Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 92/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Částka 18/1988
Platnost od 15.06.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 20.12.1991 (542/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

92

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 18. května 1988

o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 19 odst. 4 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Organizace, které dobývají ložiska nevyhrazených nerostů, o nichž nebylo rozhodnuto, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (dále jen "ložiska"), popřípadě, které vydobyté nerosty též upravují nebo zušlechťují, 1) jsou povinny tato ložiska využívat racionálně a bezpečně. Racionálním využíváním se rozumí hospodárné a pokud možno úplné dobývání ložisek při dodržení těchto podmínek:

a) dobývání zaměřit na využití všech ověřených nebo kvalifikovaně odhadnutých zásob ložiska na určeném území, 2)

b) postup dobývání určovat na základě známých geologických údajů, důlně technických podmínek ložiska a fyzikálně mechanických vlastností nerostů tak, aby bylo umožněno využití i těch zásob nerostů ložiska, které dočasně nejsou určeny k dobývání z technologických, technických nebo jiných důvodů,

c) skrývku nadloží provádět v ekonomicky zdůvodněném rozsahu, avšak v co nejkratším předstihu před dobýváním,

d) skrývkový materiál ukládat pouze na určená místa tak, aby neomezoval využití zásob ložiska určených k dobývání a mohl být hospodárně využit k rekultivačním nebo jiným účelům; stejně postupovat při ukládání odpadového materiálu po úpravě nebo zušlechťování vydobytých nerostů,

e) při určování délky těžební etáže, stěny řezu, stupně apod. (dále jen "těžební etáž") zajistit, aby při plánovaném rozsahu dobývání bylo umožněno vydobytí i méně kvalitních částí ložiska,

f) šířku, výšku, směr a sklon těžební etáže určovat s ohledem na fyzikálně mechanické vlastnosti nerostů; přitom zabezpečit stabilitu těžební etáže, bezpečnost provozu, jeho pracovníků a okolí, jakož i používání vhodných dobývacích a nakládacích strojů a dopravních zařízení,

g) trhací práce, uskladňování a manipulaci s výbušninami provádět v souladu se stanoveným postupem dobývání při dodržování obecně závazných právních předpisů o výbušninách, 3)

h) ložisko dobývat zásadně shora dolů a po celé délce těžební etáže; dobývání z vody provádět rovnoměrně a do určené hloubky,

i) jestliže se vydobyté nerosty též upravují nebo zušlechťují, zabezpečit jejich řádné využití vhodnými technologickými procesy, při nichž nedochází ke zbytečným ztrátám nebo znehodnocování nerostů,

j) vydobyté, popřípadě upravené nebo zušlechtěné nerosty uskladňovat odděleně podle druhu a kvality.

(2) Při dobývání ložiska není přípustný takový postup, kterým se znehodnocuje ložisko nebo omezuje, popřípadě ztěžuje jeho další využití, zejména výběrová těžba zaměřená jen na kvalitní části ložiska.

§ 2

(1) Plán využívání ložiska obsahuje zejména

a) postup a způsob provádění těžebních prací s údaji o zajištění podmínek racionálního využívání ložiska podle § 1,

b) údaje o vydání a podmínkách územního rozhodnutí a povolení těžebních prací, 4) popřípadě jiných rozhodnutí, podle zvláštních předpisů, 5)

c) polohopisnou a výškopisnou situaci v poměru 1 : 500, popřípadě 1 : 1 000 a charakteristické řezy ložiskem s určením těžebních etáží s vyznačením postupu dobývání.

(2) Jestliže to vyžaduje zajištění racionálního využívání ložiska nebo jiné závažné důvody, je organizace povinna vypracovat změnu plánu využívání ložiska.

§ 3

O těžebních pracích, jejich kontrole a usměrňování je organizace povinna vést dokumentaci. V dokumentaci se pravidelně zaznamenává a eviduje postup dobývání, množství a druh vydobytých nerostů, důležité důlně geologické a jiné provozní údaje, jakož i zjištění, příkazy a opatření týkající se využívání ložiska.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

2) § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3) Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb.

4) § 32 a 71 zákona č. 50/1976 Sb.

5) Např. zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

Přesunout nahoru