Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

Částka 30/1989
Platnost od 28.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.02.2001 (408/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 20. listopadu 1989,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb. , o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a s ministerstvem zemědělství Slovenské socialistické republiky podle § 29 odst. 2 zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, (dále jen "zákon") stanoví:


ODDÍL PRVNÍ

Náležitosti přihlášky

§ 1

Přihláška nové odrůdy nebo nového plemene k ochraně ( § 16 zákona ) obsahuje

a) údaje o přihlašovateli, a to

1. název, sídlo a stát sídla, jde-li o právnickou osobu;

2. Jméno, příjmení, bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu;

přihlašuje-li odrůdu nebo plemeno více osob, uvedou se v přihlášce údaje o všech přihlašovatelích, včetně výše jejich podílů,

b) název odrůdy nebo plemene a jejich pracovní označení; u odrůd a plemen povolených nebo uznaných podle zvláštních předpisů 1)2) se uvede název, pod kterým byly povoleny,

c) druh, popřípadě rod rostlin nebo zvířat, k němuž přihlašovaná odrůda nebo plemeno náleží a jeho latinský název,

d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech původců s návrhem jejich podílů,

e) popis odrůdy nebo plemene, který obsahuje určení důležitých znaků, vlastnosti a odlišnosti odrůd ( § 4 zákona ) a plemen ( § 5 zákona ),

f) u plemen

1. Výsledek uznávacího nebo povolovacího řízení podle zvláštních předpisů, 2)3)

2. početnost,

g) podpis přihlašovatele.

§ 2

(1) Přihláška se podává dvojmo na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č.1. Vyplňuje se v českém nebo slovenském jazyce.

(2) Podává-li přihlášku československý občan, učiní v ní čestné prohlášení, že odrůda nebo plemeno nebyly vytvořeny v rámci činnosti československé organizace [ § 2 písm. f) zákona ].

(3) Byly-li odrůda nebo plemeno přihlášeny k ochraně již dříve v zahraničí, přihlašovatel uvede místo a datum podání prvé přihlášky.

(4) Údaj v přihlášce o původcích a výši jejich podílů podepisují všichni původci ( § 7 odst. 2 zákona ).

ODDÍL DRUHÝ

Podíly na finančním přínosu z obchodního využívání odrůd a plemen

§ 3

(1) Finančním přínosem z obchodního využívání odrůd a plemen a z převodu šlechtitelského osvědčení podle § 7 odst. 3 zákona (dále jen "finanční přínos") se rozumí souhrn finančních příjmů dosažených v příslušném kalendářním roce

a) prodejem množitelského materiálu,

b) poskytnutím souhlasu s obchodním využíváním (licenčními poplatky),

c) z náhrady za nucenou licenci,

d) převodem šlechtitelského osvědčení na zahraniční subjekt.

(2) Příjmy podle odstavce 1 písm. a) se rozumí

a) u odrůd příjmy z prodeje osiva, sadby a školkařských výpěstků, jakož i rostlin a jejich částí určených pro další rozmnožování,

b) u plemen příjmy z prodeje plemenných a chovných zvířat, embryí, vajíček a spermatu, určených pro další rozmnožování.

§ 4

Československá organizace, která je majitelem šlechtitelského osvědčení, eviduje finanční přínos podle odrůdy nebo plemene.

§ 5

(1) Podíl na finančním přínosu náleží původcům po dobu trvání šlechtitelského osvědčení a vyplácí se počínaje rokem , v němž poprvé přinesly finanční přínos po vydání šlechtitelského osvědčení ( § 3 zákona ).

(2) Podíl na finančním přínosu se původci vyplácí přímo a nezahrnuje se do základu pro výpočet daní a odvodů organizace.

§ 6

(1) Výše podílu na finančním přínosu se u odrůd řídí druhem, popřípadě rodem rostlin, k němuž odrůda náleží, a počtem let obchodního využívání; stanoví se procentní sazbou uvedenou v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Výše podílu na finančních přínosech u plemen činí 2 %, nejvýše však 200 000 Kčs celkem.

§ 7

Podíl za příslušný rok je splatný uplynutím tří měsíců po ukončení kalendářního roku, v němž byl dosažen finanční přínos.

§ 8

Jestliže finanční přínos nebo jeho část byl dosažen v cizí měně, má původce nárok na proplacení podílu na finančním přínosu nebo jeho poměrné části v této měně.


ODDÍL TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Ustanovení § 5 až 9 se nevztahují na podíly na finančním přínosu z odrůd a plemen,které byly přihlášeny k ochraně podle § 30 zákona .

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr:

Ing. Algayer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 61/1964 Sb. , o rozvoji rostlinné výroby.

2) Zákon ČNR č. 86/1972 Sb. , o plemenitbě hospodářských zvířat.
Zákon SNR č. 110/1972 Sb. , o plemenitbě hospodářských zvířat.

3) Zákon č. 102/1963 Sb. , o rybářství.


Příloha č. 1

Příloha 2

Sazby podílů na finančním přínosu z obchodního využívání odrůd

(1) Za prvých pět let obchodního využívání činí podíl na finančním přínosu:

Druh nebo rod rostlin Sazba podílů v %
Pšenice setá (naduřelá) 0,04
pšenice tvrdá 0,08
žito seté 0,04
ječmen setý 0,04
oves setý 0,04
tritikale ozimé 0,04
kukuřice setá 0,04
bob obecný (vikev bob) 0,2
čočka jedlá (kuchyňská) 0,2
fazol obecný 0,2
hrách setý 0,1
peluška jarní 0,17
vikev setá 0,2
vikev huňatá 0,2
vikev panonská 0,2
mák setý 0,25
hořčice bílá 0,04
řepka (brukev řepka) 0,42
soja 0,2
slunečnice (roční) 0,2
len setý 0,17
konopí seté 0,17
jetel luční 0,42
jetel plazivý 0,75
vojtěška setá 0,25
jetel zvrhlý 0,42
štírovník růžkatý 0,42
úročník bolhoj 0,42
vičenec ligrus 0,42
svazenka vratičolistá 0,42
bojínek luční 0,42
bojínek cibulkatý 0,42
jílek jednoletý 0,37
jílek mnohokvětý 0,37
jílek hybridní 0,37
jílek vytrvalý 0,37
trojštět žlutavý 0,37
kostřava červená 0,37
kostřava luční 0,37
kostřava ovčí 0,37
lipnice luční 0,75
lipnice hajní 0,75
metelice trsnatá 0,75
srha říznačka 0,5
jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitá 0,37
ovsík vyvýšený 0,37
psineček tenký 0,37
psineček výběžkatý 0,37
poháňka hřebenitá 0,37
řepa cukrová 0,10
řepa krmná 0,10
brambory 0,10
brukev 4,0
kapusta hlávková 2,0
kapusta růžičková 2,0
kapusta krmná 0,10
květák 4,0
celer 4,0
cibule 1,0
česnek 1,0
mrkev 1,5
fazol zahradní 1,0
hrách dřeňový 1,0
paprika 4,0
rajče tyčkové 1,0
rajče keříčkové 4,0
ředkvička 2,0
ředkev setá 2,0
vodnice 2,0
salát 4,0
špenát 2,0
okurka 0,5
zelí hlávkové 2,0
meloun cukrový 4,0
meloun vodní 4,0
tykev 4,0
broskvoň 1,5
hrušeň 1,5
jabloň 1,5
meruňka obecná 1,5
švestka 1,5
třešeň 1,5
maliník 1,5
jahodník 1,5
angrešt 1,5
rybíz červený a bílý 1,5
rybíz černý 1,5
ořech vlašský 1,5
jeřáb obecný 1,5
vinná réva 1,5
chmel 1,5
tabák 1,5
heřmánek pravý 2,0
frézie 2,0
chryzantéma skleníková 2,0
hvozdík 2,0
lilie 2,0
mečík 2,0
jonátka africká (kapská fialka) 2,0
pěnišník 2,0
růže 2,0
tulipán 2,0
vrba 2,0
jedle 2,0
topol 2,0
jilm 2,0
kmín luční 1,5
jílek mnohokvětý x
kostřava luční 0,37
kostřava rákosovitá 0,37
náprstník vlnatý 2,0
ostropestřec mariánský 2,0
broskvomandloň1,5
dřín obecný 1,5
pelargonie páskatá 4,0
čičorka pestrá 0,42
lilek vejcoplodý 4,0
kaštanovník jedlý 1,5
višeň 1,5
mandloň obecná 1,5
myrobalán 1,5
mochna 4,0
waigela 4,0
povíjník nachový 2,0

(2) Za dalších pět let obchodního využívání činí podíl na finančním přínosu 30 % ze sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Za zbývající roky obchodního využívání činí podíl na finančním přínosu 10 % ze sazby uvedené v odstavci 1.

Přesunout nahoru