Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1988 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o stanovených měřidlech

Částka 18/1988
Platnost od 15.06.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.02.1991 (505/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 6. června 1988

o stanovených měřidlech

Úřad pro normalizaci a měření stanoví podle § 7 odst. 1 písm. g), h) a ch) a § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:


§ 1

Stanovení měřidel

(1) Úřad pro normalizaci a měření (dále jen "Úřad") při stanovení vybraných provozních měřidel, podléhajících povinnému ověřování, vychází z potřeb národního hospodářství i mezinárodní spolupráce a projedná zařazení předmětných měřidel do této kategorie se zúčastněnými ústředními orgány. Zároveň určí dobu platnosti ověření těchto měřidel. Novému úřednímu ověření nepodléhají ta vybraná provozní měřidla, která jsou po uvedení do provozu používaná k měření ve vnitřním provozním styku v organizaci, tj. pro neobchodní účely a v technologických procesech jako provozní měřidlo; toto omezení se však nevztahuje na měřidla umístěná v obchodních nebo pomocných obchodních místnostech anebo tam, kde význam měření vyžaduje úřední ověření.

(2) Úřad při stanovení hlavních podnikových etalonů, podléhajících povinnému úřednímu ověřování, vychází z potřeb národního hospodářství a projedná zařazení předmětných měřidel do této kategorie se zúčastněnými ústředními orgány. Zároveň určí dobu platnosti ověření těchto měřidel. U oborů měření významných z hlediska jakosti výroby, kde hlavní podnikové etalony nejsou takto stanoveny, může je stanovit příslušný ústřední orgán v dohodě s Úřadem.

(3) Veškerá měřidla mající vliv na množství a jakost výroby, na řízení a ochranu technologického procesu, na ochranu zdraví a bezpečnost i životní prostředí, pokud již nejsou stanovena jako vybraná provozní měřidla nebo nejsou zařazena jako etalony hlavní nebo pracovní, se považují za provozní měřidla.

(4) Ostatní měřidla, zejména používaná jen pro pozorování změn fyzikálních veličin bez určení jejich hodnot, se považují za informativní měřidla.

§ 2

Vyhlašování stanovených měřidel

(1) Vybraná provozní měřidla a hlavní podnikové etalony, včetně doby platnosti jejich ověření, vyhlašuje Úřad ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

(2) Úřad dále vyhlašuje ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření schválené státní etalony.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 3

Nově stanovené lhůty pro úřední ověřování vybraných provozních měřidel a hlavních podnikových etalonů začínají běžet teprve od prvního ověření měřidla provedeného v dosavadní lhůtě za účinnosti této vyhlášky.

§ 4

Zrušuje se vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 59/1979 Sb., kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech.) *)

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Předseda: Ing. Hill CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vybranými provozními měřidly a hlavními podnikovými etalony, na která je odkazováno ve vyhlášce Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb., jako na měřidla uvedená v přílohách I a II, se rozumí měřidla vyhlášená Úřadem podle § 2 odst. 1 této vyhlášky; provozními měřidly, na která je odkazováno jako na měřidla uvedená v příloze III, se rozumí měřidla odpovídající § 1 odst. 3 této vyhlášky.

Přesunout nahoru