované k výplatě v kalendářním roce převyšují odměny a plnění zúčtované k výplatě ve výchozím roce.

(3) Výchozím rokem je rok 1989. Pro organizace vzniklé později než k 1. lednu 1989 je výchozím rokem ten rok, za který mohou poprvé zjistit skutečný objem mzdových prostředků.

(4) Sazba regulačního odvodu za přírůstek mzdových prostředků činí ze základu tohoto odvodu

sazbapři procentním přírůstku mzdových prostředků proti výchozímu roku
50 % do 1 %
100 % do 2 %
150 % do 3 %
200 % nad 3 %.

Procentní přírůstek mzdových prostředků proti výchozímu roku zjistí organizace podílem skutečného objemu mzdových prostředků za kalendářní rok a skutečného objemu mzdových prostředků za výchozí rok upraveného podle odstavce 2.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 5

(1) Organizace podají výpočet regulačního odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů a regulačního odvodu za přírůstek mzdových prostředků (dále jen "regulační odvody") tomu orgánu vykonávajícímu správu odvodů, v jehož obvodu měly sídlo 31. prosince kalendářního roku, a to do 15. února po uplynutí kalendářního roku. Orgán vykonávající správu odvodů může v odůvodněných případech lhůtu pro podání výpočtu prodloužit, a to nejdéle do konce února po uplynutí kalendářního roku.

(2) Zanikne-li organizace bez provedení likvidace, je její právní nástupce povinen do konce následujícího měsíce od jejího zániku předložit orgánu vykonávajícímu správu odvodů (odstavec 1) výpočet regulačních odvodů.

(3) V případě likvidace organizace trvá povinnost předkládat výpočet regulačních odvodů a provádět tyto odvody až do skončení likvidace. Po ukončení likvidace je likvidátor povinen do konce následujícího měsíce předložit orgánu vykonávajícímu správu odvodů (odstavec 1) výpočet regulačních odvodů.

(4) Regulační odvody provádějí organizace ze zisku, pokud nerozhodnou, že k nim použijí fondu odměn.

§ 6

Podle tohoto nařízení nepostupují v roce 1990 organizace, na které se vztahuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 41/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb, hospodářské organizace, které pokračují do 31. prosince 1990 v komplexním experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj, organizace místní výbory, které usměrňují mzdové a ostatní osobní náklady pomocí soustavy tarifních mezd, a organizace bytového hospodářství řízené národními výbory.

§ 7

(1) Regulační odvody jsou splatné ve lhůtě stanovené pro předložení jejich výpočtu.

(2) Regulační odvody provedou organizace podle tohoto nařízení poprvé za rok 1990.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.).

2) Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.

3) § 60 a 62 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.).

4) Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.

5) Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

Přesunout nahoru