Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c24/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1988
Platnost od 28.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy vydalo výnos z 30. júna 1988 č. 1165/1988-32 o chránených prírodných výtvoroch Limbašská vyvieračka, Tisové skaly - Bratislava-vidiek; Jazierske travertíny, Vlčia skala, Krkavá skala - Liptovský Mikuláš. Účelom výnosu je zachovanie významných tvarov reliéfu a prírodných javov dôležitých z vedeckovýskumného, kultúrneho a náučného hľadiska.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988.

Účinnosť strácajú:

- rozhodnutie rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek z 12. júla 1977 č. 149/R-1977 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Občasná vyvieračka s estavelou“,

- rozhodnutie rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek z 12. júla 1977 č. 149/R-1977 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Tisové skaly“,

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4970/1984-32 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Jazierske travertíny“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4971/1984-32 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Vlčia skala“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4972/1984-32 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Krkavá skala“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984).

Výnos, ktorý obsahuje podmienky ochrany chránených prírodných výtvorov, je spolu s mapami uložený na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky, krajských národných výboroch a okresných národných výboroch, v obvode ktorých sa príslušný chránený prírodný výtvor nachádza, na Ústredí štátnej ochrany prírody a príslušných krajských organizáciách štátnej ochrany prírody. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do výnosu nazrieť. Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR a Ministerstva kultúry SSR.

Přesunout nahoru