Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci

Částka 27/1989
Platnost od 18.10.1989
Účinnost od 17.02.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. září 1989

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci


Dne 6. března 1987 byla v Bujumbuře podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12. dnem 17. února 1989.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Burundi o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Burundi

vedeny přáním upevňovat vzájemné styky a rozvíjet vědeckou a kulturní spolupráci mezi oběma státy,

přesvědčeny, že tato spolupráce, spočívající na zásadách vzájemného dodržování svrchovanosti a územní celistvosti, rovnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí a vzájemné výhodnosti, přispěje k posílení přátelských vztahů mezi národy obou států,

se rozhodly uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti školství, kultury, vědy, umění, filmu, hromadných sdělovacích prostředků, sportu a tělesné výchovy, jakož i zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi vzdělávacími, kulturními, zdravotnickými, vědeckými a uměleckými organizacemi obou států, a to zejména:

a) umožňováním vzájemných návštěv vysokoškolských profesorů, učitelů a odborníků z oblasti vědy a výzkumu,

b) pořádáním výstav kulturního, uměleckého, politického a informačního charakteru,

c) pořádáním koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých akcí představujících lidovou kulturu obou států,

d) překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl,

e) výměnou knih a dalších publikací z oblasti školství, kultury, vědy a umění, jakož i různých audiovizuálních pomůcek,

f) výměnou informací o životě národů obou států za účelem vzájemného poznávání zkušeností,

g) výměnou pracovníků z oblasti školství, kultury, zdravotnictví a vědy,

h) výměnou a uváděním filmů na neobchodním i obchodním základě.

Článek 3

Smluvní strany budou dbát o to, aby v učebnicích a školních osnovách byly šířeny objektivní informace o životě a pokroku dosaženého národy obou států.

Článek 4

Každá smluvní strana poskytne v souladu se svými možnostmi stipendia studentům a postgraduantům druhé smluvní strany ke studiu na svých vysokých školách nebo jiných školských či vědeckých zařízeních.

Článek 5

Smluvní strany budou zkoumat podmínky uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodnostech získaných na vysokých školách nebo jiných školských či vědeckých zařízeních obou států. Tyto podmínky budou upraveny zvláštní dohodou.

Článek 6

Každá smluvní strana umožní v souladu se svými právními předpisy občanům druhé smluvní strany přístup do historických archivů, knihoven, muzeí a galérií .

Článek 7

Každá smluvní strana usnadní občanům druhé smluvní strany účast na kongresech, konferencích, festivalech, seminářích a na dalších odborných setkáních s mezinárodní účastí pořádaných na jejím území v oblastech uvedených v článku 1.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi tiskovými agenturami, filmovými, rozhlasovými a televizními organizacemi obou států.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi mládeže , žen a organizacemi v oblasti sportu a tělovýchovy obou států.

Článek 10

Každá smluvní strana vytvoří v souladu se svými právními předpisy občanům druhé smluvní strany, kteří jsou vysláni podle této dohody, potřebné podmínky pro plnění jejich úkolů.

Občané vysílající smluvní strany jsou povinni dodržovat právní předpisy přijímající smluvní strany.

Článek 11

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plány, které budou obsahovat dohodnuté akce a jejich finanční podmínky.

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu 5 let a poté bude vždy mlčky prodlužována o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Bujumbuře dne 6. března 1987 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Anatolij Demucký v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Československé socialistické republiky

Za vládu

Republiky Burundi:

Egide Nkuriyingoma v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru