Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1989 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev

Částka 27/1989
Platnost od 18.10.1989
Účinnost od 18.10.1989
Zrušeno k 01.03.1991 (58/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky

ze dne 29. září 1989

o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky stanoví podle § 123 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou odborovou radou:


§ 1

Tato vyhláška upravuje usměrňování mzdových prostředků družstevních organizací nesdružených do svazu družstev 1) (dále jen "družstvo").

§ 2

Usměrňování mzdových prostředků

(1) Mzdovými prostředky jsou prostředky, kterých družstva používají k odměňování práce a k poskytování některých dalších plnění v přímé souvislosti s pracovní a obdobnou činností fyzických osob. Zahrnují

a) prostředky na mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru a obdobná plnění poskytovaná na základě členského poměru,

b) prostředky na odměny za práci, popřípadě obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního a členského poměru,

c) prostředky na odměny poskytované za výsledky v socialistickém soutěžení osobám, které nejsou k organizaci v pracovním nebo jiném vztahu, pokud se tyto osoby mohou účastnit socialistického soutěžení, jehož výsledky družstvo hodnotí,

d) částky, které refundují jiným socialistickým organizacím k úhradě plnění uvedených v písmenech a) a b),

e) částky odpovídající základním mzdám v případech, kdy mladiství v období přípravy pro práci, žáci středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť a osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k družstvu, konají pro družstvo práce, které družstvo řídí nebo zabezpečuje pracovními prostředky (mzdová hodnota práce); při práci konané žáky středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť v období odborného rozvoje a osobami, které nejsou k družstvu v pracovně právním vztahu, zahrnuje mzdová hodnota též částky odpovídající ostatním složkám mzdy a náhradám mzdy.

(2) Družstva nemají povinnost zahrnout do mzdových prostředků plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) a b), jestliže se jim refundují ze mzdových prostředků jiných socialistických organizací; zahrnou-li tato plnění do mzdových prostředků, vyloučí je z nich při přijetí refundované částky.

(3) Pokud družstva poskytují plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) a b) a vyplácí je v jiné než československé měně, zahrnují do mzdových prostředků jen částky vyplacené v československé měně.

§ 3

(1) Mzdové prostředky jsou součástí nákladů družstva s výjimkou prostředků fondu odměn (§ 5).

(2) Do ostatních osobních nákladů družstev se zahrnují mzdové prostředky, které odpovídají

a) odměnám a plněním uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) a částkám refundovaným jiným socialistickým organizacím k úhradě těchto odměn a plnění,

b) mzdovému vyrovnání poskytnutému pracovníkovi družstva a částkám refundovaným jiným socialistickým organizacím k úhradě tohoto vyrovnání.

§ 4

(1) V ročním plánu mezd si družstvo vymezí objem mzdových a ostatních osobních nákladů podle vlastního rozhodnutí. Zahrne do nich plnění (§ 2 odst. 1) nehrazená z fondu odměn (§ 5 odst. 2).

(2) Plánovanou výši mzdových a ostatních osobních nákladů družstvo vymezí pro příslušný rok částkou, která odpovídá plánovanému počtu a struktuře pracovníků a mzdovým tarifům, příplatkům a doplatkům ke mzdám a jiným obdobným plněním včetně náhrad mezd.

§ 5

Fond odměn

(1) Družstvo vytváří fond odměn přídělem z finančních zdrojů.

(2) Družstvo z fondu odměn, a není-li tvořen fond odměn, ze zisku

a) hradí pracovníkům podíly na hospodářských výsledcích, prémie a odměny podle mzdových předpisů s výjimkou zvláštních ročních odměn poskytovaných při práci s chemickými karcinogeny a odměn za řízení služebních vozidel 2) a obdobná plnění žákům středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť v období odborného rozvoje,

b) může převádět částky jiným organizacím.

(3) Prostředky přidělené do fondu odměn účtuje družstvo na zvláštním účtu a jejich zůstatek převádí do následujícího roku.

(4) Vykáže-li družstvo ztrátu, použije k její úhradě i zůstatek fondu odměn z minulých let.


Závěrečná ustanovení

§ 6

Družstvo se po nabytí účinnosti této vyhlášky neřídí vyhláškou federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků, ve znění vyhlášky č. 234/1988 Sb. a vyhláškou federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 41/1989 Sb., o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Nikodým v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

2) Výnos FMPSV ze dne 22. prosince 1987 č. j. 313-35673-5118 o poskytování ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny (reg. v částce 1/1988 Sb.).
Směrnice FMPSV ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí služební motorová vozidla (reg. v částce 25/1979 Sb.).

Přesunout nahoru