Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 199/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků

Částka 38/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

199

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 18. prosince 1989

o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků, se mění takto:

1. § 1 odst. 1 písm. a) body 2 a 3 znějí:

"2. uskutečňované nakladatelstvím organizaci knižního velkoobchodu (dále jen "knižní velkoobchod") a organizaci knižního obchodu (dále jen "knižní obchod"),

3. uskutečňované knižním velkoobchodem knižnímu obchodu,".

2. V § 3 odst. 1 se výraz "nálepka" nahrazuje výrazem "štítek" a za slova "kódového čísla" se vkládá označení "ISBN".

3. V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova "bez porušení vnějšího obalu".

4. V § 6 se vypouští slovo "dodavateli".

5. § 7 se vypouští.

6. V § 8 se vypouštějí odstavce 1 a 3. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

7. § 8 se doplňuje novým písmenem g), které zní:

"g) určení, která technická jednotka je rozhodující.".

8. § 9 se vypouští.

9. § 10 odst. 1 věta druhá zní: "Není-li lhůta takto stanovena, předkládá odběratel poptávku ve lhůtách obvyklých.".

10. § 10 odst. 2 poslední věta zní: "Součástí poptávky je úplný rukopis v konečném znění a úplné výrobní podklady.".

11. § 10 odst. 3 zní:

"(3) Je-li poptávka technicky nevyjasněná nebo jinak nedostatečná nebo neúplná, postupují organizace obdobně podle § 152 odst. 3 zákona.".

12. § 11 odst. 1 věta druhá zní: "Návrh smlouvy je dodavatel povinen předložit ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě o přípravě dodávek, a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě obvyklé.". Zároveň se vypouští věta třetí.

13. V § 11 se vypouštějí odstavce 2, 3 a 5. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

14. V § 11 nově označeném odstavci 2 se označení "§ 153 odst. 2 písm. a)" nahrazuje označením "§ 153 odst. 3 písm. a)".

15. V § 13 se vypouští odstavec 4.

16. V § 14 odst. 2 se slovo "dvou" nahrazuje slovem "třech".

17. V § 14 se vypouštějí odstavce 4, 5 a 6.

18. V § 15 se slova "Nátisky ilustrací", "diazografické kopie" a "nátisky" nahrazují slovy "reprodukční kopie".

19. V § 16 odst. 1 se za slova "povinen provádět" vkládají slova "a v případě fotosazby vyznačit".

20. V § 17 odst. 2 se slova "nátisky a postupové barevné škály" nahrazují slovy "reprodukční kopie" a slovo "nátisky" slovy "reprodukčními kopiemi".

21. § 17 odst. 3 zní:

"(3) Dodavatel vrací výrobní podklady odběrateli nejpozději do 30 dnů od splnění dodávky. Pokud odběratel požaduje vrácení tiskových podkladů, uvede to v poptávce s určením, o které podklady se jedná a jmenovitě komu a kdy podklady vrátit.".

22. § 18 se vypouští.

23. V § 19 odst. 2 se slova "do 48 hodin" nahrazují slovy "následující pracovní den".

24. V § 19 odst. 3 se slova "mohou být" nahrazují slovem "budou".

25. § 20 odst. 2 zní:

"(2) Dodávka neperiodické publikace, jejíž náklad nepřesahuje počet 20 000 výtisků a hmotnost 2,5 t včetně obalu, musí být uskutečněna v jediné zásilce. V ostatních případech musí být dodávka expedována rovnoměrně v týdnech po sobě jdoucích.".

26. § 23 a 24 se vypouštějí.

27. § 28 se vypouští.

28. § 30 až 33 se vypouštějí.

29. § 36 zní:

"§ 36

K projednání požadavků knižního obchodu a k uzavírání hospodářských smluv organizuje knižní velkoobchod nákupní porady za účasti nakladatelství a knižního obchodu.".

30. § 37 se vypouští.

31. § 40 se vypouští. Zároveň se zrušuje poznámka č. 12.

32. § 44 se vypouští.

33. V poznámce č. 13 se slova "Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úřad pro tisk a informace" nahrazují slovy "registrující orgány".

34. V § 52 se vypouští odstavec 4.

35. V § 54 odst. 1 se za slovo "příloh" vkládají slova "s výjimkou části, která je podle dohody vyhrazena aktualitám".

36. V § 54 odst. 2 se za slovo "deníků," vkládají slova "u týdeníků do 1 měsíce a".

37. V § 54 se vypouští odstavec 3.

38. V § 60 se vypouští odstavec 1. Zároveň se odstavce 2, 3 a 4 označují jako odstavce 1, 2 a 3.

39. V § 61 se vypouští odstavec 3.

40. § 67 odst. 3 věta třetí zní: "U společensky významného periodického tisku určeného dohodou orgánů hospodářského řízení dodavatele a odběratele se rozvržení úhrady nákladů na předpokládanou remitendu, popřípadě na celou vzniklou remitendu, stanoví dohodou organizací.".

41. § 72 se vypouští.

42. V § 73 se vypouští odstavec 1. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

43. V § 74 se vypouští odkaz na poznámku č. 17, která se zároveň zrušuje.

44. V § 76 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Přesunout nahoru