Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 131/1989 Sb.Zákon o Sbírce zákonů

Částka 30/1989
Platnost od 28.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (545/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

ZÁKON

ze dne 15. listopadu 1989

o Sbírce zákonů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je upravit způsob, jímž se ve Sbírce zákonů vyhlašují obecně závazné právní předpisy (dále jen "právní předpisy") nebo opatření federálních orgánů a mezinárodní smlouvy, jakož i stanovit pravidla vydávání Sbírky zákonů.

Vyhlašování právních předpisů

§ 2

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním plného znění:

a) ústavní a jiné zákony Federálního shromáždění a zákonná opatření předsednictva Federálního shromáždění;

b) nařízení vlády Československé socialistické republiky;

c) právní předpisy federálních ústředních orgánů státní správy a ostatních federálních ústředních orgánů s výjimkami uvedenými v § 3; tyto právní předpisy se označují názvem "vyhláška".

§ 3

(1) Ve Sbírce zákonů se mohou vyhlásit právní předpisy federálních ústředních orgánů státní správy a ostatních federálních ústředních orgánů uveřejněním oznámení o jejich vydání. Lze tak učinit pouze u právních předpisů

a) týkajících se malého počtu organizací,

b) upravujících podrobnosti o právech a povinnostech úzkého okruhu osob v pracovněprávních vztazích a sociálním zabezpečení nebo podrobnosti o právech a povinnostech vyplývajících ze služebních poměrů vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů.

(2) Právní předpisy, které se ve Sbírce zákonů vyhlašují uveřejněním oznámení o jejich vydání, se označují názvem "výnos". Této formy vyhlášení nelze použít pro právní předpisy federálních ústředních orgánů státní správy a ostatních federálních ústředních orgánů, jimiž se doplňují, mění nebo zrušují vyhlášky.

(3) Oznámení o vydání výnosu musí obsahovat

a) název a datum vydání výnosu,

b) zmocňovací ustanovení zákona, na jehož základě se výnos vydává,

c) stručné vyjádření obsahu výnosu včetně informace o okruhu adresátů, kterým je především určen,

d) údaj o tom, které právní předpisy se výnosem doplňují, mění nebo zrušují,

e) počátek účinnosti výnosu,

f) údaj o tom, kdy a jakým způsobem bylo plné znění výnosu uveřejněno a u kterých orgánů a organizací musí být výnos každému přístupný.

§ 4

Vyhlášení právních předpisů uvedených v § 2 a 3 ve Sbírce zákonů je podmínkou jejich platnosti.

§ 5

Stanoví-li tak zákon České národní rady nebo zákon Slovenské národní rady, vyhlašují se ve Sbírce zákonů zákony a jiné právní předpisy orgánů republik.

§ 6

Platnost a účinnost právních předpisů

(1) Právní předpisy uvedené v § 2 a 3 nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy uvedené v § 2 a 3 účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

Vyhlašování mezinárodních smluv a opatření federálních orgánů

§ 7

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána, spolu s jejich plným zněním, sdělení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro jejich provádění, jestliže jde

a) o mezinárodní smlouvy ratifikované prezidentem Československé socialistické republiky nebo

b) o jiné mezinárodní smlouvy obsahující úpravu týkající se právního postavení nebo zájmů osob a organizací.

(2) Plné znění mezinárodních smluv uvedených v odstavci 1 písm. b) se nevyhlašuje, jestliže se úprava v nich obsažená týká malého počtu organizací. V tomto případě sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí obsahuje údaj o tom, kde je plné znění mezinárodní smlouvy k nahlédnutí.

(3) Je-li podle mezinárodní smlouvy pro její výklad rozhodné jiné znění než znění v českém nebo slovenském jazyce, obsahuje sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí údaj, kde lze nahlédnout do znění mezinárodní smlouvy, jež je rozhodné pro její výklad.

§ 8

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním plného znění nebo oznámením o jejich vydání:

a) opatření prezidenta Československé socialistické republiky, Federálního shromáždění, předsednictva Federálního shromáždění nebo vlády Československé socialistické republiky, stanoví-li tak zákon nebo jestliže tak rozhodnou;

b) opatření federálních ústředních orgánů státní správy a ostatních federálních ústředních orgánů, stanoví-li tak zákon.

(2) Pro opatření uvedená v odstavci 1 a pro vnitřní směrnice nelze použít název "vyhláška" nebo "výnos".

§ 9

Vyhlašování opatření orgánů republik

Stanoví-li tak zákon České národní rady nebo zákon Slovenské národní rady, vyhlašují se ve Sbírce zákonů opatření orgánů republik.

Pravidla vydávání Sbírky zákonů

§ 10

(1) Sbírka zákonů vychází současně ve vydání českém a ve vydání slovenském.

(2) Právní předpisy uvedené v § 2, oznámení o vydání výnosu podle § 3 odst. 3, sdělení podle § 7, popřípadě plné znění mezinárodní smlouvy podle § 7 odst. 1 a opatření federálních orgánů podle § 8 se v českém vydání Sbírky zákonů otiskují v českém znění a ve slovenském vydání Sbírky zákonů ve slovenském znění; obě znění jsou rovnocenná.

§ 11

(1) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána; tento den je dnem vyhlášení právních předpisů a opatření, které jsou v částce obsaženy.

(2) Částky Sbírky zákonů se zpravidla dělí na část, v níž se vyhlašují právní předpisy a sdělení podle § 7, a na část, v níž se vyhlašují opatření podle § 8.

(3) Právní předpisy a sdělení podle § 7 se opatřují pořadovými čísly. Tato číselná řada, jakož i číselná řada jednotlivých částek Sbírky zákonů, se uzavírá koncem kalendářního roku.

(4) Tiskové chyby se ve Sbírce zákonů opravují redakčním sdělením.


Společná ustanovení

§ 12

Redakci Sbírky zákonů zabezpečuje federální ministerstvo vnitra, které dbá, aby právní předpisy byly uveřejňovány bez průtahů nejpozději do 30 dnů od doručení redakci, a odpovídá za správnost údajů o datech rozeslání jednotlivých částek Sbírky zákonů.

§ 13

Obce jsou povinny si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a zajistit, aby byla každému přístupna.

§ 14

(1) Federální ústřední orgány státní správy a ostatní federální ústřední orgány jsou povinny zabezpečit, aby jimi vydaný výnos byl každému přístupný ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, a to jak u nich, tak i u orgánů a organizací, které jsou uvedeny v oznámení o vydání výnosu.

(2) Federální ústřední orgány státní správy a ostatní federální ústřední orgány jsou povinny výnos, který vydaly po dni účinnosti tohoto zákona, zaslat na území Československé socialistické republiky za úhradu každému, kdo o to požádá.

Závěrečná ustanovení

§ 15

Federální ministerstvo vnitra může stanovit právním předpisem podrobnosti o redakci Sbírky zákonů, o podávání žádostí o uveřejnění právních předpisů a o zajišťování tisku a distribuce Sbírky zákonů.

§ 16

Právní předpisy a jiná opatření, jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů do 31. prosince 1968, pokud upravují věci spadající do působnosti Československé socialistické republiky, pozbývají platnosti.

§ 17

Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, ve znění zákona č. 164/1968 Sb., s výjimkou ustanovení § 10 odst. 3.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru