Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 205/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi

Částka 39/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

205

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1989

o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, se mění a doplňuje takto:

1. Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Pokud je odběrní místo užíváno společně několika organizacemi, je odběratelem vlastník nebo organizace, která má právo hospodaření k zařízení, bezprostředně navazujícímu na veřejnou část vodovodu nebo kanalizace. Vztahy mezi odběratelem a dalšími připojenými organizacemi se řídí hospodářskou smlouvou.".

2. V § 3 se v závěru poslední věty připojují tato slova: "nebo technicky nepřiměřeně obtížné".

3. V § 5 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Dohoda potřebná pro vznik smlouvy nemůže být nahrazena způsobem podle § 153 odst. 3 písm. b) zákona.".

4. § 5 odst. 2 poslední věta zní: "Pro úseky veřejné kanalizace provozované výjimečně a dočasně bez schváleného kanalizačního řádu mohou organizace dohodnout v hospodářské smlouvě hodnoty koncentračního a bilančního znečištění, množství a teplotu vypouštěných odpadních vod.".

5. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) V případech, kdy na odběrní místo je napojen objekt sloužící hromadnému ubytování, bytový dům, objekt jeslí, mateřské školy, vybraného školského, kulturního či sportovního zařízení 7a) výlučně anebo ve spojení s jiným z těchto uvedených objektů, postačí, když předmět plnění bude určován pouze množstvím dodávané vody nebo množstvím odváděných odpadních vod. Na základě požadavku dodavatele nebo odběratele může být předmět plnění i v těchto případech podle konkrétních okolností určován navíc i některou z dalších hodnot anebo všemi hodnotami podle předcházejícího odstavce.".

Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.

6. § 6 odst. 1 část druhé věty za středníkem zní: "v případech, kdy dojde k poškození nebo zanesení veřejné části kanalizační přípojky provozem vnitřní kanalizace nebo vypouštěnými odpadními vodami, hradí náklady na opravu veřejné části přípojky odběratel.".

7. § 6 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Práva odběratele ze smlouvy nesmějí být bez souhlasu dodavatele postoupena na jinou organizaci (§ 128 odst. 1 zákona). V žádosti o souhlas odběratel označí organizaci, na niž mají být práva postoupena, a den, jímž k postoupení práva má dojít. Jestliže z jakéhokoliv důvodu k postoupení práv nedojde anebo k němu dojde v jiném než oznámeném dni, je odběratel povinen tuto skutečnost sdělit dodavateli bezodkladně po jejím zjištění.".

8. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Množství odebírané vody se může v jednotlivém sjednaném období odchýlit od množství dohodnutého ve smlouvě o 5 % směrem nahoru a neomezeně směrem dolů. O trvalém podstatném snížení odběru vody oproti smluvenému množství je odběratel povinen dodavatele informovat.".

9. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Neoprávněný odběr vody

(1) Za neoprávněný odběr vody z veřejného vodovodu se považuje,

a) odebírá-li organizace vodu bez předchozího uzavření smlouvy s dodavatelem, kromě případů, kdy smlouva nebyla uzavřena pro okolnosti na straně dodavatele,

b) odebírá-li odběratel vodu ve vyšším množství než smluvně dohodnutém a nad povolenou odchylku v množství (§ 8 odst. 2),

c) provedl-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby nezaznamenávalo odběr, popřípadě aby zaznamenávalo menší odběr než skutečný, a takto upravené zařízení užívá,

d) používá-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo u něhož poškození zjistil a bez zbytečného odkladu je neohlásil dodavateli,

e) odebírá-li odběratel vodu k jinému účelu, než bylo sjednáno,

f) používá-li odběratel požárního obtoku nebo požárního vodovodu k jiným účelům než požárním.

(2) Odběr není neoprávněný, jestliže odběratel použil vodu k jinému účelu, aby zabránil vzniku škod na majetku anebo z jiného závažného důvodu, a neprodleně tuto skutečnost oznámil dodavateli.

(3) Množství vody neoprávněně odebrané se zjišťuje měřícím zařízením, a není-li to možné, technickým propočtem, přičemž se vychází ze světlosti potrubí a z prokázané doby. Není-li možno zjistit přesně celé období neoprávněného odběru vody, má se za to, že toto období činí 1 měsíc.

(4) Při neoprávněném odběru vody zaplatí odběratel dodavateli náklady spojené s jeho zjišťováním, nejméně však 50 Kčs.".

10. § 10 odst. 5 zní:

"(5) V případech, kdy odběratel

a) odebírá vodu neoprávněně (§ 9),

b) dodává vodu bez souhlasu dodavatele dalším odběratelům (§ 3),

c) neodstraní závady na vnitřním vodovodu nebo neučiní opatření k ochraně měřícího zařízení a hlavního uzávěru vody, 10)

d) je v prodlení s úhradou vodného po dobu delší než jeden rok,

je dodavatel oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody, jestliže odběratel neuposlechne jeho výzvy k ukončení jednání uvedeného v písmenech a) a b) nebo výzvy ke splnění povinností uvedených v písmenech c) a d) ve lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že mu omezí nebo přeruší dodávku vody.".

11. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Majetkové sankce

(1) Nedodá-li dodavatel smluvené množství vody z veřejného vodovodu ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 10 % z ceny nedodaného množství vody. Toto penále neplatí v případě uvedeném v § 10 odst. 1, postupoval-li podle § 10 odst. 2, 3 a 4, ani při odůvodněném omezení nebo přerušení dodávky vody podle § 10 odst. 5 nebo pokud odběratel odebral ve sjednaném období menší množství vody (§ 8 odst. 2).

(2) Za neoprávněný odběr vody podle § 9 písm. a) a b) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši trojnásobku vodného 11) připadajícího na množství vody neoprávněně odebrané.

(3) Za neoprávněný odběr vody podle § 9 písm. c), d), e), f), zaplatí odběratel dodavateli penále ve výši 10 000 Kčs za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.

(4) Stejné penále jako v odstavci 3 zaplatí odběratel dodavateli, jestliže

a) neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet odběru,

b) převede práva ze smlouvy na třetí organizaci (§ 6 odst. 3) bez souhlasu dodavatele,

c) neoznámí ve stanovené lhůtě 11a) dodavateli podstatnou změnu v rozdělení odběru vody podle cen (sazeb), k níž dojde během roku.".

12. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Neoprávněné vypouštění odpadních vod a jiných látek

(1) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se považuje,

a) vypouští-li organizace odpadní vody bez předchozího uzavření smlouvy s dodavatelem,

b) provede-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby nezaznamenávalo nebo zaznamenávalo nesprávně množství vypouštěných odpadních vod, popřípadě některé další skutečnosti určující předmět plnění (§ 5), a takto upravené měřící zařízení užívá,

c) používá-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo u něhož zjistil poškození, a bez zbytečného odkladu je neohlásil dodavateli,

d) vypouští-li odběratel odpadní vody ve větším množství, ve vyšší koncentrační nebo ve vyšší bilanční hodnotě znečištění nebo s vyšší teplotou, než bylo sjednáno,

e) vypouští-li organizace do veřejné kanalizace jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno. 13)

(2) Množství neoprávněně vypouštěných odpadních vod se zjišťuje měřícím zařízením, a není-li to možné, technickým propočtem, přičemž se vychází ze zdrojů vody, světlosti potrubí a z prokázané doby. Není-li možno zjistit přesně celé období neoprávněného vypouštění odpadních vod, má se za to, že doba neoprávněného vypouštění odpadních vod činí jeden měsíc.

(3) Při neoprávněném vypouštění odpadních vod zaplatí odběratel dodavateli náklady spojené se zjišťováním neoprávněného vypouštění odpadních vod, nejméně však 50 Kčs.

(4) Odběratel uhradí dodavateli zvýšené náklady vynaložené na opatření vyvolaná překročením dohodnuté koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod nebo vypouštěním látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, 13) a potřebná pro zjištění ukazatelů schváleného kanalizačního řádu a povolení k vypouštění vod. 4) Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 13a) uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod 13b) anebo z jiného obdobného důvodu.".

13. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Majetkové sankce

(1) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod podle § 15 odst. 1 písm. a) a za vypouštění většího množství odpadních vod, než bylo sjednáno, zaplatí odběratel dodavateli penále ve výši trojnásobku stočného připadajícího na množství odpadních vod neoprávněně do veřejné kanalizace vypuštěných.

(2) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle § 15 odst. 1 písm. b) a c) a za vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí organizace (odběratel) dodavateli penále 10 000 Kčs.

(3) Za vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ve vyšší koncentrační nebo vyšší bilanční hodnotě znečištění, než bylo dohodnuto, popřípadě než je stanoveno kanalizačním řádem, došlo-li k vypuštění takových vod do veřejné kanalizace bez uzavření smlouvy, zaplatí odběratel dodavateli penále vypočtené tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o 1 % činí penále 8 % stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo, vždy za každý započatý den překročení; změní-li se hodnota překročení v průběhu jeho trvání, za základ pro výpočet penále se vezme nejvyšší zjištěná hodnota. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dní.

(4) Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, 13) do veřejné kanalizace zaplatí odběratel dodavateli penále 50 000 Kčs, a to za každý druh takové látky zvlášť.

(5) Stejné penále jako v odstavci 4 zaplatí odběratel dodavateli, postoupí-li práva ze smlouvy na třetí organizaci bez souhlasu dodavatele (§ 6 odst. 3).

(6) Vznik práva na penále se posuzuje za každé odběrní místo samostatně. Je-li vypouštění odpadních vod neoprávněné z více důvodů (§ 15 odst. 1), vypočítá se penále za každé porušení povinnosti zvlášť.".

14. V § 18 se vypouštějí odstavce 3 a 5. Zároveň se odstavec 4 označuje jako odstavec 3.

15. § 19 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

7a) Objekty Jednotné klasifikace stavebních objektů oborů:
801 16 budovy jeslí
801 17 budovy kojeneckých ústavů, dětských domovů pro děti do tří let a dětských ozdravoven
801 22 budovy očistných lázní
801 31 budovy mateřských škol
801 32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801 33 budovy učeben učňovských škol a odborných škol
801 34 budovy učeben odborných škol
801 35 budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
801 4 budovy pro vědu, kulturu a osvětu (s výjimkou budov laboratoří podskupiny 801 48)
801 5 budovy pro tělovýchovu
801 6 budovy pro řízení, správu a administrativu
801 72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků, bez vývařovny
801 73 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků, s vývařovnou
801 75 budovy dětských domovů (pro děti do tří let) a domovů mládeže, bez vývařovny
801 76 budovy dětských domovů (pro děti do tří let) a domovů mládeže, s vývařovnou
801 77 budovy pro společnou rekreaci
801 86 budovy stravoven pro žáky a studenty
801 9 budovy pro sociální péči
802 1 haly pro vědu, kulturu a osvětu
802 2 haly pro tělovýchovu
802 44 haly pro společné ubytování a rekreaci
802 45 haly pro sociální péči
803 budovy pro bydlení

11a) § 38 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
§ 38 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

13a) Část třetí nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, v úplném znění vyhlášeném pod č. 2/1989 Sb.

13b) § 3 nařízení vlády ČSSR č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství.

Přesunout nahoru