Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c24/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1988
Platnost od 28.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy vydalo výnos z 30. júna 1988 č. 1162/1988-32 o chránenom nálezisku Dropie. Účelom výnosu je ochrana dropa veľkého (Otis tarda), najmä jeho tokanísk, liahnísk a zimovísk dôležitých z hľadiska záchrany tohto kriticky ohrozeného živočišného druhu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988.

Zrušuje sa opatrenie Povereníctva kultúry z 3. mája 1955 č. 5247/1955-HSO o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie na ochranu dropa veľkého v Zlatnej na Ostrove (Úradný vestník, čiastka 49/1955).

Výnos, ktorý obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložený na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky, Západoslovenskom krajskom národnom výbore v Bratislave, Okresnom národnom výbore v Komárne, na Ústredí štátnej ochrany prírody a krajskej organizácii štátnej ochrany prírody. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do výnosu nazrieť. Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR a Ministerstva kultúry SSR.

Přesunout nahoru