Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Rozhodnutí č. 150/1989 Sb.Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989

Částka 33/1989
Platnost od 15.12.1989
Účinnost od 15.12.1989
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

150

ROZHODNUTÍ

Prezidenta Československé socialistické republiky

o amnestii ze dne 8. prosince 1989

V souvislosti s demokratizačním procesem probíhajícím ve společenském a politickém životě Československé socialistické republiky došlo ke snížení společenské nebezpečnosti celé řady trestných činů a přečinů upravených trestním zákonem a zákonem o přečinech.

Po zvážení této skutečnosti, s přihlédnutím ke stanoviskům ÚV NF ČSSR, vlády ČSSR a republikových vlád, generálního prokurátora ČSSR a generálních prokurátorů republik, ministrů spravedlnosti ČSR a SSR, ministra národní obrany a federálního ministra vnitra, používám práva daného mi Ústavou Československé socialistické republiky a udílím tuto

amnestii:

Článek I

Nařizuji, aby nebylo zahajováno a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy

- podvracení republiky podle § 98 trestního zákona,

- poškozování státu světové socialistické soustavy podle § 99 trestního zákona ve vztahu k § 98 trestního zákona,

- pobuřování podle § 100 trestního zákona,

- zneužívání náboženské funkce podle § 101 trestního zákona,

- hanobení republiky a jejího představitele podle § 102, 103 trestního zákona,

- hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele podle § 104 trestního zákona,

- opuštění republiky podle § 109 trestního zákona,

- poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 trestního zákona,

- odnětí věci hospodářskému určení podle § 116 trestního zákona,

- nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 1 trestního zákona,

- útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle § 154 odst. 2 trestního zákona,

- ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156a trestního zákona,

- maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 trestního zákona,

- hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 198 písm. b) trestního zákona

spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

Článek II

Nařizuji, aby nebylo konáno a pokud je konáno aby bylo zastaveno řízení o

- přečinu proti zájmům socialistického hospodářství podle § 2 písm. c) zákona č. 150/1969 Sb.,

- přečinech proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou podle § 5 písm. b), c), d) zákona č. 150/1969 Sb.,

- přečinech proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. a), c) zákona č. 150/1969 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č. 10/1989 Sb.

spáchaných přede dnem tohoto rozhodnutí.

Článek III

Promíjím pravomocně uložené nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly přede dnem tohoto rozhodnutí uloženy za trestné činy uvedené v článku I a přečiny uvedené v článku II tohoto rozhodnutí, s účinky, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen.

Článek IV

1. Promíjím pravomocně uložené tresty odnětí svobody podmíněně odložené, nevykonané tresty nápravného opatření a jejich zbytky, nevykonané peněžité tresty a jejich zbytky, tresty vyhoštění a zákazu pobytu, uložené přede dnem tohoto rozhodnutí, za trestné činy uvedené v článku I a přečiny uvedené v článku II tohoto rozhodnutí, s účinky, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen.

2. Na osoby, které byly odsouzeny přede dnem tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené v článku I a přečiny uvedené v článku II k peněžitým trestům a tyto vykonaly, se dnem tohoto rozhodnutí hledí jako by nebyly odsouzeny.

Článek V

Článek I a II se nepoužije ve věcech, v nichž byl k datu tohoto rozhodnutí vyhlášen dosud nepravomocný rozsudek za trestné činy nebo přečiny uvedené v článku I a II spáchané v souběhu s jinými trestnými činy nebo přečiny, pokud proti rozsudku nebude podáno odvolání. Po právní moci takového rozsudku soud rozhodne o změně výměry trestu podle příslušného ustanovení trestního řádu.

Článek VI

Generálnímu prokurátorovi ČSSR, ministrům spravedlnosti ČSR a SSR a ministru národní obrany ČSSR ukládám, aby mi předložili k rozhodnutí návrhy týkající se osob stíhaných nebo odsouzených, které dosud nevykonaly tresty

za trestné činy

- vniknutí na území republiky podle § 110 trestního zákona,

- porušení předpisů o mezinárodních letech podle § 111 trestního zákona,

- nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 2 trestního zákona,

- útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 trestního zákona,

- schvalování trestného činu podle § 165 trestního zákona,

- maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) trestního zákona,

- zavlečení do ciziny podle § 233 trestního zákona,

- neplnění odvodní povinnosti podle § 267 trestního zákona,

- nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 a 270 trestního zákona,

- ohrožování politického a morálního stavu jednotky podle § 288 trestního zákona,

za přečiny

- maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. d) zákona č. 150/1969 Sb.,

- nadržování podle § 12 zákona č. 150/1969 Sb. spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

Husák v. r.

Přesunout nahoru