Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 122/1989 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Částka 29/1989
Platnost od 27.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

122

ZÁKON

České národní rady

ze dne 31. října 1989,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci věty druhé tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "zejména s těmi, jejichž posláním je sdružovat autory a výkonné umělce z oboru divadelního umění.".

2. § 5 zní:

"§ 5

Zřizování, řízení a zrušování divadel

(1) Divadlo je socialistická organizace s posláním vykonávat divadelní činnost.

(2) Divadla zřizují, řídí a zrušují ministerstvo kultury České socialistické republiky, národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy 2a) (dále jen "zřizují organizace").

(3) Národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy zřizují a zrušují divadla se souhlasem ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo kultury").

(4) Ministerstvo kultury a národní výbory zřizují divadla jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

(5) V čele divadla je ředitel, kterého jmenuje na základě veřejného konkursu a odvolává zřizující organizace.

(6) Divadlo předvádí divadelní díla na základě dramaturgického plánu a plánu činnosti schválených ředitelem divadla.".

3. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Statut divadla vydává zřizující organizace.".

4. V § 8 odst. 2 se za slovo "výbor" vkládá čárka a slova "v Praze Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen "krajský národní výbor")".

5. § 8 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Krajský národní výbor může pověřit i další socialistické organizace plněním některých úkolů krajské agentury.".

6. § 9 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Ministerstvo kultury může pověřit i další socialistické organizace plněním některých úkolů ústřední agentury.".

7. § 10 odst. 3 se vypouští.

8. V § 21 odst. 3 se vypouští věta druhá.

9. V § 21 odst. 4 se v první větě nahrazují slova "orgánu státní správy, který divadlo řídí" slovy "zřizující organizaci".

10. V § 22 se slova "orgánu státní správy, který je řídí," nahrazují slovy "zřizující organizace".

11. § 24 odst. 2 zní:

"(2) Dohled na představení, jehož pořadatelem je divadlo řízené ministerstvem kultury nebo národním výborem, přísluší orgánu státní správy, který je řídí; tento orgán může zabezpečením dohledu pověřit okresní nebo místní (městský) národní výbor příslušný podle místa představení. U ostatních divadel dohled na představení přísluší místnímu (městskému) národnímu výboru, v jehož obvodě se představení koná.".

12. V § 31 se vypouští ustanovení písmen b) a c).

13. V § 31 písm. e) se za slovo "školství" vkládá čárka a slova "mládeže a tělovýchovy".

14. V § 31 písm. g) se slova "státní správy a společenskými organizacemi" nahrazují slovy "státní správy, společenskými organizacemi a kulturními fondy".

15. V § 31 se dosavadní písmena d) až j) označují jako písmena b) až h).

16. V § 32 odst. 2 písm. a) se vypouští bod 2; dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 2 až 5.

17. V § 32 odst. 2 písm. b) se vypouští bod 2; dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

18. V § 36 odst. 4 se slova "o udělení souhlasu podle § 28 odst. 1" nahrazují slovy "o udělení souhlasu podle § 5 odst. 3 a § 28 odst. 1".

19. V § 38 odst. 2 se za slovo "školství" vkládá čárka a slova "mládeže a tělovýchovy".

20. § 38 odst. 3 zní:

"(3) Ministerstvo kultury stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky obecně závazným právním předpisem podrobnosti o veřejných konkursech pro přijímání divadelních umělců a ředitelů divadel do pracovního poměru.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Kempný v. r.

Pitra v. r.

Poznámky pod čarou

2a) § 41 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
§ 2 odst. 2 písm. b) vládního nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl.

Přesunout nahoru