Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 130/1989 Sb.Zákon o Státní bance československé

Částka 30/1989
Platnost od 28.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.02.1992 (22/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

ZÁKON

ze dne 15. listopadu 1989

o Státní bance československé

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Státní banka československá je ústřední bankou Československé socialistické republiky.

(2) Státní banka československá má postavení ústředního orgánu státní správy Československé socialistické republiky v oblasti měny a v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony 1) v oblasti bankovnictví, při udělování povolení a vydávání obecně závazných právních předpisů.

(3) Při výkonu své působnosti Státní banka československá používá ekonomických nástrojů a vydává obecně závazné právní předpisy.

§ 2

(1) Státní banka československá je právnickou osobou se sídlem v Praze; její označení v jazyce českém je "Státní banka československá" a v jazyce slovenském "Štátna banka československá".

(2) Státní banka československá vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(3) Státní banka československá neručí za závazky státu, pokud výslovně takovou záruku nepřevezme. Stát ručí za závazky Státní banky československé, jen je-li tak výslovně stanoveno zákonem nebo pokud takovou záruku výslovně převezme.

§ 3

(1) Státní banka československá zabezpečuje ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s účastí Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích a zabezpečuje úkoly vyplývající pro Československou socialistickou republiku z těchto smluv a z činnosti v těchto organizacích.

(2) Státní banka československá udržuje styk se zahraničními ústředními bankami.

§ 4

Státní banka československá při plnění svých funkcí a činností spolupracuje s příslušnými ústředními orgány státní správy federace a republik a za tím účelem jim poskytuje a od nich vyžaduje potřebné informace a podklady. Státní banka československá zaujímá stanovisko k návrhům, které předkládají vládě Československé socialistické republiky a vládám republik jiné orgány, pokud se dotýkají její působnosti.

ČÁST DRUHÁ

Měnové plánování

§ 5

(1) Státní banka československá se podílí na tvorbě komplexních státních plánů hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, rozpočtových výhledů a státních rozpočtů federace a republik a předkládá svá stanoviska z hlediska zajištění peněžní rovnováhy a vytváření podmínek pro stabilitu československé měny. Přitom uplatňuje svou odpovědnost za řízení peněžního oběhu, za kvalitu a stabilitu měny.

(2) Státní banka československá zpracovává měnové analýzy, v nichž z měnových hledisek hodnotí sociálně ekonomický vývoj a navrhuje potřebná opatření.

§ 6

(1) Státní banka československá ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy federace a republik vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky ke schválení a vládě České socialistické republiky a vládě Slovenské socialistické republiky k projednání návrh pětiletého a ročního měnového plánu, členěného na úvěrový, pokladní a devizový plán.

(2) Závaznými výstupy pětiletého a ročního měnového plánu se řídí banky a spořitelny a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem i jiné právnické osoby.

§ 7

(1) Státní banka československá vypracovává a po projednání s vládou České socialistické republiky a vládou Slovenské socialistické republiky předkládá vládě Československé socialistické republiky ke schválení návrh bankovní měnové politiky zahrnující úvěrovou, depozitní, úrokovou a devizovou politiku a odpovídá v rámci své působnosti za její provádění.

(2) Podle vývoje národního hospodářství provádí Státní banka československá v rozsahu zmocnění vládou Československé socialistické republiky nezbytné úpravy schválených měnových plánů a bankovní měnové politiky.

ČÁST TŘETÍ

Činnost státní banky československé

§ 8

Státní banka československá

a) má výhradní právo vydávat československé peníze;

b) dohlíží na ochranu měny, na tisk a ražbu peněz;

c) vyhlašuje vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení z oběhu;

d) řídí peněžní oběh;

e) určuje a vyhlašuje kurs československé měny k cizím měnám na podkladě zásad schválených vládou Československé socialistické republiky, s přihlédnutím zejména k vývoji národního hospodářství, platební bilance a situace na devizových trzích;

f) určuje cenu zlata v bankovních operacích;

g) provádí operace se zlatem a devizovými prostředky;

h) spravuje měnové rezervy ve zlatě a v devizových prostředcích;

i) spravuje zásoby československých peněz a zásoby devizových prostředků;

j) řídí pokladní operace a směnárenskou činnost;

k) řídí provádění platebního styku a zúčtování v tuzemsku;

l) v rozsahu nezbytném pro realizaci měnového plánu a bankovní měnové politiky vytváří v dohodě s Federálním statistickým úřadem dílčí informační systém 2) Státní banky československé, bank a spořitelen, jakož i dalších organizací provádějících platební styk a zúčtování;

m) provádí zvláštní bankovní operace.

§ 9

Státní banka československá usměrňuje postup bank a spořitelen při poskytování úvěrů právnickým osobám a při poskytování půjček fyzickým osobám, jakož i při přijímání vkladů od právnických osob a od fyzických osob. Pokud jde o stanovení úrokových sazeb z vkladů fyzických osob u bank a spořitelen a z půjček poskytovaných bankami a spořitelnami fyzickým osobám, činí tak spolu s federálním ministerstvem financí a v dohodě s ministerstvy financí, cen a mezd republik.

§ 10

Státní banka československá

a) odpovídá za provádění devizové politiky zejména z hlediska vývoje platební bilance a kursu československé měny;

b) usměrňuje postup československých bank a spořitelen při přijímání a poskytování devizových úvěrů;

c) vykonává další působnost podle devizového zákona.

§ 11

(1) Státní banka československá spolu s federálním ministerstvem financí předkládá vládě Československé socialistické republiky

a) návrhy zákonných úprav československé měny;

b) návrhy zásadních měnových a finančních opatření; mají-li tato opatření dopad na státní rozpočet republiky, postupuje v dohodě s příslušným ministerstvem financí, cen a mezd republiky;

c) návrhy zásad pro stanovování kursů československé měny k cizím měnám;

d) návrhy na úpravy devizového hospodářství.

(2) Státní banka československá spolu s federálním ministerstvem financí usměrňuje z měnových hledisek peněžní trh.

§ 12

Státní banka československá

a) vede účty bank a spořitelen a přijímá jejich vklady;

b) vede účty státního rozpočtu federace a republik a účty státních finančních rezerv.

§ 13

Státní banka československá odpovídá za provádění pokladního plnění státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik; toto provádění zajišťuje sama nebo prostřednictvím pověřené banky, a to při provádění pokladního plnění státního rozpočtu federace v dohodě s federálním ministerstvem financí a při provádění pokladního plnění státních rozpočtů republik v dohodě s příslušným ministerstvem financí, cen a mezd republiky.

§ 14

Státní banka československá je oprávněna pověřit banky a spořitelny po předchozí dohodě s nimi úschovou zásob československých peněz a zásob devizových prostředků.

§ 15

Nástroje usměrňování činnosti bank a spořitelen

Státní banka československá usměrňuje činnost bank a spořitelen zejména

a) výší úvěru, který poskytuje bankám jako zdroj pro poskytování úvěrů právnickým osobám a půjček fyzickým osobám;

b) výší úroku z úvěru podle písmene a) a výší úroku z vkladů ukládaných bankami a spořitelnami u Státní banky československé, jakož i z ostatních úvěrových zdrojů, které si banky a spořitelny vzájemně poskytují;

c) pravidly likvidity bank a spořitelen;

d) výší povinných rezerv bank a spořitelen u Státní banky československé.

§ 16

Zmocnění k vydávání obecně závazných právních předpisů

Státní banka československá vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o

a) měnovém plánování;

b) oběhu zákonných peněz;

c) poskytování náhrady za poškozené peníze;

d) vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popisu, jakož i o jejich stažení z oběhu;

e) pokladních operacích a směnárenské činnosti;

f) dílčím informačním systému Státní banky československé, bank a spořitelen, jakož i dalších právnických osob provádějících platební styk a zúčtování v tuzemsku;

g) zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb.

§ 17

Bankovní dohled

(1) Státní banka československá provádí bankovní dohled nad dodržováním

a) obecně závazných právních předpisů vydaných Státní bankou československou, jakož i v případech, kdy je k tomu obecně závaznými právními předpisy zmocněna;

b) závazných výstupů měnového plánu;

c) podmínek stanovených vydanými povoleními.

(2) Právnické osoby jsou povinny na požádání předkládat Státní bance československé potřebné doklady, poskytovat jí požadované informace, umožnit prověrky na místě a i jinak jí umožňovat výkon její působnosti.

(3) Bankovní dohled se netýká vkladů jednotlivých fyzických osob a půjček poskytovaných jednotlivým fyzickým osobám.

(4) Jestliže při výkonu bankovního dohledu bylo zjištěno závažné porušení povinnosti při provádění bankovních obchodů a operací a peněžních služeb, určí Státní banka československá lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. Jestliže tyto nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, Státní banka československá pozastaví nebo odejme v omezeném nebo v celém rozsahu oprávnění k provádění bankovních obchodů a operací a peněžních služeb.

ČÁST ČTVRTÁ

Řízení a organizace Státní banky československé

§ 18

(1) Státní banku československou řídí předseda Státní banky československé; v době jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu zastupuje první místopředseda Státní banky československé.

(2) V rozsahu stanoveném předsedou Státní banky československé ho zastupují první místopředseda a ostatní místopředsedové.

§ 19

Předsedu Státní banky československé jmenuje a odvolává prezident Československé socialistické republiky na návrh vlády Československé socialistické republiky. Prvního místopředsedu Státní banky československé a místopředsedy Státní banky československé jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh předsedy Státní banky československé.

§ 20

Státní banka československá vykonává svou činnost ústředím v Praze, pobočkami a účelovými organizačními jednotkami. Ústředí Státní banky československé zabezpečuje jak vztahy k orgánům federace, tak vztahy k orgánům republik. Vztahy k orgánům republik zabezpečuje ústředí Státní banky československé prostřednictvím hlavních ústavů.

ČÁST PÁTÁ

Hospodaření státní banky československé

§ 21

Státní banka československá hospodaří podle zásad stanovených pro ni vládou Československé socialistické republiky.

§ 22

Státní banka československá vytváří statutární fond, všeobecný rezervní fond, fondy podle obecně závazných právních předpisů, popřípadě další fondy stanovené vládou Československé socialistické republiky.

§ 23

(1) Statutární fond činí k 1. lednu 1990 1,4 miliardy Kčs a slouží k zabezpečení závazků Státní banky československé.

(2) Všeobecný rezervní fond činí k 1. lednu 1990 1,4 miliardy Kčs a slouží k hrazení ztráty Státní banky československé; doplňuje se ze zisku Státní banky československé až do výše 4,2 miliardy Kčs.

§ 24

(1) Státní banka československá sestavuje roční účetní závěrku a výroční zprávu se základními údaji o československé měně a jejím vývoji a předkládá je do tří měsíců po skončení kalendářního roku ke schválení vládě Československé socialistické republiky.

(2) Státní banka československá je povinna schválenou roční účetní závěrku a výroční zprávu zveřejňovat v rozsahu a způsobem určeným vládou Československé socialistické republiky.

§ 25

Státní banka československá je subjektem odvodů do státního rozpočtu stanovených pro ni zákonem o odvodech do státního rozpočtu.


ČÁST ŠESTÁ

Všeobecná ustanovení

§ 26

Na všechny bankovní operace Státní banky československé včetně stavu na účtech, které vede, se vztahuje bankovní tajemství. Zprávu o stavu na účtě lze podat jen v případech stanovených zákonem.

§ 27

Pracovníci Státní banky československé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovně právního vztahu nebo funkce. Zproštěni této povinnosti mohou být ve výjimečném případě z důvodu obecného zájmu předsedou Státní banky československé.

§ 28

Státní banka československá vydá do šesti měsíců po nabytí účinnosti tohoto zákona statut, v němž podrobněji upraví svou činnost, organizaci a hospodaření; statut schvaluje vláda Československé socialistické republiky.

ČÁST SEDMÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 29

Oprávnění vydávat obecně závazné právní předpisy, které se podle dosavadních právních předpisů přiznává předsedovi Státní banky československé, přechází podle tohoto zákona na Státní banku československou.

§ 30

Zrušuje se:

1. zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, ve znění čl. I zákona č. 175/1988 Sb.;

2. § 53 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy;

3. § 3 odst. 2 a § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Sb.;

4. vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz, ve znění vládního nařízení č. 17/1960 Sb.;

5. § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích.

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku, § 119 odst. 1,§ 123 odst. 2 a § 272 odst. 2 zákoníku práce, § 508 odst. 1 občanského zákoníku, § 19 odst. 1 písm. g) a § 22 písm. g) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.), § 5 odst. 2 a § 18 zákona č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.

2) § 16 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

Přesunout nahoru