Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 144/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu

Částka 32/1989
Platnost od 14.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

144

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva národní obrany

ze dne 24. listopadu 1989

o změně a doplnění vyhlášky č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zabezpečení obranyschopnosti státu

Federální ministerstvo národní obrany v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva národní obrany č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu, se mění a doplňuje takto:

1. Název vyhlášky zní:

"Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o základních podmínkách dodávky pro zajištění obranyschopnosti státu".

2. § 1 odst. 1 č. 1 zní:

"1. výrobků, prací a výkonů určených pro zajištění obranyschopnosti nebo bezpečnosti státu, a to

a) výrobků zbrojní povahy,

b) speciálních výrobků, které nelze nahradit výrobky civilní povahy (výrobků vyráběných podle speciálních technických podmínek),

c) ostatních výrobků, které odběratel prohlíží (kontroluje) u dodavatele,

pokud je odebírá federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů-velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky,".

3. V § 1 odst . 1 č. 2 se slova "ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra nebo ministerstvo dopravy-velitelství železničního vojska," nahrazují slovy "federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy a spojů-velitelství železničního vojska, ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, Správa sboru nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky.".

4. § 1 odst. 1 č. 3 se vypouští.

5. V § 3 odst. 1 se slova "Dodávka podle ZPD MNO" nahrazují slovy "Dodávka podle základních podmínek dodávky federálního ministerstva národní obrany".

6. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Není-li v záručních podmínkách dohodnuta záruční doba delší, nebo není-li jednostranným úkonem dodavatele záruční doba prodloužena, činí nejméně 12 měsíců od splnění dodávky.".

7. V § 10 odst. 2 se slova "se záruční doba prodlužuje o dobu skladování , nejvýše však o 2 roky, nedohodnou-li se organizace jinak." nahrazují slovy "činí záruční doba nejméně 36 měsíců od splnění dodávky.".

8. § 11, 12, 13 se vypouštějí.

9. § 14 odst. 1 zní:

"(1) Řešitel, který je v prodlení se splněním závazku vyřešit úkol a výsledek řešení odevzdat, je povinen zaplatit zadavateli penále ve výši 1 % z ceny nedodaných prací za každý započatý měsíc prodlení.".

10. § 14 odst. 2 a 4 s e vypouštějí. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

11. § 15, 16, 17 se vypouštějí.

12. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Penále podle § 206 odst . 1 písm. c) zákona se neplatí, je-li na výrobek poskytnuta prodloužená záruční lhůta nejméně 24 měsíců a dodavatel vadu odstraní nebo vadný výrobek vymění za bezvadný do 15 dnů od obdržení reklamace, popřípadě v jiné dohodnuté lhůtě.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr: Václavík v. r.

Přesunout nahoru