Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 193/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani

Částka 38/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 28. prosince 1989,

kterou se provádí zákon o důchodové dani

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 27 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani (dále jen "zákon"):


§ 1

(k § 2 zákona)

Za společenské organizace [§ 2 odst. 1 písm. c) zákona] se považují i kulturní zařízení podnikových odborových orgánů, která mají právní subjektivitu.

§ 2, § 3zrušeno

§ 4

(k § 3 zákona)

Zařízením k výkonu činnosti u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona na území České a Slovenské Federativní Republiky se rozumí zejména staveniště, dílny, kanceláře, zařízení k těžbě přírodních zdrojů a další provozovny. Do doby trvání stálé provozovny se započítávají kalendářní dny. Přitom se pro účely vzniku stálé provozovny sčítají doby trvání činnosti, pokud nedojde k jejímu přerušení na dobu delší než 12 kalendářních měsíců následujících po sobě.

§ 5

(k § 4 zákona)

(1) U malých podniků a malých družstev, kterým bylo povoleno vést zjednodušené účetnictví, se ziskem rozumí rozdíl mezi příjmy a výdaji snížený o odpisy základních prostředků.

(2) Částkou, o kterou byly zvýšeny náklady v rozporu s právními předpisy, je i důchodová daň vybíraná v České a Slovenské Federativní Republice, která byla zaplacena za subjekty se sídlem nebo bydlištěm na území států, s nimiž Česká a Slovenská Federativní Republika sjednala smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byla tato daň zahrnuta do nákladů.

(3) Vztahují-li se náklady poplatníka jak na činnost zdaňovanou, tak i na činnost nezdaňovanou (správní, zájmovou apod.), uznávají se náklady při stanovení základu důchodové daně jen v té výši, v jaké připadají na činnost dani podrobenou. Nelze-li jejich výši z účetnictví ani z jiné prokazatelné evidence zjistit, stanoví se podle vhodného kritéria, např. zastavěné plochy, ujetých kilometrů, počtu pracovníků apod., nebo podle poměru příjmů ze zdanitelné a nezdanitelné činnosti.

(4) Za příjmy z licenčních a jim podobných poplatků [§ 4 odst. 7 písm. a) zákona] se považuje jakékoliv plnění peněžní i jiné, které se poskytuje za užití nebo za právo na užití patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů, návrhů, designů modelů, technických projektů a plánů, utajovaných vzorců nebo postupů, jakož i za užití nebo za právo na užití průmyslového, obchodního a vědeckého zařízení nebo za sdělení průmyslových, obchodních a vědeckých zkušeností.

(5) Za příjmy za technickou pomoc a služby [§ 4 odst. 7 písm. a) zákona] se považují příjmy za činnost technického charakteru spojené s dozorem, technickým poradenstvím, výcvikem, školením, instruktáží, průzkumem a výzkumem na místě, předáváním technické dokumentace a poskytováním dalších služeb technické povahy.

(6) Příjmy z provozovacích práv [§ 4 odst. 7 písm. b) zákona] se rozumí plnění jakéhokoli druhu, ať peněžní nebo jiné, které se poskytuje jako náhrada za užití práva veřejně provozovat divadelní, filmové, televizní a hudební dílo požívající autorskoprávní ochrany.

(7) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona se za náklady nutně vynaložené na dosažení a zajištění příjmů v České a Slovenské Federativní Republice považují i odpisy v rozsahu a do výše podle československého práva a přiměřená část celkových administrativních výloh vynaložených v cizině na zabezpečení příjmů v Československé socialistické republice.

(8) Základ důchodové daně podle § 4 odst. 7 písm. d) zákona se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona stanoví ve výši, které by z téže činnosti dosáhla organizace se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky. K jeho stanovení může být použito poměru zisku k nákladům nebo k hrubým příjmům u srovnatelných organizací nebo činností za předchozí kalendářní rok, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů.

§ 6

(k § 5 zákona)

Obchodní činností se podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona rozumí provozování maloobchodní a velkoobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování, veřejných ubytovacích služeb a služeb cestovnímu ruchu. Výrazem "převážně" se rozumí více než polovina tržeb z uvedených činností. Za služby veřejného stravování se nepovažuje závodní stravování.

§ 7

(k § 6 zákona)

(1) U poplatníků, pro které není stanoven ukazatel redukované výkony, se sleva (§ 6 odst. 1 zákona) vypočte podle podílu výkonů služeb vymezených v příloze této vyhlášky na celkových výkonech.

(2) Za poplatníky podle § 6 odst. 3 zákona se považují poplatníci, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností činí více než 60% z průměrného počtu všech pracovníků. Pro stanovení této hranice se pracovník se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením započítává třikrát.

(3) Za služby veřejnosti u Ústředí české advokacie a Ústředí slovenské advokacie se nepovažují advokátní, informační a jiné služby poskytované organizacím zařazené podle jednotné klasifikace výkonů do oboru 993.

§ 8

(k § 9 zákona)

(1) Sazba daně z objemu mezd podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona ve výši 20 % se vztahuje na část základu daně z objemu mezd, který připadá na druhy služeb a činností včetně podnikové společenské spotřeby 2) (dále jen "služby") uvedené v příloze této vyhlášky. Do této části základu daně z objemu mezd se zahrnují mzdové prostředky, které připadají na služby poskytované obyvatelstvu, organizacím a jejich pracovníkům.

(2) Část základu daně z objemu mezd se stanoví buď:

a) podle samostatně evidovaných mzdových prostředků za jednotlivé vnitřní strukturální jednotky poskytující uvedené služby zvýšené o podíl mzdových prostředků připadajících na vnitropodniková střediska včetně podnikové správy, které se podílejí na poskytování služeb, a to podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, popřípadě redukovaných výkonů těchto služeb na celkových redukovaných výkonech s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení), nebo

b) podle podílů výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, popřípadě redukovaných výkonů těchto služeb na celkových redukovaných výkonech s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení).

(3) Poplatník dohodne s orgánem vykonávajícím správu daně, zda bude použit výpočet podle odstavce 2 písm. a) nebo b); redukované výkony se uplatní u těch poplatníků, pro které je tento ukazatel stanoven.

§ 9

(k § 10 zákona)

Při výpočtu průměrného přepočteného počtu pracovníků včetně pracovníků se změněnou pracovní schopností se postupuje podle směrnice k státním statistickým výkazům za úsek Práce a mzdy. 3)

§ 10

(k § 11 zákona)

(1) V přihlášce k daňové registraci jsou poplatníci, u nichž předmětem důchodové daně jsou příjmy z trvalé hospodářské činnosti, povinni uvést:

a) název a sídlo organizace;

b) druh činnosti a datum zahájení činnosti;

c) název a adresu peněžního ústavu, u kterého byl otevřen účet a číslo účtu;

d) předpokládanou výši příjmů a výpočet důchodové daně v roce zahájení činnosti.

(2) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. i) zákona jsou povinni v přihlášce k daňové registraci uvést:

a) název a sídlo nebo bydliště v cizině a adresu stálé provozovny na území České a Slovenské Federativní Republiky;

b) jméno, příjmení a adresu osoby v České a Slovenské Federativní Republice působící, která je odpovědná za činnost stálé provozovny;

c) jméno, příjmení a adresu zmocněnce v České a Slovenské Federativní Republice pro doručování daňových a jiných písemností;

d) druh činnosti a datum zahájení činnosti;

e) název a adresu peněžního ústavu v České a Slovenské Federativní Republice, u kterého byl otevřen účet, a číslo účtu;

f) předpokládanou výši příjmů a výpočet důchodové daně v roce zahájení činnosti.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

2) Předpisy o financování některých zařízení společenské spotřeby a činností státních podniků a o fondu kulturních a sociálních potřeb.

3) Zvláštní publikace vydaná Federálním statistickým úřadem.


Příloha

Seznam druhů služeb a činností, u nichž se uplatňují slevy na důchodové dani a 20 % sazba daně z objemu mezd *)

Číslo oboruNázev
583 89kamenosochařství (pouze při uplatňování ceníku PaS)
687zakázkové polotovary a výrobky kloboučnické
702, 703, 705, 706zakázkové pletené a háčkované výrobky včetně malosériové výroby
v zakázkových provozovnách nepřesahující 500 kusů výrobků
711zakázková výroba knoflíků
703, 713 až 717, 733zakázkové šití prádla a oděvů včetně malosériové výroby
v zakázkových provozovnách nepřesahující 500 kusů výrobků
726 až 731, 793zakázková výroba obuvi včetně ortopedické
744 9z toho jen akvarijní služby
746zakázkové vyšívání
799práce písmomalířské včetně sítotisku a obnovovací nátěry nábytku
799 634 1sklenářské a rámovací práce, montáže těsnění oken a dveří
901provoz a správa komunikací kromě 901 1 - provoz a správa sítě železniční
903výkony veřejného stravování
911 6opravy a údržba rotačních čerpadel
914 83opravy chladícího nábytku pro distribuci - jen do 31. 12. 1990
917 22opravy a údržba automobilů osobních a jejich účelových modifikací
917 23opravy a údržba vozidel motorových jednostopých a jejich užitkových modifikací a návěsů
917 26opravy a údržba přívěsů k osobním automobilům
917 27opravy a údržba příslušenství k osobním automobilům a jejich užitkových modifikací
917 43opravy a údržba lodí sportovních
917 61, 62, 65opravy a údržba výtahů
918 11opravy a údržba elektrických motorů
918 12opravy a údržba zdrojů proudu rotačních
918 51opravy a údržba zdrojů proudu elektrochemických
918 65opravy a údržba sluchadel elektronických
918 9opravy a údržba rozhlasových, televizních a reprodukčních přístrojů a jejich příslušenství
919 14opravy vah pro domácnost
919 2opravy a údržba opticko-mechanických přístrojů bez oprav a údržby vah pro organizace
919 3opravy a údržba osobních počítačů
919 4opravy a údržba časoměrných přístrojů
921opravy a údržba ostatních spotřebních výrobků strojírenského průmyslu, tj. šicích strojů, elektrospotřebičů pro domácnost,
chladniček a mrazniček, praček a odstředivek, plynospotřebičů a dalších výrobků tohoto oboru
921 5, 6opravy a údržba strojů pro veřejné stravování, prodej a komunální služby (prádelenské a čistírenské stroje) - jen do 31. 12. 1990
922opravy pryžových výrobků
923opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu kromě -
923 21 - opravy beden
923 29 - opravy dřevěných palet
923 31 - opravy kartáčů pro technologické účely
924opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu
925opravy výrobků kožedělného průmyslu
926opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků, tj. hudebních nástrojů, sportovních potřeb,
školních a kancelářských potřeb, hraček, ortopedických a protetických výrobků a dalších výrobků tohoto oboru
932 21doprava nákladů silniční veřejné vnitrostátní
z toho: jen nákladní taxislužba
933 3výkony poštovní novinové služby
951osobní doprava
952výkony bytového hospodářství
953ubytovací služby
954služby cestovnímu ruchu
955provozní výkony městského hospodářství, tj. kominické služby, odvoz popela a odpadků,
odvoz fekálií, služby pro hygienu životního prostředí jiné, služby parkovišť a další služby patřící do oboru 955
961školské výkony a služby
962výkony kulturní činnosti kromě
962 3 - tvorba umělecká filmová
962 89 - výkony zařízení kulturních ostatních
962 9 - výkony propagace státní
964 56služby zdravotnicko-kosmetické
964 7péče lázeňská
965sociální péče
966výkony tělovýchovné a sportovní činnosti
968komunální osobní služby kromě 968 77 - výkony mikrografické
969půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a výkony samoobslužných provozů
974 77pronájmy místností a prostranství pro různé účely, tržištní služby
993advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti
996výkony společenských organizací
-ceny oprav a služeb pro obyvatelstvo schválené výměry příslušných národních výborů
včetně podnikových ceníků schválených výměry příslušných národních výborů
-statní obory podnikové společenské spotřeby

*) U osobních a opravárenských služeb se vztahuje na všechny organizace, které tyto služby provádějí podle ceníků PaS, u oboru 917 22, 23, 26 a 27 podle ceníků SAO a ostatních ceníků schválených v cenové působnosti příslušných národních výborů.

Přesunout nahoru