Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1989 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě

Částka 26/1989
Platnost od 29.09.1989
Účinnost od 01.10.1989
Zrušeno k 13.12.1996 (303/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky

ze dne 1. září 1989

o školách v přírodě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky stanoví podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


§ 1

Vysílání dětí a žáků do škol v přírodě

(1) Do škol v přírodě 1) se vysílají děti ze všech typů mateřských škol, žáci druhého až čtvrtého ročníku základní školy, žáci čtvrtého až osmého ročníku základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních škol (dále jen "škol") jedenkrát v průběhu docházky do mateřské školy a jedenkrát v průběhu docházky do škol. Pobyt dětí a žáků (dále jen "žáků") trvá čtrnáct dní. Z oblastí, v nichž je zvlášť ohrožen zdravý vývoj dětského organismu 2) (dále jen "postižené oblasti"), se vysílají v každém školním roce do školy v přírodě všichni žáci všech ročníků škol. Národní výbor může organizovat pobyty žáků z postižených oblastí ve škole v přírodě dvakrát za školní rok, z toho jedenkrát v zimním období; pobyt žáků ve škole v přírodě může prodloužit až o sedm dní.

(2) K zařazení žáka do školy v přírodě je třeba souhlas rodičů nebo jiných zákonných zástupců (dále jen "zákonní zástupci").

(3) Do školy v přírodě nemohou být na základě posudku lékaře školní zdravotní péče vysláni žáci, jejichž zdravotní stav by mohl být pobytem ve škole v přírodě ohrožen, a žáci, kteří by ohrožovali zdraví ostatních žáků. 3)

(4) Zákonní zástupci musí předložit před vysláním do školy v přírodě písemné prohlášení o tom, že okresní hygienik nebo ošetřující lékař nenařídil žákovi karanténní opatření a že jim není známo, že by v posledním týdnu přišel žák do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí, 3) a potvrzení lékaře, že žák nejeví známky nemoci; toto lékařské potvrzení nesmí být starší než 3 dny. 3)

(5) Pokud se žák nezúčastní pobytu ve škole v přírodě, zajistí ředitel vysílající školy jeho náhradní vyučování.

§ 2

Organizace a řízení škol v přírodě

(1) Vysílání a pobyt žáků škol ve školách v přírodě zabezpečuje národní výbor, který školu odborně vede 4) (dále jen "provozovatel").

(2) Ke způsobilosti objektu, v němž se má uskutečňovat pobyt žáků ve škole v přírodě, dává souhlas okresní hygienik příslušný podle místa, kde se pobyt ve škole v přírodě koná. 3) Pobyt žáků ve školách v přírodě se uskutečňuje:

a) v objektech spravovaných národními výbory sloužících trvale tomuto poslání,

b) v objektech pronajatých, sloužících tomuto poslání přechodně.

(3) Hygienické požadavky na objekty uvedené v § 2 odst. 2 stanoví zvláštní předpis. 3) Za zdravotní péči o žáky ve škole v přírodě odpovídá okresní ústav národního zdraví, v jehož obvodu je škola v přírodě umístěna. 3)

(4) Provozovatel je povinen zajistit ve škole v přírodě takový počet pomocných vychovatelů, zdravotníků, 3) technicko-hospodářských pracovníků, pracovníků dělnických povolání a pracovníků jídelen, aby jim mohl být poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu a mezi dvěma směnami. 5)

(5) Provozovatel zabezpečuje dopravu žáků do školy v přírodě.

(6) Provozovatel schvaluje učební plán vysílané školy.

(7) Provozovatel může ze závažných rodinných důvodů pracovníka vysílaného do školy v přírodě souhlasit s pobytem dítěte tohoto pracovníka ve škole v přírodě i tehdy, není-li jeho dítě žákem vysílané třídy. Pro toto dítě platí stejné podmínky, jako pro ostatní žáky.

(8) Při pobytu žáků ve škole v přírodě pověří ředitel vysílající školy, jde-li o žáky z jedné školy, nebo provozovatel, jde-li o třídy z různých škol, jednoho učitele vedením školy v přírodě (dále jen "vedoucí").

(9) Školu v přírodě podle § 2 odst. 2 písm. a) řídí její ředitel. Vydává vnitřní řád školy, který stanoví podrobnosti provozu školy v přírodě.

§ 3

Organizace výchovně vzdělávací činnosti

(1) Vyučování ve škole v přírodě je rozvrženo do 6 dnů v týdnu. Vyučovací hodina trvá čtyřicet minut.

(2) Zaměstnání v mateřské škole ve škole v přírodě je rozvrženo do šesti dnů v týdnu.

(3) V době mimo vyučování se provádí povinná příprava na vyučování a v rozsahu minimálně 5 hodin denně v přírodě tělovýchovná, sportovní, branná, turistická, rekreační činnost a vycházky.

§ 4

Pracovníci škol v přírodě

(1) S každou třídou mateřské školy se do školy v přírodě vysílají dvě učitelky. Počet žáků ve třídě ve škole v přírodě odpovídá počtu žáků ve třídě vysílající školy. Pomocné výchovné práce a noční péči o žáky zajišťuje do každých dvaceti žáků jedna pomocná vychovatelka s plnou týdenní pracovní dobou a jedna pomocná vychovatelka s poloviční týdenní pracovní dobou.

(2) Se žáky škol se vysílá s každou třídou nejméně jeden učitel, jeden vychovatel a jeden pomocný vychovatel.

(3) Provozovatel je povinen ve ztížených podmínkách školy v přírodě zajistit dalšího pomocného vychovatele k zabezpečení pomocné výchovné práce a noční péče o žáky nebo noční pohotovosti.

§ 5

Stravování

(1) Stravování žáků 6) a pracovníků 7) ve školách v přírodě se řídí zvláštními předpisy.

(2) Finanční norma na nákup potravin ve škole v přírodě na žáka a den činí v maloobchodních (kalkulačních) cenách:

pro žáky mateřských škol 15,00 Kčs,

pro žáky 1. stupně 17,50 Kčs,

pro žáky 2. stupně 18,60 Kčs.

(3) Finanční norma na nákup potravin ve škole v přírodě pro žáky vysílané z postižených oblastí na žáka a den činí v maloobchodních (kalkulačních) cenách:

pro žáky mateřských škol 19,40 Kčs,

pro žáky 1. stupně 21,80 Kčs,

pro žáky 2. stupně 23,00 Kčs.

(4) Finanční norma na nákup potravin ve školách v přírodě podle § 2 odst. 2 písm. a) u dospělých strávníků činí v maloobchodních cenách 23,00 Kčs na osobu a den.

§ 6

Hospodaření škol v přírodě, poplatky

(1) Veškeré výdaje škol v přírodě zajišťuje ve svém rozpočtu provozovatel v rámci svých přidělených rozpočtových prostředků.

(2) Pracovníkům vysílaným do škol v přírodě hradí výdaje provozovatel podle zvláštního předpisu. 7)

(3) Při vysílání žáků škol uvedených v § 1 odst. 1 uhradí zákonní zástupci žáků v dohodnutém termínu před vysláním žáků do školy v přírodě výdaje na cestovné, ubytování a stravování. Provozovatel poskytne příspěvek na úhradu nákladů na stravování ve výši 10 Kčs na žáka a den.

(4) Při vysílání žáků z postižených oblastí do škol v přírodě hradí provozovatel veškeré výdaje. Na úhradu stravovacích nákladů přispívají zákonní zástupci žáků příspěvkem 5 Kčs na žáka a den.

(5) Způsob úhrady příspěvků od zákonných zástupců stanoví provozovatel.

(6) Přeprava nemocného žáka ze školy v přírodě, o níž rozhodl lékař, se provádí podle zvláštního předpisu. 8) Pokud zákonný zástupce odveze žáka ze školy v přírodě na základě doporučení lékaře, uhradí provozovatel žáku a doprovázející osobě výdaje spojené s tímto převozem ve výši jízdného za veřejný hromadný dopravní prostředek. Na základě souhlasu vedoucího školy v přírodě nebo ředitele stálé školy v přírodě si mohou zákonní zástupci ve výjimečných případech odvézt žáka ze školy v přírodě, a to na vlastní náklady.

(7) Pokud žák odjede ze školy v přírodě ze závažných důvodů dříve, vrátí provozovatel zákonným zástupcům náklady za stravování za každý celý den jeho nepřítomnosti.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 90/1979 Sb., o školách v přírodě, ve znění vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 22/1983 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 90/1979 Sb.,

instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 8. května 1981 č. j. 19548/81-201, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti škol v přírodě.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1989.


Ministryně:

Synková v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních (úplné znění č. 49/1984 Sb. ).

2) Oblasti, v nichž je zvlášť ohrožen zdravý vývoj dětského organismu, určuje vláda České socialistické republiky.

3) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.
 Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.j. HEM 329.6-2.1.79 ze dne 2. 1. 1979, publikované pod č. 57/1980 Sb.Hygienické předpisy sv. 50 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a dorost, přetištěné ve Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky částka 17-20, roč. XVII a registrované v částce 29/1979 Sb.

4) § 7 a 12 zákona České národní rady č. 77/1977 Sb., o státní správě ve školství (úplné znění č. 48/1984 Sb. ).

5) § 85 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb. ).

6) Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.j. 28591/83-40 k organizaci a provozu školního stravování.

7) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb.

8) Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

Přesunout nahoru