Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.

Částka 28/1989
Platnost od 30.10.1989
Účinnost od 02.11.1989
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

118

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 25. října 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 54 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) K vývozu věcí vyvážených zahraničními fyzickými osobami je třeba povolení, jde-li o věci nabyté v Československé socialistické republice, pokud nebyly potřebné pro přiměřené uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo nejsou potřebné pro přiměřené uspokojování jejích osobních potřeb při její cestě z Československé socialistické republiky. K vývozu věcí nabytých v Československé socialistické republice k jiným účelům, než k přiměřenému uspokojování osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky, vyvážených mimo rámec zahraničně obchodní činnosti, v případech na něž se nevztahují zákazy vývozu (§ 7), je třeba povolení:

1. v cestovním styku,

aa) je-li jejich celková hodnota vyšší než 500 Kčs,

bb) jsou-li uvedeny v příloze č. 1,

cc) jde-li o pohonné hmoty dopravované v rezervních nádobách motorových vozidel,

2. v mimocestovním styku.".

2. § 7 zní:

"§ 7

(1) Zakázán je vývoz věcí:

a) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice nepřesáhl dobu jednoho dne, v celkové hodnotě převyšující 150 Kčs,

b) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice nepřesáhl dobu dvou dnů, v celkové hodnotě převyšující 300 Kčs,

c) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice nepřesáhl dobu dvou dnů, jejichž celková hodnota převyšuje výši prokazatelně v souladu s platnými předpisy dovezených nebo směněných československých platebních prostředků,

d) zahraničními fyzickými osobami v cestovním styku, jejichž pobyt v Československé socialistické republice přesáhl dobu dvou dnů, jejichž celková hodnota přesahuje výši 50 % prokazatelně v souladu s platnými předpisy dovezených nebo směněných československých platebních prostředků,

e) zahraničními fyzickými osobami v mimocestovním styku, jejichž celková hodnota přesahuje výši 50 % prokazatelně v souladu s platnými předpisy dovezených nebo směněných československých platebních prostředků,

f) uvedených v příloze č. 2.

(2) Zákazy vývozu věcí podle odstavce 1 neplatí, jde-li o:

a) vývoz věcí zahraniční fyzickou osobou

1. pokud byly tyto věci potřebné k přiměřenému uspokojování naléhavých osobních potřeb vyvážející osoby při jejím dočasném pobytu v Československé socialistické republice nebo jsou potřebné k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky,

2. pokud je tato zakoupila u československých organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky, jsou-li tyto věci vyváženy do jednoho roku ode dne prodeje a je-li jejich nákup doložen dokladem této organizace,

3. jejichž vývoz je upraven mezinárodními smlouvami, jimiž je Československá socialistická republika vázána,

b) vývoz věcí osobami požívajícími v Československé socialistické republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit,

c) vývoz věcí československou nebo zahraniční fyzickou osobou v souvislosti s jejím stěhováním,

d) vývoz věcí československou fyzickou osobou k přiměřenému uspokojování jejích osobních potřeb při cestě z Československé socialistické republiky nebo při jejím dočasném pobytu v zahraničí,

e) vývoz věcí československou nebo zahraniční osobou a uplatnění zákazu by vedlo k neodůvodněným tvrdostem.

(3) Dovoz věcí uvedených v příloze č. 4 je zakázán.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. listopadu 1989.


První náměstek: JUDr. Cuker v. r.

Přesunout nahoru