Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/1989 Sb.Vyhláška předsedy Státní banky československé o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb

Částka 2/1989
Platnost od 14.02.1989
Účinnost od 01.03.1989
Zrušeno k 01.04.1990 (31/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

VYHLÁŠKA

Předsedy Státní banky československé

ze dne 28. prosince 1988

o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb

Předseda Státní banky československé stanoví podle § 7 odst. 5 písm. b) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

(1) Devizové banky a devizová místa 1) vybírají při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb poplatky, náhrady a paušály náhrad (dále jen "poplatky") podle této vyhlášky a sazebníku, který je uveden v příloze.

(2) Za operace uvedené v odstavci 1 se vybírají poplatky procentní sazbou z hodnoty operace vyjádřené v penězích nebo pevnou sazbou, a to započtením na částku (srážkou z částky), výběrem z účtu, v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Není-li možné vybrat poplatek započtením na částku docházející ze zahraničí nebo výběrem z účtu, kterého se operace týká, požaduje se zaplacení poplatku v hotovosti nebo bezhotovostním převodem.

(3) Ve všech případech, kdy se poplatek vybírá započtením na částku znějící na zahraniční měnu nebo výběrem z účtu vedeného v zahraniční měně, přepočítávají se poplatky uvedené v sazebníku v československých korunách na zahraniční měnu.

§ 2

(1) Poplatky stanovené v československých korunách v položkách 7, 15, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 37 a 38 sazebníku se na zahraniční měnu nepřepočítávají a hradí se v československých korunách. Poplatky stanovené v československých korunách v položkách 35, 40, 41 a 42 sazebníku mohou být uhrazeny v československých korunách nebo v zahraniční měně.

(2) Poplatky stanovené procentní sazbou se vybírají v zahraniční měně nebo z korunové protihodnoty vzniklé přepočtem zahraniční měny na československé koruny nebo na odběrní poukazy PZO Tuzex kursem použitým pro příslušný druh operace. Poplatky se zaokrouhlují tak, aby částka v československých korunách přijímaná, vyplácená nebo zúčtovaná na účet zněla na celé československé koruny a u odběrních poukazů PZO Tuzex na 0,50 Kčs nebo na celé Kčs.

(3) Poplatky a náhrady podle položky 34 a náhrady manipulačních výloh podle položky 39 sazebníku mohou devizové banky vybírat v dohodě s československými a zahraničními organizacemi formou čtvrtletního, popřípadě ročního paušálu s přihlédnutím k předpokládanému počtu případů.

(4) Od československých organizací mohou devizové banky vybírat paušál ve výši maximálně 1 %. z obratu devizových operací; kromě paušálu se vybírají provize zahraničních bank za prodané cestovní šeky bank nesocialistických států a Národní banky Jugoslávie, poplatky za dokumentární akreditivy (položka 11 sazebníku), poplatky za záruky (položka 12 sazebníku), za storna dovozních inkas s následným akceptem (položka 15 sazebníku), za směnečné operace (položky 16 a 19 sazebníku), poplatky za ostatní bankovní operace (položky 32 a 38 sazebníku) a za zvláštní služby (položky 40 a 42 sazebníku). Poplatek ve výši 1 %. může být vybírán čtvrtletně nebo ve lhůtách dohodnutých s československými organizacemi .

§ 3

U speciálních zahraničních operací prováděných na účtech devizových cizozemců nebo ve spojitosti s vedením těchto účtů mohou devizové banky vybírat poplatek odpovídající výši poplatků vybírané zahraniční bankou.

§ 4

Ve vztahu k zahraničním subjektům mohou devizové banky s ohledem na zájmy československého devizového hospodářství a s přihlédnutím k zásadám reciprocity používat pro jednotlivé druhy směnárenských a zahraničních operací sazby poplatků odchylné od sazebníku , a to ve výši odpovídající poplatkům vybíraným zahraničními bankami.

§ 5

U vývozních dokumentárních akreditivů, kde je stanovena podmínka, že akreditivní poplatky mají být přeneseny na československou organizaci, vybírají se tyto poplatky od československé organizace mimo paušál dohodnutý podle § 2 odst. 4, a to ve výši, v jaké by byly účtovány zahraniční bance.

§ 6

Pokud devizové banky vstupují do závazku na základě dispozice zahraničního příkazce a poplatky jdou k tíži československé organizace, vybírají se poplatky od československé organizace v příslušné zahraniční měně ve výši poplatků účtovaných zahraničními bankami.

§ 7

U operací prováděných n a devizových účtech československých organizací lze vybírat poplatky podle vzájemně dohodnutých podmínek.

§ 8

Při směnách deviz za valuty a naopak se vybírá poplatek ve výši kursovní srážky (ažio), která představuje kursovní rozdíl mezi směňovanými hodnotami .

§ 9

Směnárenské zahraniční operace neuvedené v sazebníku se provádějí bez poplatků. Sazby stanovené sazebníkem se považují za maximální a devizové banky mají právo je snížit nebo od jejich výběru upustit.

§ 10

Kromě poplatků stanovených sazebníkem se účtují i náklady vzniklé v důsledku zvláštních požadavků devizového cizozemce nebo devizového tuzemce, kterým devizová banka vyhověla, a náklady účtované zahraničními bankami; na tyto náklady musí devizová banka devizového cizozemce nebo devizového tuzemce předem upozornit.

§ 11

Zrušuje se sazebník poplatků a náhrad při provádění směnárenských a zahraničních operací, při vedení účtů v zahraniční měně a v odběrních poukazech PZO Tuzex Státní bankou československou a jí pověřenými devizovými bankami a devizovými místy ze dne 12. června 1981 č. R - 27/1981, registrovaný v částce 18/1981 Sbírky zákonů a oddíly B, C, D sazebníku poplatků a náhrad při provádění platebního styku, operací s cennými papíry a úschov hodnot ze dne 21. března 1978 č. R - 21/1978, registrovaného v částce 16/1978 Sbírky zákonů.


§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1989.


Předseda: Ing. Potáč v. r.


Příloha

Sazebník poplatků, náhrad a paušálů náhrad při provádění zahraničních, směnárenských a jiných bankovních operací a služeb

Položka OperacePoplatek
I. Nákup valut a deviz a šeků na Kčs vydaných československými bankami
1. Valuty, devizy (šeky, cestovní akreditivy a jiné platební dokumenty znějící na zahraniční měnu, včetně jejich inkasa) a šeky na Kčs,
vydané československými bankami vyplácené v Kčs, odběrních poukazech PZO Tuzex nebo v zahraniční měně nebo připisované na účty
v Kčs, odběrních poukazech PZO Tuzex nebo v zahraniční měně
1 %
minimálně5 Kčs
maximálně300 Kčs
2. Málo poškozené valuty10 %
II. Prodej valut a deviz
3.Valuty a devizy (šeky a cestovní akreditivy znějící na zahraniční měnu) prodávané devizovým tuzemcům a devizovým cizozemcům1 %
minimálně 20 Kčs
maximálně 300 Kčs
Tyto poplatky se vybírají také při výplatách:
a) devizovým cizozemcům za nespotřebované Kčs pocházející ze směny valut a deviz v rámci zpětné výměny a výplaty devizových prostředků z jiných titulů,
b) na vrub limitu nebo plánu organizací,
c) valut a šeků na vrub účtu v zahraniční měně,
d) devizových prostředků účelově určených na cestu do zahraniční.
4.Cestovní šeky Národní banky Jugoslávie - dotace devizovým bankám a devizovým místům z kursovní hodnoty 1/2 %
III. Úhrady ze zahraničí v zahraničních měnách a v Kčs
krytých zahraničními měnami
5. Úhrady došlé prostřednictvím zahraničních bank nebo zvláštních účtů vyplácené (zasílané) v Kčs nebo odběrních poukazech PZO Tuzex
nebo připisované na účty v Kčs, odběrních poukazech PZO Tuzex nebo zahraniční měně
1/2 %
minimálně5 Kčs
maximálně300 Kčs
Poplatky z došlých úhrad se vybírají takto:
a) z úhrad došlých bez výloh pro příjemce účtuje poplatek k tíži zahraniční banky devizová banka, jejímž prostřednictvím úhrada došla,
b) při úhradách došlých prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. Praha a Živnostenské banky, n. p. Praha a vyplácených
pobočkami Státní banky československé účtuje poplatek Státní banka československá; provádí-li Československá obchodní banka, a. s. Praha
nebo Živnostenská banka, n. p. Praha přímé zúčtování ve prospěch účtů československých organizací, účtují poplatky za likvidaci úhrad
podle tohoto sazebníku přímo tyto banky,
c) při výplatě se vyplácená částka snižuje o poplatek.
IV. Úhrady do zahraničí
6.Úhrady do zahraničí prováděné prostřednictvím zahraničních bank nebo zvláštních účtů 1/2 %
minimálně20 Kčs
maximálně300 Kčs
Poplatky při úhradách do zahraničí se vybírají takto:
a) při provádění mzdových převodů v rámci mezistátních dohod se vybírá za každou jednotlivou položku 10 Kčs,
b) u úhrad prováděných bez výloh pro příjemce se účtují příkazci kromě poplatků ještě výlohy zahraničních bank,
c) poplatek vybírá devizová banka, která přijímá příkaz k úhradě a poukazuje ho devizové bance, která úhradu do zahraničí provádí.
V. Devizové úhrady v tuzemsku
7.Dobropisy na nepřevoditelné korunové účty devizových cizozemců20 Kčs
8.Dobropisy v odběrních poukazech PZO Tuzex skládaných v hotovosti na účet v odběrních poukazech PZO Tuzex1 %
minimálně5 Kčs
9.Likvidace devizových úhrad z příkazů československých organizací samostatně devizově plánujících
ve prospěch fyzických osob (úspory z diet, platů, honoráře apod.)
k výplatě (zaslání) v Kčs, nebo v odběrních poukazech PZO Tuzex nebo k dobropisu na účet v Kčs,
v odběrních poukazech PZO Tuzex v zahraniční měně
1/2 %
minimálně5 Kčs
maximálně300 Kčs
VI. Dokumentární devizové operace
10.Dokumentární inkasa inkasní poplatek z částky3 ‰
minimálně120 Kčs
maximálně3 000 Kčs
Vybírá se i při vydávání dokumentů bez placení a při vrácení dokumentů.
11.Dokumentární akreditivy
a) otevření nebo potvrzení akreditivu za každé započaté čtvrtletí 3 ‰
minimálně120 Kčs
b) výplata akreditivu z každé vyplacené částky 3 ‰
minimálně 120 Kčs
c) změna podmínek akreditivu120 Kčs
d) přijetí směnky v rámci akreditivu měsíčně2 1/2 ‰
minimálně120 Kčs
e) odložená platba v rámci akreditivu měsíčně2 1/2 ‰
minimálně20 Kčs
f) oznámení (avizování) akreditivu2 ‰
minimálně120 Kčs
g) odesílání dokladů k inkasu nebo placení nebo přijetí v rámci akreditivu 3 ‰
minimálně120 Kčs
12.Záruky
Vystavení nebo potvrzení záruky za každé započaté čtvrtletí nebo podle zvláštního ujednání1/2 %
13.Neodvolatelné platební příkazy
a) otevření (avizování)2 ‰
minimálně120 Kčs
b) výplata3 ‰
minimálně120 Kčs
14.Inkaso s následným akceptem (promptní výplaty) se socialistickými státy při vývozu a dovozu 1 ‰
15.Storna dovozních inkas s následným akceptem za stornovanou položku20 Kčs
VII. Směnečná agenda se zahraničím
16.Výměna směnky, obstarání přijetí směnky, vrácení neprotestované i protestované směnky1 ‰
minimálně60 Kčs
17.Inkaso dovozní směnky2 ‰
minimálně60 Kčs
18.Odkup směnek před splatností a odprodej směnečné pohledávky do zahraničí (eskont směnek a forfait)
za každé tři měsíce jednorázově v zahraniční měně, na kterou zní směnka
1 ‰
manipulační poplatek za každou směnku v příslušné zahraniční měně20 Kčs
19.Zaručení přijatých dovozních směnek směnečných rukojemstvím (avalování) za rok2 %
nebo podle zvláštního ujednání
VIII. Úvěr
20.Úvěr na postoupené zahraniční pohledávky jednorázově v příslušné zahraniční měně při úvěru do 6 měsíců 2 %
při úvěru do 9 měsíců 3 %
21.Úvěr v zahraničních měnách československým expertům, kteří odjíždějí na pracovní cesty do zahraničí2 1/2 %
minimálně20 Kčs
IX. Úschova a správa cenných papírů a jiných hodnot a operace s cennými papíry
22.Za úschovu a správu ročně
a) tuzemských cenných papírů,
aa) akcií z nominální, popř. splacené hodnoty (s výjimkou akcií vlastního vydání, za které se poplatky neúčtují
do 100 000,- Kčs1 ‰
do 1 000 000,- Kčs1/4 ‰
nad 1 000 000,- Kčs1/10 ‰
minimálně20 Kčs
maximálně1 000 Kčs
ab) ostatních cenných papírů a jiných hodnot
z nominální hodnoty1/2 ‰
minimálně10 Kčs
b) zahraničních cenných papírů
ba) akcií a ukládacích cenných papírů z nominální hodnoty, popř. kursovní hodnoty, je-li vyšší než nominální hodnota 3 ‰
minimálně za každý druh3 Kčs
bb) akcií bez kursovní nebo nominální hodnoty za kus 0,60 Kčs
minimálně za každý druh 3 Kčs
bc) samostatných kupónů za kus0,20 Kčs
minimálně za každý druh1 Kčs
bd) losů - za kus0,30 Kčs
be) ostatních cenných papírů a jiných hodnot, např. pojistek, vkladních knížek
minimálně5 Kčs
maximálně 50 Kčs
za kus podle náročnosti úschovy a správy
23.Za úschovu a správu zahraničních cenných papírů a jiných hodnot uložených v cizině se zvyšují poplatky o50 %
Poplatky za úschovu cenných papírů a jiných hodnot jsou splatné ročně předem a při případném zrušení úschovy během roku se nevracejí.
Výjimečně v případech, kdy cenné papíry a jiné hodnoty neposkytují převoditelný výnos nebo jsou vůbec nevýnosné, jsou poplatky splatné
najednou za celou dobu úschovy a správy při jejich prodeji, vydání nebo jakémkoliv jiném jejich zhodnocení nebo po uvolnění,
popř. převodu jejich výnosů, jakož i při zrušení notářské nebo soudní úschovy.
24.Za otevření depozitního účtu při úschově a správě zahraničních a tuzemských cenných papírů a jiných hodnot
a) cenných papírů30 Kčs
b) jiných hodnot20 Kčs
25.Za mimořádný výpis z depozitního účtu za každou stránku 5 Kčs
26.Za depozitní změny z podnětu uložitele
a) cenných papírů10 Kčs
b) u jiných hodnot5 Kčs
27.Za evidenci vázaností z podnětu uložitele
jednorázově4 ‰
maximálně500 Kčs
28.Za obstarání umořovacího řízení cenných papírů z částky umořovacího vkladu2 %
minimálně10 Kčs
maximálně50 Kčs
29.Za obstarání inkasa cenných papírů a jiných hodnot , za inkaso jejich výnosů, upisovací práva, obstarání výměn, slosování apod.
a) tuzemských cenných papírů z nominální hodnoty, popř. kursovní hodnoty je-li vyšší než nominální hodnota1/2 ‰
minimálně5 Kčs
Provádí-li se inkaso cenných papírů a jejich výnosů ve funkci výplatního místa, tyto poplatky se nepočítají.
b) zahraničních cenných papírů z došlé úhrady nad 500,- Kčs10 ‰
při výnosu do 50,-Kčs minimálně2 Kčs
při výnosu od 51,- Kčs do 500,- Kčs minimálně5 Kčs
30.Za obstarání devizového povolení nebo devizového hlášení ohledně cenných papírů - podle pracnosti
minimálně10 Kčs
maximálně50 Kčs
31.Nákup a prodej cenných papírů
a) za nákup nebo prodej tuzemských cenných papírů (s výjimkou cenných papírů vlastního vydání, kdy je možno od účtování poplatku upustit)
z nominální hodnoty do 100 000,- Kčs1 ‰
minimálně100 Kčs
b) za obstarání nákupu zahraničních cenných papírů z nominální či kursovní hodnoty (je-li vyšší než hodnota nominální)10 ‰
minimálně20 Kčs
c) za obstarání prodeje zahraničních cenných papírů z hodnoty výnosu10 ‰
minimálně30 Kčs
X. Ostatní operace
32.Potvrzení krytí šeků vystavených vlastníkem
účtu1/4 %
minimálně10 Kčs
maximálně50 Kčs
33.Úhrada protihodnoty půjčky v zahraniční měně poskytnuté v mimořádných případech československým občanům v zahraničí 25 Kčs
34.Poskytnutí informací československým organizacím o zahraničních firmách získaných od zahraničních bank a informačních kanceláří za jednu informaci25 Kčs
35.Vystavení šekové knížky k devizovým účtům nebo k účtům vedeným v odběrních poukazech PZO Tuzex, platební nebo dispoziční karty 20 Kčs
36.Zásilka šeků do zahraničí na žádost fyzické osoby, vrácení neproplaceného platebního dokumentu 25 Kčs
37.Úhrada poplatku za víza na jeden cestovní doklad5 Kčs
38.Výplata depozitní stvrzenky, prodloužení devizového povolení k nákupu devizových prostředků pro cestu do zahraničí, opětovné potvrzení
vydaných devizových prostředků k cestě do zahraničí v celním a devizovém prohlášení
10 Kčs
XI. Náhrada manipulačních výloh
39.Z odměn a provizí zprostředkovatelských bank, poštovních, telegrafických a dálnopisných výloh, které devizová banka účtuje k tíži příkazce,
činí náhrada manipulačních výloh z účtované částky
10 %
XII. Zvláštní služby
40.Zvláštní služby požadované fyzickými osobami a organizacemi (např. za obsluhu po skončení pokladních hodin, nákup většího množství,
popř. i více druhů zahraničních mincí, vyhledávání dokladů v archivech, vyhotovování různých sestavení a výpisů z účtů na žádost
fyzické osoby, provedení finanční kompenzace fyzické osobě, obstarání individuálního devizového povolení, obstarání vývozního
prohlášení, vystavení náhradního valutového potvrzení, náročné intervence, urgence placení pohledávek, reaktivace případů vypuštěných z evidence)
nebo jimi zaviněné práce podle rozsahu času na tyto úkony vynaloženého za každou i započatou hodinu
30 Kčs
41.Vyhotovení fotokopie bankovního dokladu, vyhotovení mimořádného výpisu z účtu, sdělení zůstatku účtu dopisem 5 Kčs
42.Vedení trvalých příkazů devizových tuzemců a devizových cizozemců za rok60 Kčs

Poznámky pod čarou

1) § 7 a 8 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.

Přesunout nahoru