Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 200/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu

Částka 38/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

200

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1989

o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky a ministerstva obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 se vypouští.

2. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Přípravné smlouvy

(1) Organizace uzavírají přípravné smlouvy, jejichž účelem je zlepšit uspokojování potřeb vnitřního trhu.

(2) Ve smlouvě organizace zpravidla

a) sjednávají podle potřeb pravidelného zásobování prodejen, popřípadě jiných organizačních jednotek odběratele, zásady pro sestavování objednávkového a rozvozového plánu,

b) sjednávají případy, kdy je možno učinit návrh smlouvy o dodávce výrobků (objednávku) telefonicky a způsob její evidence,

c) sjednávají postup při likvidaci zásob, které vznikly dodavateli v důsledku toho, že celkový objem dodávek nebo objem dodávek v určitém sortimentu výrobků, na které byly uzavřeny smlouvy o dodávce výrobků, byl nižší, než bylo předpokládáno v přípravné smlouvě; zejména dohodnou postup při organizování doprodejových akcí spotřebitelům,

d) sjednávají bližší podrobnosti o uplatňování a vyřizování reklamací.".

3. V § 5 se vypouští odstavec 2 a zrušuje se odkaz na poznámku č. 3, která se vypouští. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

4. V § 8 se vypouští poslední věta.

5. V § 9 věta druhá se za slovy "prodejny" vkládají slova "a zařízení závodního stravování. 1)".

6. § 10 se vypouští.

7. V § 11 odst. 1 se vypouští písmeno d).

8. V § 11 se vypouštějí odstavce 2 a 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců a vypouští se poznámka č. 4.

9. V § 14 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "pokud není ve zvláštním předpise 5) stanovena lhůta kratší"; zároveň se vypouští poznámka č. 5.

10. V § 15 odst. 2 se slovo "penále" nahrazuje slovem "zdržné". Poznámka č. 6 se označuje jako č. 2 a zní:

"2) § 13 vyhlášky Státní arbitráže ČSSR č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.".

11. § 17 se vypouští.

12. § 18 se vypouští.

13. Nadpis nad § 19 zní: "Dodávky státního podniku Balírny obchodu".

14. § 19 odst. 1 zní:

"(1) Z ustanovení této vyhlášky neplatí pro dodávky státního podniku Balírny obchodu ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) až c) a § 4 až 7, 9, 13 až 16.".

15. V § 19 se vypouštějí odstavce 2 a 4. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

16. § 21 se vypouští.

17. § 22 se vypouští.

18. § 23 se vypouští; zároveň se vypouští poznámka č. 7.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 (včetně poznámky 1) a § 3 nařízení vlády ČSSR č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.

Přesunout nahoru