Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 99/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži

Částka 20/1988
Platnost od 15.06.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

ZÁKON

ze dne 15. června 1988,

kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 písm. a) zní:

"a) projednává a rozhoduje hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi, organizačními jednotkami nebo orgány socialistických organizací, pokud jsou oprávněny vystupovat v hospodářských vztazích svým jménem, jakož i mezi ostatními účastníky hospodářských závazkových vztahů 1) (dále jen "organizace"),".

2. § 1 písm. d) zní:

"d) upozorňuje socialistické organizace a orgány hospodářského řízení na závady v jejich činnosti, popřípadě navrhuje opatření k odstranění těchto závad,".

3. § 1 se doplňuje ustanovením písmene g), které zní:

"g) v případech a za podmínek stanovených zvláštním předpisem rozhoduje o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení,".

4. § 1 se doplňuje ustanovením písmene h), které zní:

"h) zjišťuje v závažných případech, zda byla její rozhodnutí splněna a působí, popřípadě činí opatření k jejich splnění.".

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová ustanovení písmen e) a f), která zní:

"e) spory o zdržení se protiprávního jednání a spory o odstranění protiprávního stavu,

f) spory o vydání věci,".

Dosavadní text písmene e) se označuje písmenem g).

6. V § 2 se vypouští odstavec 4.

7. § 2a odst. 1 zní:

"(1) Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje též hospodářské spory o náhradu škody a o náhradu majetkové újmy mezi organizacemi a orgány hospodářského řízení 2) v případech a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.".

8. § 4 zní:

"§ 4

(1) Při své činnosti se hospodářská arbitráž řídí právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Prosazuje celospolečenské hospodářské zájmy proti úzkým místním, podnikovým, popřípadě resortním zájmům. Dbá o upevňování státní, především plánovací, smluvní a finanční kázně, zejména o zajišťování a plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství; přitom jsou jí organizace, popřípadě příslušné orgány hospodářského řízení povinny poskytnout potřebnou součinnost.

(2) Zjistí-li hospodářská arbitráž při plnění svých úkolů, že opatření prováděná organizacemi nebo orgány hospodářského řízení, týkající se hospodářských vztahů mezi socialistickými organizacemi, jsou v rozporu s právními předpisy nebo se zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky nebo s úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství, je povinna na takový rozpor neprodleně tyto orgány a organizace upozornit a požadovat nápravu (§ 45), pokud neučiní jiné opatření (§ 46d).".

9. § 10 odst. 2 písm. a) zní:

"a) rozhoduje o změně rozhodnutí orgánů hospodářské arbitráže nebo o zrušení těchto rozhodnutí a o přikázání sporu k novému projednání v případech uvedených v § 42, o změně rozhodnutí o uložení hospodářské pokuty v případech uvedených v § 46b a o změně rozhodnutí o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení v případech uvedených v § 46d,".

10. § 13 odst. 1 písm. d) zní:

"d) spory uvedené v § 2a mezi organizacemi a federálními ministerstvy nebo jinými federálními ústředními orgány anebo jde-li o spory související se zajištěním obrany a bezpečnosti státu nebo s dodávkami v oboru státních hmotných rezerv.".

11. § 13 odst. 2 písm. a) zní:

"a) směřuje-li návrh na uložení hospodářské pokuty proti organizaci v působnosti federace nebo proti několika organizacím, z nichž alespoň jedna je v působnosti federace,".

12. § 13 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Státní arbitráž Československé socialistické republiky rozhoduje o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení,

a) směřuje-li návrh na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení proti federálnímu ministerstvu nebo jinému federálnímu ústřednímu orgánu,

b) souvisí-li návrh na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení se zajištěním obrany a bezpečnosti státu nebo s dodávkami v oboru státních hmotných rezerv.".

13. § 13a odst. 1 písm. b) zní:

"b) spory uvedené v § 2a mezi organizacemi a ministerstvy nebo jinými ústředními orgány České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky anebo mezi organizacemi a krajskými národními výbory.".

14. V § 13a odst. 2 se za slova "hospodářských pokut" vkládají slova "a o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení".

15. § 13a odst. 3 zní:

"(3) Místní příslušnost Státní arbitráže České socialistické republiky nebo Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky se řídí sídlem orgánu, popřípadě organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost, popřípadě proti níž bylo zahájeno řízení z vlastního podnětu, nebo sídlem organizace, proti níž směřuje návrh na uložení hospodářské pokuty, anebo sídlem orgánu hospodářského řízení, proti němuž směřuje návrh na vyslovení neplatnosti jeho opatření; je-li takových orgánů nebo organizací více, řídí se příslušnost sídlem kterékoli z nich.".

16. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nesprávnost v označení organizace, která arbitrážní žádost podala, nebo organizace, proti níž žádost směřuje, opraví hospodářská arbitráž na návrh organizace nebo z vlastního podnětu, je-li jinak zřejmé, o kterou organizaci jde.".

17. V § 22 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3 a za slova "ve stanovené lhůtě" se vkládají slova "nebo opraví-li hospodářská arbitráž nesprávnost v označení organizace".

18. V § 26 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

19. § 27 včetně nadpisu zní:

"§ 27

Schválení dohody organizací

Řízení lze skončit dohodou organizací, schválenou hospodářskou arbitráží. Hospodářská arbitráž dohodu schválí, jestliže není v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Schválená dohoda má právní účinky rozhodnutí.".

20. Dosavadní text § 28 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) Vezme-li organizace arbitrážní žádost zpět, vydá hospodářská arbitráž rozhodnutí o zastavení řízení, pokud zpětvzetí arbitrážní žádosti není v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Jestliže by zpětvzetí arbitrážní žádosti bylo v rozporu s právními předpisy nebo se zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky, hospodářská arbitráž v řízení pokračuje.".

21. V § 29 odst. 1 se za slova "svévolně protahuje," vkládají slova "anebo která nesplnila ve stanovené lhůtě povinnost podle § 40a odst. 2,".

22. V § 30 odst. 1 se vypouštějí věty druhá, třetí a čtvrtá.

23. § 31a se vypouští.

24. V § 32 odst. 1 se v druhé větě za slova "Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky", vkládají slova "spory uvedené v § 2a,".

25. V § 32 odst. 6 se vypouští slovo "může" a slova "zrušit a spor přikázat" se nahrazují slovy "zruší a přikáže spor".

26. V § 38 odst. 1 se v první větě za slova "do 50 000 Kčs" vkládá text oddělený čárkami ", nejde-li o spor uvedený v § 2a,".

27. Za § 40 se vkládá § 40a, který zní:

"§ 40a

(1) V závažných případech zjišťuje orgán hospodářské arbitráže, který byl příslušný pro rozhodnutí sporu, buď z vlastního podnětu nebo na základě podnětu Státní arbitráže České socialistické republiky, Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky nebo Státní arbitráže Československé socialistické republiky, zda bylo rozhodnutí splněno.

(2) Organizace označené v rozhodnutí jako strany hospodářského sporu jsou povinny na výzvu orgánu hospodářské arbitráže, obsaženou v rozhodnutí nebo učiněnou samostatně, ve stanovené lhůtě sdělit, zda bylo rozhodnutí splněno; podle okolností případu jsou povinny k tomuto sdělení předložit též příslušný doklad a poskytnout další požadovanou součinnost.".

28. § 41 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Jestliže rozhodnutím krajské státní arbitráže byly porušeny právní předpisy nebo zásady hospodářské politiky Československé socialistické republiky, příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky na návrh rozhodnutí změní nebo zruší a přikáže spor k novému projednání anebo učiní jiné opatření. Z vlastního podnětu může příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky tak učinit do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí; jsou-li pro to zvlášť naléhavé důvody, může tak učinit i po této lhůtě, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.

(2) Příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky přezkoumá na návrh rozhodnutí krajské státní arbitráže též tehdy, jestliže po vydání rozhodnutí byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být stranám sporu známy v době jeho vydání, mají však podstatný význam pro rozhodnutí a se zřetelem na ně je rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Na základě takových nových skutečností může příslušná Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky přezkoumat rozhodnutí krajské státní arbitráže z vlastního podnětu.".

29. V § 41 odst. 3 se vypouští slovo "může" a slovo "učinit" se nahrazuje slovem "učiní".

30. V § 41 odst. 5 se za čtvrtou větu vkládá tato věta: "Návrh na přezkoumání rozhodnutí ve sporech uvedených v § 2a má odkladný účinek.".

31. V § 42 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Návrh předkládá presidiu Státní arbitráže Československé socialistické republiky příslušný orgán hospodářského řízení nebo některý ze členů presidia.".

32. § 42 odst. 2 zní:

"(2) Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky z důvodů uvedených v § 41 odst. 1 a 2 změní nebo zruší rozhodnutí ve sporech uvedených v § 13 a přikáže spor k novému projednání anebo učiní jiné opatření. Návrh předkládá organizace nebo orgán, který je stranou ve sporu; ustanovení § 41 odst. 5 platí obdobně. Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky může rozhodnutí přezkoumat též na návrh některého ze členů presidia, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.".

33. V § 44a odst. 2 se v závorce "§ 30 odst. 1" nahrazuje "§ 27".

34. § 45 odst. 1 zní:

"(1) Hospodářská arbitráž je povinna upozorňovat příslušné vedoucí pracovníky socialistických organizací a orgánů hospodářského řízení na podstatné závady v činnosti socialistických organizací a orgánů hospodářského řízení, které vyšly najevo při výkonu arbitrážní činnosti (signalizace).".

35. V § 45 odst. 2 se v druhé větě za slova "Nevyhoví-li" vkládají slova "vedoucí pracovník socialistické organizace" a slova "svému nadřízenému orgánu" se nahrazují slovy "příslušnému orgánu hospodářského řízení".

36. V § 45 se vypouští odstavec 3.

37. V § 46a odst. 2 se slova "uloží odvod částky," nahrazují slovy "může uložit odvod až do výše částky,".

38. § 46a odst. 3 zní:

"(3) Řízení o odvodu penále zahajuje hospodářská arbitráž na návrh příslušného orgánu, učiněný na základě jeho kontrolní nebo revizní činnosti. Návrh musí obsahovat

a) označení organizací, jímž má být odvod uložen,

b) skutečnosti, které odůvodňují uložení odvodu, zejména den vzniku a zániku práva na penále,

c) výši penále, které mělo být zaplaceno.".

39. V § 46b odst. 2 se vypouštějí slova "cenových úřadů republik" a slova "na základě zjištění učiněných v arbitrážním řízení orgány hospodářské arbitráže"; slova "ministerstev financí republik" se nahrazují slovy "ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky"; slova "výborů lidové kontroly republik" se nahrazují slovy "Výboru lidové kontroly České socialistické republiky, Výboru lidové kontroly Slovenské socialistické republiky".

40. V § 46b odst. 3 se slova "nebo orgánu, proti němuž" nahrazují slovy ", proti níž".

41. § 46b odst. 4 druhá věta zní: "Stejnopis návrhu musí současně zaslat organizaci, proti níž návrh směřuje.".

42. § 46b odst. 5 zní:

"(5) Organizace, proti níž návrh směřuje, je povinna do 15 dnů od obdržení stejnopisu návrhu zaslat hospodářské arbitráži a navrhovateli vyjádření k návrhu na uložení hospodářské pokuty.".

43. V § 46b odst. 6 se na konci připojuje tato věta: "V řízení zahájeném z vlastního podnětu se postupuje obdobně.".

44. § 46b odst. 7 zní:

"(7) Jednání o návrhu na uložení hospodářské pokuty jsou povinni zúčastnit se vedoucí pracovníci organizace, proti níž bylo řízení zahájeno, a pověřený zástupce navrhovatele.".

45. V § 46b odst. 8 se v prvé a druhé větě vypouštějí slova "nebo orgánu hospodářského řízení".

46. V § 46b odst. 9 se druhá věta nahrazuje textem, který zní: "Návrh na toto opatření může předložit presidiu navrhovatel nebo organizace, jíž byla pokuta uložena, do 15 dnů od doručení rozhodnutí; včas podaný návrh má odkladný účinek. Po uplynutí této lhůty může návrh na opatření presidia podat některý z členů presidia, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.".

47. V § 46c odst. 1 se vypouštějí slova "nebo orgánům" a "a orgánům".

48. V § 46c odst. 2 v prvé větě se vypouštějí slova "nebo orgán".

49. § 46d včetně nadpisu zní:

"§ 46d

Řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení

(1) Hospodářská arbitráž vysloví neplatnost opatření orgánu hospodářského řízení, zjistí-li, že jsou pro to splněny podmínky stanovené zvláštním předpisem. 3)

(2) Řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení zahajuje hospodářská arbitráž na návrh organizace nebo z vlastního podnětu. Návrh na zahájení řízení může organizace podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy opatření nabylo účinnosti. Z vlastního podnětu zahájí hospodářská arbitráž řízení i po této lhůtě, je-li na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení naléhavý společenský zájem, nejdéle však do dvou let ode dne, kdy opatření nabylo účinnosti.

(3) Návrh na zahájení řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení musí obsahovat označení orgánu hospodářského řízení, proti němuž návrh na vyslovení neplatnosti opatření směřuje, označení opatření, jehož neplatnost má hospodářská arbitráž vyslovit, skutečnosti a důkazy, jimiž organizace návrh na vyslovení neplatnosti opatření odůvodňuje.

(4) Stejnopis návrhu na zahájení řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení musí organizace současně zaslat orgánu hospodářského řízení, proti němuž návrh na zahájení řízení směřuje.

(5) Orgán hospodářského řízení, proti němuž návrh na zahájení řízení o neplatnosti jeho opatření směřuje, je povinen do 15 dnů od obdržení stejnopisu návrhu zaslat hospodářské arbitráži a organizaci, která návrh na zahájení řízení podala, vyjádření k návrhu. Ve vyjádření musí být uvedeno zejména stanovisko k návrhu a označení skutečností a důkazů, na něž se orgán hospodářského řízení odvolává.

(6) O návrhu na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení rozhodují vždy tři arbitři, z nichž jeden předsedá. Tyto arbitry a předsedajícího určí příslušný hlavní arbitr. Souvisí-li opatření, jehož neplatnost má hospodářská arbitráž vyslovit, se zajištěním obrany a bezpečnosti státu nebo s dodávkami v oboru státních hmotných rezerv, je jedním z arbitrů náčelník vojenské složky Státní arbitráže Československé socialistické republiky nebo jeho zástupce. V řízení zahájeném z vlastního podnětu se postupuje obdobně.

(7) Jednání o návrhu na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení jsou povinni se zúčastnit pověření pracovníci orgánu hospodářského řízení a vedoucí pracovníci organizace, která návrh na zahájení řízení podala.

(8) Rozhodnutí o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení může změnit jen presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky. Návrh na toto opatření může předložit presidiu organizace, která návrh na zahájení řízení o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení podala, nebo orgán hospodářského řízení, o jehož opatření bylo rozhodnuto, do 15 dnů od doručení rozhodnutí; včas podaný návrh má odkladný účinek. Po uplynutí této lhůty může návrh na opatření presidia podat některý z členů prezídia, nejdéle však do dvou let od právní moci rozhodnutí.".

50. Dosavadní § 46d se označuje jako § 46e a zní:

"§ 46e

Pro řízení o odvodu penále do státního rozpočtu, o uložení hospodářské pokuty a o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení platí přiměřeně ustanovení části třetí. Za řízení o odvodu penále do státního rozpočtu a o uložení hospodářské pokuty se arbitrážní poplatky neplatí.".

51. Za § 47a se vkládá § 47b, který zní:

"§ 47b

Úprava místní příslušnosti hospodářské arbitráže platná pro odštěpné závody se vztahuje i na vnitřní organizační jednotky státních podniků, které vystupují v právních vztazích jménem státního podniku. 4)".

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 odst. 2 a § 113 hospodářského zákoníku.

2) § 26a hospodářského zákoníku.
Článek III bod 1 zákona č. 98/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.

3) § 26c hospodářského zákoníku.

4) § 5 odst. 3 zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku.

Přesunout nahoru