Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 201/1989 Sb.Vyhláška Státní banky československé o úvěrových vztazích socialistických organizací

Částka 38/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 27.12.1990 (561/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 15. prosince 1989

o úvěrových vztazích socialistických organizací

Státní banka československá podle § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje úvěrové vztahy socialistických organizací (dále jen "organizace") k bankám a spořitelnám 1) (dále jen "banka").

(2) Poskytování úvěrů bytovým družstvům na bytovou výstavbu a opravy družstevních bytových domů a úrokové sazby z těchto úvěrů upravuje zvláštní předpis. 2)

§ 2

(1) Organizace může žádat o úvěr banku, se kterou se dohodla o vedení svého účtu, 3) i jinou banku. Organizace je povinna informovat banku, kterou žádá o úvěr, o úvěrech, které čerpá u jiných bank.

(2) Na poskytnutí úvěru není právní nárok. Podmínkou poskytnutí úvěru je návratnost v dohodnuté lhůtě a zajištění materiálovými hodnotami nebo jinými aktivy organizace. V případě pochybnosti o návratnosti požadovaného nebo již poskytnutého úvěru je banka oprávněna požadovat záruku za splacení úvěru nebo zajištění úvěru jinou formou.

§ 3

(1) Banky poskytují úvěry do výše vlastních zdrojů, přijatých vkladů a úvěru od Státní banky československé. Při poskytování úvěrů se banky řídí závaznými výstupy měnového plánu.

(2) Banky zveřejňují podmínky pro poskytování úvěrů a přijímání vkladů. Organizace při sestavování svého plánu hospodářského a sociálního rozvoje a ve své činnosti vychází z těchto podmínek a z ujednání s bankou. Změny podmínek banky se vztahují pouze na nově poskytované úvěry a nově přijímané vklady, pokud se banka a organizace nedohodnou jinak.

§ 4

(1) Banka poskytuje úvěry na smluvním základě. V úvěrových smlouvách dohodne banka s organizací kromě podmínek uvedených v zákoně 4) zvláštní podmínky pro poskytování jednotlivých úvěrů a jejich zajištění, postup při neplnění podmínek úvěrové smlouvy a při řešení sporných otázek vzniklých při plnění úvěrové smlouvy.

(2) Organizace předkládá bance, u které čerpá úvěr, podklady dohodnuté v úvěrové smlouvě potřebné k ověření materiálové zajištěnosti úvěru a jeho návratnosti a umožňuje bance ověřit si tyto skutečnosti v organizaci.

ČÁST DRUHÁ

Úvěry v československé měně

§ 5

(1) Banka poskytuje organizacím úvěry na rozvojové a provozní potřeby a úvěry na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků, zejména odběratelům na placení za dodávky a dodavatelům na jejich pohledávky po lhůtě splatnosti.

(2) Lhůty splatnosti úvěru sjednává banka s organizací v rámci maximálních lhůt, které stanoví Státní banka československá.

§ 6

Z úvěru platí organizace bance úrok. Úrokovou sazbu sjednává banka s organizací zejména se zřetelem k době splatnosti úvěru, zajištění jeho návratnosti celkovou úrovní hospodaření organizace a objektu úvěru v rámci přípustné odchylky od sazby úroku z úvěru, který Státní banka československá poskytuje bankám. Tuto odchylku, která vymezuje horní hranici úrokové sazby z úvěru, stanoví a opatřením ve Sbírce zákonů vyhlašuje 5) Státní banka československá.

§ 7

Úrokové sazby a lhůty splatnosti úvěrů dohodnuté v úvěrových smlouvách lze měnit jen dohodou mezi organizací a bankou.

ČÁST TŘETÍ

Devizové úvěry

§ 8

(1) Banka, které Státní banka československá udělila povolení k obchodování s devizovými hodnotami a k provádění platebního styku se zahraničím 6) (dále jen "devizový peněžní ústav"), poskytuje devizové úvěry v převoditelných rublech, v národních měnách států Rady vzájemné hospodářské pomoci a ve volně směnitelných měnách (dále jen "devizový úvěr").

(2) Devizový peněžní ústav poskytuje organizacím devizové úvěry na rozvojové záměry a rozvoj činností zajišťujících vyšší tvorbu devizových prostředků a devizové úvěry na řešení přechodného nedostatku devizových zdrojů v důsledku časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou devizových zdrojů.

§ 9

(1) Z devizového úvěru platí organizace úrok v měně poskytnutého úvěru, popřípadě v jiné měně dohodnuté s devizovým peněžním ústavem. Výši úrokové sazby stanoví devizový peněžní ústav podle úrokových sazeb na mezinárodních peněžních trzích v závislosti na druhu měny a lhůtě splatnosti úvěru.

(2) Státní banka československá usměrňuje podle vývoje národního hospodářství úrokové sazby z devizových úvěrů.


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

Splátky úvěrů na trvale se obracející zásoby poskytnuté před 1. lednem 1990 a postup při jejich úrokování se sjednávají mezi bankou a organizací vždy na období jednoho roku úvěrovou smlouvou; zásady pro úrokování stanoví Státní banka československá.

§ 11

Jiné právnické osoby než banka, které jsou oprávněny k přijímání vkladů od organizací a k poskytování úvěrů organizacím z vlastních nebo svěřených prostředků, 7) se při těchto činnostech řídí ustanoveními této vyhlášky.

§ 12

Zrušuje se vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách, ve znění vyhlášky č. 221/1988 Sb.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Předseda:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.

3) § 10 odst. 3 zákona č. 158/1989 Sb.

4) § 382a odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (úplné znění č. 80/1989 Sb.).

5) § 11 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb.

6) § 4 odst. 1 devizového zákona č. 162/1989 Sb.

7) § 14 zákona č. 158/1989 Sb.

Přesunout nahoru