Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1989 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Částka 26/1989
Platnost od 29.09.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 01.07.1992 (340/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 31. srpna 1989

o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Český báňský úřad podle § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, stanoví:


§ 1

(1) Odbornou způsobilostí podle této vyhlášky se rozumí znalost předpisů, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, pracovní podmínky, požární ochranu v podzemí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení a bezpečnost provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zabezpečení chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, používání výbušnin k trhacím a ohňostrojným pracím, jakož i jiných předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost technických zařízení. 1)

(2) Touto vyhláškou není dotčeno ověřování odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů. 2)

(3) Odborná způsobilost pracovníků organizací, které provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, se ověřuje zkouškou.

§ 2

(1) Obvodní báňský úřad ověřuje odbornou způsobilost vedoucího organizace, jeho zástupců, vedoucích organizačních jednotek organizace a jejich zástupců, vedoucích dolů a lomů, důlních měřičů, vedoucích útvarů bezpečnosti práce, popřípadě odborně způsobilých pracovníků, kteří byli pověřeni k plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(2) Český báňský úřad si může vyhradit případy, v kterých sám ověří odbornou způsobilost pracovníků uvedených v odstavci 1.

(3) Odbornou způsobilost ostatních pracovníků, kteří provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, ověřuje organizace, u níž jsou v pracovním poměru. Při ověřování odborné způsobilosti postupuje organizace podle této vyhlášky obdobně.

§ 3

(1) Organizace je povinna přihlásit pracovníka uvedeného v § 2 odst. 1 ke zkoušce u obvodního báňského úřadu nejpozději v den jeho nástupu do funkce a pracovníka o této skutečnosti informovat.

(2) Obvodní báňský úřad oznámí pracovníkovi datum a místo zkoušky nejpozději 15 dnů před jejím konáním.

(3) Zkouška se koná před komisí jmenovanou předsedou obvodního báňského úřadu. V případech uvedených v § 2 odst. 2 se zkouška koná před komisí jmenovanou předsedou Českého báňského úřadu.

(4) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. O průběhu zkoušky se vyhotoví záznam, ve kterém se uvedou otázky, hodnocení odpovědi a výsledek zkoušky.

(5) Výsledek zkoušky se oznámí pracovníkovi a organizaci; u vedoucího organizace se oznámí i ústřednímu orgánu, do jehož působnosti organizace patří.

(6) Organizace je povinna evidovat výsledek zkoušky.

§ 4

Pokud pracovník při zkoušce nevyhoví, může být zkouška opakována v termínu určeném obvodním báňským úřadem. Pokud se pracovník bez závažného důvodu ke zkoušce nedostaví nebo nevyhoví při opakované zkoušce, oznámí to obvodní báňský úřad organizaci.

§ 5

Ověřování odborné způsobilosti pracovníka se opakuje do tří let od poslední zkoušky. Běh této lhůty u pracovníků uvedených v § 2 odst. 1 se zastaví podáním přihlášky k přezkoušení.


§ 6

Zrušují se

1. bezpečnostní předpis Ústředního báňského úřadu ze dne 5. ledna 1966 č. j. 100/1966 o zkouškách pracovníků hospodářských organizací z horních a souvisejících předpisů (reg. v částce 3/1966 Sb.),

2. vyhláška Českého báňského úřadu č. 13/1981 Sb., o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků,

3. čl. 1 07 odst. 2 a 3 čl. 1 08 odst. 2 a 3 důlně měřického předpisu Českého báňského úřadu ze dne 31. ledna 1972 č. j. 700/1972 pro povrchové dobývání rud a nerud (reg. v částce 26/1972 Sb.),

4. čl. 1 06 odst. 2 až 4 a čl. 1 07 odst. 2 až 4 důlně měřického předpisu Českého báňského úřadu ze dne 1. července 1974 č. j. 3700/1974 pro geologický průzkum a pro těžbu ložisek ropy a zemního plynu (reg. v částce 6/1976 Sb.).

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Předseda:

Ing. Zíka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 273 odst. 1 a 2 zákoníku práce.

2) Např. zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., ČSN 05 0610 Bezpečnostní ustanovení pro sváření plamenem a řezání kyslíkem.

Přesunout nahoru