Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 126/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích

Částka 29/1989
Platnost od 27.11.1989
Účinnost od 10.10.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. října 1989

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích


Dne 10. prosince 1986 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. října 1989.


Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dnem 10. října 1989.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích

Prezident Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky ve snaze plnit závazky o udržování státních hranic a hraničních znaků, vyplývající ze Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsané v Praze dne 2. prosince 1967 (dále jen "Smlouva o právních vztazích"),

rozhodli se uzavřít tuto Smlouvu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:

prezident Československé socialistické republiky

JUDr. Vratislava Vajnara CSc.,

ministra vnitra Československé socialistické republiky,

Státní rada Polské lidové republiky

generála zbraní Czeslawa Kiszczaka,

ministra vnitra Polské lidové republiky,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

V souladu s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích, které bylo provedeno podle Smlouvy o právních vztazích Stálou československo-polskou hraniční komisí, probíhají československo-polské státní hranice na hraničních vodních tocích tak, jak je znázorněno v nových hraničních dokumentech, kterými jsou:

a) protokolární popisy průběhu hraniční čáry s tabulkami číselných údajů;

b) náčrty průběhu hraniční čáry v měřítku 1:2000;

c) Závěrečný protokol o prvním společném přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích v letech 1976-1983, podepsaný v Praze dne 9. prosince 1983.

Nové hraniční dokumenty jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek 2

Nové hraniční dokumenty nahrazují ve vztahu ke společně přezkoušeným úsekům státních hranic na hraničních vodních tocích příslušné části hraničních dokumentů, které jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic, podepsané ve Varšavě dne 13. června 1958.

Článek 3

Plochy částí státních území Československé socialistické republiky a Polské lidové republiky oddělených náhlými přirozenými změnami polohy koryt hraničních vodních toků, obsažené v Závěrečném protokolu uvedeném v článku 1 písm. c) této Smlouvy, jsou vzájemně vyrovnány.

Článek 4

Hraniční čára na hraničních vodních tocích znázorněná v nových hraničních dokumentech je, bez ohledu na jakékoliv změny polohy jejich koryt, výchozí čarou pro projektování vodohospodářských úprav hraničních vodních toků a pro druhé společné přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích.

Článek 5

Tato Smlouva bude ratifikována a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin. Výměna ratifikačních listin bude provedena v Praze.

Dáno ve Varšavě dne 10. prosince 1986 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Smlouvu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za prezidenta Československé socialistické republiky:

Vratislav Vajnar v. r.

Za Státní radu Polské lidové republiky:

Czeslaw Kiszczak v. r.

Přesunout nahoru