Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 141/1989 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků

Částka 31/1989
Platnost od 30.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

141

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 17. listopadu 1989,

kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků

Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "a potřeb" a poznámka pod čarou č. 6 zní:

"6) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 155/1988 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků.".

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova: "; podmínky uvedené v § 5 a 6 musí být však splněny i při těchto dodávkách;" a poznámka pod čarou č. 7 zní:

"7) § 3 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.".

3. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

"8) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 101/1985 Sb., o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 102/1985 Sb., o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu.".

4. V § 3 se vypouští odstavec 3.

5. § 6 se vypouští. Zároveň se vypouštějí poznámky pod čarou č. 10, 11 a 12.

6. § 7 odst. 1 písm. b) zní:

"b) na ostatní čtvrtletí nejpozději do konce února běžného roku, není-li dohodnuto něco jiného.".

Poslední věta odstavce 1 se vypouští.

7. V § 9 se slova "nadřízený ústřední orgán" nahrazují slovy "orgán hospodářského řízení".

8. V § 12 odst. 2 se slova "zástupce pověřený nadřízeným orgánem dodavatelů" nahrazují slovy "pověřený zástupce dodavatelů" a vypouští se poznámka pod čarou č. 18.

9. V § 12 odst. 3 se vypouštějí druhá, třetí a čtvrtá věta.

10. V § 14 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

11. § 17 se vypouští. Zároveň se vypouští poznámka pod čarou č. 23.

12. § 19 se vypouští.

13. V § 24 odst. 2 se vypouští poslední věta.

14. V § 24 odst. 5 se vypouštějí slova "a § 17".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Vaněk v. r.

Přesunout nahoru