Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1989 Sb.Vyhláška Státní banky československé o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze

Částka 33/1989
Platnost od 15.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 09.04.1992 (147/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 17. listopadu 1989

o oběhu zákonných peněz a poskytování náhrady za poškozené peníze

Státní banka československá stanoví podle § 16 písm. b) a c) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:


Oběh peněz

§ 1

(1) Státní banka československá, banky, spořitelny, pošty a ostatní právnické osoby (dále jen "právnické osoby") a fyzické osoby jsou povinny přijímat platné československé bankovky (dále jen "bankovky") bez omezení.

(2) Právnické osoby jsou povinny přijímat platné československé mince (dále jen "mince") s výjimkou pamětních mincí bez omezení.

(3) Fyzické osoby jsou povinny přijímat mince s výjimkou pamětních mincí do částky 50,- Kčs, nejvýše však 10 kusů mincí téže hodnoty.

(4) Platné pamětní mince jsou povinny přijímat k výměně nebo při placení Státní banka československá, banky, spořitelny a pošty.

(5) Povinnost fyzických osob přijímat peníze podle odstavců 1 a 3 se vztahuje pouze na peníze neopotřebované a nepoškozené.

(6) Právnické osoby jsou povinny přijímat též peníze opotřebované oběhem (např. ušpiněné, pomačkané, natržené), pokud jsou celé a celistvé, je-li jimi placeno. Přijaté opotřebované peníze nelze vydávat zpět do oběhu.

§ 2

Výměnu peněz určitých hodnot za peníze jiných hodnot provádí Státní banka československá a banky. Podle stavu svých hotovostí a podle provozních podmínek provádějí výměnu též spořitelny a pošty.

§ 3

Balení peněz

(1) Předávají-li si právnické osoby peníze navzájem, nebo předávají-li fyzické osoby peníze právnickým osobám, roztřídí plátce předávané peníze podle jednotlivých hodnot. Bankovky téže hodnoty plátce páskuje do balíčků po 100 kusech a mince téže hodnoty balí do sáčků po 100 kusech nebo do svitků po 50 kusech. Bankovky musí být v balíčku srovnány podle stran a směru textu a uhlazeny. Z deseti plných balíčků bankovek téže hodnoty se vytvoří svazek bankovek.

(2) Na peněžních páskách a na sáčcích nebo svitcích s mincemi musí být vyznačen počet vložených kusů, jejich hodnota a úhrnná částka. Předává-li peníze právnická osoba, musí být peněžní pásky a sáčky nebo svitky s mincemi označeny jejím názvem a adresou.

(3) Předávají-li si právnické osoby oběhem opotřebované peníze odděleně od neopotřebovaných, označují balíčky opotřebovaných bankovek nebo sáčky s opotřebovanými mincemi textem "Neupotřebitelné peníze" nebo výrazným písmenem "N". Poškozené bankovky (§ 5), pokud jsou celé, se vkládají do balíčků peněz opotřebovaných.

§ 4

Padělané a pozměněné peníze

(1) Padělané, pozměněné nebo v tomto směru podezřelé peníze (dále jen "padělané peníze") odeberou právnické osoby na potvrzenku bez náhrady a zašlou je spolu s kopií potvrzenky Státní bance československé.

(2) V potvrzence se uvede příjmení a jméno toho, kdo padělané peníze předložil, jeho rodné číslo nebo datum narození, bydliště, číslo průkazu totožnosti, podle kterého byla totožnost ověřena, dále druh a hodnota bankovky, její série a číslo, u mincí hodnota a letopočet ražby.

(3) Právnické osoby plní zákonnou oznamovací povinnost 1) v případě zjištění padělaných peněz ohlášením případu okresní (obvodní) správě nebo jinému útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo prokurátorovi.

Výměna poškozených peněz a poskytování náhrady za peníze necelé

§ 5

(1) Peníze poškozené jinak než oběhem (např. bankovky ohořelé, roztržené, slepené, popsané, polité, promaštěné, vyprané a jiné, mince zkorodované, poleptané, poškozené žárem a jiné) vyměňují banky, spořitelny a pošty v jejich plné nominální hodnotě bez jakýchkoli srážek, nebo je přijímají při placení.

(2) Vyměňují se pouze ty peníze, u nichž nejsou pochybnosti o jejich pravosti. Má-li banka, spořitelna nebo pošta o pravosti peněz pochybnost, převezme je na potvrzenku a zašle je Státní bance československé.

§ 6

(1) Jestliže je k výměně nebo k vyměření náhrady předložena bankovka složená z více částí, je jako celek posuzována pouze tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, že jednotlivé části patří k sobě (např. podle čísla nebo podle tvaru okraje v místě roztržení). V pochybnostech se každá předkládaná část posuzuje samostatně.

(2) Za bankovky necelé, tj. takové, u nichž část schází, poskytují náhradu podle plošné výměry předloženého zbytku Státní banka československá, banky a spořitelny.

(3) Náhradu poskytují

a) ve výši nominální hodnoty bankovky, jestliže je předložen zbytek větší než tři čtvrtiny plošné výměry bankovky;

b) jedné poloviny nominální hodnoty, činí-li předložený zbytek polovinu až tři čtvrtiny plošné výměry bankovky;

c) ve výši jedné čtvrtiny nominální hodnoty, činí-li předložený zbytek více než čtvrtinu a méně než polovinu plošné výměry bankovky.

(4) Za zbytek bankovky menší než jedna čtvrtina plošné výměry se náhrada neposkytuje.

(5) Plošná výměra se počítá podle mřížek, které rozdělují plochu bankovky na 100 stejných políček.

(6) Do plošné výměry zbytku bankovky se započítávají políčka, která jsou zbytkem bankovky zakryta více než z jedné poloviny.

(7) Banky a spořitelny zasílají necelé bankovky, za které vyměřily náhradu, Státní bance československé, která jim částky poskytnuté v souladu s odstavci 2 až 6 uhradí. Podrobnosti stanoví dohoda Státní banky československé s bankou nebo spořitelnou.

(8) Poskytovat náhradu za necelé bankovky může na základě dohody se Státní bankou československou i jiná právnická osoba než banka nebo spořitelna.

§ 7

Poškozené bankovky, za které nelze vzhledem k charakteru poškození vyměřit náhradu podle § 6 (např. zuhelnatělé, rozpadávající se, zetlelé apod.), zasílají fyzické i právnické osoby Státní bance československé spolu se žádostí o poskytnutí náhrady, v níž uvedou, jakým způsobem k poškození došlo. Zásilku je nutno označit textem: "Poškozené peníze".


Závěrečná ustanovení

§ 8

(1) Státní banka československá může v případech hodných zvláštního zřetele povolit výjimku z ustanovení § 6 odst. 3.

(2) U padělaných peněz, které vzhledem k jejich vysoké kvalitě nebylo možno rozpoznat, může Státní banka československá na žádost poskytnout náhradu škody vzniklé jejich přijetím.

§ 9

Zrušují se směrnice Státní banky československé ze dne 22. července 1960 o poskytování náhrady za peníze poškozené publikované v částce 34/1960 Ú. l.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Předseda Státní banky československé:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 1 trestního řádu.

Přesunout nahoru