Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 154/1989 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

Částka 33/1989
Platnost od 15.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

154

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

ze dne 6. listopadu 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v dohodě se Státní arbitráží Československé socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

"(2) K zabezpečení využívání výsledků vědeckotechnických prací se uzavírají hospodářské smlouvy

- o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací,

- o využití výsledků vědeckotechnických prací (§ 332f zákona).".

2. V § 3 písm. a) se vypouštějí slovo "plánu" uvedené za slovy "řešení úkolu" a slovy "přípravu úkolu", a slova "i když nejsou předmětem plánu rozvoje vědy a techniky".

3. V § 4 odst. 1 se slova "řešící úkol" nahrazují slovy "provádějící vědeckotechnické práce".

4. V § 4 odst. 2 zní:

"(2) Zadavatelem je organizace nebo orgán, který provedení vědeckotechnických prací objednává.".

5. V § 4 odst. 3 se vypouštějí slova uvedená v závorce.

6. § 4 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Nabyvatelem je organizace nebo orgán, který je oprávněn užívat a nakládat výsledkem se souhlasem organizace nebo orgánu, jemuž právo k tomuto výsledku patří.".

7. § 5 až 7 se vypouštějí.

8. § 8 zní:

"§ 8

U závazků zabezpečujících jmenovité úkoly státního plánu nelze použít ustanovení věty první § 139 zákona.".

9. V § 9 odst. 1 se vypouští poslední věta.

10. V § 9 odst. 2 se slova "o zabezpečení realizace a užití výsledků výzkumu a vývoje" nahrazují slovy "o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací".

11. V § 9 odst. 3 první věta zní: "Návrh smlouvy o využití výsledků vědeckotechnických prací předkládá budoucí nabyvatel.".

12. § 10, 11, 12 a 16 se vypouštějí.

13. § 17 odst. 3 zní:

"(3) Ustanovení § 13 odst. 2 a § 15 platí obdobně.".

14. V § 19 odst. 3 se slova "pokud jejich spolupráce není zabezpečena smlouvou podle § 271 zákona" nahrazují slovy "pokud jejich spolupráce nebude zabezpečena jinak".

15. § 19 odst. 4 zní:

"(4) Ustanovení § 13 odst. 2 a § 15 platí obdobně.".

16. § 21 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení § 13, 14, 15 a 17 až 20 platí obdobně.".

17. Nadpis pod částí třetí zní:

"SMLOUVY K ZABEZPEČENÍ VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ VĚDECKOTECHNICKÝCH PRACÍ".

18. V části třetí se vypouštějí slova "k § 332e zákona" uvedená pod nadpisem v závorce.

19. Nadpis nad § 22 zní:

"Smlouva o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací (k § 163 zákona)".

20. V § 22 odst. 1 se slova "o zabezpečení realizace a užití výsledku" nahrazují slovy "o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací".

21. § 24 se vypouští.

22. Nadpis nad § 26 zní:

"Smlouva o využití výsledků vědeckotechnických prací (k § 332f zákona)".

23. § 26 a 27 se vypouštějí.

24. V § 28 odst. 1 se vypouští slovo "opětovného" a slovo "opětovné".

25. V § 28 odst. 2 písm. a) se vypouští slovo "opětovné" a v písm. c) slovo "opětovného".

26. V § 28 odst. 2 písm. d) se vypouštějí slova "opětovné", slovo "dalšímu" a slovo "další".

27. V § 28 odst. 2 písm. e) v bodě 1. se vypouštějí slova "o organizaci, která je prvním realizátorem, popřípadě" a slovo "opětovné" a v bodě 3. slovo "dalšímu" a slovo "opětovnou".

28. V § 29 odst. 1 se část věty za slovy "oprávněné zájmy" nahrazuje slovy "jiné organizace oprávněné užívat a nakládat výsledky".

29. V § 29 odst. 2 se vypouští slovo "opětovnou" a slovo "dalším".

30. V § 30 se vypouští slovo "další".

31. Část čtvrtá se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: akademik Juliš v. r.

Přesunout nahoru