Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek

Částka 32/1989
Platnost od 14.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

143

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy a spojů

ze dne 6. listopadu 1989

o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek

Federální ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

V železniční nákladní přepravě se uzavírají smlouvy o přípravě přeprav železničních vozových zásilek (dále jen "smlouvy"): 1)

a) nejméně na dobu jednoho roku s dílčím plněním pro jednotlivé měsíce, je-li třeba zajistit v jednom místě budoucí opakované přepravy zásilek o větším počtu než 600 vozových jednotek za rok,

b) nejméně na jedno čtvrtletí s dílčím plněním pro jednotlivé měsíce pro budoucí opakované přepravy zásilek menšího rozsahu než je stanoveno v písmenu a).

§ 2

Na jednorázové nebo příležitostné přepravy zásilek se uzavírají smlouvy potvrzením přihlášky nakládky přepravci dopravcem s plněním do sedmi dnů od dohodnutého dne nakládky.

§ 3

(1) Smlouva musí obsahovat:

a) počet vozových jednotek a druh (řadu) vozů,

b) druh zboží podle plánovacích podskupin zboží,

c) rozdělení nakládky na dílčí časová plnění a na vnitrostátní a mezinárodní přepravy,

d) místo, dobu a způsob plnění,

e) závazky hospodářské spolupráce. 1)

(2) Smlouvy se sjednávají tak, aby rozdělení nakládky zboží a přístavby vozových jednotek bylo co nejrovnoměrnější.

§ 4

Uzavřením smlouvy vzniká také závazek uzavřít přepravní smlouvy i o sobotách a dnech pracovního klidu, a to nejméně ve výši denního průměru ze sjednaného dílčího měsíčního počtu vozových jednotek, pokud nebude dohodnuto jinak.

§ 5

(1) Přepravce je u smluv podle § 1 písm. a) a b) povinen objednat přihláškou nakládky v dopravcem stanovených lhůtách nakládku zásilek, na něž sjednal smlouvu, a podat zásilky k přepravě, pokud smlouvou nebudou dohodnuty lhůty jiné. 1) Dopravce je povinen přichystat pro zásilky z přihlášky nakládky vozové jednotky, pokud není dohodnuta přeprava ve vozech přepravce nebo ve vozech přepravci pronajatých. Zásilky, na které byla sjednána smlouva, je dopravce povinen přijmout k přepravě, jsou-li splněny podmínky pro uzavření přepravní smlouvy 2). Smlouvou mohou být dohodnuty tolerance ze sjednaného počtu vozových jednotek, při jejichž dodržení v přepravní smlouvě se závazek ze smlouvy považuje za splněný.

(2) Nesplněný závazek ze smlouvy sjednaný pro určité dílčí plnění smlouvy (nebo jeho části) nepřechází do dalších dílčích období.

§ 6

(1) Nepřichystá-li dopravce přepravci, s nímž byla uzavřena smlouva podle § 1 písm. a) a b) do konce měsíce nebo jiného smluveného období dohodnutý počet vozových jednotek přihlášených k nakládce, zaplatí přepravci penále ve výši 300,- Kčs za každou vozovou jednotku.

(2) Nepřichystá-li dopravce přepravci, s nímž byla uzavřena smlouva podle § 2, do sedmi dnů od smluveného dne dohodnutý počet vozových jednotek přihlášených k nakládce, zaplatí přepravci penále ve výši 300,- Kčs za každou vozovou jednotku.

§ 7

(1) Přepravce zaplatí dopravci, s nímž uzavřel smlouvu podle § 1 písm. a) a b) penále ve výši 300,- Kčs za každou vozovou jednotku ze smlouvy, neobjedná-li přihláškou nakládky anebo nepodá-li k přepravě do konce měsíce nebo jiného smluveného období dohodnutý počet vozových jednotek, nebo zruší-li přihlášku nakládky.

(2) Přepravce zaplatí dopravci, s nímž uzavřel smlouvu podle § 2, penále ve výši 300,- Kčs za každou vozovou jednotku, zruší-li přihlášku nakládky anebo nepodá-li zásilku k přepravě do sedmi dnů od dohodnutého dne nakládky, pokud nebude sjednána lhůta jiná.

(3) Přepravce zaplatí dopravci, s nímž uzavřel smlouvu podle § 1, penále ve výši 300,- Kčs za každou vozovou jednotku, neobjedná-li přihláškou nakládky anebo nepodá-li k přepravě počet vozových jednotek podle § 4 nebo zruší-li přihlášku nakládky, a to za každou sobotu a za každý den pracovního klidu.

(4) U zásilek dohodnutých k přepravě ve vozech přepravců a ve vozech přepravcům pronajatých se platí penále jen podle § 7 odst. 1 a 2 této vyhlášky, a to ve výši 50,- Kčs za vozovou jednotku.

§ 8

(1) Dopravce a přepravce neplatí stanovené penále, došlo-li k nesplnění smlouvy v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy nebo nehodové (havarijní) události 1) anebo v důsledku opatření, jimiž se zastavuje nebo omezuje železniční přeprava. 3)

(2) Pohledávky na penále podle § 6 a 7 se vzájemně započítávají.

§ 9

Rozsah náhrady škody vzniklé porušením povinnosti podle této vyhlášky je omezen do výše penále.

§ 10

(1) Pro právní vztahy upravované touto vyhláškou se nepoužijí ustanovení § 37 až 40 vyhlášky ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

(2) Na přepravu kusových zásilek v režimu sběrné služby ČSAD po železnici, zásilek na vojenský nákladní list a pro zásilky zboží z vnitrozemských říčních překladišť v přímé překládce z plavidel do železničních vozů se tato vyhláška nevztahuje, pokud zvláštní dohody nestanoví jinak.


§ 11

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 157/1971 Sb., o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr:

Ing. Podlena v. r.

Poznámky pod čarou

1) Podrobnosti včetně termínů pro předkládání a potvrzování smluv jsou stanoveny v Přepravním a tarifním věstníku č. 76/49-50/1989.

2) Přepravní podmínky stanoví vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 8 odst. 1 vyhlášky ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

Přesunout nahoru