Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 6 ods. 6 písm. a) a § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos č. 2180/1988 z 11. júla 1988, ktorým sa zrušujú:

a) 1. Výnos Ústredného banského úradu zo 7. apríla 1954 č. 2037/1954 - zoznam typových skúšok elektrického zariadenia vyskúšaného Vedeckovýskumným uhoľným ústavom v Ostrave-Radvaniciach (publikovaná v čiastke č. 163/1954 Ú. v.)

2. Úprava Ústredného banského úřadu z 30. decembra 1957 č. 8341/1957, ktorou sa vydáva zoznam druhov výbušnín a typov prístrojov a pomôcok, ktoré sa smú používať na trhacie práce v podnikoch podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy (publikovaná v čiastke č. 136/1957 Ú. v.)

3. Úprava Ústredného banského úradu z 27. júna 1958 č. 3751/1958, ktorou sa schvaľuje používanie „čierneho trhacieho prachu vz TN“ vyrábaného Východočeskými chemickými závodmi Synthesia, n. p. v Pardubiciach-Semtíne na trhacie práce v lomoch vynímajúc lomy na uhlie a rudy, podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy (oznámená v čiastke č. 60/1958 Ú. v.)

4. Úprava Ústredného banského úradu z 28. októbra 1959 č. 6829/1958 vydaná po dohode s Ministerstvom palív a v súčinnosti so Zväzom zamestnancov v baníctve - bezpečnostné predpisy pre banské odplyňovanie (oznámená v číaslke č. 89/1958 Ú. v.)

5. Úprava Ústredného banského úradu z 31. januára 1959 č. 455/1959, ktorou sa vydáva zoznam druhov výbušnín a typov prístrojov a pomôcok, ktoré možno používať na trhacie práce v podnikoch podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy (publikovaná v čiastke č. 15 1959 Ú. v.)

6. Úprava Ústredného banského úradu zo 7. decembra 1959 č. 5047/1959, ktorou sa vydáva zoznam typov banských lámp, ktoré sa smú používať v závodoch podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy (publikovaná v čiastke č. 98/1959 Ú. v.)

7. Úprava Ústredného banského úradu z 12. decembra 1959 č. 8969/1959, ktorou sa vydáva zoznam druhov výbušnín a typov prístrojov a pomôcok, ktoré sa smú používať na trhacie práce v podnikoch podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy (publikovaná v čiastke č. 98/1959 Ú. v.)

8. Výnos Ústredného banského úradu z 15. mája 1965 č. 4000/1965 o banskej degazácii (reg. v čiastke 36/1965 Zb.)

9. Úprava Slovenského banského úradu z 26. augusta 1969 č. 1307/1969, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu Permon DAP 1 (reg. v čiastke 23/1970 Zb.) v znení úpravy SBÚ z 12. 12. 1974 č. 3785/1974 (reg. v čiastke 14/1975 Zb.)

10. Úprava Slovenského banského úradu z 26. augusta 1969 č. 1308/1969, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu Permon DAP 2 (reg. v čiastke 23/1970 Zb.)

11. Úprava Slovenského banského úradu z 26. augusta 1969 č. 1309/1969, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach elektrické milisekundové rozbušky DeM-RVT (reg. v čiastke 23/1970 Zb.)

12. Úprava Slovenského banského úradu z 29. septembra 1969 č. 1677/1969, ktorou sa povoľuje používat na trhacie práce špeciálnu povrchovú trhavinu Semtex 2 (reg. v čiastke 23 1970 Zb.)

13. Úprava Slovenského banského úradu z 29. septembra 1969 č. 1678 1969, ktorou sa povoluje používať na trhacie práce sypkú banskú trhavinu Permon DAP H 4 (reg. v čiastke 23/1970 Zb.)

14. Úprava Slovenského banského úradu z 3. októbra 1969 č. 1682/1969, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce elektrický okamžitý palník BS-BP (reg. v čiastke 23/1970 Zb.)

15. Úprava Slovenského banského úradu z 19. februára 1970 č. 685/1970, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce banskú elektrickú rozbušku so zvýšenou odolnosťou proti bludným a indukovaným prúdom DeD-Sicca (reg. v čiastke 23/1970 Zb.)

16. Úprava Slovenského banského úradu z 19. februára 1970 č. 686/1970, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banskú elektrickú rozbušku so zvýšenou odolnosťou proti bludným a indukovaným prúdom DeP-Sicca (reg. v čiastke 23/1970 Zb.)

17. Úprava Slovenského banského úradu z 19. februára 1970 č. 687/1970, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce banskú milisekundovú elektrickú rozbušku DeM-15 (reg. v čiastke 23/1970 Zb.)

18. Úprava Slovenského banského úradu z 15. apríla 1970 č. 1403/1970, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce banskú skalnú trhavinu Danubal (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

19. Úprava Slovenského banského úradu z 11. mája 1970 č. 2179/1970, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce bansky bezpečnú protiplynovú trhavinu II. kat. (so zvýšenou bezpečnosťou) Harmonit V (reg. v čiastke 24/1971 Zb.)

20. Úprava Slovenského banského úradu z 22. februára 1971 č. 835/1971, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach pomôcku pre používanie výbušnín - nasadzovací zapaľovač (reg. v čiastke 24/1971 Zb.)

21. Úprava Slovenského banského úradu z 26. marca 1971 č. 1299/1971, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce banskú skalnú trhavinu Danubal 2 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

22. Úprava Slovenského banského úradu z 26. marca 1971 č. 1300/1971, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu Superit 2 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

23. Úprava Slovenského banského úradu z 22. júna 1971 č. 2451/1971, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce banskú elektrickú milisekundovú rozbušku DeM-A1 0-18 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

24. Úprava Slovenského banského úradu z 13. marca 1972 č. 424/1972, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce povrchovú trhavinu Permonex BP (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

25. Úprava Slovenského banského úradu z 20. marca 1972 č. 428 1972, ktorou sta povoľuje používať na trhacie práce povrchovú trhavinu Permon G 3 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

26. Úprava Slovenského banského úradu z 20. marca 1972 č. 432/1972, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce banskú skalnú trhavinu Perunit 22 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

27. Úprava Slovenského banského úradu z 20. marca 1972 č. 433/1972, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce banskú skalnú trhavinu Perunit 28 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

28. Úprava Slovenského banského úradu z 20. marca 1972 č. 468/1972. ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce bansky bezpečnú protiplynovú trhavinu I. kategorie Semtinit 46 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.)

29. Úprava Slovenského úradu z 28. decembra 1974 č. 3062/1974, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach na osobitné použitie trhavinu Infernit 45 (reg. v čiastke 14/1975 Zb.)

30. Úprava Slovenského banského úradu z 29. decembra 1974 č. 4723/1974, ktorou sa povoľuje používať na trhacie práce sypkú povrchovú trhavinu Polonit 2 (reg. v čiastke 14/1975 Zb.)

31. Úprava Slovenského banského úradu z 21. októbra 1976 č. 2983/1976, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie Semtex T 28 (reg. v čiastke 33/1976 Zb.)

32. Úprava Slovenského banského úradu z 30. novembra 1976 č. 4100/1976 o používaní výbušnin pri výstavbe tranzitného plynovodu II. línie (reg. v čiastke 8/1977 Zb.)

33. Úprava Slovenského banského úradu z 25. januára 1977 č. 401/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu Polonit 3 (reg. v čiastke 11/1977 Zb.)

34. Úprava Slovenského banského úradu z 25. marca 1977 č. 932/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach bansky bezpečnú protiplynovú trhavinu II. kategorie Ostravit B (reg. v čiastke 14/1977 Zb.)

35. Úprava Slovenského banského úradu z 8. apríla 1977 č. 1560/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (milisekundové) elektrické rozbušky DeR-N s Cu dutinkou (reg. v čiastke 14/1977 Zb.)

36. Úprava Slovenského banského úradu z 9. augusta 1977 č. 3512/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu Permon 40 (reg. v čiastke 24/1977 Zb.)

37. Úprava Slovenského banského úradu z 5. augusta 1977 č. 3513/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu Permon 20 (reg. v čiastke 24/1977 Zb.)

38. Úprava Slovenského banského úradu z 22. augusta 1978 č. 1378/1978 o povolení používať elektrické rozbušky DeM-S s medenou dutinkou (reg. v čiastke 31/1978 Zb.)

39. Úprava Slovenského banského úradu z 23. augusta 1978 č. 1379/1978 o povolení používať elektrické rozbušky DeM-S s hliníkovou dutinkou (reg. v čiastke 31/1978 Zb.)

40. Úprava Slovenského banského úradu zo 4. mája 1979 č. 1905/1979 o používaní výbušnin pri výstavbe III. vetvy tranzitného plynovodu - Konzorcium (reg. v čiastke 19/1979 Zb.)

41. Úprava Slovenského banského úradu zo 6. mája 1979 č. 1943/1979 o povolení používať elektrické rozbušky DeM-zb-S (reg. v čiastke 14/1979 Zb.)

b) ako aj niektoré ďalšie predpisy Slovenského banského úradu a Ústredného banského úradu, ktoré neboli oznámené v Zbierke zákonov.

Výnos obsahuje taxatívny výpočet týchto zrušených predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988. Rozoslal sa obvodným banským úradom a odborom výstavby okresných národných výborov; možno doň nazrieť na týchto orgánoch. Okrem toho sa rozoslal niektorým ďalším orgánom a organizáciám.

Přesunout nahoru