Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 191/1989 Sb.Vyhláška Československé komise pro atomovou energii, kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení

Částka 37/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.07.1997 (18/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

VYHLÁŠKA

Československé komise pro atomovou energii

ze dne 30. listopadu 1989,

kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení

Československá komise pro atomovou energii ve spolupráci s federálním ministerstvem paliv a energetiky stanoví podle § 21 zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení:


§ 1

Účel vyhlášky

Vyhláška stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení, včetně podmínek pro udělování oprávnění k výkonu činnosti a jejich přípravě.

§ 2

Základní pojmy

(1) Vybranými pracovníky jaderných zařízení (dále jen "vybraní pracovníci") se rozumí pracovníci organizací zajišťujících výstavbu a provoz jaderně energetických zařízení 1) a výzkumných jaderných zařízení, 2) jejichž pracovní činnost (funkce) má bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost a jejichž zvláštní odborná způsobilost byla ověřena úspěšným složením zkoušky před Státní zkušební komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení (dále jen "Státní zkušební komise").

(2) Zvláštní odbornou způsobilostí vybraných pracovníků se rozumí souhrn jejich odborných znalostí a schopností, které jsou z hlediska jaderné bezpečnosti předpokladem pro zajištění bezpečného provozu jaderného zařízení, zabránění nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce a nedovolenému úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření do životního prostředí.

§ 3

Pracovní činnosti

(1) Pracovní činnosti (funkce), které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost jaderně energetických zařízení, jsou pracovní činnosti (funkce) vykonávané:

a) směnovým inženýrem,

b) směnovým vědeckým vedoucím spouštění,

c) vedoucím reaktorového bloku,

d) operátorem primárního okruhu,

e) kontrolním fyzikem,

f) operátorem sekundárního okruhu.

(2) Pracovní činnosti (funkce), které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost výzkumných jaderných zařízení, jsou pracovní činnosti (funkce) vykonávané:

a) vedoucím směny,

b) vedoucím spouštěcí skupiny,

c) operátorem reaktoru,

d) kontrolním fyzikem.

§ 4

Ověřování zvláštní odborné způsobilosti

(1) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků probíhá formou zkoušky před Státní zkušební komisí. Zkouška se skládá z teoretické písemné a ústní části a praktické části. Podmínky a průběh zkoušky upravuje Zkušební řád Státní zkušební komise.

(2) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se provádí na základě žádosti organizace. Přihláška ke zkoušce musí obsahovat zejména:

a) osobní údaje vybraného pracovníka,

b) označení jaderného zařízení a příslušné pracovní činnosti (funkce),

c) potvrzení o absolvování předepsané teoretické a praktické přípravy vybraného pracovníka, výcviku na trenažeru a opakovacích školení,

d) potvrzení o absolvování rekvalifikačního výcviku při přechodu na vyšší funkci,

e) potvrzení o zdravotní způsobilosti vybraného pracovníka,

f) zvláštní žádost organizace o prodloužení doby platnosti oprávnění na čtyři roky.

Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků

§ 5

Vydávání oprávnění

(1) Československá komise pro atomovou energii (dále jen "Komise") na základě úspěšného složení zkoušky před Státní zkušební komisí vydává oprávnění k činnosti vybraných pracovníků (dále jen "oprávnění"). Oprávnění je vydáváno pro daný typ jaderného zařízení a stanovenou pracovní činnost (funkci).

(2) Oprávnění mohou být vybranému pracovníku, s výjimkou pro pracovní činnost (funkci) kontrolního fyzika, vydávána v posloupnosti:

a) pro jaderně energetická zařízení: operátor sekundárního okruhu, operátor primárního okruhu, vedoucí reaktorového bloku, směnový inženýr, popřípadě směnový vědecký vedoucí spouštění,

b) pro výzkumná jaderná zařízení: operátor reaktoru, vedoucí směny, popřípadě vedoucí spouštěcí skupiny.

(3) Podmínkou pro vydání oprávnění pro následující (vyšší) pracovní činnost a jí odpovídající funkci je vykonávání předcházející pracovní činnosti a jí odpovídající funkce po dobu nejméně jednoho roku.

(4) U nově budovaných jaderných zařízení může Komise na základě posouzení odůvodněné žádosti organizace udělit z ustanovení odstavců 2 a 3 výjimku.

§ 6

Platnost oprávnění

(1) Oprávnění je platné dva roky od data jeho vydání. Vybranému pracovníku, který trvale dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může Komise na základě zvláštní žádosti organizace a výborné klasifikace zkoušky před Státní zkušební komisí vydat oprávnění platné na dobu čtyř let.

(2) Po dobu platnosti oprávnění může Komise rozhodnout na základě opětovné žádosti organizace a úspěšného složení zkoušky před Státní zkušební komisí o prodloužení platnosti tohoto oprávnění na další dva nebo případně čtyři roky. V případě prodloužení platnosti oprávnění se jeho platnost posuzuje vzhledem k datu rozhodnutí o jejím prodloužení.

(3) Nevykonává-li vybraný pracovník po dobu delší než dva měsíce, avšak nepřesahující šest měsíců, pracovní činnost (funkci), pro niž mu bylo vydáno Komisí oprávnění, platnost tohoto oprávnění se podmínečně pozastavuje až do doby, než vybraný pracovník složí doplňující zkoušku před Státní zkušební komisí . V případě podmínečného pozastavení platnosti oprávnění se jeho platnost posuzuje vzhledem k datu rozhodnutí o jeho vydání.

(4) Oprávnění pozbývá platnosti:

a) uplynutím stanovené doby jeho platnosti aniž by byla předepsaným způsobem platnost prodloužena,

b) nevykonává-li vybraný pracovník pracovní činnost (funkci), pro niž mu bylo vydáno Komisí oprávnění , po dobu delší šesti měsíců.

(5) Při změně organizace, ve které pracuje příslušný vybraný pracovník, Komise na základě žádosti nové organizace rozhodne o platnosti oprávnění tohoto vybraného pracovníka.

§ 7

Odnětí oprávnění

(1) Nesplňuje-li vybraný pracovník požadavky zvláštní odborné způsobilosti, Komise rozhodne, aby mu bylo oprávnění odňato.

(2) Došlo-li zaviněním vybraného pracovníka k ohrožení nebo porušení jaderné bezpečnosti jaderného zařízení anebo z jiného důvodu, může Komise na základě žádosti organizace anebo návrhu inspektora jaderné bezpečnosti rozhodnout, aby vybranému pracovníku bylo oprávnění odňato.

§ 8

Povinnosti organizace

Organizace je povinna:

a) pověřit výkonem pracovních činností (funkcí), které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost jaderného zařízení, jen vybrané pracovníky mající platné oprávnění vydané pro daný typ jaderného zařízení a stanovenou pracovní činnost (funkci);

b) sledovat, zda vybraní pracovníci splňují po dobu platnosti jim vydaného oprávnění požadavky zvláštní odborné způsobilosti. V případě pochybnosti o splňování požadavků zvláštní odborné způsobilosti anebo jednání, jehož se dopustil vybraný pracovník a které svědčí o nesplňování požadavků zvláštní odborné způsobilosti, je organizace povinna neprodleně informovat Komisi;

c) neprodleně informovat Komisi o všech případech přerušení výkonu pracovní činnosti (funkce) vybraných pracovníků přesahujících dobu dvou měsíců a šesti měsíců a uvést důvody tohoto přerušení.

§ 9

Oprávnění organizace k přípravě vybraných pracovníků

(1) Organizace může provádět přípravu vybraných pracovníků pouze, má-li platné oprávnění k přípravě vybraných pracovníků.

(2) Oprávnění organizaci k přípravě vybraných pracovníků vydává a odnímá Komise n a základě žádosti organizace a po posouzení technického vybavení a odborné způsobilosti pracovníka organizace.

(3) Oprávnění vydané Komisí podle odstavce 2 je platné čtyři roky od data jeho vydání. Po dobu platnosti tohoto oprávnění může Komise rozhodnout na základě opětovné žádosti o posouzení technického vybavení a odborné způsobilosti pracovníků organizace o prodloužení platnosti oprávnění na další čtyři roky. V případě prodloužení platnosti oprávnění se jeho platnost posuzuje vzhledem k datu rozhodnutí o jejím prodloužení.

(4) Zjistí-li Komise závažné nedostatky v odborné přípravě vybraných pracovníků, rozhodne o odejmutí oprávnění organizace k přípravě vybraných pracovníků.

§ 10

Oprávnění pracovníka k odborné přípravě vybraných pracovníků

(1) Pracovníci organizace oprávněné k přípravě vybraných pracovníků, kteří mají provádět odbornou teoretickou a praktickou přípravu vybraných pracovníků, mohou vykonávat tuto činnost pouze po posouzení jejich odborné způsobilosti Státní zkušební komisí a po vydání zvláštního oprávnění k odborné přípravě vybraných pracovníků Komisí.

(2) Žádost o posouzení odborné způsobilosti pracovníků . uvedených v odstavci 1 Státní zkušební komisí a vydání zvláštního oprávnění k odborné přípravě vybraných pracovníků Komisí předkládá organizace provádějící přípravu vybraných pracovníků.

§ 11

Evidence oprávnění

Evidenci oprávnění vybraných pracovníků, oprávnění organizací k přípravě vybraných pracovníků a oprávnění pracovníků k odborné přípravě pracovníků provádí Komise.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

(1) Žádosti organizací podle této vyhlášky se doručují Komisi. Žádost organizace o prodloužení platnosti oprávnění musí být doručena Komisi nejpozději dva měsíce před uplynutím stanovené doby platnosti oprávnění.

(2) Na vydání jednotlivých druhů oprávnění, udělování výjimek a posuzování platnosti těchto oprávnění Komisí se nevztahují obecné předpisy ok správním řízení.

§ 13

(1) Platnost oprávnění vybraných pracovníků vydaných Komisí před dnem nebytí účinnosti této vyhlášky zůstává nedotčena.

(2) Organizace jsou povinny nejpozději do 31. května 1990 požádat Komisi o ověření zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků, kteří dosud nepodléhali ověření zvláštní odborné způsobilosti Státní zkušební komisí a o vydání příslušného oprávnění Komisí.

(3) Organizace provádějící přípravu vybraných pracovníků jaderných zařízení jsou povinny nejpozději do 31. května 1990 požádat Komisi o vydání oprávnění k přípravě vybraných pracovníků a o posouzení odborné způsobilosti jejich pracovníků provádějících odbornou teoretickou a praktickou přípravu vybraných pracovníků Státní zkušební komisí a o vydání jim oprávnění k odborné přípravě vybraných pracovníků Komisí.

§ 14

Zrušuje se směrnice Československé komise pro atomovou energii č. 1 ze dne 12. března 1985, kterou se stanoví způsob, lhůty a podmínky ověřování zvláštní způsobilosti vybraných pracovníků včetně vydávání a odnímání oprávnění k jejich činnosti, registrovaná ve Sbírce zákonů ČSSR částka 19 ze dne 16. srpna 1985.

§ 15

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Předseda:

Ing. Havel DrSc, v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 výnosu ČSKAE č. 2/1978 o zajištění jaderné bezpečnosti při navrhování, povolování a provádění staveb s jaderně energetickým zařízením (reg. částka 28/1978 Sb.).

2) § 3 odst. 1 výnosu ČSKAE č. 9/1985 o zajištění jaderné bezpečnosti výzkumných jaderných zařízení (reg. částka 11/1985 Sb.).

Přesunout nahoru