Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Částka 29/1989
Platnost od 27.11.1989
Účinnost od 17.02.1989
Zrušeno k 28.02.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. října 1989

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí


Dne 17. února 1989 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce z principů a cílů Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970,

řídíce se závěry Ekonomické porady členských států RVHP na nejvyšší úrovni z roku 1984,

snažíce se o dosažení ekologické bezpečnosti jakožto nedílné součásti komplexního systému mezinárodní bezpečnosti,

jsouce přesvědčeny o tom, že spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí bude napomáhat dalšímu rozvoji a upevnění přátelských vztahů mezi oběma státy a jejich národy,

usilujíce o účinnou ochranu životního prostředí uskutečňovanou v souladu s mnohostrannými úmluvami, jimiž jsou oba státy vázány,

řešíce sociálně ekonomické úkoly rozvoje národního hospodářství obou států v souladu s efektivní ochranou životního prostředí a zdraví obyvatelstva,

přesvědčeny o tom, že problémy ochrany životního prostředí mohou být úspěšně řešeny pouze společným úsilím států,

se dohodly na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci při ochraně životního prostředí a při racionálním využívání přírodních zdrojů, napomáhat dalšímu rozšiřování a prohlubování hospodářských a vědeckotechnických styků v této oblasti.

Článek 2

Spolupráce bude zaměřena zejména na:

- ochranu ovzduší před znečištěním,

- racionální využívání vod a jejich ochranu před znečištěním,

- ochranu půdy a racionální využívání zemědělského půdního fondu,

- ochranu flóry a fauny, zakládání národních parků, rezervací a chráněných oblastí,

- zkoumání biologických a genetických následků znečišťování životního prostředí,

- monitorování stavu životního prostředí,

- vliv změn v životním prostředí na celkové klima,

- zlepšení životního prostředí ve městech a obcích,

- vypracování, výměnu a zavádění maloodpadových a bezodpadových technologií výrob,

- kooperaci a specializaci ve výrobě speciálního zařízení, přístrojů a materiálů, které jsou určeny k ochraně životního prostředí,

- otázky právní úpravy a řízení ochrany životního prostředí,

- ekonomickou stimulaci racionálního využívání a ochrany přírodních zdrojů,

- systém ekologické výchovy a vzdělávání,

- společné projektování a budování objektů ochrany přírody v pohraniční oblasti,

- předcházení znečišťování potravinového řetězce škodlivými látkami,

- koordinaci metodických postupů na úseku plánování péče o životní prostředí.

Článek 3

Spolupráce se bude uskutečňovat zejména těmito formami:

- společným uskutečňováním konkrétních opatření zaměřených k ochraně a zlepšování životního prostředí,

- výměnou vědeckých a technických informací, filmů, videozáznamů, právních předpisů a směrnic,

- výměnou vědců a odborníků za účelem výzkumu, studia, praxe, konzultací a výměny zkušeností,

- výměnou vědeckotechnické dokumentace, patentů, licencí a znalostí "know-how",

- společným prováděním výzkumu, vývoje, experimentálních prací a výměnou výsledků výzkumu a zkušeností,

- společným využíváním vědeckých a technických zařízení a přístrojů,

- organizací a prováděním sympózií, konferencí, výstav a studijních a doškolovacích kursů.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat navazování a rozvoji přímých vztahů mezi orgány a organizacemi obou států při spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 5

Smluvní strany budou konzultovat a koordinovat svou činnost v oblasti mezinárodní spolupráce v otázkách ochrany životního prostředí.

Článek 6

Koordinaci spolupráce podle této dohody budou uskutečňovat za Československou socialistickou republiku Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a za Svaz sovětských socialistických republik Státní výbor Svazu sovětských socialistických republik pro ochranu přírody.

Článek 7

K provádění této dohody budou Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem Svazu sovětských socialistických republik pro ochranu přírody sjednávány programy spolupráce vždy na období 2 let.

Článek 8

Spolupráce orgánů a organizací se bude uskutečňovat na základě dohod, pracovních plánů nebo smluv sjednávaných v souladu s touto dohodou a programy spolupráce.

Článek 9

Smluvní strany se budou neprodleně informovat o vzniku situace ohrožující životní prostředí druhého státu a o opatřeních přijatých k odstranění tohoto ohrožení a společně projednají další potřebná opatření ke zmírnění a odstranění negativních následků těchto situací.

Článek 10

Smluvní strany si budou poskytovat pomoc při průmyslových haváriích nebo při živelních pohromách ve společné hraniční oblasti negativně ovlivňujících životní prostředí. Podmínky poskytování této pomoci, jakož i seznam zařízení, materiálů a služeb budou určeny ve zvláštních dohodách.

Článek 11

Právní ochrana a využívání výsledků spolupráce se bude řídit Smlouvou o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce ze dne 12. 4. 1973 a dalšími dohodami z této oblasti, jimiž jsou smluvní strany vázány, jakož i právním řádem smluvních stran v otázkách, které nejsou těmito dohodami upraveny.

Článek 12

Výsledky spolupráce podle této dohody mohou být předány třetím státům, jejich právnickým nebo fyzickým osobám pouze po vyslovení souhlasu příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 13

Smluvní strany nenesou hmotnou odpovědnost za závazky organizací přijaté při uskutečňování spolupráce podle této dohody.

Článek 14

Tato dohoda se nedotýká práv a povinností Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik vyplývajících pro ně z jiných mezinárodních dohod z oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 15

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se na dobu 5 let.

Její platnost se prodlouží mlčky vždy o dalších 5 let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 6 měsíců před uplynutím stávajícího období její platnosti.

Ukončení platnosti této dohody se nebude dotýkat platnosti dohod a smluv uzavřených podle této dohody.

Dáno v Moskvě dne 17. února 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Pavel Hrivnák v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

Fjodor Trofimovič Morgun v. r.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 17/2002 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 2. prosince 1997 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997 pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

64. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, podepsaná v Moskvě dne 17. února 1989, vyhlášená pod č. 125/1989 Sb.;

Přesunout nahoru