Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu

Částka 38/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 28. prosince 1989,

kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 26 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu (dále jen "zákon"):


§ 1

(k § 4 zákona)

(1) Obchodní činností se podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona rozumí provozování maloobchodní a velkoobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování, veřejných ubytovacích služeb a služeb cestovnímu ruchu. Výrazem "převážně" se rozumí více než polovina tržeb z uvedených činností. Za služby veřejného stravování se nepovažuje závodní stravování.

(2) Sazba odvodu z objemu mezd podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona ve výši 20 % se vztahuje na část základu odvodu z objemu mezd, který připadá na druhy služeb a činností včetně podnikové společenské spotřeby 1) (dále jen "služby"), uvedené v příloze této vyhlášky. Do této části základu odvodu z objemu mezd se zahrnují mzdové prostředky, které připadají na služby poskytované obyvatelstvu, organizacím a jejich pracovníkům.

(3) Část základu odvodu z objemu mezd se stanoví buď:

a) podle samostatně evidovaných mzdových prostředků za jednotlivé vnitřní organizační jednotky poskytující služby, zvýšený o podíl mzdových prostředků připadajících na vnitropodniková střediska včetně podnikové správy, která se podílejí na poskytování služeb, a to podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení), nebo

b) podle podílu výkonů těchto služeb na celkových výkonech v procentech, s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení).

(4) Organizace dohodne s orgánem vykonávajícím správu odvodů, zda bude použit výpočet podle odstavce 3 písm. a) nebo b).

§ 2

(k § 5 zákona)

Při výpočtu průměrného přepočteného počtu pracovníků se postupuje podle směrnice k státním statistickým výkazům za úsek Práce a mzdy. 2)

§ 3

(k § 7 zákona)

Částkou, o kterou byly zvýšeny náklady v rozporu s právními předpisy, je i daň vybíraná v Československé socialistické republice, která byla zaplacena za subjekty se sídlem nebo bydlištěm na území států, s nimiž Československá socialistická republika sjednala smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byla tato daň zahrnuta do nákladů.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Předpisy o financování některých zařízení společenské spotřeby a činností státních podniků a o fondu kulturních a sociálních potřeb.

2) Zvláštní publikace vydaná Federálním statistickým úřadem.


Příloha

Seznam druhů služeb a činností, u nichž se uplatňuje 20 % sazba odvodu z objemu mezd *)

Číslo oboruNázev
583 89kamenosochařství (pouze při uplatňování ceníku PaS)
687zakázkové polotovary a výrobky kloboučnické
702, 703, 705, 706zakázkové pletené a háčkované výrobky včetně malosériové výroby
v zakázkových provozovnách nepřesahující 500 kusů výrobků
711zakázková výroba knoflíků
703, 713 až 717, 733zakázkové šití prádla a oděvů včetně malosériové výroby
v zakázkových provozovnách nepřesahující 500 kusů výrobků
726 až 731, 793zakázková výroba obuvi včetně ortopedické
744 9z toho jen akvarijní služby
746zakázkové vyšívání
799práce písmomalířské včetně sítotisku a obnovovací nátěry nábytku
799 634 1sklenářské a rámovací práce, montáže těsnění oken a dveří
901provoz a správa komunikací kromě 901 1 - provoz a správa sítě železniční
903výkony veřejného stravování
911 6opravy a údržba rotačních čerpadel
914 83opravy chladícího nábytku pro distribuci - jen do 31. 12. 1990
917 22opravy a údržba automobilů osobních a jejich účelových modifikací
917 23opravy a údržba vozidel motorových jednostopých a jejich užitkových modifikací a návěsů
917 26opravy a údržba přívěsů k osobním automobilům
917 27opravy a údržba příslušenství k osobním automobilům a jejich užitkových modifikací
917 43opravy a údržba lodí sportovních
917 61, 62, 65opravy a údržba výtahů
918 11opravy a údržba elektrických motorů
918 12opravy a údržba zdrojů proudu rotačních
918 51opravy a údržba zdrojů proudu elektrochemických
918 65opravy a údržba sluchadel elektronických
918 9opravy a údržba rozhlasových, televizních a reprodukčních přístrojů a jejich příslušenství
919 14opravy vah pro domácnost
919 2opravy a údržba opticko-mechanických přístrojů bez oprav a údržby vah pro organizace
919 3opravy a údržba osobních počítačů
919 4opravy a údržba časoměrných přístrojů
921opravy a údržba ostatních spotřebních výrobků strojírenského průmyslu, tj. šicích strojů,
elektrospotřebičů pro domácnost, chladniček a mrazniček, praček a odstředivek,
plynospotřebičů a dalších výrobků tohoto oboru
921 5, 6opravy a údržba strojů pro veřejné stravování, prodej a komunální služby
(prádelenské a čistírenské stroje) - jen do 31. 12. 1990
922opravy pryžových výrobků
923opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu kromě -
923 21 - opravy beden
923 29 - opravy dřevěných palet
923 31 - opravy kartáčů pro technologické účely
924opravy výrobků textilního a konfekčního průmyslu
925opravy výrobků kožedělného průmyslu
926opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků, tj. hudebních nástrojů, sportovních potřeb,
školních a kancelářských potřeb, hraček, ortopedických a protetických výrobků a dalších výrobků tohoto oboru
932 21doprava nákladů silniční veřejné vnitrostátní
z toho: jen nákladní taxislužba
933 3výkony poštovní novinové služby
951osobní doprava
952výkony bytového hospodářství
953ubytovací služby
954služby cestovnímu ruchu
955provozní výkony městského hospodářství, tj. kominické služby, odvoz popela a odpadků, odvoz fekálií,
služby pro hygienu životního prostředí jiné, služby parkovišť a další služby patřící do oboru 955
961školské výkony a služby
962výkony kulturní činnosti kromě
962 3 - tvorba umělecká filmová
962 89 - výkony zařízení kulturních ostatních
962 9 - výkony propagace státní
964 56služby zdravotnicko-kosmetické
964 7péče lázeňská
965sociální péče
966výkony tělovýchovné a sportovní činnosti
968komunální osobní služby kromě 968 77 - výkony mikrografické
969půjčování předmětů dlouhodobé spotřeby a výkony samoobslužných provozů
974 77pronájmy místností a prostranství pro různé účely, tržištní služby
993advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti
996výkony společenských organizací
-ceny oprav a služeb pro obyvatelstvo schválené výměry příslušných národních výborů včetně
podnikových ceníků schválených výměry příslušných národních výborů
-statní obory podnikové společenské spotřeby

*) U osobních a opravárenských služeb se vztahuje na všechny organizace, které tyto služby provádějí podle ceníků PaS, u oboru 917 22, 23, 26 a 27 podle ceníků SAO a ostatních ceníků schválených v cenové působnosti příslušných národních výborů.

Přesunout nahoru