Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c24/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1988
Platnost od 28.06.1988
Účinnost od 01.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy vydalo výnos z 30. júna 1988 č. 1161/1988-32 o chránených náleziskách Gajc - Bratislava II; Málová, Chríb, Pod Holým vrchom, Buková - Trnava; Marcelovské piesky, Revayovská pustatina - Komárno; Okšovské duby - Topoľčany; Kobela, Pod Homôlkou, Debšín, Sychrov, Zamarovské Jamy - Trenčín; Holý vrch, Príslopy - Zvolen; Uňadovo - Banská Bystrica; Rakšianske rašelinisko, Hrabinka - Martin; Bielska skala, Beňadovské rašelinisko, Jelešňa - Dolný Kubín; Klokočovské skálie - Čadca; Suchý vrch, Mohylky - Liptovský Mikuláš; Hajnáčsky hradný vrch, Kurinecká dubina, Hlboký jarok - Rimavská Sobota; Zdychavské skalky - Rožňava; Modrý vrch, Čintky, Hájik, Na bani - Spišská Nová Ves; Machnatý vrch - Michalovce; Roztoky - Humenné; Chlmecká skalka - Humenné, Michalovce.

Účelom výnosu je zachovanie a zveľaďovanie prírodného prostredia dôležitého pre záchranu chránených alebo kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov, pripadne iných vzácných prírodnín.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988.

Zrušuje sa vyhláška Povereníctva školstva, vied a umení z 13. novembra 1952 č. 36 696/1952-V/5 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kurinec“ (Úradný vestník, čiastka 132/1952).

Účinnosť strácajú:

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. októbra 1984 č. 4963/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Okšovské duby“ (Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 3/1985),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. októbra 1984 č. 4961/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Debšín“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 3/1985),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4960/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Sychrov“ (Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4962/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Zamarovské jamy“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4967/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Rakšianske rašelinisko“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- rozhodnutie rady Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne z 8. marca 1974 č. 43/1974 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru „Bielska skala“,

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4965/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Beňadovské rašelinisko“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4968/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Jelešňa“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4968/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Klokočovské skálie“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984),

- úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 31. augusta 1984 č. 4964/1984-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Hajnáčsky hradný vrch“ (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10/1984).

Výnos, ktorý obsahuje podmienky ochrany chránených nálezísk, je spolu s mapami uložený na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky, krajských národných výboroch a okresných národných výboroch, v obvode ktorých sa príslušné chránené nálezisko nachádza, na Ústredí štátnej ochrany prírody a príslušných krajských organizáciách štátnej ochrany prírody. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do výnosu nazrieť. Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR a Ministerstva kultúry SSR.

Přesunout nahoru