Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 185/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky

Částka 37/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 02.11.1989
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

185

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. listopadu 1989

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky


Dne 3. května 1989 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky.

Se smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Berlíně dne 2. listopadu 1989.


Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 19 dnem 2. listopadu 1989.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

JUDr. Johanes v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky

Československá socialistická republika a Německá demokratická republika, dále vysoké smluvní strany,

u vědomí společné zodpovědnosti za mírovou budoucnost, další upevnění bratrského přátelství a těsného spojenectví mezi oběma státy a jejich národy, v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 3. října 1977,

vycházejíce z velkého významu, jaký má další prohloubení jejich přátelských vztahů a všestranné spolupráce jako sousedních socialistických států a spojenců v rámci Varšavské smlouvy pro posílení socialismu, pro zajištění míru a bezpečnosti v Evropě,

přesvědčeny o významné úloze mladé generace při upevňování přátelských vztahů mezi socialistickými státy a při dalším sbližování svých národů i při prohlubování socialistické ekonomické integrace,

vedeny přáním dále rozvíjet přátelskou spolupráci, vzájemné styky a osobní přátelství mezi dětmi a mládeží a obohacovat je obsahem a formou v souladu s novými požadavky společenského vývoje v obou státech,

uznávajíce zvláštní důležitost, jaká náleží prohloubení vlastenecké a internacionalistické výchovy dětí a mládeže v duchu pokrokových tradic dějin vztahů mezi národy obou států, obzvláště dějin dělnického hnutí a společného protifašistického boje,

majíce na paměti rostoucí význam těsnější spolupráce socialistických svazů mládeže obou států pro posílení socialismu, pro mír, odzbrojení a porozumění mezi národy,

se dohodly takto:

Článek 1

Tato smlouva se sjednává za účelem další všestranné podpory, upevnění a prohloubení internacionalistického svazu mládeže Československé socialistické republiky a mládeže Německé demokratické republiky a k vytvoření nového základu pro vyšší úroveň spolupráce mládeže.

Článek 2

Vysoké smluvní strany budou podporovat rozvoj forem a metod přátelské spolupráce a vytváření mnohotvárných osobních styků mezi dětmi a mládeží ve všech společenských oblastech těsnou spoluprací příslušných státních orgánů, organizací a institucí, jakož i společenských organizací, zvláště Socialistického svazu mládeže a Svobodné německé mládeže.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou působit, aby v souladu s obsahem a formami spolupráce dohodnutými v této smlouvě mladá generace Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky:

usilovala o udržení míru ve světě a o zabránění jaderné válce, o prosazování mírové politiky států socialistického společenství i o posílení a ochranu socialismu,

pociťovala zodpovědnost za další utváření socialistické společnosti a přispívala činorodě a tvořivě k uskutečňování politiky Komunistické strany Československa a Jednotné socialistické strany Německa,

ještě plněji využívala možností socialistické demokracie a přispívala aktivně k rozvoji národního hospodářství obou států,

jednala v duchu socialistického vlastenectví a proletářského internacionalismu, hájila a prohlubovala přátelství se Sovětským svazem a dalšími státy socialistického společenství a aktivně uskutečňovala protiimperialistickou solidaritu,

zachovávala a rozvíjela revoluční tradice mezinárodního dělnického hnutí i cenné kulturní a pokrokové historické dědictví národů obou států, vážila si přínosu českého a slovenského lidu, jakož i německých antifašistů k vítězství nad fašismem a přispívala vlastním aktivním jednáním k posílení přátelství a spolupráce národů obou států,

vystupovala proti působení ideologie a politiky imperialismu, militarismu a revanšismu a aktivně se podílela na celosvětovém boji za pokrok a sociální spravedlnost.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou i nadále považovat za základ rozvoje všestranné spolupráce mladé generace obou států spolupráci mezi socialistickými svazy mládeže na základě dohod, které jsou mezi nimi uzavírány.

Vysoké smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností z účasti mladé generace a socialistických svazů mládeže na budování socialistické společnosti v obou státech, jakož i její aktivitu v politické, společenské, hospodářské, kulturní a vědecké oblasti. Zvláště budou sledovat otázky tvůrčí práce mládeže, zlepšování pracovních a životních podmínek mládeže, využívání jejího osobního volna a podílu na tvorbě a ochraně životního prostředí.

Podpoří spolupráci a koordinované vystupování socialistických svazů mládeže obou států v rámci mezinárodního dětského, mládežnického a studentského hnutí.

Vysoké smluvní strany budou podporovat činnost Organizace spojených národů, jejích odborných organizací a dalších mezinárodních organizací za účelem uskutečňování základních demokratických práv mladé generace.

Článek 5

Vysoké smluvní strany budou podporovat činnost socialistických svazů mládeže zaměřenou na setkávání mezi mladými poslanci zastupitelských sborů všech stupňů a na prohlubování výměny zkušeností ze zastupování společenských zájmů mladé generace.

Článek 6

Vysoké smluvní strany budou napomáhat širšímu rozvoji decentralizované spolupráce, především prohlubování družebních vztahů mezi kraji, okresy, městy, institucemi, školami a školskými zařízeními, podniky a pracovními kolektivy. Zvláštní pozornost bude přitom věnována všestranné výměně zkušeností mezi mladými pracujícími z průmyslu a zemědělství, odboráři, studenty, vědci, umělci a sportovci a pořádání přátelských setkání mládeže obou států.

Článek 7

Vysoké smluvní strany budou usilovat, aby přímých styků mezi podniky, družstvy a jinými organizacemi v průmyslu a zemědělství bylo využíváno k dalšímu prohlubování spolupráce a hospodářských iniciativ mládeže v oblasti výroby, vědy a techniky. Zvláštní pozornost bude věnována otázkám automatizace a robotizace, mikroelektroniky a výpočetní techniky, biotechnologie, vývoji postupů vedoucích k úsporám materiálů, surovin a energie, tvorbě a ochraně životního prostředí, jakož i progresivním oborům v zemědělství, lesním a vodním hospodářství a potravinářském průmyslu. Vysoké smluvní strany budou podporovat výměnu mladých kvalifikovaných dělníků, techniků a vědců a jejich vzájemnou účast na vědeckotechnické tvořivosti mládeže. Ve spolupráci s odborovými organizacemi obou států budou podporovat výměnu zkušeností mezi mladými pracujícími.

Vysoké smluvní strany budou podporovat spolupráci mládeže při řešení společných výrobních, vědeckých a racionalizačních úkolů ve všech oblastech národního hospodářství. Budou napomáhat uskutečňování výměny učňů v rámci výrobní praxe, rozvoji společných iniciativ i organizování společné práce v mládežnických kolektivech v oblasti výroby, vědy a techniky. Budou v souladu s vnitrostátními právními předpisy podporovat možnost krátkodobé pracovní činnosti mladých v druhém státě v době jejich dovolené.

Článek 8

Vysoké smluvní strany budou podporovat prohlubování spolupráce mládeže na základě dohod mezi orgány a organizacemi Revolučního odborového hnutí a Svobodného německého odborového svazu.

Vysoké smluvní strany budou podporovat širší zapojení mladých odborářů do výměny při dovolených mezi odborovými organizacemi obou států. Rovněž budou podporovat rozvoj prázdninové výměny dětí na úrovni organizací i využívání volných kapacit v odborářských zotavovnách ke společným pobytům mládeže.

Článek 9

Vysoké smluvní strany budou podporovat další rozvoj mládežnické turistiky a rozšiřování výměn mládeže jako významných prostředků politicko-výchovného působení na mladou generaci.

Vysoké smluvní strany budou v rámci svých možností vytvářet podmínky pro vzájemné rozšiřování výměny mládeže, s cílem prohlubovat znalosti jazyků, kultury a dějin obou států, přímé kontakty mládeže, jakož i umožňovat vzájemné prázdninové pobyty v rodinách. Budou rovněž podporovat spolupráci mládežnických turistických organizací, rozvoj a užívání společných zařízení mládežnické turistiky v obou státech.

Článek 10

Vysoké smluvní strany budou v zájmu zdravého rozvoje mladé generace podporovat spolupráci mezi všemi stupni sportovních a tělovýchovných organizací a zařízení obou států. Budou napomáhat výměně zkušeností a znalostí ze sportovní činnosti v průmyslových a zemědělských podnicích a závodech, v sídlištních celcích a střediscích pro dovolenou a rekreaci, jakož i rozšiřování zapojení mladé generace do pravidelného sportování.

Vysoké smluvní strany budou napomáhat širokému využití možností spolupráce při výchově mladých sportovců, v organizování sportovních soutěží dětských a mládežnických družstev. Budou rovněž podporovat výměnu zkušeností v oblasti výkonostního a vrcholového sportu.

Článek 11

Vysoké smluvní strany v rámci svého úsilí o zachování míru a mezinárodní bezpečnosti budou podporovat aktivní úlohu mládeže při zajišťování obranyschopnosti obou států a přátelství mladých příslušníků ozbrojených sil obou států. Rovněž budou podporovat činnost Svazu pro spolupráci s armádou Československé socialistické republiky a Společnosti pro sport a techniku Německé demokratické republiky při branně politické a branně sportovní výchově, při předvojenském výcviku mládeže i v popularizaci jednotlivých druhů sportu rozvíjených těmito organizacemi.

Článek 12

Vysoké smluvní strany budou podporovat činnost Československého svazu protifašistických bojovníků a Výboru bojovníků protifašistického odboje Německé demokratické republiky při výchově mladého pokolení. Za tím účelem budou napomáhat setkáním kolektivů mládeže obou států, které jsou nositeli jmen antifašistů a osobností, které výrazně přispěly k založení a rozvoji Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky.

Článek 13

Vysoké smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti základního, středního a vysokého školství s cílem dále upevňovat přátelské svazky mezi žáky, učni, studenty a mladými učiteli obou států, prohlubovat jejich znalosti o životě v druhém státě, jakož i obohacovat tuto spolupráci novými obsahy, formami a metodami.

Vysoké smluvní strany budou svoji pozornost zaměřovat na prohlubování přímých styků mezi základními, středními a vysokými školami zvláště v pohraničních krajích.

Vysoké smluvní strany budou podporovat spolupráci při přípravě a dalším vzdělávání studentů, mladých učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol. Budou vytvářet podmínky pro další zdokonalování všestranné přípravy studentů bohemistiky, slovakistiky a germanistiky.

Vysoké smluvní strany budou podporovat společnou účast na řešení vědeckovýzkumných a vývojových úkolů ve vědě, technice a výrobě, v průmyslu, stavebnictví a v zemědělství v rámci národních studentských soutěží, pořádání společných studentských konferencí, jakož i výměnné kolektivní a individuální studentské brigády.

Vysoké smluvní strany budou napomáhat vědecké spolupráci v oblasti výzkumné činnosti zaměřené na problematiku mládeže na základě dohod mezi příslušnými vědeckými pracovišti obou států.

Článek 14

Vysoké smluvní strany budou podporovat těsnou spolupráci mládeže v oblasti kultury a umění, v rámci účasti mladých pracovníků kultury, jednotlivců i souborů při kulturní výměně mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, zvláště při provádění dnů kultury mezi oběma státy. Budou podporovat společnou tvůrčí činnost mladých umělců a talentované mládeže.

Vysoké smluvní strany budou podporovat přímé styky mezi uměleckými vysokými a odbornými školami i v rámci družebních styků mezi kulturními domy, kluby mládeže a dalšími kulturními zařízeními pro mládež.

Článek 15

Vysoké smluvní strany budou napomáhat tomu, aby zpravodajství v hromadných sdělovacích prostředcích o životě mládeže druhého státu bylo systematické a obsahově bohaté. Budou podporovat přímou spolupráci mezi redakcemi mládežnických novin a časopisů, zvláště pravidelnou výměnu novinářů i informací, tiskových a fotografických materiálů. Budou podporovat rovněž rozvoj přímé spolupráce mezi mládežnickými redakcemi rozhlasu a televize obou států i výměnu a společnou produkci rozhlasových a televizních programů pro mládež.

Vysoké smluvní strany budou usilovat o větší zapojení mladých novinářů do spolupráce mezi hromadnými sdělovacími prostředky obou států. Budou podporovat spolupráci nakladatelství knih pro děti a mládež.

Článek 16

Vysoké smluvní strany vytvoří Radu přátelství jako společný koordinační orgán. Rada bude hodnotit stav provádění této smlouvy a předkládat státním orgánům, institucím a společenským organizacím doporučení k rozvoji spolupráce mezi mládeží obou států.

Rada bude složena na základě rovnosti ze zástupců socialistických svazů mládeže, státních orgánů, institucí a dalších společenských organizací Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, jichž se tato smlouva dotýká. Každá z vysokých smluvních stran jmenuje spolupředsedu Rady. Zasedání Rady se budou konat každoročně střídavě v Československé socialistické republice a Německé demokratické republice.

Článek 17

V příslušných smluvních dokumentech, které budou k zajištění závazků vyplývajících z této smlouvy i z jiných smluv, dotýkajících se její působnosti, uzavírat příslušné orgány, organizace a instituce obou států, budou upraveny i otázky finančního a materiálového zabezpečení jednotlivých oblastí spolupráce.

Článek 18

Tato smlouva se nedotýká práv a povinností vyplývajících z jiných mezinárodních smluv platných mezi oběma státy.

Článek 19

Tato smlouva podléhá ratifikaci a nabývá platnosti dnem výměny ratifikačních listin.

Článek 20

Tato smlouva se uzavírá na dobu deseti let. Její platnost se mlčky prodlužuje vždy o dalších pět let, neoznámí-li písemně jedna z vysokých smluvních stran nejméně šest měsíců před uplynutím platnosti svůj úmysl smlouvu vypovědět.

Dáno v Praze dne 3. května 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:
Miloš Jakeš v. r.
Vasil Mohorita v. r.
Marián Čalfa v. r.

Za Německou demokratickou republiku:
Erich Honecker v. r.
Eberhard Aurich v. r.
Hans Sattler v. r.

Přesunout nahoru